ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליאס נגד בנק הפועלים :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

הפ 612/09

בשא 4905/09

בש"א 4906/09

לפני:

כבוד השופטת אנה שניידר

20/07/2009

בעניין:

יעקב אליאס

המבקש

נ ג ד

1. בנק הפועלים

2. עידו כפכפי - רשם הוצאה לפועל בבאר שבע

המשיבים

פסק דין

1. עניינה של התביעה שלפנינו, מתן פסק דין הצהרתי לפיו אין לנקוט הליכים נגד המבקש, במסגרת הלוואה שניתנה על ידי המשיב מס' 1 (להלן – הבנק) בטרם מוצו כל ההליכים נגד החייב העיקרי.

עם הגשת התביעה, הגיש המבקש גם בקשה (בש"א 4905/09) לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל המתנהלים נגדו ונגד הערב המוגן, מר אברי חוסרוב עד למתן הכרעה בתביעה (להלן – הבקשה).

כמו כן, הגיש המבקש בקשה לפטור מאגרה (בש"א 4906/09).

2. יצוין, כי בעניינו של המבקש הוצא צו מיצוי הליכים ביום 21.5.07 על ידי המשיב מס' 2 (להלן – הרשם), לפיו מוצו כל הליכי ההוצאה לפועל, והבנק רשאי לנקוט בהליכים לגבי ההלוואה (להלן – הצו).

בתביעתו מלין המבקש על עצם הוצאת הצו, וטוען כי הרשם עשה יד אחת עם הבנק ונתן את הצו שלא כדין.

3. בתגובתו טוען הבנק כי יש לדחות הן את התביעה והן את הבקשה לעיכוב ההליכים על הסף בשל מספר עילות, כפי שיפורטו להלן.

ראשית, טוען הבנק לחוסר סמכות מקומית לבית משפט זה.

לטענתו, המבקש בחר להגיש תביעתו בבית משפט זה הואיל ותביעותיו כבר נדחו בערכאות השונות במחוז באר - שבע ותל – אביב, ולכן הוא "מנסה את מזלו" בבית המשפט בירושלים.

לגבי הבקשה טוען הבנק, כי הואיל והבקשה קשורה להליכים המתנהלים בלשכת ההוצאה לפועל בבאר שבע, יש להגישה בבית המשפט המוסמך בבאר שבע ומשכך, בית משפט זה נעדר סמכות לדון בבקשה.

4. לגבי התובענה עצמה טוען הבנק, כי דינה להידחות על הסף בשל "מעשה בית דין", הוא צו.

לטענת הבנק, המבקש ערער על הצו ואף הגיש בקשה לצו מניעה שנדחתה לגופה, ומשלא שילם את האגרה הנדרשת נמחק הערעור, והצו הפך לחלוט.

5. בתגובות רבות, ארוכות, ומפורטות מתנגד המבקש לבקשה לסילוק על הסף וטוען כי אין לקבל את טענות הבנק מן הטעמים שפורטו בהן ואשר, למען היעילות, אין מקום לשוב ולפרטם כאן.

6. לאחר שעיינתי בתביעה, בבקשות ובתגובות הרבות של המבקש, אני קובעת כי דין התביעה והבקשות להידחות.

7. נושאי משרה שיפוטית, לרבות רשמים, ופעולותיהם השיפוטיות חסינים מפני תביעות בשל החלטותיהם, וזאת בהתאם להוראות סעיף 8 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), התשכ"ח – 1968 הקובע:

"אדם שהוא גופו בית משפט או בית דין או אחד מחבריהם, או שהוא ממלא כדין חובותיו של אדם כאמור, וכל אדם אחר המבצע פעולות שיפוט, לרבות בורר, לא תוגש נגדו תובענה על עוולה שעשה במילוי תפקידו השיפוטי".

לפיכך, אין מקום לתביעה נגד הרשם, המשיב 2, ודינה להידחות על הסף. הואיל והצו ניתן על ידי הרשם במסגרת תפקידו והפך לחלוט – אין להידרש לטענה כלשהי מצד המבקש נגד הרשם בענין זה.

8. אשר לתביעה כנגד הבנק, המשיב 1, גם אותה יש לדחות על הסף בשל קיומו של "מעשה בית דין", הוא הצו, אשר חותם את כל תביעתיו ובקשותיו של המבקש.

מכל המונח לפניי לא מצאתי פגם בצו, וגם אם סבר המבקש כי קיים בו פגם כזה או אחר, הרי שכבר ניצל את כל ההזדמנויות שניתנו לו לתקוף את הצו וטענותיו נדחו פעם אחר פעם.

משכך – אין למבקש אלא לקבל את הצו ולהניח לבנק לפעול על פיו.

9. לאור האמור, התביעה נדחית על הסף, ובכללה גם הבקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל (בש"א 4905/09).

10. אשר לבקשה לפטור מאגרה – לא ראיתי כל נימוק המצדיק פטור מאגרה, ולכן הבקשה בבש"א 4906/09 נדחית אף היא.

11. בשל ריבוי הליכי הסרק שבהם נקט המבקש באותו ענין, ישלם לבנק הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסכום של 1,000 ₪, בתוספת מע"מ כחוק. סכום זה ישולם תוך 30 ימים, ואם לא ישולם במועד שנקבע, יתווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

אנה שניידר, שופטת

קלדנית: זהביתמעורבים
תובע: יעקב אליאס
נתבע: בנק הפועלים
שופט :
עורכי דין: