ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תאמר פרוגה נגד מ.א. מרעי בע"מ :

24 אוקטובר 2021
לפני: כבוד השופטת חנה טרכטינגוט – שופטת בכירה
המבקש:
תאמר פרוגה
ע"י ב"כ עו"ד כנען שרקיה

-
המשיב:
מ.א. מרעי בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רונן שינדלר

החלטה

  1. לפני שלוש בקשות של התובע פרוגה תאמר (להלן – המבקש), לגילוי מסמכים ספציפיים, ולמתן שני צווים למסירת פרטים.
  2. הנתבעת, מ.א. מרעי (להלן – הנתבעת) לא השיבה לבקשות, ולכן החלטה זו ניתנת בהיעדר תגובה.

הרקע לבקשות
3. על פי כתב התביעה, מדובר בתביעת המבקש, נהג משאית בשורות הנתבעת, עקב סיום העסקה במתכונת שבועית אחידה וקבועה בת שלוש שנים, בטענה לפיטורים לאחר מקרים חוזרים ונשנים של התעמרות, עושק והרעה ממשית בתנאי העבודה. תחת הטענה לחלות צו ההרחבה בענף הבניה, תבע המבקש: פיצויי פיטורים, פיצויים בגין פיטורים שלא כדין ובהיעדר שימוע, הודעה מוקדמת, הפרשות לפנסיה ולפיצויים, דמי הבראה, פדיון חופשה, דמי חגים, שי לחגים, שעות נוספות, ביגוד, קרן השתלמות, נסיעות ואי מסירת הודעה לעובד.
4. על פי כתב ההגנה, מוכחשות טענותיו של המבקש רובן ככולן, ובעיקר עיסוקה של הנתבעת וחלות צו ההרחבה בענף הבניה, כמו גם תקופת ההעסקה ונסיבות סיומה. לטענת הנתבעת, המבקש הועסק על ידה בתקופות בלתי רציפות, במתכונת משתנה, כאשר היחסים הסתיימו בנטישת המבקש את עבודתו בנתבעת, על מנת לעבוד כעצמאי או כדי להעניק שירותי תובלה לאחרים, תוך גרימת נזקים לנתבעת. כמו כן, הוכחשו כלל הסכומים הנתבעים על ידי התובע, וכן הועלו טענות קיזוז בגין אי מסירת הודעה מוקדמת להתפטרות, תשלום פיצוי בגין היעדרויות מהעבודה וביצוע עוולה מסחרית של יצירת תחרות בלתי הוגנת תוך עשיית עושר ולא במשפט, בהפעלת משאית הנתבעת לצרכים אחרים במסגרת הובלה על חשבון שעות עבודתו בנתבעת.
5. עוד יצוין כי במסגרת כתב ההגנה נטען כי הנתבעת הפקידה עבור התובע בחברת הביטוח אילון סכומים החל מחודש אוקטובר 2017, אשר נפדתה על ידי המבקש ביום 10.10.19; וכי בתאריך 18.7.18 קיבל התובע שיק ע"ס של 35,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים לפי בקשתו המיר אותו אצל חלפן כספים.
דיון והכרעה
6. על פי ההלכה הפסוקה, השיקול המרכזי בסוגיית מתן צו לגילוי מסמכים הינה שאלת רלוונטיות המסמכים לדיון באופן שגילויים ייעל ויקדם את הדיון. שאלה זו צריכה להתברר תוך איזון האינטרסים של בעלי הדין ואף צדדים שלישיים. במסגרת בחינת האינטרסים של הצדדים, על בית הדין לאזן בין הצורך בגילוי האמת מחד, לבין ההכבדה אשר היענות לבקשה תטיל על המשיבים לה.
7. ברע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ - אזולאי הנרי פ"ד מט (4) 54 (1995) נפסק:
"גילוי מסמכים משתרע על פני כל "המסמכים הנוגעים לעניין הנדון..." על צד לגלות כל אותם מסמכים, אשר סביר להניח כי הם כוללים מידע אשר יאפשר לצד, במישרין או בעקיפין, לקדם את העניין נושא התובענה... הרלוונטיות לצורכי גילוי היא במידת האור שהמסמך עשוי לשפוך על המחלוקת בין הצדדים. מסמך שיש בו כדי לסייע לקו חקירה הוא רלוונטי. לעומת זאת, מסמך שאין בו כדי לחזק טענה או להחלישה, וכל כולו לא בא אלא "לדוג" בענייניו של בעל דין אין לגלותו... גילוי האמת הוא ערך מרכזי בכל שיטת משפט ובכל חברה. בלעדיו אין. עם זאת, אין הוא ערך בלעדי. לצידו קיימים ערכים אחרים, אשר גם עליהם צריכה החברה להגן... יש צורך לאזן בין הערכים המתנגשים..."
8. באשר למבחן הרלבנטיות נפסק על ידי בית הדין הארצי בע"ע 494/06 מדינת ישראל – נציבות המים - אבנצ'יק (28.3.07) כלהלן:
"שני תנאים להתקיימותו של מבחן הרלבנטיות: תנאי הסף, בו נדרשת הוכחת קיומה של זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי. זהו ההיבט הצר של מבחן הרלבנטיות, שקיומו הוא תנאי הכרחי, לקיומו של "דיון יעיל" כנדרש בתקנה 46 לתקנות. אולם אין זה תנאי מספיק. התקיים תנאי הסף, יוסיף בית הדין ויידרש להיבט הרחב של מבחן הרלבנטיות.
במסגרת זו תיבחן הבקשה לגילוי המסמכים, על רקע נסיבותיו של המקרה הנדון; בשים לב לאמות המידה הקיימות ומשקלן מנקודת מבטו של מבקש גילוי המידע; ההשלכות על ההליך העיקרי ועל האינטרסים של הצדדים; ומידת תרומתם של כל אלה לקיומו של 'דיון יעיל' בהליך העיקרי".
9. עוד נפסק, כי נוכח הסמכות הרחבה שהוענקה לבתי הדין בסוגיית גילוי ועיון במסמכים, יש מקום להשתמש בסמכות זו בזהירות, תוך עריכת איזון בין האינטרסים השונים העומדים על הפרק, ובעיקר הנזק שייגרם לכל אחד מהצדדים, ולצדדים שלישיים מגילויו או אי גילויו של המסמך. כמו כן, אין להורות על גילוי מסמכים גורף ורחב [דב"ע נב/183-3 עזבון המנוח יצחק וייס - הוצאת מודיעין בע"מ, פד"ע כה 429 (1992); דב"ע נד/16-4 בנק איגוד לישראל בע"מ - ההסתדרות הכללית, פד"ע כז 225 (1994)].
מן הכלל אל הפרט
הבקשות למתן צווים למסירת פרטים
10. במסגרת בקשה זו עותר המבקש למתן צו המורה לבנק לאומי לישראל בע"מ (להלן – בנק לאומי) למסור למבקש כל מידע בדבר פרטי התנועות בשיק מס' 5004530 ע"ס 35,000 ₪ אשר נפרע מחשבון מס' 6000/55 סניף 698.
11. בנוסף, עותר המבקש למתן צו המורה למר אבו שאח מוצטפא – חלפן כספים (להלן – חלפן הכספים), למסור למבקש כל מידע בדבר עסקת ניכוי שיק מס' 5004530 ע"ס 35,000 ₪ אשר נפרע מחשבון מס' 6000/55 סניף 698, לרבות צילום או העתק של השיק, קבלות וחשבוניות, הגורם ממנו התקבל השיק ומועד קבלתו, לרבות פרטי המוטב והסכום שהתקבל.
12. לטענת המבקש, היות שטוענת הנתבעת כי בתאריך 18.7.18 קיבל התובע לידיו שיק ע"ס 35,000 ₪ עבור פיצויי פיטורים, דיווח הפעולות והמידע הרלוונטי שנעשה בשיק דרוש על מנת לחשוף את האמת, ויהווה ראיה ביחס למוטב שפדה אותו, מועד פרעונו וכיוב'.
13. בשל תקלה הועברו בקשות אלה לתגובת הנתבעת בלבד ולא לצדדים השלישיים. לפיכך בשלב זה תינתן החלטה בבקשה לגילוי מסמכים בלבד המכוונת נגד הנתבעת. מאחר והבקשה כוללת גילוי פלט ממוחשב מהבנק בדבר פרעון השיק, הרי שככל ויגולה יתכן ויהיה בכך כדי לייתר את הבקשות הנוספות.
לפיכך יודיע המבקש עד ליום 1.12.21 האם יש עוד טעם בבקשות ליתן צווים לבנק לאומי ולחלפן , שאז הבקשות יועברו לתגובתם.
הבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים
14. במסגרת הבקשה עותר המבקש להורות לנתבעת לגלות ולמסור לעיונו את המסמכים הבאים: פלט ממוחשב מהבנק בדבר פירעון השיק, ולפקודת מי נפרע; פירוט ההפקדות לקרן הפנסיה תאריכי הפקדה, ועל ידי מי בוצע פדיון הקרן הנטענת, לרבות טופס 161 ואישור סיום העסקה שנמסר בהתאם; פרטי הרכבים כולל מספרי רישוי שעליהם עבד התובע, לרבות פרטי החברה שסיפקה שירותי איתור לרכבים לצורך הגשת צו לקבלת פירוט נסיעות הרכב; דוחות טכוגרפיים של אותם רכבים; דוחות נוכחות של המבקש; הודעה על תנאי עבודה; פנקס חופשה שנתית; תלוש גמר חשבון ואישור סיום העסקה.
דיון והכרעה
15. לאחר שבחנתי ושקלתי את הבקשה לגילוי מסמכים, בהיעדר תגובה, ולאור הכלל הנוהג בבית הדין של משחק בקלפים פתוחים, אני סבורה כי דינה להתקבל .
שוכנעתי כי בנסיבות המקרה, נוכח המחלוקות בין הצדדים בתיק, עומדים המסמכים המבוקשים במבחן הרלוונטיות ויהיה במתן הצווים המבוקשים כדי לסייע בהכרעת המחלוקות בהליך, לרבות אלו הקשורות ברציפות ההעסקה והתנהלותו של המבקש בעבודתו, ביצוע הפרשות לגמל, ותשלום פיצויי פיטורים.
סוף דבר
16. הנתבעת תגלה את המסמכים המפורטים בסעיף 14 וזאת עד ליום 20.11.21.
היות שהחלטה זו ניתנת ללא תגובת הנתבעת, יוער כי ככל שיתברר כי אילו מן המסמכים, אינם בנמצא, תוגש הודעה מנומקת הנתמכת בתצהיר ערוך כדין, וזאת עד ליום 20.11.21.
17. הוצאות הבקשות יילקחו בחשבון בסיום ההליך.
18. המבקש יגיש תצהירי עדות ראשית עד ליום 1.1.22.
לעיוני ביום 3.1.22.

ניתנה היום, י"ח חשוון תשפ"ב, (24 אוקטובר 2021), בהעדר הצדדים.

חנה טרכטינגוט, שופטת בכירה


מעורבים
תובע: תאמר פרוגה
נתבע: מ.א. מרעי בע"מ
שופט :
עורכי דין: