ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק המזרחי סניף נגד מילגם שירות :


בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

א 005924/06

בפני:

השופט יעקב שפסר - סגן נשיא

תאריך:

20/07/2009

בעניין:

בנק המזרחי סניף באר שבע ראשי

ע"י ב"כ עו"ד

ליאל דאי

התובע

נ ג ד

מילגם שירותים לעיר בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

ריקי בקבני

הנתבעת

החלטה

נוכח הודעת ב"כ התובע תגיש היא תצהירי עדויות ראשיות מטעמה בצירוף תיק מוצגים עד יום 30.9.09.

ב"כ הנתבעת תגיש תצהירי עדויות ראשיות מטעמה בצירוף תיק מוצגים עד יום 30.11.09.

הגשת התצהירים והמסמכים תתבצע במקביל ישירות על ידי כל צד לב"כ הצד שכנגד.

בקשה לזימון עד שלא ניתן להגיש תצהירו, תוגש במועד הקבוע להגשת הראיות, בצירוף סיבת אי הגשת התצהיר ובצירוף תמצית מעדותו הצפויה.

צד המבקש לחקור מומחה, ככל שיהיה כזה, יודיע על כך בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיו.

צד המתנגד להגשת מסמך, בין שצורף לתצהיר ובין שצורף לתיק המוצגים, ללא חקירת עורכו יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 10 ימים ממועד קבלת מסמכי הצד שכנגד שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך גם אם אינו מסכים לתוכנו.

היה והצדדים לא יגיעו להסכמה ביניהם באשר להתנגדויות, יגיש הצד המתנגד בתוך 7 ימים נוספים את התנגדותו והעתקה יועבר ישירות ובמקביל באמצעות הפקסימיליה לצד שכנגד, אשר יהא רשאי להשיב בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההתנגדות.

לא תותר שמיעת עד שלא הוגש תצהיר בעניינו אלא בהחלטה נפרדת בעקבות בקשה בכתב מפורטת בעניין ולא תותר הגשת מסמך שלא צורף לתיק בית המשפט, אלא בדרך האמורה לעיל.

קובע לישיבת הוכחות ליום 12.5.2010 החל מהשעה 11:00.

ב"כ הצדדים ידאגו לזימון עדיהם וכן מתבקשים להיות ערוכים לסיכומים בע"פ בתום הדיון.

ניתנה היום 20 ביולי, 2009 (כ"ח בתמוז תשס"ט) במעמד הצדדים.

יעקב שפסר, שופט

סגן נשיאמעורבים
תובע: בנק המזרחי סניף באר שבע ראשי
נתבע: מילגם שירותים לעיר בע\'מ
שופט :
עורכי דין: