ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לג'ונטיל יבוא ושיווק בע"מ נגד הוד אסולין :

3
לפני כבוד השופטת כוכבה לוי

המבקשים:

  1. לג'ונטיל יבוא ושיווק בע"מ
  2. י.כ השרות לקיוסק בע"מ
  3. יניב כהן
  4. אורן כהן

נגד

המשיבים:

  1. הוד אסולין
  2. א.א.ט פיתוח בע"מ
  3. שלום בוז'ו

החלטה

לפניי בקשה לעיכוב הליכים בתביעה המתבררת בפניי שעניינה הפרת עיצוב רשום שהגישו המשיבים כנגד המבקשים. עיכוב ההליכים התבקש עד לבירורה של בקשה לביטול רישום עיצוב שהוגשה לרשם העיצובים ביום 21.3.2021 וזאת מהטעם שההחלטה של רשם העיצובים בבקשה לביטול רישום העיצוב תייתר חלק מהדיון בהליך שבפניי או אף תייתר את הדיון לחלוטין משום שנדרשת הכרעה בשאלות דומות.

הבקשה הוגשה נוכח טענות שעלו באשר לסמכות בית המשפט לדון בבקשה לביטול רישום עיצוב בשים לב לסמכות שניתנה לרשם העיצובים לדון בבקשות אלה ובעקבות המלצת בית המשפט שניתנה במהלך ישיבת קדם משפט שהתקיימה ביום 22.12.2020, לפיה יעוכב ההליך שבפניי על מנת לאפשר לבעלי הדין למצות את ההליך שמתנהל במקביל בפני רשם העיצובים. כאמור הבקשה לביטול רישום העיצוב הוגשה לאחר ש כבר התקיימה ישיבת קדם המשפט בפניי.

המבקשים טוענים כי יש להורות על עיכוב ההליכים נוכח קיומו של הליך תלוי ועומד וזאת על מנת למנוע בזבוז זמן שיפוטי ולשם הימנעות מהכרעות סותרות בפני שתי ערכאות שיפוטיות, שכן העיקרון שעומד ביסוד עיכוב ההליכים בשל הליך תלוי ועומד רלוונטי גם כאשר ההליך הנוסף נדון בפני טריבונל משפטי אחר כדוג' הדיון בבקשה בפני רשם העיצובים ולא דווקא לגבי הליכים המתנהלים בבתי משפט שונים.

המבקשים טוענים כי מאחר שהתביעה מבוססת על אישור לרישום עיצוב, אזי ככל שתתקבל הבקשה לביטול רישום העיצוב על ידי רשם העיצובים יתייתר הדיון בשאלות אלו בפני מותב זה שכן החלטה זו תהווה מעשה בית דין והצדדים יהיו מושתקים מלטעון בנושאים שיוכרעו על ידי רשם העיצובים.

המשיבים טוענים כי יש לדחות את הבקשה לעיכוב הליכים נוכח הליך תלוי ועומד מהטעם שהבקשה לרשם העיצובים הוגשה בניגוד לדין מאחר שלא ניתן אישור מבית המשפט להגשת הבקשה לרשם העיצובים קודם להגשתה. אשר על כן רשם העיצובים טרם רכש סמכות לדון בבקשה לביטול העיצוב ואין לראות בבקשה לביטול רישום העיצוב כהליך נוסף.

עוד טוענים המשיבים כי סעיף 70(א) לחוק העיצובים מקנה לבית המשפט סמכות לדון בטענות בדבר תקפות עיצוב כטענת הגנה ולכן אין הצדקה לניהול הליך מיותר בפני רשם העיצובים.

טענה נוספת היא כי הבקשה לביטול רישום העיצוב הוגשה בשיהוי ניכר וכל מטרתה היא רצון המבקשים להמשיך ולהתעשר על חשבון המשיבים באמצעות דחיית הדיון בתביעה.

דיון והכרעה
לצורך הכרעה בבקשה יש לפנות אל הוראות חוק העיצובים, תשע"ז – 2017 (להלן: "החוק"). המשיבים הפנ ו לסעיפים שלטענתה הם הרלוונטיים לענייננו והם סעיף 70(א) וסעיף 109(א).
70. (א) עילה שניתן על פיה לבטל את רישומו של עיצוב רשום תשמש הגנה טובה בתובענה על הפרת העיצוב הרשום; שוכנע בית המשפט כי קיימת הגנה כאמור, יורה על ביטול רישום העיצוב או על תיקון הרישום בפנקס כך שישקף את הזכויות בעיצוב הרשום; הורה בית המשפט על ביטול רישום כאמור, יחולו לעניין זה הוראות סעיף 49(ב), בשינויים המחויבים.

109.(א) הוגשה לרשם בקשה לרישום עיצוב או בקשה לדיון בעניינה עיצוב, ונודע לרשם שתלוי ועומד בבית משפט הליך בשל הפרה של העיצוב שלגביו הוגשה הבקשה כאמור או בשל ביטול רישומו של העיצוב בפנקס, לא ידון הרשם בבקשה שהוגשה לו כאמור אלא ברשות בית המשפט.

סעיף 70(א) אמנם קובע כי עילה שעל פיה ניתן לבטל רישום של עיצוב תשמש הגנה טובה בתובענה על הפרת הרישום וזאת מהטעם הפשוט כי אם עיצוב אינו כשיר מלכתחילה אזי ממילא אין בסיס לתביעה בגין הפרתו וכך גם נרשם בדברי ההסבר להצעת החוק [ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 928 עמ' 696) – סעיף 72 בהצעת החוק]. איני סבורה כי מהאמור בסעיף זה ניתן ללמוד לגבי הסמכות לדון בבקשה לביטול רישום כאשר מוגשת לרשם העיצובים בקשה בעת שקיים הליך תלוי ועומד בבית המשפט.

לשם כך יש לפנות לסעיף 109(א) בו נקבעו ההוראות שמטרתן להסדיר את מערכת היחסים שבין בית המשפט לרשם העיצובים במקרה כדוגמת ההליך שבפניי שבו הבקשה לרשם העיצובים הוגשה כאשר מתקיים הליך בבית המשפט.

בעניין זה איני מקבלת את טענת המשיבים כי הבקשה לביטול הרישום הוגשה שלא כדין וזאת מהטעם שלא ניתן אישור בית המשפט שכן לפי נוסח סעיף 109(א) עולה כי הרשם אינו יכול להתחיל את הדיון בבקשה אלא ברשות בית המשפט אולם הסעיף אינו קובע שלא ניתן להגיש לרשם העיצובים בקשה לביטול כאשר מתקיים במקביל הליך בבית המשפט. הטעם לכך שנדרשת רשות בית המשפט לצורך דיון בבקשה נובעת מכוונת המחוקק לקבוע הוראות המסדירות מצב זה אולם אין באמור בסעיף כדי למנוע את הגשת הבקשה מלכתחילה.

כמו כן על מנת להימנע ממצב שבו אותו עניין נדון במקביל גם בבית המשפט וגם בפני רשם העיצובים ועל מנת להימנע מהכרעות סותרות נקבע כי כאשר קיים הליך תלוי ועומד בבית המשפט בנוגע לרישום עיצוב יש לקבל את רשות בית המשפט לצורך דיון בבקשה לביטול רישום שהוגשה לרשם העיצובים, סעיף זה עוסק בסדרי הדין אך הוא אינו קובע דבר לעניין סמכות ייחודית לבית המשפט או לרשם העיצובים.

אני סבורה כי מאחר שההליך הנדון בפניי נמצא בשלב מקדמי ובטרם הוגשו ראיות הצדדים וממילא לא התחיל הדיון בבירור התביעה ובהינתן שהוגשה בקשה לרשם העיצובים שכאמור הוגשה על ידי המבקשים לאור המלצת בית המשפט במסגרת ישיבת קדם המשפט, אין כל מניעה למתן רשות לרשם העיצובים שהוא הגורם המוסמך על פי הדין לרישום עיצוב בפנקס העיצובים לדון בבקשה לביטול רישום עיצוב שהוגשה בהתייחס לעיצוב שנרשם מכוח חוק העיצובים.

אציין כי בשל העומס המוטל על יומן בית המשפט, יש להניח כי מתן הרשות לרשם העיצובים לדון בבקשה לביטול רישום העיצוב, לא יביא לעיכוב בבירור ההליך כפי שטענו המשיבים אלא להיפך.

אשר על כן, בהתאם לסעיף 109(א) לחוק העיצובים, תשע"ז – 2017, ניתנת לרשם העיצובים הרשות לדון בבקשה לביטול רישום עיצוב שהגישו המבקשים ביום 21.3.2021 בנוגע לעיצוב רשום מס' 63267.

המזכירות תקבע את התיק שבפניי לתזכורת ליום 24/3/2022, עד למועד זה יגישו הנתבעים עדכון לתיק בנוגע להליך המתקיים בפני רשם העיצובים בבקשה לביטול רישום העיצוב.

ניתנה היום, ח' חשוון תשפ"ב, 14 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לג'ונטיל יבוא ושיווק בע"מ
נתבע: הוד אסולין
שופט :
עורכי דין: