ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נטר עוף הכפר נגד מחאמיד מוסטפא :


בתי המשפט

בית משפט השלום חדרה

בש"א 001578/08

בתיק עיקרי: א 001452/08

בפני:

השופטת הדסה אסיף

תאריך:

21/02/2008

בעניין:

נטר עוף הכפר 2003 בע"מ ח.פ.513344028

המבקשת

- נ ג ד -

1. מחאמיד מוסטפה עפן ת.ז. 028361038

2. מחאמיד ג'עפר (פראס) אחמד ת.ז. 066396854

3. ג'בארין ווסאם ת.ז. 025996315

המשיבים

החלטה

ניתן בזה עיקול זמני על הנכסים הבאים:

כמפורט בבקשה.

העיקול מוגבל עד לסכום של 440,000 ₪.

מחובתו של המבקש, או בא-כוחו, לוודא ערכם של הנכסים שעוקלו, על מנת שהעיקול לא יחרוג מהסכום שנקבע לעיל. עוקלו נכסים שערכם עולה על הסכום הקבוע לעיל יפנה בא כוח המבקש, ביוזמתו, לבית המשפט ויבקש ביטול העיקול על חלק מהנכסים שעוקלו, מעבר לסכום שהוגבל לעיקול.

בהתאם לתקנה 364 א' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יינתן צו העיקול אלא לאחר שהמבקש ימציא הבטוחות שנקבעו בצו זה לפיצוי כל נזק שייגרם על ידי העיקול, אם תידחה התביעה או ייפקע הצו מסיבה אחרת.

ואלה הבטוחות שעל המבקש להמציא:

א. התחייבות עצמית לכל נזק (שהומצאה עם הגשת הבקשה).

ב. ערבות בנקאית על סך 10,000 ₪ או הפקדת סכום זה בקופת ביהמ"ש.

ואלה ישמשו הן כערבות והן כערבון כמשמעותם בתקנה 364 (ב) ותקנה 371 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי.

(הערבות הבנקאית תהיה בנוסח המצ"ב).

לתשומת לב - הצו ייכנס לתוקף רק עם אישור המזכירות על מילוי התנאים.

לאחר המצאת הבטוחות ובתוך 7 ימים מהיום ימציא ב"כ המבקש עותק הבקשה והחלטה זו וכן כתבי בי דין בתיק העיקרי למשיב במסירה אישית ע"י שליח מטעמו שאם לא כן יפקע צו העיקול.

הוראות נוספות:-

מכוח סמכותי לפי סעיף 68 (ג) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, אני מורה כי הדיון בבקשה שתיק זה הוא בדלתיים סגורות.

לפי סעיף 70 (א) לחוק הנ"ל, לא יפרסם אדם דבר על דיון זה ועל תוכנה של הבקשה בתיק הנ"ל. איסור זה ייפקע מעצמו כעבור 7 ימים מיום נתינתו.

העיקול לא יחול על חשבונות עו"ש או חח"ד.

העיקול לא יחול על חשבונות משותפים של המשיב עם אחרים (למעט משותפים עם המשיבים).

ניתנה היום 21 בפברואר, 2008 (ט"ו ב אדר א תשס"ח) בהעדר הצדדים.

הדסה אסיף, שופטת

אושרת.ד