ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נ עמותת מוסדות חזון ישעיה :

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

לפני כבוד השופט יחזקאל ברקלי

בש"א 012373/08

בת"א 16465/08

19/07/2009


בעניין:

מדינת ישראל - משרד החינוך

ע"י ב"כ עו"ד גור רוזנבלט

פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

המבקשת

נ ג ד

עמותת מוסדות "חזות ישעיה"

ע"י ב"כ עו"ד מוניר עזאם

המשיבה

החלטה

רקע

1. המשיבה מקיימת רשת חינוך עצמאית ומפעילה גנים ובתי ספר שאינם מוכרים כמוסדות חינוך רשמיים לפי חוק לימוד חובה, תשי"ט-1949.

2. בתיק העיקרי, תובעת המשיבה, 382,200 ₪ כפיצוי בטענה, כי למרות זכאותה לתקצוב לפי הוראות חוק הפיקוח על גני הילדים על בתי ספר, תשכ"ט-1969, לא נתנה לה המבקשת את התקציב המגיע לה לשנת תשס"ז בשל הפעלת שיקול הדעת מוטעה והפלייה.

3. בכתב ההגנה, נטען כי ההחלטה שלא לאשר את התקציב לשנת הלימודים תשס"ז היא כי כתוצאה ממחדלה של המשיבה שהגישה את הבקשה באיחור רב.

4. עם כתב ההגנה, הוגשה בקשה לסילוק התביעה על הסף בטענה של העדר עילה.

נימוקי הבקשה

5. ההחלטה נשוא התובענה התקבלה בהתאם לדרישות החוק, התקנות ונהלי משרד החינוך.

6. נוהל התקצוב חייב הגשת בקשה מתאימה עד לחודש יוני 2006. בקשת המשיבה הוגשה רק במרץ 2007 מסיבות השמורות עמה. מסיבה זו, דחה משרד החינוך את בקשת התקציב לאותה שנה.

7. התביעה מבוססת על דרישת המשיבה שהמבקשת תחרוג מנהליה. דרישה מעין זו, אינה יכולה לשמש עילת תביעה.

8. בנוסף, טוענת המבקשת כאילו הופלתה המשיבה לרעה אינה מבוססת, שכן לא צויין מקרה אחד שבו נהגה המבקשת אחרת.

תגובת המשיבה

9. על פי הנוהל שעליו נסמכת הבקשה דנן נקבע כי "בקשות לקבלת תקציב שתוגשנה לאחר תאריך זה, או אשר לא יכילו את כל המסמכים הרלוונטיים ....תיבדקנה בתאריך מאוחר יותר –לאחר תחילת שנת הלימודים – מה שעלול למנוע או לעכב קבלת תקציב לשנת הלימודים תשס"ז". (ראה סעיף 1ד לנוהל המצורף כנספח א לבקשה) משמע, הגשה באיחור אינה גוררת אוטומטית דחיית הבקשה.

10. כתוצאה מהימנעות המבקשת לבדוק את הבקשה רק בשל האיחור בהגשתה, החטיא את המטרה העומדת בייסוד נוהל זה; על פיו, מחוייבת המבקשת לברר את הנימוקים לאיחור ולהתחשב בכך שהדבר נעשה בתום לב.

11. בנוסף, טוענת המשיבה, כי בשנה בה הוגשה הבקשה שינתה המבקשת את מדיניותה. לפיכך, מן הראוי היה לנהוג עמה בזהירות יתר ולא להתעלם ממה שניטע על פי המדיניות הקודמת.

דיון

12. למרות שהמבקשת הגישה תשובה לתגובת המשיבה, נמנעה מלהתייחס לטענת המשיבה כי בהתאם לנוהל, בקשה שהוגשה באיחור אינה נדחית באופן אוטומטי אלא עלולה לגרום לעיכוב או לדחיית הבקשה. עם זאת, ציינה המבקשת כי ייתכן שאם היה מדובר באיחור קטן של מספר ימים היה ניתן להתחשב במשיבה.

13. כידוע, כלל הוא שדי בכך שקיימת אפשרות, אפילו קלושה, שעל-פי העובדות המהוות את עילת התביעה יזכה התובע בסעד שהוא מבקש, כדי שהתביעה לא תימחק בעודה באיבה (ראה: אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית, סיגא הוצאה לאור, עמ' 168-167), בשלב מוקדם, אין בית המשפט שומע ראיות ואינו מברר עובדות, אלא קובע את עמדתו לפי האמור בכתבי הטענות בלבד ע"א 35/83, 36 - לאה חסין ו-2 אח' נ' רחל פלדמן ו-2 אח'. פ"ד לז(4), 721, עמ' 726-727).

14. לכן, לצורך הכרעה בבקשה שלפניי, מותר להניח את קיום האפשרות של חריגה מאותו נוהל לפיו מחולק התקציב. אמנם אין למשיבה זכות קנויה לקבלת התקציב ברם, ישנה מסגרת נורמטיבית לאופן קבלת ההחלטה. הרשות חייבת להפעיל שיקול דעתה בסבירות, שוויניות, הגינות ובתום לב, כמתחייב מדיני המנהל הציבורי. טענות המשיבה - בדבר שקול דעת מוטעה, או חריגה מנהלים, או הפליה - מצריכות הוכחה והשמעת ראיות. אין בית המשפט בשלב המקדמי של הדיון יכול לחקור ולדרוש בעובדות אלה ולהכריע בהן. אם יתברר, כי טענות המשיבה מוצדקות הרי שקיימת עילה לתביעתה.

15. בשים לב להתייחסות הצדדים לעניין סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים (ראה בעיקר סעיף 18 לתגובת המבקשת), אף שלא הועלתה טענת סמכות עניינית, להסרת ספק יאמר, כי הואיל ועסקינן בתביעה כספית, מוקנית הסמכות לבית משפט זה. עם זאת, אין בכך שמדובר בתביעה כספית כדי לאיין בירור מתחום המשפט המנהלי. גם אם העילה שבגינה נתבע הכסף היא עילה מתחום המשפט המינהלי, עילה היא, ודינה להתברר בבית משפט זה (ראה ספרו של א' גורן, בתי משפט מנהליים, תשס"ח-2008, עמ' 92 וכן פסק דינו של כב' השופט ר' שפירא בעת"מ (חי') 3395/06 עמותת אל סונדוס נ' משרד החינוך, תק-מח 2006(4) 10885) .

16. הבקשה נדחית.

17. אני קובע את הוצאות בקשה זו, בסך 3,000 ש"ח בתוספת מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל, בהתאם לתוצאות התיק העיקרי.

18. המזכירות תשלח החלטתי לב"כ הצדדים.

ניתנה היום כ"ז בתמוז, תשס"ט (19 ביולי 2009), בהעדר הצדדים.

יחזקאל ברקלי, שופט

012373/08בשא130 מ.ב.מעורבים
תובע: משרד החינוך
נתבע: עמותת מוסדות \'חזות ישעיה\'
שופט :
עורכי דין: