ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יבגני אייזנשטט נגד הוט מובייל בע"מ :

לפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

תובע

יבגני אייזנשטט

נגד

נתבעת

הוט מובייל בע"מ

פסק דין

לפניי תביעה קטנה על סך 3,000 ₪, שעניינה משלוח 3 דברי פרסומת בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982 (להלן:"החוק"), למכשיר הטלפון הנייד שברשותו של התובע.

המדובר בהודעות הבאות, אשר נשלחו על ידי הנתבעת בהודעת סמס למספר הטלפון שבו התובע עשה שימוש:

הודעה מיום 25.3.2021 כאשר תוכן ההודעה הוא הצעה לרכישת חבילת גלישת אינטרנט במחיר מבצע, עם קישור לצורך הצטרפות. בנוסף, בסוף ההודעה נרשם כי כדי לשלוח הודעת הסרה, יש להשיב את המילה "לא" למספר 1607.

הודעה מיום 6.6.2021 כאשר תוכן ההודעה הוא הצעה לרכישת חבילת גלישת אינטרנט בחו"ל במחיר מבצע, עם קישור לצורך הצטרפות . בנוסף, בסוף ההודעה נרשם כי כדי לשלוח הודעת הסרה יש להשיב את המילה "לא" למספר 1607.

הודעה מיום 10.06.2021 כאשר תוכן ההודעה הוא הצעה לרכישת מכשירי טלפון ומחשבים מסוגים שונים עם קישור להצטרפות. בנוסף, בסוף ההודעה נרשם כי כדי לשלוח הודעת הסרה יש להשיב את המילה "לא" למספר 1607.

יצוין כי "הודעת סירוב" היא הודעה שבה הנמען מודיע למפרסם, בכל עת, על סירובו לקבל דברי פרסומת, ממתן ההודעה ואילך, גם אם בעבר הסכים הנמען לקבלם.

בטרם אכריע בתביעה אסקור את הקיים והרלבנטי בתיק

ביום 7.7.2021 הוגש כתב תביעה. הטענות העיקריות שבכתב התביעה הן:

התובע לא מסר לנתבעת את מספר הטלפון שלו, לא נרשם לרשימת התפוצה של הנתבעת ולא נתן לה את הסכמתו המפורשת בכתב ומראש לשליחת הודעות ודברי פרסומת.

התובע לא יכול היה להסיר את עצמו מרשימת התפוצה של הנתבעת באותה הדרך שבה התקבלו אצלו ההודעות, אך הוא טוען כי בכל זאת השיב בחזרה לאותן ההודעות את המילה "לא". (יצוין כי התובע בעמוד 3 לכתב התביעה טוען כי כן השיב לאותה ההודעה וראה כי היא התקבלה ומאידך צירף התובע צילום מסך בו נראה כי באותם המועדים בהם הוא קיבל הודעות מהנתבעת, הוא השיב את המילה "לא" למספר 1607).

התובע שלח לנתבעת דרך אתר פייסבוק ודרך הדוא"ל מספר מכתבים בניסיון להגיע לפשרה ובדרישה שלא לקבל יותר הודעות.

הנתבעת נמנעה מלכתוב בהודעות את פרטי הזיהוי האמתיים שלה מלבד מספר הטלפון או לינק שדרכם משווקים המוצרים מושא ההודעות שהתקבלו אצל התובע.

לאור כל האמור, נטען כי הנתבעת הפרה גם את חוק הגנת הפרטיות ועוולה כלפיו עפ"י פקודת הנזיקין בכך שהשתמשה ללא אישור במספר הטלפון של התובע.

יש לפסוק את הסכום המקסימלי הקבוע בחוק, קרי, 1,000 ₪ בגין כל הודעה שנשלחה, ובסה"כ 3,000 ש"ח.

ביום 19.8.2021 הוגש כתב ההגנה. הטענות העיקריות שבכתב ההגנה הן:

התובע לא ציין בכתב התביעה כי ההודעות נשלחו ל- 3 מספרי טלפון שבבעלות הגברת סבטלנה אייזנשטט (התובע העיד בהמשך כי זו אימו) שהיא המנויה אצל הנתבעת, שמשמשת כחברת תקשורת, כאשר אחד ממספרי הטלפון הללו, לכאורה, נמצא ברשותו/בשימושו של התובע.

בעת הצטרפותה של הגברת סבטלנה לשירותי הנתבעת, הגברת סבטלנה מסרה את מלוא פרטיה ואף נתנה את הסכמתה לקבלת דברי פרסומת.

בהסכם ההצטרפות הובהר מפורשות כי הנתבעת תהא רשאית להשתמש בפרטי המנוי לצורך משלוח דברי פרסומת מטעמה.

שני המסרונים הראשונים הנ"ל שנשלחו לתובע נשלחו כדין וללא הודעת סירוב מצד הנמען.

רק בגין המסרון השלישי הנ"ל מגיע פיצוי עפ"י החוק, מסרון שלאחר קבלתו ע"י התובע, הוא פנה במכתב אל מחלקת פניות הציבור של הנתבעת, וזו הציעה לתובע פיצוי על סך 250 ₪ בגין אותו מסרון שלישי, ואולם התובע סירב.

לאחר שליחת המסרון השלישי לתובע ביום 10.6.2021 על ידי הנתבעת, התקבלה אצל הנתבעת הודעה ה"הסר" של התובע והמנוי הוסר, ומשכך לתובע לא נגרם נזק רציני.

ביום 6.10.2021 התקיים בפניי דיון. לדיון זה התייצבו התובע בעצמו ו כן נציגת הנתבעת אשר נחקרו על ידי.

דיון והכרעה

דין התביעה להתקבל, באופן חלקי.

