ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טבולה.קום בע"מ נגד כונס הנכסים הרשמי תל אביב :

לפני כבוד השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

המבקשת

טבולה.קום בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עדי פרמדר ו/או רחלי גיא ו/או אח' ממשרד מיתר | עורכי דין
מדרך אבא הלל סילבר 16, רמת-גן 5250608
טל': 03-XXXX100; פקס: 03-XXXX111

נגד

המשיב

כונס הנכסים הרשמי תל אביב

החלטה

לפניי בקשה לאישור חלוקה לפי סעיף 303 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – חוק החברות), שאינה מקיימת את מבחן הרווח אך מקיימת את מבחן יכולת הפירעון; במסגרתה עותרת המבקשת, חברת טבולה.קום בע"מ (להלן – טבולה או המבקשת), לביצוע חלוקה של חלק מיתרות המזומנים שלה, ובכלל זאת להפחית את הונה בדרך של ביצוע חלוקה בדמות רכישה עצמית (Buy-Back) בהיקף של 60 מיליון דולר (להלן – החלוקה המבוקשת ו- הבקשה בהתאמה).
כמפורט בבקשה, הפעולה אותה עתידה המבקשת לבצע הינה "מימוש נטו" של מכשירי הון שהוענקו לעובדיה, חלף הקצאת מניות בגין מכשירים אלו בשווי סכום ניכוי המס במקור. על כן, אמנם לא מדובר ב"חלוקה" מבחינה פורמלית גרידא, אולם מבחינה מהותית-כלכלית פעולה זו שוות ערך להקצאת המניות לעובדים ולרכישתן החוזרת על ידי המבקשת.
לצד הבקשה, הוגשה מטעם המבקשת בקשת חיסיון בנוגע למסמכים שצורפו לבקשה. בתוך כך, עתרה המבקשת לחסיונם של חוות דעתו של המומחה הכלכלי, החלטת הדירקטוריון וכן מספר פרטים בגוף הבקשה עצמה. לעניין זה נתבקש בית המשפט לקבוע, כי המסמכים שבנדון יסווגו כחסויים, ויהיו חשופים לבית המשפט ולממונה על הליכי חדלות הפירעון בלבד. זאת, מפאת העובדה כי המסמכים כוללים נתונים מסחריים סודיים ומידע רגיש נוסף (להלן – בקשת החיסיון).
אשר לכך, לאחר שעיינתי בבקשה על נימוקיה, כמו גם על החומרים מושא בקשת החיסיון שהוגשו לעיוני במעטפה סגורה, מצאתי, בשלב זה, כי קיימת הצדקה לכאורית לחסיונם של מסמכים אלה, כך שהגישה אליהם תוגבל אך לבית המשפט ולרשויות כהגדרתן להלן.
מכאן לבקשת החלוקה שלפניי.
כפי שפורט בבקשה, המבקשת היא חברה ציבורית המעסיקה 1,400 עובדים שהוקמה בשנת 2006, אשר הנפיקה את מניותיה למסחר בבורסת הנאסד"ק בניו-יורק במהלך חודש יוני 2021. המבקשת הינה חברה טכנולוגית המתמחה במתן המלצות תוכן לגולשים ברחבי האינטרנט באמצעות מנוע אלגוריתמי המבוסס על בינה מלאכותית.
עוד צוין בבקשה, כי המקור לחלוקה המבוקשת יהיה מסגרת תקציבית מנכסיה הקיימים של המבקשת שדירקטוריון החברה החליט על ייעודם לשם החלוקה ביום 05.10.2021; וכן, כי לאחר ביצוע החלוקה תעמוד לרשות החברה הן יתרת מזומנים חיובית משמעותית, הן עודף מהותי של נכסים על פני התחייבויות.
עוד פורט בבקשה, כי ביום 05.10.2021 אישר דירקטוריון החברה, על בסיס דוחותיה הכספיים המבוקרים מיום 31.12.2020, דוחותיה הכספיים הסקורים מיום 30.06.2021 ונתונים פיננסים נוספים – את ביצוע החלוקה מושא הבקשה, כמו גם את פנייתה של החברה בבקשה זו לבית המשפט. כן אושרה על-ידי דירקטוריון החברה, עמידת החברה במבחן יכולת הפירעון, ואחריותם של חברי הדירקטוריון למצגים שניתנו לפני בית המשפט בגדרי הבקשה ולהתחייבויות שתהיינה למבקשת בקשר עם החלוקה המבוקשת.
למבקשת נושה פיננסי מובטח אחד, בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן – בנק לאומי), וכן חוב כלפי קונסורציום מלווים בסך 300 מיליון דולר בגין הלוואה שניתנה לתקופה בת 7 שנים (להלן – ההלוואה). לעניין זה בואר על-ידי המבקשת, כי הסכם ההלוואה קובע מפורשות כי החברה רשאית לבצע רכישה חוזרת של מניותיה במהלך תקופת ההלוואה; ובהודעת המשך שהוגשה לבית המשפט ביום 11.10.2021, עדכנה המבקשת כי בנק לאומי אף נתן את אישורו לביצוע החלוקה.
כן צורפו לבקשה, החלטת הדירקטוריון מיום 05.10.2021; דוח תזרים מזומנים חזוי עד לשנת 2028; מכתב אישור מטעם בנק לאומי; נוסחי ההודעות לעיתונות הישראלית והאמריקאית; וחוות דעת כלכלית שהוכנה לצורך הבקשה דנן.
לסיכום, החברה מעריכה כי החלוקה המבוקשת לא תפגע בעמידת החברה במבחן יכולת הפירעון, וביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות – שכן תעמוד לרשות לחברה במועד החלוקה המבוקשת יתרת מזומנים חיובית משמעותית ועודף נכסים על פני התחייבויות, וזאת אף בהתאם לתרחישים מחמירים אותם בחנה.
לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, אני מורה למבקשת בשלב זה לפעול כדלהלן:
להמציא את הבקשה, בקשת החיסיון וכן את החלטתי זו לרשם החברות, לממונה על הליכי חדלות הפירעון ושיקום כלכלי ולגורמים הרלוונטיים ברשות המיסים וברשות ניירות ערך (להלן יחד – הרשויות). הרשויות תגשנה לבית המשפט את תשובתן לבקשה עד ליום 12.11.2021, תוך שימת ליבן לחיסיון המסמכים כמפורט בהחלטה דנא.
אני מסמיך את הרשויות וכל גורם מטעמן, לרבות כלכלני הרשויות ומי מטעמם, לחקור כל גורם אשר הגיש חוות דעת או מסמך התומך בבקשה כדי לקבל ממנו תשובות והתייחסות לאמור באותם מסמכים, זאת על מנת לאפשר לרשויות להגיש תגובה עניינית ומפורטת שמתייחסת לחוות הדעת התומכת בבקשה.
המבקשת תפעל להעביר לבית המשפט כל הודעה או מסמך שיגיע מהרשויות או מנושיה.
המבקשת תפרסם הודעה לנושיה, בהתאם לאמור בבקשה, לפי הוראות תקנות החברות (אישור חלוקה), התשס"א-2001. לאחר פרסום ההודעה, תגיש המבקשת העתק מפרסום ההודעה לתיק בית המשפט.
המבקשת תודיע לבית המשפט עם המצאתם של כל המסמכים המפורטים בהחלטה זו.
תז"פ ליום 13.11.2021.
ניתנה היום, ו' חשוון תשפ"ב, 12 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טבולה.קום בע"מ
נתבע: כונס הנכסים הרשמי תל אביב
שופט :
עורכי דין: