ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שון קופלר נגד מדינת ישראל :

בת
בפני כבוד ה שופט בנימין הירשל דורון

המבקש:

שון קופלר

נגד

המשיבה:
מדינת ישראל

החלטה

עניינה של החלטה זו מתייחסת ל-2 הודעות תשלום קנס, שמספרן: 3000809221 ו- 2000916660, שנרשמו לרכבו של המבקש בתאריכים: 25.02.2020 ו- 24.01.2020 בהתאמה, בגין עבירות שונות: העמדת/החנית את הרכב במקום חניה מסודר מבלי ששולמה אגרת הסדר חניה באמצעי תשלום שנקבע בחוק העזר , עבירה לפי סעיף 12 (א) לחוק עזר לתל אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו( התשמ"ד-1983. ובגין העמדת/החנית את הרכב במקום בו החניה אסורה על פי תמרור אין עצירה, עבירה לפי סעיף 6 (א) (2) לחוק עזר לתל אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו( התשמ"ד-1983.

הודעות תשלום הקנס נשלחו אל המבקש באמצעות דואר רשום למענו כפי שהיה מעודכן במשרד הפנים נכון למועד משלוח ההודעות. המשיבה צירפה העתקים של אישורי משלוח ההודעות לתשלום קנס וכן תצהיר המפרט את הליך משלוח ההודעות מאגף החניה.

כפי שנקבע בפסיקה די באישור משלוח ההודעה לתשלום הקנס בדואר רשום להוכחת משלוח ההודעה, ראה עפ"א 80074/07 מור מילמן אפרת נ' עיריית ת"א, בג"צ 7281/09 שרגא רוזנבאום נ' עיריית תל אביב-יפו, ורע"פ 5169/11 בנימין רובין נ' מדינת ישראל.

משהוכיחה המשיבה את המצאתן של הודעות תשלום הקנס נשוא הבקשה אל המבקש, יש להחיל את חזקת המסירה הקבועה בתקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי, הלכה היא כי אין די באמירה סתמית של המבקש שלא קיבל את דברי הדואר לידיו בכדי שבית המשפט יקבל את טענתו. במקרה דנן, אין באמור בבקשה בכדי להפריך את חזקת המסירה, אף המבקש בבקשתו מודה שכתובתו המעודכנת במשרד הפנים נכונה ותקינה. יודגש שהמבקש בבקשתו אינו מפרט כל טעם מדוע ייתכן ונפל כשל במסירת דבר הדואר הרשום במענו .

למעלה מן הצורך, צירפה המשיבה את אישורי מעקב משלוחים מאתר דואר ישראל לפיו הודעות תשלום הקנס נשוא הבקשה נשלחו אל המבקש והוחזרו אל המשיבה שכן המבקש 'אינו ידוע במען'.

החל מחודש מרץ 2021 החלה המשיבה לשלוח אל המבקש דרישות לפי פקודת המסים (גביה).

המבקש פנה לבית המשפט ביום 20.07.21 בבקשה להישפט באיחור וטען כך כלשונו, מעולם לא קיבלתי ולא ראיתי את הדוחות האלה טרם קיבלתי את מכתב האזהרה, ועוד הוסיף: כי עברי הנקי מעיד על העובדה שאיני מקל ראש בנושא ובמידה ודו"חות אלו היו מגיעים לידיעתי הייתי ממהר לשלם אותם או לחילופין לפנות לתובע העירוני לבחינת המקרה. ובסיום דבריו ציין, נגרם לי עוול משווע ובלתי מידתי ומבקש להאריך את זכאותי לערער על דוחות או לשלם את קנס המקור.

לפי סעיף 229(ח2) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (להלן – "החוק"), אם לא שילם המבקש את הקנסות, חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הודעות תשלום קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קטן (א), לא הוגשו בקשות כאמור או הוגשה בזמן בקשה לביטול הודעת תשלום קנס ונדחתה, יראו אותו, בתום המועדים הקבועים בסעיף קטן (א) להגשת בקשות אלה, כאילו הורשע בבית המשפט ונגזרו עליו הקנסות הנקובים בהודעות תשלום הקנסות.

בנוסף, סעיף 230 לחוק קובע, שבית המשפט יהיה רשאי לקיים משפט לאדם שהגיש בקשה להישפט לאחר תקופת תשלום הקנס רק אם שוכנע שהבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד מיד לאחר שהוסרה המניעה, או מנימוקים מיוחדים (ר' רע"פ 1260/09 שלבי עאטף נ' מדינת ישראל, ניתן ביום 2.6.2009).

מעיון בבקשה ולאור חזקת המסירה כאמור לעיל לא שוכנעתי כי הבקשה להישפט לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש. ע"פ אישורי המסירה מטעם דואר ישראל המסירה בוצעה, ואולם אלו לא נמסרו למבקש מהסיבה: "הנמען אינו ידוע במען ויוחזר לשולח".

לא ניתן למצוא בבקשת המבקש הסבר לשיהוי הניכר בהגשת הבקשה מלבד טענה שעניינה כאמור לעיל שלא קיבל את הדו"חות, כך שמדובר בנסיבות שתלויות בו כאמור.

באשר לביצוע העבירות – לא מעלה המבקש אף טענו לגופו של העניין או טענת הגנה לעניין ביצוע העבירות, בהעדר טענות הגנה המוכרות בפסיקה, לא יגרם עיוות דין בדחיית הבקשה. יצויין שבבקשתו עותר המבקש , כטענה חלופית, לפרוע את קנס המקור. בקשה שמחזקת עמדתי שלא יהיה כל עיוות דין אם הבקשה תדחה.

יצוין לסיום, כי בקשה להפחתת החוב הינה בסמכותה הייחודית של התביעה העירונית. סמכותו של בית המשפט להתערב בגובה הקנס טמונה בסעיף 69 לחוק העונשין שקובע כי בית המשפט או הרשם רשאים לפטור אדם, על פי בקשתו, מתשלום התוספת כולה או מקצתה, אם שוכנעו שהיו סיבות סבירות לאי תשלום הקנס או חלק ממנו במועד הקבוע, עם זאת סעיף 229(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב-1982 קובע כי לא שילם אדם את הקנס במועד ולא הודיע שיש ברצונו להישפט על העבירה, תיווסף על הקנס תוספת פיגור בשיעור האמור בסעיף 67 לחוק העונשין תשל"ז-1977, גביית הקנס תיעשה כאמור בסעיפים 68 ו- 70 וסעיף 69 לאותו חוק לא יחול. ראה עפ"א 80235-03 מ"י נ' בן איון שמעון. אשר על כן בעניין זה מוצע למבקש לפנות לתובע העירוני לאחר החלטתי לבחינת הדברים.

לאור כל האמור לעיל, הבקשה להישפט באיחור נדחית.

מזכירות תעביר עותק מהחלטה זו לצדדים.

זכות ערעור- כמפורט בדין.

ניתנה היום, כ' חשוון תשפ"ב, 26 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שון קופלר
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: