ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שניידרמן מרסלו נגד אילן גת מהנד :

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 054730/06

בפני:

כב' השופט אהוד שוורץ

תאריך:

20/07/2009

בעניין:

1. שניידרמן מרסלו

2. שניידרמן רותי

תובעים/ משיבים

נ ג ד

1 . אילן גת מהנדסים בע"מ

2 . גת מילה

3 . גת רפאל

4 . רבקה אילן

5 . גת ארנון

6 . גת יואל

7 . גת אמיר

8 . אלמוג שמואל

9 . קרמר משה

10 . מיתרים בע"מ

נתבעים/ מבקשים

החלטה

בפני בקשת הנתבעים (להלן: "המבקשים") לסילוק התובענה על הסף מחמת התיישנות ו/או העדר יריבות ו/או העדר עילה ו/או שיהוי וזאת ע"פ תקנות 100 ו – 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, הבקשה נתמכת בתצהירו של הנתבע 6.

התביעה הוגשה כנגד הנתבעת 1 (להלן: "החברה") שהינה חברה קבלנית וכנגד הנתבעים 2-10 שהינם בעלי מניות בחברה (צוין כי הנתבעים 2-5 נמנים בנוסף על מנהליה של החברה).

על פי כתב התביעה, בין התובעים ( להלן: "המשיבים") והחברה נחתם חוזה מכר, במסגרתו רכשו המשיבים מהחברה בית דו משפחתי ברח' אלי מיצד 7 בהוד השרון. המשיבים טענו, כי הדירה נבנתה שלא על פי המפרט ועם ליקויי בניה חמורים, החברה תיקנה חלק מהליקויים אך בצורה שטחית כך שהליקויים שבו והופיעו ואף בצורה חמורה יותר, המשיבים עותרים לפיצוי עבור הנזקים וההוצאות שהוציאו ויידרשו להוציא .

טענות המבקשים

המבקשים טוענים להתיישנות, מאחר והסכם המכר נחתם ביום 5.2.98 החזקה בדירה נמסרה למשיבים בשנת 1999, ועם מסירתה התגלו הליקויים ואי ההתאמות, כך שהליקויים היו ידועים למשיבים עוד בשנת 1999, ועד להגשת התביעה ביום 25.9.06 חלפו 7 שנים ומשכך יש לדחות את התביעה .

המבקשים טוענים להעדר יריבות בין המבקשים 2-10 שהם בעלי מניות בחברה, עובדה זו כשלעצמה אינה יוצרת עילת תביעה אישית כנגדם. החברה, החתומה על הסכם המכר, הינה חברה בע"מ ובעלת אישיות משפטית נפרדת. כתב התביעה לא מעלה עוולת רשלנות אישית של מנהלי החברה ולא נתונים המאפשרים הרמת מסך.

המבקשים טוענים לשיהוי רב בהגשת התביעה שכן החברה שינתה מצבה לרעה והפסיקה את פעילותה העסקית לפני שנים. ולא ניתנה לה האפשרות לבדוק ואם צריך לתקן ליקויים אלה ואחרים ובכך מנעו המשיבים את סעד התיקון הנתון על פי ההסכם ועל פי דין.

טענות המשיבים

מאחר וידוע למשיבים כי החברה אינה פעילה, ספק אם יוכלו להיפרע ממנה בדרך כלשהיא, לטענתם התביעה הוגשה גם כנגד בעלי המניות לא רק מתוקף היותם בעליה אלא גם מכח היותם בעלי תפקידים מרכזיים בה וניהלו עמם במשך שנים רבות מגעים והציגו בפניהם מצגים שונים מטעמה ובשם החברה,המדובר בחברה משפחתית וקיימת למבקשים מעורבות אישית בכל הנוגע לליקויים בדירת המשיבים.

דיון והכרעה

הלכה היא כי סילוק על הסף הוא אמצעי קיצוני הננקט בלית ברירה, ראה לעניין זה:

ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין, פ"ד מ(2) 668,671ז ע"א 35/83 חסין נ' פלדמן, פ"ד לז(4) 721 , ברע"א 1689/97 גראונד א.ש בע"מ נ' אדם טבע ודין תק-על 97 (2) 174,

בית המשפט יורה על סילוק התביעה בשלב מקדמי רק אם יתברר לו כי גם אם תוכחנה כל הטענות העובדתיות בכתב התביעה, עדיין לא יוכל התובע לזכות בסעד המבוקש.

כאשר הכלל הוא כי בית המשפט יעדיף תמיד הכרעה לגופו של עניין על פני הכרעה דיונית.

ביחס לטענת ההתיישנות

סעיף 5 לחוק ההתיישנות קובע:

" התקופה בה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה (להלן - תקופת ההתיישנות)

היא - (1) בשאינו מקרקעין - שבע שנים;....".

השאלה העיקרית לצורך טענת ההתיישנות היא מתי נוצרה עילת התובענה?

סעיף 6 לחוק קובע את תחילת ההתיישנות באומרו:

" תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה".

המבקשים טענו כי חלפה תקופת ההתיישנות , החזקה בדירה נמסרה בשנת 1999 ואילו התביעה הוגשה ביום 25.9.06 כך שחלפה תקופת ההתיישנות , אני סבור כי יש לדחות טענה זו .

המשיבים מציינים בכתב התביעה (ס' 11-12) כי עם מסירת הדירה ביום 23.9.99 ובמהלך שנת הבדק , הודיעו לחברה על הליקויים שנתגלו בדירתם. החברה תיקנה רק חלק קטן מן הליקויים ובנוסף אותם ליקויים שתוקנו שבו והופיעו בצורה חמורה.

ראה גם ע"א 9413/03 אילן אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים פסקאות 19-21 לפס"ד של השופטת א' פרוקצ'יה, ( פורסם בנבו)

" המועד להיווצרות עילת התובענה לצורך מניין ההתיישנות, הוא מועד קיומו של "כח תביעה" קונקרטי בידיו של התובע, כדברי השופט אור בע"א 3319/94 פפר נ' הועדה המקומית, פד"י נא(2) 581, 594:

"המבחן" הוא רחב. הוא כולל את התקיימותם של כל המרכיבים הנדרשים כדי לגבש את עילתו של התובע בדין המהותי. אך אלו אינם ממצים את מובנו של מונח זה. מונח זה עשוי לכלול גם נתונים עובדתיים נוספים, אשר מהווים תנאי מוקדם לעצם זכותו של התובע לפנות לערכאות. אכן, במוקד במבחן זה עומד קיומו של כח תביעה בידיו של התובע. משעה שכח זה נמצא בידיו של התובע, יכול מירוץ ההתיישנות להתחיל".

(הדגשה לא במקור).

יוצא, אפוא, כי אין די "בזכות תביעה מושגית" בידי התובע כתנאי לתחילת מירוץ ההתיישנות. יש צורך בקיומו של כח תביעה, המצביע על בשלותה של זכות התביעה הנתונה לתובע לפנות לבית המשפט בתביעה משפטית ולזכות בסעד (ע"א 1650/00 זיסר נ' משרד הבינוי והשיכון, פד"י נז(5) 166 פסקה 8). ע"א 2462/97 פועלים ליסינג נ' טיפול שורש, מרפאות שיניים, פד"י נד(1) 529, 541)."

משכך, ולאחר עיון בכתבי הטענות ונספחיהם, נחה דעתי שאין מקום לדחיית התביעה בשל טענת התיישנות, ובשלב זה וכטענת סף העולה מכתבי הטענות.

העדר יריבות

בעניין זה אני מקבל עמדת הנתבעים לפיה יש לדחות התביעה לגבי כל הנתבעים למעט הנתבעת 1. עיון בכתבי הטענות מלמד שאין טיעון עובדתי מפורט ומספק שיש בו להביא לחיוב בגין הרמת מסך ו/או חיוב בנזיקין ו/או מכח עילה אחרת וכנגד הנתבעים בעלי המניות והמנהלים ולהבדיל מהנתבעת 1, עמה התקשרו המשיבים בחוזה. לא ראיתי בכתבי הטענות פירוט עובדתי מספק, ושהיה ויוכח ייצור חבות אישית כלפי הנתבעים 2-10 וכאשר הכלל הינו להפרדה בין התאגיד לבעלי מניותיו ומנהליו, הפועלים בשמו, לא ראיתי בהתכתבות הנטענת והמוכחשת שמאוחרת למועד המכר והבנייה, עניין שאינו מעלה או מוריד, כיוצרת אפשרות לחבות אישית כנטען בתגובת התובעים. משכך, אני מורה על דחיית התביעה כנגד נתבעים 2-10.

לגבי הנתבעת 1, ומשנדחתה טענת ההתיישנות – ניתן להמשיך בהליך, ואולם משנטען שאינה פעילה יודיע ב"כ התובעת עמדתו להמשך ובתוך 30 יום מקבלת ההחלטה.

לתזכורת פנימית בתוך 45 יום.

לאור השלב הדיוני המוקדם אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009), בהעדר הצדדים.

אהוד שוורץ, שופטמעורבים
תובע: שניידרמן מרסלו
נתבע: אילן גת מהנדסים בע\'מ
שופט :
עורכי דין: