ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיפאף אנעים נגד גשש אחזקות 2004 בע"מ :

בפני כבוד השופט הבכיר, יוסף סוהיל

תובעים

עיפאף אנעים

נגד

נתבעים

  1. גשש (ז.א.) אחזקות 2004 בע"מ
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ
  3. קניון וואן נצרת-עילית (ניהול) בע"מ

החלטה

לאחר עיון בחומר הרפואי ובחוות הדעת מטעם הצדדים ולאור הפערים ביניהן, מצאתי כי יש מקום למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי.

הנני ממנה את ד"ר סלמן סרגיי, מבי"ח העמק, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום זה, עקב התאונה מיום 6/2/2013 .
המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 10 ימים מהיום האם הוא מקבל על עצמו את המינוי וכן יצהיר האם יש לו קשרים מקצועיים או אישיים קרובים עם מי מבעלי הדין או באי כוחם בהתאם לנוסח טופס 6 שבתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי התשע''ט – 2018.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים ובחוות הדעת הרפואיות אשר יומצאו לו על ידי בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה הנ"ל. בין היתר, יקבע המומחה:

א. האם לוקה התובע כיום בנכות צמיתה ומהו שיעור הנכות?
ב. מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאלו תקופות?
ג. האם סובל התובע כיום ממגבלות תפקודיות כתוצאה מן התאונה נשוא התביעה?
ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד ואם כן, מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים הללו.
ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר הסיבתי שבין התאונה לבין מצב התובע הרפואי והנכויות שקבע.
ו. תשומת לב המומחה מופנית לתיקונים בתקנות המוסד לביטוח לאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט''ז - 1956 ובפרט לתיקון האחרון בתשע"ט – 2018.
התובע יעמוד לבדיקות רפואיות כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובע יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות, שתחול במסגרת 45 ימים מיום קבלת החלטת המינוי.

לתשומת לב הצדדים, על מינוי המומחה כאמור בהחלטה זו יחול פרק י"ד לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט - 2018.

בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת הרפואיות המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע, וזאת בתוך 20 יום מהיום, כאשר התובע יצרף למסמכיו גם כתב וס''ר. העתק כל פניה אל המומחה תועבר במישרין אל הצד השני ולבית המשפט.

שכר טרחתו של המומחה יעמוד על -.5,500 ₪ (כולל מע"מ), (לא כולל צילומים ו/או בדיקות עזר הכרחיות).

שכר הטרחה של המומחה ישולם על ידי הצדדים בחלקים שווים, באופן שהתובע ישא בשליש שכ"ט, הנתבעת 1 תשא בשליש שכ"ט והנתבעות 2 ו-3 ישאו בשליש שכ"ט.
התובע יפקיד בקופת בית המשפט סך של -.1,833 ₪ להבטחת חלקו בשכר המומחה, וזאת תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן תימחק התביעה ללא התראה.
בכל מקרה, הבדיקה לא תבוצע לפני הפקדת הסכום הנ"ל, שאם לא כן, ישא ב"כ התובע בשכר המומחה באופן אישי.

ב"כ הצדדים ימציאו לבית המשפט תוך 35 יום מהיום אסמכתא בדבר ביצוע התשלום למומחה.

לכשתתקבל חוות הדעת מטעם המומחה, יהיו רשאים ב"כ הצדדים תוך 20 יום מהמצאת חוות הדעת לפנות לבית המשפט בבקשה להעביר למומחה שאלות הבהרה. המומחה ישיב על השאלות תוך 30 יום ממועד החלטת בית המשפט בעניין.

המומחה יחל בעבודתו לאחר הבטחת שכרו וימציא את חוות דעתו לבית המשפט ולב"כ הצדדים במישרין.

המומחה יגיש חוות דעתו תוך 30 ימים מעת ביצוע הבדיקה.

הנחיות למזכירות היוזמת:
המזכירות הפרואקטיבית תעקוב אחר יישום המפורט בהחלטה זו, על שלביה, והיא רשאית להוציא הודעות מזכירות מתאימות לצד שלא עמד בחיובים המוטלים עליו מכוח ההחלטה.

ניתנה היום, ט' חשוון תשפ"ב, 15 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עיפאף אנעים
נתבע: גשש אחזקות 2004 בע"מ
שופט :
עורכי דין: