ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עומר זועבי נגד מדינת ישראל - משרד התחבורה :


בתי המשפט

בימ"ש לעניינים מינהליים נצרת

עתמ 000149/09

בפני:

כב' סגן הנשיא, השופט תאופיק כתילי

תאריך:

20/07/2009

בעניין:

עומר זועבי

ע"י ב"כ עו"ד

ע. פלג ואח'

העותר

נ ג ד

מדינת ישראל - משרד התחבורה - רשות הרישוי

ע"י ב"כ עו"ד

המשיב

פסק דין

1. בפניי עתירה לביטול החלטת המשיבה לפסול את רישיון הנהיגה של העותר לתקופה קצובה.

2. העותר קיבל מן המשיבה הודעה לפיה נפסל מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של שלושה חודשים, כאשר בתום שלושת החודשים, במידה וירצה לשוב ולהחזיק ברישיון, יהיה עליו לעמוד במבחן עיוני.

לאחר שימוע הוחלט להותיר את החלטת הפסילה על כנה, אך לפנים משורת הדין נדחתה תחילת הפסילה בחמישה חודשים.

3. העותר טוען כי יש לבטל כליל את החלטת הפסילה, המתבססת על נתוני ניקוד בגין עבירות תנועה, מאחר וההחלטה משקפת יישום שגוי של הוראות החוק הרלוונטיות.

ראשית טען כי 22 הנקודות שצבר לחובתו בין התאריכים 21.6.03 - 9.6.05 דינן להימחק, וזאת לאחר שביצע את אמצעי התיקון של קורס נהיגה נכונה (להלן: "הקורס הבסיסי").

טענה שניה בפי העותר היא, כי היה על המשיבה לזמנו לקורס נוסף לאחר רישום העבירה מיום 9.6.05, אלא שזימון כאמור לא הגיע לידיו.

4. המשיבה דוחה את טענות העותר.

לטענתה אין די בביצוע הקורס הבסיסי בכדי להביא למצב של מחיקת הנקודות, אלא יש לעמוד בתנאי נוסף של סיום תקופת הצבירה. במקרה של העותר לא נמחקו הנקודות שנצברו לחובתו עד לביצוע הקורס הבסיסי, מכיוון שתקופת הצבירה הקבועה להן בתקנות טרם חלפה, והן מאחר שהעותר לא עמד באמצעי התיקון השני שהוטל עליו, עמידה בקורס ייעודי.

בעניין זה מציינת המשיבה כי ההודעה בדבר זימון העותר לקורס הייעודי נשלחה אליו בדואר רשום, ויש לראותה כהודעה שנמסרה לידיו מכוח חזקת המסירה.

דיון והכרעה

5. להלן נוסח תקנה 547 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן: "התקנות"):

"547. (א) רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג בכל פעם שנרשמות לו נקודות חדשות.

(ב) נקודות שחויב בהן נהג לפי תקנה 544, יעמדו בתוקפן במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה (להלן – תקופת הצבירה), ומועד רישומן לא יובא בחשבון לענין חישוב תקופת הצבירה.

(ג) הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה 22 נקודות או יותר, תוארך תקופת הצבירה שלו בשנתיים, ותעמוד על 4 שנים.

(ד) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה הקבועה בהן, לפי הענין, שתים עשרה נקודות או יותר, הן יעמדו בתוקפן כל עוד הוא לא ביצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות ............................... הרישוי לפי תקנות 549 או 551".

6. על מנת להבהיר את תמונת המצב העולה מן העתירה אפרט בקצרה את השתלשלות האירועים:

בגין שתי עבירות, מיום 21.6.03 ומיום 14.10.03, צבר העותר 12 נקודות ונשלח אליו זימון לקורס נהיגה בסיסי, ביום 6.9.04. העותר סיים את הקורס ביום 25.11.04.

לפני שהעותר סיים את ההדרכה הוא צבר 4 נקודות נוספות, בגין עבירות מיום 19.5.04 ו-21.11.04.

בטרם הסתיימה תקופת הצבירה של העבירה מיום 21.6.03 ביצע העותר עבירה נוספת, ביום 9.6.05 בגינה צבר 6 נק' נוספות. בסך הכל עמדו לחובתו במועד זה 22 נקודות, ולפיכך הוארכה תקופת הצבירה של העבירות ל-4 שנים. עבירה זו דווחה למשיבה רק ביום 10.1.06, ולכן הארכת תקופת הצבירה נעשתה בדיעבד לאחר הדיווח. לפני שדווחה העבירה הנוספת נמחקו מ"גיליונו" של העותר העבירות משנת 2003, אך מחיקה זו התבטלה לאחר שדווח למשיבה על העבירה הנוספת.

ב-13.8.05 עבר העותר עבירה נוספת, בגינה צבר 10 נקודות. העבירה דווחה למשיבה ביום 15.12.05, לאחר המחיקה לכאורה של העבירות משנת 2003 ובטרם דווח למשיבה על העבירה שבוצעה ביוני 2005. בנקודה זו, ובטרם עמדה המשיבה על הדיווח החסר, נשלחה לעותר ביום 16.1.06 הודעה על קורס בסיסי נוסף, אותו סיים ב-22.2.07.

לאחר השלמת הדיווח החסר, וביטול מחיקת העבירות משנת 2003, עמד מצב הניקוד של העותר על 32 נקודות ב-4 שנים, ולכן נשלח אליו, ביום 5.3.06, זימון לקורס נהיגה ייעודי. העותר לא ביצע את הקורס.

ב-17.6.08 ביצע העותר עבירה נוספת בגינה נוספו לו 6 נקודות, ועקב כך נשלחה אליו הודעת פסילה ביום 21.1.09, בהתאם לתקנה 548(ג).

7. אציין כבר עתה כי טענתו של העותר לפיה לא קיבל לידיו את הזימון לקורס הייעודי אינה יכולה להתקבל. המשיבה הוכיחה כי שלחה אל העותר זימון בדואר רשום, ומשעה שעשתה כן מתקיימת חזקת המסירה. ככל שהעותר מבקש להפריך את קיומה של החזקה במקרה זה, עליו הנטל להוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו (תקנה 550(ב)). העותר לא עמד בנטל, ולפיכך יש לראותו כמי שזומן כדין לביצוע הקורס הייעודי.

8. באשר לטענה כי יש למחוק את 22 הנקודות שצבר העותר החל משנת 2003, לאחר שביצע את הקורס הבסיסי הנוסף, בשנת 2007, הגעתי למסקנה כי דינה להידחות.

ראשית, המשיבה הוכיחה כי הזימון לקורס הייעודי נשלח אל העותר בטרם ביצע את הקורס הבסיסי הנוסף, ומשעה שעשתה כן היה על העותר לעמוד בדרישות הקורס הייעודי. אין להסתפק בכך שהעותר בחר לבצע את אמצעי התיקון המקל והתעלם מזימונו לביצוע האמצעי המחמיר.

גם העובדה לפיה נמחקו מגיליונו העבירות משנת 2003, עקב טעות ואיחור בדיווח, אינה יכולה לסייע לעותר. תיקון הרישום נעשה עוד בטרם ביצע העותר אמצעי תיקון כלשהו. אין בפי העותר טענה לפיה הוא הסתמך על הרישום המוטעה, ולכן אין מקום להורות על מחיקת 22 הנקודות עקב אותה טעות.

9. ייתכן כי העותר יכול היה להימנע מביצוע הקורס הבסיסי בשנת 2007, ולבצע את הקורס הייעודי בלבד. כל שהיה עליו לעשות הוא לפנות אל המשיבה במטרה לברר פשר קבלת הזימון הכפול. העותר בחר שלא לפנות אל המשיבה ולבחור בעצמו את אמצעי התיקון. פנייתו בדיעבד לבית משפט זה, לאחר שנפסל מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה מוגבלת, אינה יכולה להועיל באשר לטעות שטעתה המשיבה בשנת 2006, וזאת לאור השיהוי הרב הכרוך בהעלאת הטענה.

10. לסיכום דבריי, אני דוחה את העתירה.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתן היום כ"ח בתמוז, תשס"ט (20 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי

מותר לפרסום מיום 20/07/2009

___­________________

תאופיק כתילי – סגן נשיא

000149/09עתמ064 קארן מגידס