ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלומי זינו נגד פסק דין :

לפני כבוד השופטת בטינה טאובר, סגנית נשיא
העותר
שלומי זינו

נגד

המשיבים
.1 עיריית נשר
.2 רועי לוי - ראש עיריית נשר
.3 אברהם בינמו-חבר מועצת העיר נשר
.4 יחיאל אדרי - חבר מועצת העיר נשר
.5 זאב שפיגלר – חבר מועצת העיר נשר
.6 תומר כהן - חברת מועצת העיר נשר
.7 ליאוניד נוסימוביץ-חבר מועצת העיר
.8 דני קרן - חבר מועצת העיר נשר
.9 שגית גליק-חברת מועצת העיר נשר
.10 פרח אסטרוגו-חב' מועצת עיר נשר
.11 אדוה קאופמן - חברת מועצת העיר
.12 גיאוגרגי גירשקוביץ-חבר מועצת העיר
.13 ישי איבגי-חבר מועצת העיר נשר
.14 גלעד הישג - מבקר עיריית נשר (פורמלי)
.15 רו"ח פאיז חנא-הממונה על מחוז חיפה

פסק דין

1. העותר שהינו חבר מפלגת הליכוד אשר מכהן כחבר מועצת העיר נשר וכיו"ר האופוזיציה בעיר נשר , הגיש עתירה מנהלית, במסגרתה ביקש להורות למשיבים למנות ועדת ביקורת לעיריית נשר, בהתאם להרכב שהוצע על ידי רוב חברי האופוזיציה במועצת העיר נשר. כמו כן, ביקש העותר להורות למשיבים למנות נציגי אופוזיציה בוועדות המועצה ובתאגידים העירוניים של העיר נשר, בהתאם לבחירת חברי האופוזיציה, וביחס ראוי לייצוגם במועצת העיר.

2. לאחר שהוגשו כתבי תשובה ועיקרי טיעון מטעם הצדדים, התקיים ביום 12/09/21 דיון בעתירה. במסגרת הדיון שהתקיים , הגיעו הצדדים להסכמה ביחס למרבית הסוגיות שהיו במחלוקת ונותרה מחלוקת אחת, שנוגעת לשאלת מינוי נציג אופוזיציה בוועדה לתכנון ולבניה, לגביה ביקשו הצדדים לטעון וזו תוכרע על ידי בית המשפט בפסק דינו.

3. בטרם אכריע במחלוקת שנותרה בין הצדדים בכל הנוגע למינוי נציג אופוזיציה ממועצת העיר נשר כחבר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה ולבקשת הצדדים, הנני נותנת תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים שקיבלו ביטויים בפרוטוקול הדיון מיום 12/09/21.

4. בכל הנוגע למחלוקת שנתגלעה בין הצדדים לעניין מינוי נציגים לוועדה המרחבית לתכנון ולבניה, טען העותר, כי לגבי וועדה מרחבית לתכנון ובניה הרכב חברי הוועדה מטעם כל אחת מן המועצות החברות בוועדה המרחבית , נעשה בהתאם להרכב היחסי של הסיעו ת, והכל בהתאם לסעיף 150א' לפקודת העיריות וסעיף 19 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה"). בעניין זה סבור העותר כי נציג אחד מבין שני הנציגים מטעם עיריית נשר שאמורים להיות חברים בוועדה המרחבית צריך להיות מתוך חברי האופוזיציה. כן טען העותר כי ההסכמות שהתקבלו במסגרת הדיון מהוות למעשה קבלת העתירה , ולכן יש לחייב את המשיבים שהתנגדו לעתירה בהוצאות.

5. המשיבה 1 טענה כי החוק הרלוונטי החולש על הסוגיה שבמחלוקת הוא חוק התכנון והבניה, כאשר בעניין זה יש אבחנה בין וועדה מקומית לתכנון ובנייה שבה הוועדה היא מועצת העיר ושלגביה חל סעיף 18 לחוק התכנון והבנייה, לבין ועדה מרחבית מקומית לתכנון ולבניה, לגביה חל סעיף 19 לחוק התכנון והבנייה . נטען כי בוועדה המרחבית מועצת העיר נשר אינה הוועדה אלא היא שולחת נציגים לוועדה המרחבית, כאשר מספר הנציגים של כל רשות מקומית ששותפה בוועדה המרחבית, משתנה מוועדה לוועדה, בהתאם לגודל היחסי של כל רשות. עוד נטען כי לעיריית נשר ישנם שני חברי מועצה שהם נציגים בוועדה המרחבית ועוד נציג ציבור שאינו מזוהה עם הקואליציה או האופוזיציה . נטען כי החוק נותן אפשרות למינוי נציג אופוזיציה לוועדה מרחבית לתכנון ובניה כאשר יש לאותה רשות זכות למינוי יותר משני נציגים בוועדה, ואין זה המקרה. לאור האמור עתר ב"כ המשיבה 1 לדחיית טענות העותר בעניין זה תוך חיוב העותר בתשלום הוצאות בגין העתירה.

6. ב"כ המשיב 4 עתר אף הוא לחיוב העותר בהוצאות, לאור צירופו של המשיב 4 כמשיב לעתירה ללא שהיה צורך בצירופו .

7. אשר למחלוקת הנוגעת למינוי נציגים של העיר נשר בוועדה המרחבית לתכנון ולבניה – כאמור העותר סבור כי על עיריית נשר למנות נציג לוועדה המרחבית לתכנון ולבניה מטעם האופוזיציה, ובעניין זה נסמך העותר, בין היתר, על הוראת סעיף 150א' לפקודת העיריות, אשר קובעת כדלקמן:

"150א. (א) ההרכב הסיעתי של חברי מועצה, בכל אחת מועדות החובה לפי פקודה זו, יהיה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה ובלבד שבכל ועדת חובה יהיה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה; לענין סעיף זה, "נציג אחד לפחות מהאופוזיציה" – מי שתקיימים בסיעתו הוראות פסקה 149ג(ג)(1).
(ב) (1) סיעה הזכאית למנות חבר מטעמה בועדת חובה לפי פקודה זו או לפי כל דין (להלן – סיעה זכאית), רשאית למנות לועדה חבר מועצה מכל סיעה אחרת, וזאת אף אם עקב מינויו לא תתקיים הוראה מהוראות סעיף קטן (א);
(2) מינוי חבר מועצה מסיעה אחרת בועדת חובה לפי סעיף קטן (ב), אינו מקנה לסיעה האחרת סמכות למנות ממלא מקום קבוע, כאמור בסעיף קטן (ג).
(ג) סיעה זכאית רשאית למנות ממלא מקום קבוע מטעמה בלבד לכל אחד מנציגיה בועדת החובה כאמור."

8. לצד זאת, סעיף 19(א1)(ג) לחוק התכנון והבניה שעוסק במינוי חברי ועדה מרחבית לתכנון ולבניה קובע כדלקמן:

"(ג) כל רשות מרחבית תבחר, ככל שניתן, את נציגיה לועדה המקומית בהתאם להרכב היחסי של הסיעות; ואולם, אם מספר הנציגים של רשות מרחבית אחת בועדה המקומית הוא ארבעה לפחות, וקיימת באותה רשות מרחבית ועדת הנהלה שלא כל הסיעות מיוצגות בה, תבחר הרשות המרחבית, לועדה המקומית, נציג אחד לפחות מסיעה שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה;"

9. ממקרא סעיפי החוק שפורטו, מקובלת עלי עמדת המשיבה 1. בני גוד לטענת העותר, כאשר מדובר בוועדה מרחבית לתכנון ולבניה, שהינה ועדה המורכבת מנציגים של רשויות מקומיות שאין להן ועדה מקומית לתכנון ולבניה עצמאית, כאשר מספר הנציגים של כל רשות מקומית בוועדה המרחבית נקבע בהתאם לגודל היחסי של כל הרשות בוועדה המרחבית , ומשעה שאין גם מחלוקת כי למשיבה 1 אמורים להיות שני נציגים בוועדה המרחבית, אין חובה למנות נציג אופוזיציה כאחד מבין שני הנציגים של המשיבה 1 בוועדה המרחבית. מסקנה זו מתיישבת עם לשון סעיף 19 לח וק התכנון והבניה ועם תכליתו ועולה בקנה אחד עם ההיגיון והשכל הישר, שכן נציגי רשות מקומית בוועדה מרחבית לתכנון ולבניה, אמורים להציג את עמדת הרשות המקומית. במצב בו ישנם שני נציגי של הרשות, אין זה סביר למנות נציג אחד מהאופוזיציה ונציג שני מהקואליציה, שכן במצב דברים זה עשוי להוביל לכך כי לא יתאפשר בידי הנציגים להביא בידי הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה עמדה אחת סדורה של הרשות. משכך, הנני מורה על דחיית טענתו של העותר ביחס למינוי נציג אופוזיציה מטעם המשיבה בוועדה המרחבית.

10. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים לעניין חיוב בהוצאות ההליך , סבורני כי אין מקום בנסיבות העניין לחייב מי מהצדדים בתשלום הוצאות. לפיכך, יישא כל צד בהוצאותיו.

11. למען הסר ספק יובהר כי במסגרת הליך זה אין זה תפקידו של בית המשפט לעסוק ביישום הוראות ההסכמות אליהם הגיעו הצדדים במסגרת הדיון מיום 12/09/21 אשר קיבלו תוקף של פסק דין, ואלה מחייבות את הצדדים.

12. המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ח' חשוון תשפ"ב, 14 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלומי זינו
נתבע: פסק דין
שופט :
עורכי דין: