ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אריק רז נגד יחד - פרויקט השקמה רמת גן בע"מ :

לפני כבוד השופטת אפרת אור-אליאס, סגנית נשיא

התובע
אריק רז

ע"י ב"כ עוה"ד דורון מנסוביץ
מרחוב המדע 8, הרצליה
טל': 09-XXXX444; דוא"ל: [email protected]

נגד

הנתבעת

יחד - פרויקט השקמה רמת גן בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד אוריאל גינת
מרחוב מצדה 7, בני ברק
טל': 03-XXXX977; פקס: 03-XXXX988

החלטה

אני ממנה בזה את המהנדס צבי רון, מדרך בן גוריון 1, בני ברק (טל': 03-XXXX030; דוא"ל: [email protected]) כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה זו שבתחום מומחיותו (להלן: "המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו לשאלות שבמחלוקת בין הצדדים בתובענה זו, לרבות יחווה דעתו ביחס לטענות התובע לליקויים בדירתו ויקבע את ערכי התיקון, ככל שימצא ליקויים.
בקביעת ערך התיקון, המומחה יתייחס בנפרד לערכי התיקון ככל שהנתבעת תבצע אותו בעצמה וככל שהתובע יבצע אותם באמצעות אנשי מקצוע מטעמו.

על פי הסכמת הצדדים, לאחר קבלת חוות הדעת ולא יאוחר מ-30 יום לאחר מכן, הנתבעת תפעל לתיקון הליקויים בדירת התובע. לאחר ביצוע התיקון אשר משכו יסתיים תוך פרק הזמן האמור, יבדוק המומחה את דירת התובע בשנית ויחווה דעתו ביחס לשאלה האם כלל הליקויים תוקנו, וככל שלא מה נותר לתקן ומהו ערך התיקון.

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים (1/2 כל צד).

כל צד ימציא למומחה עד יום 28.10.2021 העתק של כתב טענותיו על נספחיו, חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט עד יום 11.11.2021 אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי, האם יש לו ניגוד עניינים ליתן חוות דעת בתיק זה, כמו כן ינקוב בשכרו, גם ביחס לחוות הדעת המשלימה כמצוין בסעיף 3 לעיל, ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

ההצהרה על העדר ניגוד עניינים תהיה ערוכה בהתאם לטופס 6 שבתוספת לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (הטופס מצורף לכתב מינוי זה).

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש - במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי - עם הצדדים על מנת לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 6 לעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

תזכורת פנימית ליום 15.11.2021.

ניתנה היום, ח' חשוון תשפ"ב, 14 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.

טופס 6
(תקנה 89)
הצהרת מומחה מטעם בית המשפט
אני החתום מטה:
שם: מס' זהות:
עיסוק: ההליך:
שם השופט:
מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

  1. יש / אין לי (*מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית לשופט שמינה אותי או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק אליו אמונה; אם יש, נא לפרט:
  2. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותי או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם; אם יש, נא לפרט:
  3. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, נא לפרט: ;
  4. נתתי / לא נתתי (*מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי; אם ניתנו חוות דעת, נא לפרט: ;
  5. יש / אין לי (*מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, נא לפרט: ;
  6. יש / אין לי (*מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהנים כשופטים; אם יש, נא לפרט: .

הדברים האמורים בהצהרה זו נכונים לגביי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי – הם נכונים למיטב ידיעתי.

____________________
חתימת המצהיר


מעורבים
תובע: אריק רז
נתבע: יחד - פרויקט השקמה רמת גן בע"מ
שופט :
עורכי דין: