ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל שלמה דהן נגד מנורה מבטחים ביטוח בע"מ :


לפני כבוד השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

המבקשים

  1. דניאל שלמה דהן (ניתן פסק דין)
  2. א ריאלה מלכה (נמחקה)

3. איל אבוחצירא
ע"י ב"כ עו"ד: איל גולדנברג
ממשרד קסטנבאום גולדנברג, עו"ד
מרחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב 613300
טל': 03-XXXX395; פקס: 03-XXXX396

נגד

המשיבות

1. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (ניתן פסק דין)
ע"י ב"כ: גורניצקי ושות', עורכי דין ונוטריונים
משדרות רוטשילד 45, תל אביב 65784
טל': 03-XXXX191; פקס: 03-XXXX555

2. מגדל מקפת קרנות פנסיה נשואה בע"מ (נמחקה)
ע"י ב"כ עו"ד: הלל איש-שלום ו/או תרזה לס-גרוס
ממשרד עוה"ד שבלת ושות'
מרחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב 64238
טל': 03-XXXX333; פקס: 03-XXXX444

3. הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (לשעבר אקסלנס נשואה גמל בע"מ)
ע"י ב"כ: עוה"ד יגאל ארנון ושות'
ממרכז עזריאלי 5 (המגדל המרובע) תל אביב 6702501
טל': 03-XXXX900; פקס: 03-XXXX916

החלטה

לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה לפי סעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו- 2006 (להלן – חוק תובענות ייצוגיות) בהמשך לבקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה על-ידי המבקש 3, מר איל אבוחצירא (להלן – המבקש 3), כנגד המשיבה 3 בהליך שבכותרת, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (לשעבר אקסלנס נשואה וגמל בע"מ) (להלן, על פי הקשרו – המשיבה 3 או הפניקס ו- בקשת האישור).
עניינה של בקשת האישור הוא, בין היתר, בטענת המבקש 3 כי המשיבה 3 שניהלה קופות גמל וקרנות השתלמות, גבתה לכיסה שלא כדין דמי טיפול ו/או עמלות שונות בקשר עם העמדת הלוואות לעמיתיה, במקום להעבירן לקופת העמיתים. לטענת המבקש 3, גבייה זו מנוגדת לדין נוכח הוראותיו של סעיף 32(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – חוק הפיקוח).
המבקש 3, שהוא עמית בקופות הגמל ובקרן ההשתלמות של המשיבה 3, טען, על רקע הלוואה שנטל מקרן השתלמות המנוהלת אצל המשיבה 3, כי המשיבה 3 נוהגת לגבות דמי טיפול, ובכלל זה עמלת פירעון מוקדם. כך טען המבקש 3, כי גביית דמי הטיפול נעשתה שלא כדין, ולכן הסעד הנדרש עבור חברי הקבוצה הוא החזר של סכומי דמי הטיפול שנגבו בפועל מהעמיתים.
בקשת האישור נסמכת בעיקרה על עמדת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מיום 03.12.2017 בעניין טיפול בהלוואות (להלן – עמדת הממונה). במסגרת עמדה זו צוין על-ידי הממונה, כי לאור העובדה שמדובר בפרשנות משפטית של הוראות סעיף 32(ד) לחוק הפיקוח ובפרקטיקה שבוצעה על-ידי מספר לא מועט של גופים מוסדיים, וכן בשים לב לקיומם של ההליכים הייצוגיים שתלויים ועומדים – הוחלט להותיר את ההכרעה בשאלת ההשבה לבית המשפט.
יצוין, כי בטרם הוגשה בקשת האישור שבנדון, הוגשו לבית המשפט שש בקשות דומות לאישור תובענות כייצוגיות נגד גופים מוסדיים נוספים, על-ידי מייצגים שונים בנושאים דומים לבקשת האישור – זאת, בגדרי ההליכים הבאים: ת"צ 34581-02-17 טלבי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ; ת"צ 54777-02-17 צדק פיננסי נ' פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ ואח'; ת"צ 44647-02-17 בן חור נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ; ת"צ 28695-02-17 אבוחצירא נ' הפניקס פנסיה וגמל בע"מ; ת"צ 23763-02-17 אגבאריה נ' הראל פנסיה וגמל בע"מ ואח'; ו-ת"צ 23040-02-17 פורטל ואח' נ' הראל פנסיה וגמל בע"מ ואח' (להלן, יחדיו – ההליכים המקבילים). ביום 17.12.2017 קבע המותב הקודם בתיק, כבוד השופט ר' כהן, כי ההליכים המקבילים יידונו במאוחד לפני מותב אחד.
עוד יצוין, כי בגדרי ת"צ 28695-02-17 אושר הסדר פשרה שחל ביחס לדמי טיפול שנגבו על-ידי חברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, בשמה אז (או תאגיד בשליטתה), עובר למיזוגה עם המשיבה 3, חברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ ביום 30.06.2019. הסדר הפשרה מושא בקשת האישור דנא הוא ביחס לקופות הגמל שנוהלו על-ידי אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ וההלוואות שניתנו מכספיהן בלבד (אשר לא חל עליהן הסדר הפשרה שאושר).
בכל הנוגע להליכים המקבילים, ביום 17.12.2017 פנו הצדדים להליך גישור בפני כבוד הנשיא בדימוס ד"ר אשר גרוניס (להלן – הליך הגישור), שבעקבותיו הגיעו הצדדים בהליכים המקבילים לשלושה הסדרי פשרה אשר אושרו על-ידי בית משפט זה ביום 03.12.2020 (להלן – הסדרי הפשרה). בתוך כך, אושר גם הסדר פשרה בעניינם של המבקש 1 והמשיבה 1 בהליך דנא. כמו כן, ביום 08.09.2019, אושרה על-ידי כבוד השופט כהן הסתלקותה של המבקשת 2 בהליך זה, ובהתאם נמחקה המשיבה 2 מהליך זה.
המשיבה 3 לא הסכימה להשתתף בהליך הגישור, עקב טענתה לטענות הגנה ייחודיות העומדות לה, בשונה לכאורה מיתר המשיבות בהליכים המקבילים. אולם לצד זאת, בעקבות אישור הסדרי הפשרה כאמור, באו הצדדים בדברים והגיעו לכדי הסכמות אשר ביטוין בא במסגרת הסדר הפשרה המונח לפניי עתה.
לאחר עיון בבקשה ובהסדר הפשרה שלפניי, מצאתי כי אין מקום לדחותו על הסף ואני מורה על פרסומו, כפי שיפורט להלן:
הצדדים להסדר הפשרה יפרסמו, בתוך 14 ימי עסקים מהיום, מודעה בנוסח המצורף כנספח 2 להסדר הפשרה, בשני עיתונים יומיים בשפה העברית, בהתאם לסעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות. המשיבה תישא בעלויות פרסום מודעות אלה בהתאם להסכמות בהסדר הפשרה.
המועד האחרון להגשת הודעות התנגדות והודעות פרישה יהיה בתוך 45 ימים מיום פרסום המודעה, כאמור בסעיפים 18(ד) ו-18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות.
הצדדים יעבירו, בתוך 14 ימי עסקים מהיום, עותק של המודעות, הבקשה לאישור הסדר הפשרה, הסדר הפשרה עצמו ועותקים מכתבי הטענות בהליך דנן לידי היועץ המשפטי לממשלה, לידי מנהל בתי המשפט ולידי רשות שוק ההון ביטוח וסיכון, בהתאם להוראות סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות ובהתאם לתקנות 12(ד) ו-16 לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע- 2010. אלו יגישו תגובותיהם בנדון תוך 45 ימים ממועד קבלת המסמכים.
הצדדים להסדר הפשרה ימסרו לבית המשפט הודעה בדבר פרסום המודעות ובדבר המצאת המסמכים לגורמים הנדרשים כמפורט לעיל, וכן יגישו לבית המשפט הודעה מעדכנת בחלוף 45 ימים ממועד פרסום המודעות והמצאת המסמכים כאמור.
החלטה בנוגע לצורך במינוי בודק תינתן בחלוף המועד להגשת ההתנגדויות.
תז"פ ליום 06.12.2021.
המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, י"ב חשוון תשפ"ב, 18 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דניאל שלמה דהן
נתבע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: