ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רשם העמותות נגד עמותת מכון תורת חיים "נשמת ישראל" :

בפני כבוד ה שופט אביגדור דורות

המבקש:

רשם העמותות
ע"י ב"כ עו"ד אפרת מקדסי-כהן

נגד

המשיבים:

  1. עמותת מכון תורת חיים "נשמת ישראל"
  2. כונס הנכסים הרשמי מחוז ירושלים

ע"י ב"כ עו"ד אסתר נויה בשיר

החלטה

לפניי בקשה למתן צו פירוק כנגד המשיבה מס' 1 (להלן: "העמותה") מן הטעם כי התנהלות העמותה אינה תקינה ומנוגדת להוראות חוק העמותות, התש"ם-1980 (להלן: "חוק העמותות") והנחיות הרשם להתנהלות עמותות.

על פי הבקשה, הרשם שלח לעמותה ביום 1.6.2017 דוח תוצאות של בדיקה שנערכה לעמותה, ממנה עלה כי העמותה שילמה שכר למר יהודה וילנסקי אשר הועסק החל מיום 15.1.2017 על ידי העמותה ובמקביל מונה ביום 22.2.2017 גם כחבר וועד; כי הרכב וועדת הביקורת הוא בניגוד לסעיף 33 לחוק העמותות המחייב כי חברי וועדת הביקורת היו חברי העמותה; וכי קיימת אי בהירות בנוגע להגדרת תפקידו של יו"ר העמותה.

לאחר חילופי מכתבים בין הרשם לעמותה במהלך שנת 2017 התקיימה פגישה לבקשת העמותה בין הרשם לנציגי העמותה ביום 1.11.2017. במהלך הפגישה הובהר לעמותה כי עליה לפעול בהתאם לדוח תוצאות הבדיקה מיום 1.6.2017 והרשם העלה על הכתב את עיקרי ההסכמות בין הצדדים (נספח 4 לבקשת הפירוק).

לאחר שהעמותה לא המציאה את המסמכים שנדרשו ממנה שלח הרשם לעמותה ביום 31.1.2018 דוח תוצאות בדיקה משלים וניתנה לעמותה ארכה אחרונה לפעול בהתאם לדוח תוצאות הבדיקה מיום 1.6.2017 ובהתאם לסיכום הפגישה מיום 1.11.2017.

במסגרת תשובת העמותה מיום 1.2.2018 הודיע יו"ר העמותה לרשם כי מר וילנסקי מוכן להשיב את השכר שקיבל בעת ששימש כחבר וועד ולחזור לאחר מכן לכהן כחבר בוועד העמותה. במסגרת מכתב הרשם לעמותה מיום 13.2.2018 נדרשה העמותה, בין היתר, לפעול להשבת הכספים שמר וילנסקי קיבל כשכר עבודה, לכנס אסיפה כללית , למנות וועד וכן וועדת ביקורת וכן להגיש לרשם את המסמכים הבאים: פרוטוקול אסיפה כללית על מינוי המוסדות, טופס דיווח על החלטת האסיפה הכללית, פנקס חברים מעודכן, פנקס חברי וועד מעודכן וכן להגיש דיווחים כנדרש על פי סעיף 38 לחוק העמותות. במהלך שנת 2018 הוחלפו מכתבים בין העמותה לבין הרשם ולאחר שלא התקבלו אצל הרשם ההב הרות, המידע והמסמכים אשר נדרשו מהעמותה, שלח הרשם לעמותה ביום 9.7.2020 דוח תוצאות בדיקה סופית. במסגרת הדוח הסופי פורטו טענות הרשם, לפיהן התנהלות העמותה אינה תקינה והיא מנוגדת להוראות חוק העמותות להנחיות הרשם, וזאת כדלקמן: א. העמותה שילמה שכר לחבר וועד בעמותה בניגוד להוראות סעיף 33 לחוק העמותות ותקנות העמותות (גמול ליו"ר וועד, לחבר וועד ולחבר וועדת ביקורת בעמותה), התשס"ט-2009. ב. קיים חשש כי מוסדות העמותה אינם מתפקדים, במובן זה שלא הוכח כי הוקמה וועדת ביקורת כמחייב על פי הדין וכפי שנדרש מהעמותה. ג. העמותה אינה מגישה מאז הקמתה דיווחים שהיא מחויבת להגיש לפי סעיף 38(א) לחוק העמותות. ד. העמותה אינה משתפת פעולה באופן מלא עם רשם העמותות , באופן שאינו מאפשר לרשם לפקח אחר פעילות העמותה ומנוגד לנדרש מהעמותה על פי חוק העמותות והנחיות הרשם.

ביום 24/12/2020 שלח הרשם לעמותה מכתב התראה לפני פירוק בהתאם לסעיף 50(ב) לחוק העמותות. עד ליום הגשת בקשת הפירוק (19.7.2021) לא השיבה העמותה למכתב ההתראה.

על פי בקשת הפירוק, קיימות שתי עילות לבקשה: פעולות העמותה מתנהלות בניגוד לחוק, למטרותיה או לתקנונה (סעיף 49(1) לחוק) וכן – בית המשפט מצא שמן הצדק ומן היושר לפרק את העמותה (סעיף 49(5) לחוק).

העמותה לא הגישה עובר לדיון שהתקיים היום התנגדות לבקשת הפירוק, אולם, נציג מטעמה התייצב היום לדיון. נציג העמותה הודה כי העמותה לא הגיבה למכתב הרשם מיום 9.7.2020 וכן למכתב ההתראה לפני פירוק מיום 24.12.2020. מדבריו של נציג העמותה התברר כי העמותה "התייאשה" מעמדת הרשם וכי לדעת העמותה דרישותיו אינן עולות בקנה אחד עם החוק. נטען כי יש אי הבנה של הוראות החוק מצד רשם העמותות וכי אי אפשר שהרשם יכתיב לעמותה את כל מה שהוא דורש. לטענת נציג העמותה בדיון, יש לעמותה רצון להיעתר לדרישות רשם העמותות אולם הבעיה נעוצה בכך שדרישותיו אינן חוקיות.

על פי סעיף 38(א) לחוק העמותות, עמותה חייבת להגיש לרשם את המסמכים המפורטים בסעיפים הקטנים של סעיף זה ובהם פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית או הוועד בדבר הרשאים לחתום בשם העמותה (סעיף קטן (2)), פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לאשר את הדוח הכספי אשר הובא בפניה, בצירוף הדוח הכספי והמלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר (סעיף (3)), הדוח הכספי כאמור בסעיף 36 (ד) לחוק (סעיף (6)) , הדוח המילולי כאמור בסעיף 37א לחוק (סעיף (6א)). די בעובדה שהעמותה לא הגישה לרשם את המסמכים הנ"ל כדי לקבוע כי מתקיימת עילת פירוק.

גם יתר הליקויים עליהם הצביע הרשם מחייבים את המסקנה כי קיימת עילת פירוק לפי סעיף 49(1) לחוק העמותות. מדובר בתשלום שכר לחבר וועד העמותה ואי מינוי וועדת ביקורת על פי הוראות החוק ובכך שהעמותה לא שיתפה פעולה באופן מלא עם רשם העמותות ולא השיבה לפניותיו משנת 2020 באופן שאינו מאפשר לרשם לפקח ולבקר את פעילות העמותה וזאת לנוכח הוראת סעיף 51 לחוק העמותות.

מטעם ב"כ הכנ"ר נטען בדיון היום כי לא הובע רצון מטעם העמותה לנסות ולתקן את מחדליה, וממה שנשמע בדיון עולה כי לעמותה טענות כלפי רשם העמותות המפקח על העמותה ועושה את תפקידו. לטענת ב"כ הכנ"ר, בנסיבות אלה, קיימת עילה למתן צו פירוק.

לא ניתן לסיים החלטה זו מבלי לציין את דבריו המתריסים של נציג העמותה בדיון היום, שכללו טענות בדבר דרישות בלתי חוקיות מצד הרשם ובדבר אי הבנת הוראות חוק העמותות מצד הרשם. בנג'מין פרנקלין (מאבות המייסדים של ארצות הברית ומן החותמים על הכרזת העצמאות) אמר את הדברים הבאים ביחס למונח ענווה: "היותך עניו לפני גדול ממך זוהי חובה, לפני השווה לך – אדיבות, ולפני הקטן ממך – אצילות" (ספר הציטטות הגדול, פרופ' אדיר כהן, עורך) . נדמה שענווה לא אפיינה את דברי נציג העמותה שהופיע בדיון היום.

סוף דבר: בקשת רשם העמותות מתקבלת וניתן בזאת צו לפירוק העמותה. רשם העמותות יגיש עד ליום 19.10.2021 שמות של בעלי תפקיד מוצעים.

על העמותה לשלם הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 2,500 ₪ לרשם העמותות ובסך זהה לכנ"ר (בסך הכל – 5,000 ₪) וזאת תוך 45 ימים מהיום. לאחר המועד הנ"ל, יתווספו לסכומים שנקבעו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים ולעמותה.

ניתנה היום, ו' חשוון תשפ"ב, 12 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.

אביגדור דורות, שופט


מעורבים
תובע: רשם העמותות
נתבע: עמותת מכון תורת חיים "נשמת ישראל"
שופט :
עורכי דין: