ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרידמן נגד ג'נרל מהנדסים סחר בע :


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא165435/08

בפני:

כב' הרשמת לימור בן-שמן

תאריך:

20/07/2009

בעניין:

פרידמן רונן

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד מרון יגיל

מבקש/ת

נ ג ד

ג'נרל מהנדסים סחר בע"מ

משיב/ה

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד שפילמן ערן

החלטה

1. בפני התנגדות לביצוע שטר, כמפורט להלן:

מס'

מס' שטר

סכום

ת. פרעון

בנק

סניף

חשבון

1

605

100,000.00

24/03/2008

לאומי

957

0001675198


(להלן:"השטר").

השטר נמשך בין צדדים קרובים וחזר מסיבת א.כ.מ.

2. לטענת המבקש, עובר לחודש 2/07 החזיק הוא במחצית ממניות לירון טכנולוגיות ציוד ומיתוג בע"מ (להלן:"החברה") ובמחצית השנייה החזיק שותפו, מר באשיר נסראלדין.

ב-3/07 רכשה המשיבה 51% ממניות החברה.

השטר ניתן כבטחון בהתאם להסכם רכישה.

לטענת המבקש, לא התקיימו התנאים לפירעון השטר.

לדעת המבקש, הראייה הטובה ביותר לכך הינה הימנעות המשיבה מפירעון שטר זהה שניתן בידי שותפו, בתנאים זהים ובגין אותן התחייבויות.

המבקש מוסיף ומפרט טענות שונות בהתנגדותו לעניין התנהלות המשיבה והפרות לכאורה של הסכם הרכישה וההסכמים הנלווים, על ידי המשיבה.

3. השטר נמסר למשיבה בהתאם לסעיף 12.1 להסכם הרכישה.

הפקדת השטר על ידי המבקש והמוכר הנוסף בידי המשיבה, הינו להבטחת כל ההתחייבויות והמצגים של המוכרים והחברה על פי הסכם הרכישה ו/או ההתחייבויות על פי סעיף 11 להסכם הרכישה.

על פי סעיף 12.2 להסכם הרכישה, המשיבה תהא רשאית לפעול למימוש ההמחאות, לאחר התגבשות זכותה לקבלת שיפוי בהתאם להוראות סעיף 11 להסכם או הפרת איזו מהתחייבויות המוכרים על פי ההסכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ב"כ המשיבה הוסיף בטיעוניו ובסיכומיו כי ההמחאה היוותה בטוחה לביצוע החזר כספי על ידי המבקש, בעקבות ביצוע התחשבנות להתאמת התמורה, שנערכה על ידי רו"ח, בהתאם לסעיף 6.2 להסכם.

העתק מההתחשבנות הוגש וצורף כ-מש/5.

4. המחלוקת בין הצדדים הינה האם הופר ההסכם כך שהתקיימו התנאים למימוש השטר ולהגשתו לביצוע והאם יש למבקש סיכויי הגנה לכאורה כנגד השטר.

5. על פי סעיף 6.2 להסכם, יערכו הצדדים התחשבנות בקשר עם התמורה בגין המניות הנמכרות וזאת תוך 7 ימי עסקים ממועד אישור הדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.07.

בסעיף 6.2 מנו הצדדים ביצוע התחשבנות בגין "המלאי המת" (6.2.1), "חובות אבודים" (6.2.2) ו"הוצאות בגין פעילות עבר" (6.2.3).

הסכומים שהושבו לקונה (המשיבה) על פי סעיפים 6.2.1 ו/או 6.2.2 ו/או 6.2.3, הינם "סכומי ההתאמה", כאשר ההסכם מציין דרגת מינימום אשר מעבר אליה תבוצע התאמה.

בהתאם לסעיף 6.3, הוסכם כי אם לאחר מועד ההתחשבנות, תצליח החברה למכור מלאי מת ו/או לגבות חובות אבודים, תשיב המשיבה למוכרים, ביחד ולחוד, סכום בגובה 51% מכל סכום שיתקבל בידי החברה.

בהתאם להחלטת החברה מיום 26.3.07, מונה משרד רואי החשבון סומך חייקין כמשרד רואי החשבון של החברה (מש/2).

הדוחות הכספיים לשנת 2007 נחתמו על ידי משרד רואי החשבון סומך חייקין

ביום 12.3.08 (מש/1).

הדוחות הכספיים אושרו בישיבת דירקטוריון החברה ביום 12.3.08 (מש/4).

בהתאם לסעיף 6.2.2 ישנם נתונים נוספים, מאוחרים לסיום שנת 2007 כאשר סיווג החובות הינו עד 31.12.08:

"על אף האמור לעיל, חובות לקוחות 2006, אשר לא ייפרעו עד ליום 31.12.2007, ואשר במועד ההתחשבנות קיים הליך גבייה תלוי ועומד בגינם בערכאה משפטית מוסמכת ו/או בהוצאה לפועל (להלן – "חובות בגבייה"), ייחשבו כחובות אבודים רק אם לא ייפרעו עד ליום 31.12.2008, ומועד התשלום בגין כל חוב בגבייה כאמור, תקום רק בתום 7 ימי עסקים ממועד אישור הדו"חות הכספיים של החברה ליום 31.12.2008".

לא הוצג בפני דו"ח לשנת 2008.

לא הוצג פירוט לקוחות וסטטוס הליכי גביית החובות לשם קביעת רכיב ההתאמה בגין "חובות אבודים".

לשם עריכת ההתחשבנות ובחינת מחירי ההתאמה ובין השאר לעניין רכיב ההתאמה בגין "חובות אבודים", אין די באישור הדוחות הכספיים לשנת 2007.

לדוגמא, לענין חוב "אל תקמול", המהווה את מלוא רכיב ההפרשה לחובות מסופקים בסך של 590,000 ₪, צורפה כרטסת הנה"ח (מש/3).

לכאורה החוב אינו מהווה חוב אבוד, כהגדרתו בסעיף 6.2.2 להסכם, שכן החוב נוצר במהלך מאי 2007, בעוד ההסכם עוסק בחובות לקוחות אשר היו קיימים כבר בשנת 2006.

יודגש כי סיווג החוב של "אל תקמול" נעשה בהתאם לכרטסת הנה"ח ולדוחות הכספיים לשנת 2007, במנותק ממנגנון הסיווג השונה, כפי שנקבע בהסכם שבין הצדדים.

אין די בהעתקת יתרת החוב של "אל תקמול" במלואה לתוך הדוח הכספי לשנת 2007 ופועל יוצא להתחשבנות שבין הצדדים, אלא היה מקום לפעול, להציג ולדווח את אופן ההתחשבנות וביצוע ההתאמה, בהתאם למנגנון אשר נקבע בהסכם.

על כן הבקשה מגלה סיכויי הגנה שכן לכאורה יש לגרוע את חוב "אל תקמול" מהתחשבנות שבין הצדדים, לעניין התאמת ה"חובות האבודים".

כך, יתר הרכיבים בתחשיב, לא נתמכו במסמכים מספקים.

לדוגמא, התחשיב כולל פירוק של רכיבי המלאי למרכיבים, לדוגמא "מלאי יונדאי" ו"מלאי בכור".

עם זאת, בדו"ח הכספי לשנת 2007, לא מצוי הרכב המלאי ולכאורה יש מקום להשלים מסמכים חסרים אלה בתמיכה להתחשבנות הנטענת.

אשר על כן, אין די בהצגת בדוחות הכספיים לשנת 2007 (מש/1), כדי למנוע מהמבקש לפרוס את טענותיו כנגד ההתחשבנות על בסיסה הוגש השטר לביצוע.

6. הוגשה בקשה להוספת ראיה, פרוטוקול בית המשפט ב-ת.א. 37749/08 מיום 18.5.09.

לאחר שעיינתי בתגובת ב"כ המשיבה, הנני מתירה צירוף ראיה זו, שכן הינה מסמך פומבי ובהמשך לפרוטוקול בית משפט אשר הוצג בפני.

מעבר לכך, אינני מייחסת משקל רב להליכים הנוספים המתנהלים בין הצדדים לשם קביעת מידת סיכויי ההגנה לכאורה בהליך שבפני.

7. על כן, ניתנת בזאת רשות להגן.

התצהיר התומך בבקשה יהווה כתב הגנה.

המזכירות תזמן את הצדדים לקדם משפט.

ניתנה היום כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009) בהעדר הצדדים

לימור בן-שמן, רשמת
בית משפט השלום בתל-אביב יפו

165435/08בשא120 רעיה שוקרי



מעורבים
תובע:
נתבע:
שופט :
עורכי דין: עו\'ד שפילמן ערן,עו\'ד מרון יגיל