ניתוח מכלול הטענות והראיות מלמד כי יש להכריע במחלוקת בשאלה הבאה - מה כמות ההודעות שנשלחו שלא כדין לתובע או בגין אילו מה הודעות שנשלחו אל התובע הוא זכאי לפיצוי עפ"י החוק.
הדין הרלבנטי

סעיף 30א לחוק קובע בתמצית את הכללים העיקריים והרלבנטיים הבאים:

חל איסור על מפרסם לשגר דבר פרסומת בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב של הנמען (סעיף 30א(ב) לחוק).

כחריג לכלל הראשון הנ"ל, רשאי המפרסם לשגר דבר פרסומת אף ללא הסכמה כאמור לעיל של הנמען, בהתקיים שלושת התנאים המצטברים הבאים והמפורטים בסעיף 30א(ג) לחוק:
א. הנמען מסר את פרטיו למפרסם במסגרת עסקית והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו.
ב. המפרסם נתן לנמען הזדמנות להודיע למפרסם כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת, אך הנמען לא הודיע על סירובו.
ג. דבר הפרסומת מתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או לשירות מושא המסגרת העסקית שבה מסר הנמען את פרטיו למפרסם.
3. גם כאשר מותר היה למפרסם לשלוח מלכתחילה לנמען דברי פרסומת נוכח הסכמת הנמען או בהתקיים תנאי החריג הנ"ל, רשאי הנמען בכל עת להודיע למפרסם על סירובו לקבל דברי פרסומת או לחזור בו מהסכמתו הראשונית הנ"ל, (סעיף 30א(ד)(1) לחוק).

4. הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הנמען, והודעת הסירוב לא תהיה כרוכה בתשלום, למעט עלות משלוח ההודעה (סיפא של סעיף 30א(ד)(1) לחוק).

5. מפרסם המשגר דבר פרסומת באמצעות הודעת מסר קצר יציין בדבר הפרסומת רק את שמו ואת דרכי יצירת הקשר עמו לצורך מתן הודעת סירוב. (סעיף 30א(ה)(2) לחוק).

6. פיצויים ללא הוכחת נזק בהליך אזרחי: בגין שיגור דבר פרסומת ביודעין בניגוד לסעיף חוק זה , רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים שאינם תלויים בנזק בסכום שלא יעלה על 1,000 ₪ בשל כל דבר פרסומת שקיבל הנמען בניגוד לחוק (סעיף 30א(י) לחוק).

7. על המפרסם מוטל הנטל להוכיח כי דבר הפרסומת שוגר כדין וככל והנמען שלח בעבר למפרסם הודעת סירוב, למפרסם לא תהיה הגנה (סעיף 30א(י)(5) לחוק).

שוכנעתי ממכלול הטענות והראיות, כי נשלחה אליו רק הודעה אחת שלא כדין ורק לגביה הוא זכאי לפיצוי עפ"י החוק. להלן נימוקיי:

התובע ניסח את כתב התביעה שלו באופן בלתי ברור מספיק ואף תוך הסתרה מכוונת של עובדה רלוונטית ומהותית, לפיה אימו היא המנויה הרשומה הרלוונטית אצל הנתבעת והיא כן הסכימה (במסגרת מסמכי ההתקשרות עם הנתבעת) לקבל דברי פרסומת כפי ההודעות שלנו. התובע נשאל בדיון על אותה הסתרה, ומתשובתו עולה כי במכוון לא גילה הדבר בכתב התביעה, למרות שעפ"י הדין, המחייב גם הגינות ותום לב דיוניים, היה עליו לגלותו שם.
מצאתי לקבל את טענת הנתבעת, לפיה התובע כלל לא שלח בפועל הודעת סירוב בעקבות שתי ההודעות הפרסומת שקיבל. הנתבעת הסבירה על האינדיקציות הטכניות הרלוונטיות לטענתה זו (אותם סימני קריאה). מעבר לכך, גם מן הדברים שכתב התובע בסעיף 5 לכתב התביעה (דברים בלתי ברורים מספיק) ניתן להסיק כי הוא מאשר שהוא לא שלח בפועל הודעה כזו. יוער כי טענת התובע על כך שלא שלח בפועל ההודעה בשל כך שקיבל אינדיקציה לכך שמשלוח כזה עלול לחייבו בתשלום, היא טענה שלא הוכחה ולא שכנעה אותי ברצינות ובאמינות שלה.
מאחר שהנתבעת מודה, באופן עקבי, כי בגין ההודעה האחרונה שהיא שלחה יש לחייבה בפיצוי, די לי בכך, בגדר "הודאת בעל דין".
אני סבור כי בנסיבות אין להפחית מהפיצוי החוקי המרבי ע"ס 1,000 ש"ח בגין אותה הודעה יחידה, גם מאחר שהנתבעת לא שילמה עד כה בפועל דבר לתובע, וראוי היה שתשלם לתובע, ולו כסכום שאינו שנוי במחלוקת, פיצוי כפי הבנתה.

לסיכום

התביעה מתקבלת, באופן חלקי.

הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים:

סך של 1,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד יום התשלום המלא בפועל.

סך של 50 ₪ בגין אגרת בית משפט ששולמה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 7.7.2021 ועד יום התשלום המלא בפועל.

הצדדים רשאים להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, תוך 15 ימים מיום המצאת פסק דין זה לידיהם.

5129371

המזכירות תשלח את פס"ד לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה ותסגור את התיק.

ניתנה היום, ט' חשוון תשפ"ב, 15 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יבגני אייזנשטט
נתבע: הוט מובייל בע"מ
שופט :
עורכי דין: