ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין "סאדאב )1988( נגד ת.מ אחזקות בע :

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 057693/06

בפני:

כבוד השופטת רונית פינצ'וקֿֿאלט

תאריך:

20/07/2009

בעניין:

סאדב (1988) בנין והשקעות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

משה אזולאי

התובעת

נ ג ד

ת.מ. אחזקות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

אלעד שרון

הנתבעת

פסק דין

1. התובעת, חברה קבלנית, קיבלה היתר ממשרד התמ"ת להעסיק עובדים זרים ובמסגרתו חתמה על כתב התחייבות כלפי משרד התמ"ת (להלן: "כתב ההתחייבות") בו התחייבה, בין היתר, לדאוג לכך שהעובדים ישוכנו בתנאי מגורים ולינה סבירים ונאותים.

2. התובעת קיבלה מהנתבעת, חברה העוסקת במתן שירותי קרקע לקבלני בניין, שירותים כאמור, הכוללים, בין היתר, העמדת מגורים לעובדים הזרים של התובעת.

3. בביקורת של פקחי משרד התמ"ת, ביום 7/12/04, (להלן: "הביקורת") נמצא כי מגורי העובדים הזרים המועסקים על-ידי התובעת אינם עומדים בדרישות של תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים) התש"ס – 2000 (להלן: "התקנות").

4. התובעת קיבלה בו ביום דו"ח של פקחי משרד התמ"ת ובו דרישה להעביר למשרד התמ"ת פירוט מסמכים וכן לוודא שהליקויים תוקנו.

5. למחרת, ביום 8/12/04, שלחה התובעת למשרד התמ"ת את המסמכים הנדרשים ובאותו יום תוקנו הליקויים על-ידי הנתבעת ועל חשבונה.

6. במרץ 2006 קיבלה התובעת הודעת קנס לפיה חוייבה בקנס בסך 60,000 ₪ (להלן: "הקנס") בגין הבדיקה מיום 7/12/04, כאשר הקנס כולל בחובו "כפל קנס" בשל הפרה קודמת של התקנות.

7. ביום 4/5/06 וביום 9/5/06 פנתה התובעת למשרד התמ"ת בבקשה לביטול הקנס תוך ציון העובדה שהטיפול במגורים נעשה על-ידי הנתבעת. הבקשה נדחתה בשל כך שהבקשה נשלחה באיחור (לאחר שחלפו 30 יום מיום מסירת הודעת הקנס).

8. התובעת הגישה בקשה להארכת מועד ולביטול הקנס בטענה שהאיחור נבע ממחלתה של גב' שרון דהאן, נציגת הנתבעת, שטיפלה בכל ענייני העובדים ושירותי הקרקע, אך הבקשה נדחתה פעם נוספת ביום 23/5/06.

9. התובעת שילמה את הקנס יום לפני המועד האחרון לתשלום, שאחרת היה הקנס גדל מיידית לסך של 90,000 ₪.

10. התובעת פנתה לנתבעת בדרישה כי תשלם את הקנס אך הנתבעת סירבה בטענה שהאחריות לתשלומו רובצת על התובעת בלבד ולפיכך הוגשה התביעה שבפני.

11. להשלמת התמונה אוסיף כי היחסים המסחריים בין הצדדים נכונו לאחר שהנתבעת רכשה את הפעילות של חברת נבנה ארצנו שרותי בנייה בע"מ (להלן: "חברת נבנה ארצנו") שהיתה אחראית כלפי חברות קבלניות שונות שהיו לקוחותיה, וביניהן התובעת, למתן שירותי קרקע, בין היתר, הלנת עובדים זרים.

12. בעקבות רכישת הפעילות נשלחה הגב' דהאן ללקוחות, וביניהם לתובעת, כדי שהחוזים שלהם עם חברת נבנה ארצנו יוחלפו בחוזי התקשרות עם הנתבעת.

טענות התובעת .

13. התובעת טוענת כי ההסכם שבין הצדדים נקשר ביום 1/12/04 (להלן: "ההסכם"), שעה שהנתבעת העבירה לתובעת, באמצעות עובדת של הנתבעת, הגב' שרון דהאן, עותק של ההסכם. התובעת חתמה על ההסכם והחזירה אותו לגב' דהאן שמסרה אותו לנתבעת.

14. כתב ההתחייבות מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם שבין הצדדים, בו התחייבה הנתבעת לדאוג לכך שהעובדים ישוכנו בתנאי מגורים ולינה הולמים וברמה נאותה, בהתאם לתקנות.

15. לפיכך טוענת התובעת הפרה הנתבעת את התחייבותה על-פי ההסכם וגרמה לתובעת להפר את התחייבותה כלפי משרד התמ"ת כאמור בכתב ההתחייבות, כתוצאה נקנסה התובעת ועל הנתבעת לשפות אותה בגין כך.

טענות הנתבעת .

16. לתובעת לא צמחה עילת תביעה כנגד הנתבעת שכן מי שהושת עליו קנס בשל עבירה פלילית אינו זכאי להיפרע מזולתו.

17. לחילופין, הנתבעת מעולם לא חתמה על ההסכם ולא הסכימה לתנאיו. המסמך הועבר לתובעת כנייר של סדרי עבודה בלבד. לפיכך לא היתה עליה חובה לעמוד בתנאים הקבועים בתקנות.

18. בנוסף, הנתבעת לא התחייבה לשפות את התובעת בגין קנסות שיושתו עליה על-ידי הרשויות.

19. לחילופי חילופין, לתובעת אשם תורם של 100 אחוז שכן בשל רשלנותה לא הגישה את הבקשה לביטול הקנס במועד ולכן לא בוטל הקנס. כמו כן לא טרחה להגיש בקשה להארכת מועד להגיש בקשה להישפט כפי שהיה עליה לעשות על-פי חוק עבירות מינהליות.

20. בנוסף, הסתירה התובעת מהנתבעת כי הושת עליה בעבר קנס של 30,000 ₪ ולכן הוכפל כעת הקנס ל- 60,000 ₪.

דיון .

עילת תביעה - חוזית או אחרת - בגין קנס בשל עבירה פלילית.

21. על-פי חוק עובדים זרים, תשנ"א – 1991 (להלן: "החוק"), חל איסור על מעביד להעסיק עובד זר אלא אם מספקים לו מגורים הולמים. העובר על איסור זה מבצע עבירה פלילית.

22. כלומר, החובה על-פי החוק חלה על המעסיק.

23. התקנות קובעות את פרטי המגורים ההולמים.

24. בנוסף חותם המעסיק על התחייבות בנוסח שעליו חתמה התובעת כתנאי לקבלת ההיתר להעסקת עובדים זרים.

25. מכאן שחלה על התובעת החובה, על-פי דין ועל-פי התחייבותה, לספק לעובדים הזרים שהיא מעסיקה, תנאים כקבוע בתקנות, ואי עמידה בכך מהווה עבירה פלילית.

26. התובעת רשאית לרכוש את השירותים שהיא חייבת להעמיד לרשות העובדים הזרים מאחרים אולם רכישתם כאמור אינה פוטרת אותה מחובותיה כאמור לעיל, והאחריות הפלילית בגין כך - נותרת שלה.

27. יתר על כן, התחיבות של הנתבעת לשפות את התובעת בגין קנסות שתקבל בשל אי עמידה בחובותיה האמורים – אין לה תוקף.

28. כך קבע כבוד השופט כהן בפסק הדין בע"א 408/64 מסילות תל-אביב חברה להובלת מסעות בע"מ נ' טוידן בע"מ ואח' מאגר "נבו" מיום 18/3/65:

"תקנת הציבור אינה סובלת שאדם אשר הוטל עליו קנס בשל עבירה פלילית שעבר הוא, יהא זכאי – על-פי הסכם או על-פי עילה אחרת כלשהיא – להיפרע מזולתו, ובית-המשפט לא יושיט לו סעד להיפרע כאמור, במידה ומדובר הוא בהחזרת הקנס, היה דין תובענה זו להדחות על הסף".

29. וכן פסק דינו של כבוד השופט אליקים אברהם בת.א. 9796/01 נסרי נסור ובניו בע"מ נ' מועצה מקומית דיר חנא מאגר "נבו" מיום 26/4/04 בו נקבע:

"..."מדובר בענישה אישית ועל התובעים לשאת בעונש באופן אישי. לו תתקבל עמדת התובעים תהא התוצאה אבסורדית. נאשם שהורשע בדין לא יישא בעונש בפועל ואילו אדם אחר שלא הוזכר כלל בהליך הפלילי ולא היה חלק ממנו ישלם קנס שמשמעו יישא בעונש. דרך זו מנוגדת למהותו של ההליך הפלילי ויש לדחותה על הסף. מהתביעה עולה כי כל הנזקים הנתבעים מקורם בהליך הפלילי ונזקים אלו אינם ברי פיצוי על-ידי מי שהודה והורשע ונדון לקנס עונשי..."

30. ופסק דינה של כבודה שופטת ד"ר איריס סורוקר בת.א. 5310/04 קיבוץ גבעת ברנר נ' תדיראן סוללות בע"מ מאגר "נבו" מיום 9/3/08 שקבע כי:

"אין בסיס לגלגל את הקנס הפלילי על הנתבעות. זהו קנס שהוטל על התובע במסגרת הליך פלילי, לאחר שנמצא אחראי להפרת צו חוקי ותקף. כעניין של מדיניות שיפוטית יש לחייב נאשם שהורשע לשאת בעונש שנגזר עליו. אכן תקנת הציבור אינה סובלת שאדם אשר הוטל עליו קנס בשל עבירה פלילית שעבר הוא, יהיה זכאי – על-פי הסכם או על-פי עילה אחרת כלשהי – להיפרע מזולתו, ובית המשפט לא יושיט לו סעד כדי שיוכל להיפרע כאמור. גורם ההרתעה ייחלש אם הנאשם יוכל לגלגל את תשלום הקנס לפתחו של אחר".

31. לפיכך אין לתובעת עילת תביעה נגד הנתבעת בגין הקנס שקיבלה.

כפל קנס .

32. אין חולק כי הקנס בסך 60,000 ₪ הינו "כפל קנס" בגין עבירה קודמת של התובעת.

33. מר אורי דוד, המשמש כמנהל בתובעת, העיד כי התובעת לא היתה מודעת לכך שהוטל עליה קנס קודם. לטענת התובעת היה על הנתבעת, לברר נתון זה קודם להתקשרותה בהסכם.

34. אינני מקבלת טענה זו. ראשית, התובעת לא נתנה הסבר מספק כיצד לא ידעה שביצעה עבירה קודמת בנוגע להעסקת עובדים זרים. שנית, כל שנקבע בהסכם שבין הצדדים לגבי פעילותה של הנתבעת מול הרשויות הוא כי היא תקשר בין העובדים הזרים לבין הרשויות ו/או רשויות הבריאות וכדומה. מכאן אין ללמוד את שטוענת התובעת, כי הטיפול בקנס מכח החוזה מוטל על הנתבעת. התובעת גם לא הוכיחה נוהג כאמור. לבסוף, אף אם היה מוטל על הנתבעת לטפל בקנס כלפי הרשויות, אין בכך כדי להטיל עליה התחייבות לבדוק את "עברה" של התובעת.

35. לפיכך למחצית הקנס אין כל קשר לנתבעת.

בקשה לביטול הקנס ובקשה להארכת מועד להגשת הבקשה.

36. מחדל נוסף של התובעת היה בעניין הגשת הבקשה לביטול הקנס ובקשה להארכת המועד לעשות כן. התובעת טוענת כי לא הגישה את הבקשה במועד בשל מחלתה של הגב' דהאן מטעם הנתבעת.

37. אקדים ואומר כי ביחסים שבין התובעת לנתבעת ייצגה הגב' דהאן את הנתבעת. כך עולה מעדויותיהם של כל העדים שבפני, כולל של מר חיים בן ג'ויה מטעם הנתבעת.

38. הגב' דהאן העידה על מחלתה אך לא הוגשה על כך אסמכתא כלשהי.

39. יתר על כן, מחומר הראיות עולה כי מחלתה של הגב' דהאן לא היתה לאורך כל התקופה בה יכלה התובעת להגיש את הבקשה לביטול הקנס.

40. לבסוף, התובעת אינה יכולה לנקוט ב'שב ואל תעשה' בהסתמך על מחלתה של הגב' דהאן. לאחר שעשתה כן, יכלה להגיש בקשה להארכת המועד להגשת הבקשה (אם כי אז היתה מסתכנת בכך שהקנס היה גדל ל- 90,000 ₪).

תוקף החוזה .

41. משקבעתי כי התובעת אינה זכאית לשיפוי מהנתבעת בגין הקנס שקיבלה בשל העבירה שביצעה גם אילו קיימת לה זכות חוזית כלפי הנתבעת, הרי ששאלת תוקף החוזה הינה בעלת משמעות מוגבלת בעניינינו – והיא לעניין שאלת ההוצאות בגין התובענה בלבד.

42. מר אורי דוד מטעם התובעת העיד כי הגב' דהאן שעבדה אצל הנתבעת מסרה לתובעת את נוסח החוזה, התובעת חתמה עליו ומסרה אותו לגב' דהאן על מנת שתחזיר אותו לנתבעת והנתבעת מעולם לא העבירה לתובעת עותק חתום של ההסכם.

43. מר בו ג'ויה מטעם הנתבעת העיד שהגב' דהאן לא היתה עובדת של הנתבעת אלא של חב' נבנה ארצנו אולם על-פי עדותו היא היתה אחראית מטעם נבנה ארצנו להחתים את לקוחות חברת נבנה ארצנו על חוזים עם הנתבעת. כן העיד כי היה עליה לגבות את התשלום מהלקוחות שלא שילמו במועד ועוד. די בכך כדי לקבוע כי ביחסים שבין התובעת לנתבעת פעלה הגב' דהאן מטעמה של הנתבעת.

44. הנתבעת טוענת כי מאחר ולא חתמה על החוזה, אין הוא מחייב אותה וכי המסמך הועבר על-ידה כנייר של סדרי עבודה. טענה זו סותרת את עדותו של מר בן ג'ויה מטעמה ולפיה היה על הגב' דהאן להחתים את לקוחותיה של חברת נבנה ארצנו, ובהם התובעת, על הסכמים עם הנתבעת. משהעבירה הנתבעת נוסח חוזה לתובעת, הוא היווה הצעה, ועם החתימה של התובעת עליו, נכרת החוזה שבין הצדדים על-פי ההצעה הגלומה במסמך. בנוסף על כך, הצדדים נהגו על-פי המסמך, בין היתר, שילמה התובעת על-פיו והנתבעת תיקנה את הליקויים שהיו בדו"ח משרד התמ"ת מיידית ועל חשבונה. בנוסף העיד הגב' דהאן, ועדותה לא נסתרה על-ידי הנתבעת, כי מנהליה של הנתבעת עסקו עוד קודם לכן, במסגרת חברה אחרת, במתן שירותי קרקע והיו מודעים היטב לכך שמתן שירותי קרקע פירושו עמידה בתנאים שקובעות התקנות.

45. לפיכך, מבחינה חוזית, היה על הנתבעת לספק לעובדים הזרים של התובעת תנאי לינה ומגורים כקבוע בתקנות. מאחר וכאמור, אין צומחת עילת תביעה בגין קנס שקיבל מאן דהו בשל עבירה שביצע כלפי צד ג', הרי שלמסקנה זו, בדבר התחייבותה החוזית של הנתבעת בעניינינו, תהיה השלכה בשאלת ההוצאות בלבד.

פסיקתא .

46. לאור כל האמור לעיל נדחית התביעה.

47. לנוכח העובדה שהנתבעת לא קיימה את התחייבותה החוזית כלפי התובעת בעניין נאותות המגורים של העובדים הזרים של התובעת, לא מצאתי לנכון לעשות צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009), בהיעדר הצדדים.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לב"כ צדדים.

_______________________

רונית פינצ'וקֿֿאלט, שופטת