ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדי פיציוק נגד אחים אום שותפות רשומה :

בפני כבוד השופט אבישי זבולון

תובעים

1.עדי פיציוק
2.אלנה פיציוק

נגד

נתבעים

אחים אום שותפות רשומה

החלטה

בהמשך לדיון שהתקיים ביום 10/10/21 מונה מומחה מטעם בית המשפט לצורך קבלת חוות דעת בתחום הנדסת הבניין.

הנני מורה על מינויו של המהנדס בס מרדכי, משדר' ירושלים 96 רמת גן טל': 03-XXXX160.

המזכירות תשלח הודעה למומחה בדבר מינויו.

בתוך 15 יום מקבלת הודעת המינוי, יאשר המומחה כי אינו מצוי בקשר מסחרי עם מי מהצדדים לתובענה ויפרט את שכר טרחתו. הודעת המומחה תומצא לבית המשפט וכן לבאי כח הצדדים במקביל.

המומחה יתבקש לחוות דעתו בנשוא המחלוקת בתובענה לאור כתבי הטענות וכן חוות הדעת מטעם הצדדים.

הצדדים ימציאו למומחה, בתוך 30 ימים מהיום את כל המסמכים הרלוונטיים לרבות כתבי טענות על נספחיהם, וכן כל מסמך שיידרש על-ידי המומחה.

בתוך פרק הזמן האמור יפנו בעלי הדין למומחה כדי לתאם עימו ביקור בנכס נשוא התביעה. בביקור רשאים להיות נוכחים בעלי הדין, פרקליטיהם ומומחים מטעמם, אולם ריבוי הגורמים המעורבים לא יעכב את הביקור או כל מפגש אחר עם המומחה.
היה והמומחה יסבור כי נוצר קושי בתאום ביקור עם כל הגורמים הנ"ל, יקבע מועד הדיון על ידו ובלבד ותינתן לבאי כח הצדדים הודעה מוקדמת שלא תפחת מ-10 ימים, עובר למועד שנקבע.

אי הופעתו של צד או מי מטעמו במועד שנקבע לא תעכב את הביקור ואת המשך ההליכים בפני המומחה.

שכרו של המומחה יעמוד על 6,500 ש"ח בתוספת מע"מ והצדדים ישאו בו באופן שווה.

להבטחת תשלום שכרו של המומחה, יפקיד כל אחד מהצדדים את חלקו, בקופת בית המשפט תוך 21 יום ממועד קבלת הודעת המומחה.

באי כח הצדדים יהיו רשאים להפנות שאלות הבהרה למומחה, תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.

צד המגיש מסמך כלשהו לבית המשפט או למומחה ימסור עותק ממנו במקביל ובאותו מועד לצדדים האחרים.

אי מילוי אחר הוראה מהוראות החלטה זו כמוהו כאי קיום צו בית-המשפט בקדם המשפט.
למען הסר ספק מובהר בזה שגם תשלום שכרו של המומחה, ותאום ביקורים עימו ביוזמת בעלי הדין, הם חלק מהוראות החלטה זו, כמו גם הגשתה במועד של כל הודעה הנדרשת לפי החלטה זו.

המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו לבאי כח הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ח' חשוון תשפ"ב, 14 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עדי פיציוק
נתבע: אחים אום שותפות רשומה
שופט :
עורכי דין: