ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בוגנים נגד ד"ר רוזנטל :


בתי המשפט

בית משפט השלום בירושלים

א 007238/04

לפני כב' השופט כרמי מוסק – סגן נשיא

20/07/2009

בעניין:

בוגנים דדה

התובע

נ ג ד

1 . ד"ר רוזנטל ראול

2 . שילוח הראל חברה לביטוח בע"מ

הנתבעים

החלטה

לפני בקשת התובע לאפשר לו לדחות את הצגת הקלטות והתמלילים שבידיו עד לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעים.

1. התובע (להלן:"המבקש") מפנה להלכה שנפסקה בבר"ע 4249/98 סוויסה נ' הכשרת הישוב נה(1) 515 (להלן:"הלכת סוויסה") וטוען כי יש ליתן לו את הסעד המבוקש.

2. הנתבעים (להלן:"המשיבים") מפנים לת.א. 13869/04 שמואלי רונן ואח' נ' עמיר עימנואל יזמות פיתוח והשקעות ואח', תק-של 2005(1) 4956 (להלן:"פס"ד שמואלי") וטוענים כי עלפי פס"ד שמואלי הלכת סוויסה חלה רק כאשר הראייה אשר את חשיפתה מבקשים למנוע נמצאת בידי הנתבע ומבקש הגילוי הוא התובע, ולא זה המצב בתיק זה.

3. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים הגעתי כדי מסקנה כי יש לקבל את הבקשה, ואסביר.

4. הלכת סוויסה קובעת כדלקמן:

"14. לאחר שסקרתי את כל השיקולים לכאן ולכאן נראה לי שאפשר לנסח את ההלכה כדלקמן:

(א) חזקה היא בתביעות פיצויים על נזקי גוף - כמו בתביעות אחרות - שיש מקום לגילוי כללי של מסמכים ולעיון בהם בעתו בין כשמדובר במסמכים "מועילים" ובין כשמדובר במסמכים "מזיקים";

(ב) רשאי בית המשפט לסטות מן הכלל האמור אם הוא סבור שעיון במסמכים בשלב מוקדם עשוי להביא את התובע לשיבוש ראיותיו ולא יסייע לחשיפת האמת.

(ג) בהחלטתו לסטות מן הכלל האמור יתן בית המשפט את דעתו למחלוקת כפי שנתגבשה בכתבי הטענות ולשאר נסיבות הענין; יש להניח שהוא יטה יותר לעשות שימוש בשיקול דעת זה שהמחלוקת סבה על עצם קיומו של האירוע נשוא התביעה, מאשר כאשר מדובר בשיעור הנזק בלבד, אך גם בענין זה אין לקבוע מסמרות;

(ד) במקרה מתאים רשאי בית המשפט לעשות שימוש בסמכותו לפי תקנה 119, לעיין בעצמו במסמך ולעמוד על הפער הקיים בין העובדות, כפי שפורטו בכתב התביעה, לבין תיאור העובדות כפי שהוא מופיע בראיה שבמחלוקת;

(ה) החלטת בית המשפט של ערכאה ראשונה בשאלה אם לדחות את העיון במסמך למועד אחר אם לאו נתונה לשיקול דעתו ובית המשפט לערעורים לא ייטה להתערב בה, אלא במקרים נדירים. "

5. עלפי הלכת סוויסה דחיית העיון במסמכים לשלב מאוחר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט, והשאלה הנשאלת היא אופן השימוש בשיקול הדעת .

6. בפס"ד שמואלי חוזרת כב' השופטת הורנצ'יק על הלכת סוויסה לפיה מטרתו של גילוי המסמכים הוא להביא לחקר האמת, אולם אם יש בגילוי לסכל מטרה זו, הרי שיש לעכבו. יש לבחון כל מקרה לגופו לפי נסיבות העניין. לדידה, יש להבחין בין בקשה אותה מגיש הנתבע ובין בקשה לדחיית העיון אותה מגיש התובע.

7. עלפי פס"ד שמואלי כאשר תובע מגיש תביעה, נטל הבאת הראיות להוכחת תביעתו רובץ על כתפיו ונדרשת חובת גילוי רחבה של ראיות, מכאן שתכלית האבחנה בין הלכת סוויסה לפס"ד שמואלי הוא שפסק דין סוויסה חל רק כאשר הראייה אשר את חשיפתה מבקשים למנוע נמצאת בידי הנתבע והמבקש הוא התובע ולא להפך.

8. ולענייננו, המדובר בתביעת רשלנות רפואית כנגד הנתבע מס' 1, בגין טיפולי שיניים.

9. המבקש טוען כי לאור מהות התביעה, רוב המידע מצוי דווקא בידיו של הנתבע מס' 1ואי חשיפת הקלטות והתמלילים (להלן:החומר") בשלב זה, תתרום לדיון הוגן ולחקר האמת בעוד שחשיפת החומר לפני שהציגו הנתבעים את גרסתם, תפגע באופן משמעותי בתביעתו.

10. מצאתי כי המקרה שלפני שונה מהמקרה בפס"ד שמואלי וזאת מכמה סיבות. ראשית מדובר במקרה זה בתביעת רשלנות רפואית והידע המקצועי מצוי בידי הנתבעים כאשר בפס"ד שמואלי מדובר בתביעת פלת"ד. שנית, במקרה זה התובע, במסגרת הראיות להוכחת תביעתו, צרף חוות דעת רפואיות, הגיש תצהירי עדות ראשית והחומר הוא בגדר ראיות "מסייעות" ולא ראיות "בלעדיות" להוכחת גרסתו. שלישית, בשונה מבפס"ד שמואלי צרף התובע תצהיר לבקשתו בו פורטו העובדות הנוגעות לבקשה, מועדי השיחות שנתקיימו בין הצדדים והצהרה כי מטרת השיחות היו בין היתר, לצרכי הגשת התביעה העתידית.

11. לא למותר לציין, כי בפס"ד שמואלי, נדחתה הבקשה משני שיקולים נוספים האחד אי צרוף תצהיר המעיד על קיומם של התמלילים והשני הוספת ציטוט מפסק דין סוויסה על מנת להתאימו למקרה הנדון. לא כך במקרה שלפני.

12. בבקשה שלפני, המבקש לא צרף את ה12ץחומר נשוא הבקשה לעיון בית המשפט.

13. לסיכום, שאלת המהימנות רלוונטית לענייננו, שוכנעתי כי קיימת אפשרות סבירה כי חשיפת החומר בשלב זה , לפני שהציגו הנתבעים את גרסתם, יכולה לגרום להטיית גרסתם של הנתבעים ולפגוע בחקר האמת, וכן סבור אני כי לא יגרם לנתבעים נזק כתוצאה מהעיכוב הנ"ל, אני קובע כי הקלטות והתמלולים אשר פורטו בתצהיר הנלווה לבקשה זו יומצאו לנתבעים לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעים.

14. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

15. המזכירות תעביר העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

כרמי מוסק, שופט

סגן נשיאמעורבים
תובע: בוגנים דדה
נתבע: ד\'ר רוזנטל ראול
שופט :
עורכי דין: