ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מסון בר בע"מ נגד ש. י. גיל פרויקטים בע"מ :


לפני כבוד ה שופט רונן פלג

התובעת
מסון בר בע"מ

נגד

הנתבעת
ש. י. גיל פרויקטים בע"מ

החלטה

1. התובעת הגיש ה נגד הנתבעת תביעה כספית לסך של 810,328 ₪, בטענה לאי תשלום תמורה בגין עבודות קבלניות, שבוצעו בפרויקט בנייה בצור יגאל.

2. בכתב ההגנה, הנתבעת העלתה טענות קשות נגד התובעת ונגד מי שהציג את עצמו כמנהלה, מר שלום בר. בתמצית נטען כי מר בר נעדר מעמד חוקי בתובעת, שהוא לא רשום כקבלן וכי הוא נוהג לפעול באמצעות חברות שונות לצורך הוצאת כספים שלא כדין. עוד נטען, שהתובעת לא מורשית לבצע עבודות בניה ואף שאין לה את היקף העובדים הדרוש לצורך כך. על רקע זה, הנתבעת טוענת כי דין ההסכם שנחתם בין הצדדים להתבטל מחמת הטעיה, מה גם שבפועל לא סופקו לנתבעת העבודות שעליהן מבוססת התביעה.

3. לפניי שתי בקשות:

א. בקשת הנתבעת להורות לתובעת ליתן תצהיר גילוי מסמכים כללי ותצהיר לגילוי מסמכים מסוימים ערוכים כדין, וכן להשיב תשובות טובות ומלאות יותר במענה לשאלון, והכל באמצעות נציג מוסמך. התובעת לא הגישה את תגובתה לבקשה.

ב. בקשת התובעת להורות לנתבעת ליתן תצהיר לגילוי מסמכים מסוימים ותצהיר במענה על שאלון. הנתבעת הגישה תגובה והתובעת השיבה לתגובה באיחור ניכר .

4. עיינתי בטענות הצדדים.

דיון והכרעה

5. על פי הפסיקה, נקודת המוצא העקרונית בסוגיה של מענה לדרישות לגילוי מסמכים מסוימים ומתן העיון בהם ולדרישות המפורטות בשאלונים היא גילוי מרבי, מתוך תפיסה של הגינות דיונית, אינטרס חשיפת האמת ושיקולי יעילות. מובן כי החובה כפופה לשיקולי הרלוונטיות למחלוקות שבין הצדדים. אין חובה להצביע על זיקה ממשית ודי להראות כי לדרישות עשויה להיות רלוונטיות ישירה או עקיפה להליך.

בקשת הנתבעת

6. כאמור, ובאופן תמוה, התובעת כלל לא הגישה תגובה לבקשת הנתבעת. בהיעדר תגובה בחנתי את המענה שסיפקה התובעת לדרישות ההליכים המקדמיים מטעם הנתבעת, ומצאתי להורות כך:

א. תצהירי גילוי המסמכים הכללי, גילוי המסמכים המסוימים והמענה לשאלון נערכו על ידי מר שלום בר, ואולם הם אינם מהווים תצהיר ים מטעם התובעת, בהיעדר ראיה לכך שמר בר הוא מנהל בתובעת. על התובעת לערוך תצהירים חדש ים, שייחתמו על ידי מנהל או בעל מניות רשום שלה. התצהירים יהיו ערוכים בהתאם להוראות התקנות ויכללו את ההצהרות הנדרשות בהן.

ב. בתצהיר לגילוי מסמכים מסוימים, על התובעת להימנע מהפניה לכתבי הטענות (דרישות 4.5-4.1). עם זאת, דרישות 9.6-9.3 חסרות רלוונטיות למחלוקות בתיק זה וחלקן אף מנוסח לטעמי באופן לא ברור, כך שאין חובה להשיב להן.

ג. השאלון שהופנה אל התובעת כולל שאלות שמתייחסות למר שלום בר. על המשיב מטעם התובעת, שאינו שלום בר עצמו, להשיב לפי ידיעותיו האישיות.

בקשת התובעת

7. הנתבעת סירבה להשיב לדרישות התובעת בטענה שהן הועברו באיחור. טענה זו מתעלמת מן ההחלטה שניתנה בדיון מיום 5/5/21, אשר הורתה כי עם הפקדת הערובה להבטחת הוצאות הנתבעת, יהיה על הצדדים להשלים את ההליכים המקדמיים ביניהם.

אין להתעלם מהתנהלותה הדיונית של התובעת, החוטאת פעם אחר פעם להחלטות בית המשפט ולהוראות התקנות (העברת דרישה מאוחרת, אי הגשת רשימת בקשות, אי הגשת תגובה לבקשה, הגשת תשובה לתגובה באיחור ניכר). עם זאת, לא יעלה על הדעת כי מחד גיסא הנתבעת תפליג בדרישות ותעמוד על קוצו של יוד ומאידך גיסא היא תסרב להשיב לדרישות הצד שכנגד.

סיכום

8. שתי הבקשות מתקבלות, כפוף למפורט לעיל.

9. תצהירי המענה ההדדיים יועברו עד ליום 10/11/21. יצורפו אליהם העתקים של המסמכים שיגולו.

10. נוכח התוצאה המעורבת, אין צו להוצאות בבקשות. עם זאת, התנהלותם הדיונית של הצדדים תובא בהחלט בחשבון בעת מתן פסק הדין בהליך. כפי שכבר צוין לעיל, במספר מקרים התובעת לא מילאה אחר הוראות התקנות והחלטות בית המשפט.

11. דיון קדם משפט יתקיים ביום 6/12/21 בשעה 08:30. לדיון זה חובת התייצבות למי מהמנהלים או מבעלי המניות הרשומים של כל אחת מבעלות הדין.

ניתנה היום, ג' חשוון תשפ"ב, 09 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מסון בר בע"מ
נתבע: ש. י. גיל פרויקטים בע"מ
שופט :
עורכי דין: