ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פולץ :


בתי משפט

בית המשפט המחוזי בתל-אביב - יפו

ע"א 001295/08

בר"ע 001220/08

בפני:

כב' השופט ישעיהו שנלר

תאריך:

20/07/2009

בעניין:

פולץ שירותי רכב 1996 בע"מ

על-ידי בא-כוחה – עו"ד חרל"פ

המערערת
(המבקשת)

נ ג ד

1 . הללי רמי

2 . איילון חברה לביטוח בע"מ

על-ידי בא-כוחה – עו"ד פרידמן

המשיבים

פסק דין

1. ביום 5.11.07 דחה בית-משפט קמא (כב' השופט בשן) את תביעת המערערת, וזאת לפי בקשת המשיב 1 (להלן – המשיב), לאחר שהמערערת לא הגישה סיכומיה וכדין אי-התייצבות. בנוסף, חייב בית-משפט קמא את המערערת לשלם לכל אחד משני המשיבים, הוצאות משפט בסך 15,000 ש"ח.

2. בקשה לביטולו של פסק-הדין נדחתה ביום 27.1.08, תוך שבית-משפט קמא מציין, כי לא ניתן הסבר לאי-הגשת הסיכומים במועד, בהוסיפו, כי ניתן לתקן שגגה טכנית שנפלה בפסק-הדין כגון טעות סופר, אולם "אין לו סמכות כלשהי לשוב על עקבותיו, לבטל פסק-הדין שניתן כדין ולחזור ולדון בתביעה, רק מפני שאחד הצדדים מבקש זאת...".


3. המערערת הגישה ערעור על פסק-הדין, וכן בקשת רשות ערעור על ההחלטה.

עוד משיגה המערערת על סכום ההוצאות שנפסק בסך כולל של 30,000 ש"ח, בעת שהתביעה הוגשה על-סך 50,000 ש"ח.

4. לית מאן דפליג, כי התנהלות המערערת בפני בית-משפט קמא אינה ראויה, אם להתבטא בלשון המעטה. חרף האורכות שניתנו, לא ניצלה המערערת את האורכות ולא הגישה סיכומיה במועדים שנקצבו. משכך, רשאי היה בית‑משפט קמא להפעיל את שיקול-דעתו וליתן פסק-דין. עם זאת, רשאי היה בית-משפט קמא להורות על ביטולו של פסק-הדין משהוגשה בקשה לביטולו, ולאחר שפסק-הדין ניתן, לכאורה, במעמד צד אחד.

5. המערערת והמשיב הגיעו להסכם פשרה, לפיו פסק-הדין יבוטל, לרבות בנושא ההוצאות; וכי המערערת תגיש סיכומיה לבית-משפט קמא תוך 30 יום והמשיב יגיש סיכומיו תוך 30 יום לאחר מכן. כך גם הסכימו צדדים אלו כי אם בסופו של יום תתקבל תביעת המערערת ותיפסקנה הוצאות לחובתו של המשיב, המערערת תוותר על הוצאות אלו.

בהתחשב באמור, ניתן תוקף של פסק-דין להסכמת הצדדים האמורים, המסומנת פ/1.

6. בכל הקשור למשיבה 2 (להלן – המשיבה), ראוי לציין כי משיבה זו לא עתרה בזמנו למתן פסק-דין בהעדר סיכומי המערערת, כך גם, בהגינותה, השאירה לבית-משפט קמא את שיקול-הדעת בבקשה לביטול פסק-הדין.

יתר על כן, המשיבה גבתה את ההוצאות שנפסקו לזכותה.


בנסיבות אלו, סבר בית-המשפט כי יש מקום שהמשיבה תשקול עמדתה ביחס לערעור, ובמיוחד שעל-דעת המערערת מקובל כי ההוצאות ששולמו למשיבה לא תוחזרנה, וזאת ללא קשר לתוצאות ההליך בפני בית-משפט קמא.

בנוסף, על רקע ההסכמה שבין המערערת למשיב.

המשיבה הודיעה על הסכמתה לביטול פסק-הדין, אולם עתרה להשית על המערערת את הוצאותיה בהליך הערעור. בין השאר, ציינה המשיבה את הצורך להגיש חומר מטעמה וכן התייצבותה לשני דיונים.

מנגד, המערערת עותרת כי ההוצאות בערעור, תהיינה בהתאם לתוצאות בבית-משפט קמא.

7. בנסיבות העניין, נראה כי יש ממש בטענת המשיבה לפסיקת הוצאות בגין ההליכים שהתנהלו בפני בית-משפט זה. אולם, יש מקום להתחשב בהוצאות שנגבו עד כה ואשר לא תוחזרנה בכל מקרה.

8. לבסוף עליי להוסיף, כי אכן צדק בית-משפט קמא בציינו כי בעל-דין אינו רשאי להתנהל כראות-עיניו ובהתעלם מהוראות בית-המשפט. אולם, הן לאור ההסכמות והן לאור ההלכה כי גם אם התרשל בעל-דין ניתן לתת לו את יומו בבית-משפט כפוף לתשלום הוצאות, יש מקום להסכמות האמורות.

9. אשר על כן, בקשת רשות הערעור מתקבלת, כך גם הערעור, ופסק-דינו של בית-משפט קמא בטל; אולם ההוצאות שנפסקו לזכות המשיבה ואשר שולמו – לא תוחזרנה.

10. המערערת תגיש סיכומיה לבית-משפט קמא עד ליום 26.8.2009 (הפגרה במניין); ואילו המשיבים יגישו סיכומיהם עד ליום 30.9.2009 – הכל בהתאם להנחיות שניתנו בזמנו על-ידי בית-משפט קמא.

11. המערערת תשלם למשיבה שכ"ט עו"ד בסך 4,000 ש"ח בתוספת מע"מ. המזכירות תעביר מתוך הפיקדון את הסכום האמור למשיבה 2, באמצעות בא-כוחה, ואת היתרה תשיב למערערת באמצעות בא-כוחה.

המזכירות תמציא העתק מפסק-הדין לבאי-כוח הצדדים, וכן למשיב 1 בהתאם לכתובתו בהסדר פ/1.

בנוסף, גם ב"כ המערערת ימציא במסירה אישית העתק מפסק הדין למשיב.

ניתן היום, כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009).

ישעיהו שנלר, שופטמעורבים
תובע: בע\'מ
נתבע: הללי רמי
שופט :
עורכי דין: