ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין וליד זרינה נגד סועאד סמעאן :

בפני כבוד ה שופט גד ארנברג

המבקש

וליד זרינה

נגד

המשיב
סועאד סמעאן

פסק דין

בפניי בקשת רשות ערעור על החלטת כבוד רשמת ההוצאה לפועל, שדחתה את בקשתו של המבקש לבטל הליך פינוי בשל טענותיו לזכויות במקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל.

בין המשיב לבין ה" ה מאהר רזק זרינה וחאלק רזק זרינה נוהל הליך משפטי, בסיומו הורה בית המשפט על סילוק ידם של ה"ה זרינה מהמקרקעין , שהוגדרו בסעיף 2 לפסק הדין כגוש 2 חלקה 1899 (ספר 6, עמוד 87), שטחם 9 דונמים והם מופיעים במפת המדידה שהוגשה לתיק.

משהוכנס פסק הדין לבצוע בהוצאה לפועל, ומשהגיע מועד הפינוי, הגיש המבקש בקשה לביטול הפינוי, משום שלטענתו יש לו זכויות המקרקעין , ופסק הדין לא ניתן נגדו. המבקש טען עוד טענות רבות , שעניינן נכונות של פסק הדין, ואולם ברור שאין מקום כלל לדון בטענות אלו , שכן לרשם ההוצאה לפועל אין סמכות לבדוק את נכונות פסק הדין , ועליו לבצעו כלשונו.

ביום 23.4.21 נתנה כבוד הרשמת החלטה על מסירת הודעת פינוי בהתאם לפסק הדין, שכללה גם את המבקש , משום שנמסר לה שהוא פלש למקרקעין.

המבקש הגיש בקשה, בה טען שהוא בעל זכויות במקרקעין , ולפיכך ביקש לבטל את הפינוי. בקשתו נדחתה בהחלטה מיום 30.5.21 , כאשר כבוד הרשמת קבעה , כי המבקש לא הצליח להניח תשתית, ולו לכאורה, שהוא רשאי להחזיק במקרקעין או שהוא רכש חלקה חופפת לחלקה נשוא פסק הדין. בקשת המבקש נדחתה ללא תגובה של המשיב , ולפיכך הוא אף לא חויב בהוצאות.

המבקש הגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה זו, וביום 4.6.21 נדחתה אף בקשה זו, כאשר כבוד הרשמת חוזרת ומבהירה שהפינוי יחול רק על המקרקעין המוגדרים בפסק הדין , ובשל כך הורתה לצרף להוראת הפינוי את מפת המדידה וצילום הא וויר שהוגשו לבית המשפט, לפיהם נקבע היקף המקרקעין נשוא הפינוי. כבוד הרשמת אף סברה שאין מקום לשאלת הבהרה , שכן המקרקעין הוגדרו באופן ברור בפסק הדין.

על החלטה זו הוגשה הבר"ע, כאשר המבקש חוזר וטוען שיש לבטל את הפינוי בשל זכויות ש יש לו במקרקעין.

גם בהליך שבפני טען המבקש טענות לגבי נכונות פסק הדין, ואולם כפי שכבר נכתב לעיל , אין מקום לדון כלל בטענות אלה , שכן לרשם ההוצאה לפועל, וגם לבית משפט זה בשבתו בערכאות ערעור על החלטות רשמי ההוצאה לפועל, אין סמכות להתערב בתוכן פסק הדין , גם לו היו סבורים שהוא שגוי.

כבר בתחילת הדיון ניסיתי לבהיר לב"כ המבקש שאין מקום לבטל את הפינוי, שכן על פי הוראות סעיפים 64 ו-65 לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז-1967 ניתן לכל היותר להפנות את המבקש להגשת תביעה נפרדת לבי ת המשפט בקשר לזכויותיו הנטענות על המקרקעין , ובמסגרתה לבקש גם עיכוב ביצוע, ואולם ב"כ המבקש ביקש לטעון וכך נעשה.

המשיב טען, כי אין מקום להתערב בהחלטת כבוד הרשמת , שכן המבקש לא הצליח להוכיח או להגיש אסמכתא כלשהי לגבי זכויות שיש לו בנכס נשוא פסק הדין. המשיב טען עוד, כי המבקש הגיש את בקשת רשות הערעור באיחור, שכן ההחלטה הדוחה את בקשתו ניתנה כבר ביום 30.5.21. על החלטה זו הוא ידע לפני יום 3.6.21, שכן ביום זה הוא כבר הגיש בקשה לעיון חוזר, לפיכך הבר"ע שהוגשה ביום 27.6.21 הוגשה באיחור, לא ניתן באמצעות אותה בקשה לעיון חוזר להאריך את המועד להגשת בר"ע על החלטה מיום 30.5.21. המועד להגשת בר"ע הוא 20 יום מיום קבלת ההחלטה , והבר"ע הוגשה רק ביום 27.6.21, היינו באיחור ללא הגשת בקשה בענין.

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, באתי למסקנה שיש לדחות את הבר"ע.

ראשית, כפי שטוען ב"כ המשיב, הבר"ע הוגשה באיחור ללא הגשת בקשה להארכת מועד. ההחלטה מיום 30.5.21, שדחתה את בקשת המבקש לבטל את הליך הפינוי , היתה בידי המבקש ל פחות ביום 3.5.21 , עת הגיש בקשה לעיון מחדש, והבר"ע הוגשה רק ביום 27.6.21.

שנית, ועיקר, אין כל טעות בהחלטת כבוד הרשמת. אכן אין לרשם ההוצאה לפועל סמכות לסטות מהוראות פסק הדין , גם אם הוא סבור שהן מוטעות. אכן , המקרקעין נשוא הפינוי הובהרו היטב בפסק הדין, כולל מפת מדידה שהבהירה בדיוק מה תחום המקרקעין נשוא פסק הדין, ולמעשה הצדדים לפסק הדין אף לא היו חלוקים על כך (ראו סעיף 3 לפסק הדין שהוגש לביצוע).

על פי הוראות סעיף 65 לחוק ההוצאה לפועל, אם צד ג' טוען לזכויות במקרקעין נשוא פסק הדין שהוגש לביצוע, רשאי רשם ההוצאה לפועל לעכב את הפינוי על מנת לאפשר לו להגיש תובענה לביהמ"ש המוסמך, ובמסגרתה לבקש עיכוב ביצוע. הרשם רשאי להתנות את העיכוב בתנאים שימצא.

בנדון דנן, אכן לא הוגשו לרשמת ההוצאה לפועל אסמכתאות שהיה בהן כדי להביא לעיכוב הביצוע, ולפיכך, בצדק, דחתה כבוד הרשמת את בקשת המבקש, אף מבלי לעכב הליכים והפניית המבקש להגשת תובעתה לביהמ"ש.

לאור כל האמור הערעור נדחה ואני מחייב את המבקש בהוצאות המשיב ובשכ"ט עו"ד בסך 7,000 ₪ שיגבו מתוך סכום הערובה שהפקיד המבקש.

חרף האמור, וכיון שמדובר בהליך פינוי, ולאור המסמכים שהוגשו בבר"ע זו (אף שהם או חלקם מתייחסים לבנו של המבקש ולא למבקש עצמו), אני מורה , כי אם ולאחר שהמבקש יפקיד סכום של 25,000 ₪ (בלשכת ההוצאה לפועל) להבטחת נזקי המשיב, יעוכב ביצוע צו הפינוי נגדו למשך 15 יום על מנת לאפשר למבקש או לבנו להגיש תובענה מתאימה לבית המשפט המוסמך, ובמסגרתה לבקש גם את המשך עיכוב הפינוי. להסיר מספק, העיכוב מותנה בהפקדת הסכום של 25,000 ₪ והוא יחול רק לאחר הפקדת סכום זה ולמשך 15 יום מהיום. ככל שהסכום יופקד כאמור בלשכת ההוצל"פ יודיע על כך המבקש לתיק זה על מנת שתינתן החלטה לעיכוב ביצוע הפינוי.

ניתן היום, ו' חשוון תשפ"ב, 12 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: וליד זרינה
נתבע: סועאד סמעאן
שופט :
עורכי דין: