ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סוזי לוי נגד לאופר תעופה ג.ה.י בע"מ :

05 אוקטובר 2021
לפני: כבוד השופט אלעד שביון

המבקשת:
סוזי לוי
ע"י ב"כ עו"ד אורית גור ועו"ד גדי גור
-
המשיבות:

  1. לאופר תעופה ג.ה.י בע"מ
  2. לה פרינה אל טליו בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד מיכל שמיר

החלטה

בפניי בקשת המבקשת לגילוי מסמכים ספציפיים .

המסגרת הנורמטיבית:

תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 מסדירה את נושא הגילוי והעיון במסמכים וקובעת כדלקמן: "בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".

תכליתה המרכזית של תקנה 46(א) היא להביא לחשיפת האמת ולעשיית צדק בהליך השיפוטי, כמו גם לייעול הדיון על ידי ניהולו ב"קלפים גלויים" (ע"ע (ארצי) 482/05 שלומי משיח - בנק לאומי לישראל בע"מ (22.12.05)). במסגרת זו, "נקודת המוצא" היא "גילוי מרבי ורחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת" (בג"ץ 844/06 אוניברסיטת חיפה - פרופ' אברהם עוז (14.5.08)).

בעניין אבנצ'יק (ע"ע 494/06 מדינת ישראל, נציבות המים - קלרק אבנצ'יק (28.3.07)) קבע בית הדין הארצי לעבודה כי השאלה הראשונה שיש לברר בעת דיון בבקשה לגילוי מסמכים היא שאלת הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים להליך וזאת בהתבסס על מבחן כפול, צר ורחב.

ההיבט הצר (או תנאי הסף) - במסגרתו בוחן בית הדין אם קיימת זיקה ממשית בפועל בין הטענות שבבסיס הבקשה לגילוי מסמכים לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי. ההיבט הרחב - במסגרתו על בית הדין להידרש לאינטרס הגילוי ומשקלו וכן להשלכותיו של גילוי המידע המבוקש או חסיונו, גם על הציבור ועל צדדים שלישיים.

ככל שמתקיים מבחן הרלבנטיות, על שני היבטיו, על ביה"ד להידרש לאיזון הראוי בין זכות הגילוי לבין זכויות ואינטרסים לגיטימיים המוכרים בהלכה כשוללים גילוי. במסגרת זו, יש לשקול האם קיימת דרך חלופית למיצוי זכויות המבקש, שלא על דרך הגילוי. זאת, תוך בחינת נסיבותיו של כל מקרה לגופו (רע"א 9322/07Gerber Products Company - רנדי בע"מ (15.10.08)).

חרף חשיבות הליכי הגילוי והעיון לשם הנעת גלגלי הצדק, אין המדובר בזכות מוחלטת. ככל זכות דיונית או מהותית, גם זכות זו צריכה להיבחן באמצעות מלאכה שיפוטית של איזונים, אל מול ערכים ואינטרסים אחרים ובהתייחס לנסיבות המקרה (בג"ץ אברהם עוז).

מלאכת האיזון נעשית על פי אמת המידה של מידתיות, כאשר שלבי הבדיקה משליכים זה על זה, היינו – ככל שהמסמך המבוקש רלוונטי יותר למחלוקות מושא ההליך וחיוני יותר לצורך גילוי האמת – ייתכן שהאינטרס לגלותו יגבר על אינטרסים אחרים מעורבים, ולהיפך (ע"ע (ארצי) 22749-09-10 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ - עיזבון המנוחה טלי אורן בלזר ז"ל (27.1.11)).

מן הכלל אל הפרט:

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובהתייחסות המבקשת לתגובה, להלן החלטתי.

תיקה האישי של המבקשת – לנוכח הבהרת המשיבה לפיה התיק האישי של המבקשת הועבר אליה, הבקשה התייתרה.

מאזן 2018 כפי שהוגש לשלטונות המס על כל נספחיו (כולל חוו"ד רו"ח והצהרת מנהלים) – המסמך כאמור אינו רלבנטי להליך ולטענות שהועלו בעניינה של המבקשת. טענת המבקשת בד בר מעילות שהתגלו במשיבה 2 נטענה ללא כל תמיכה בתצהיר או בראיה אחרת ובנסיבות אלו אין כל הצדקה לחשיפת המאזן לשנת 2018 שעשוי לכלול נתונים מסחריים חסויים . יצוין, כי לעניין טענת המבקשת בדבר הפחתת חוסרים ביחס לשנת 2018 ראו נספח י' לכתב התביעה שכנגד.

כרטסת הקופות בחברה "לה פרינה", "מלאות", "פתוחים" ו"סגורים" באקסל לתקופה 2018-2/20 – מעיון בתגובה עולה, כי כרטסות הנהלת חשבונות של המשיבה 2 אוזכרו ברשימת גילוי המסמכים מטעם המשיבות. לעניין פיצול הכרטסות הבהירו המשיבות, כי לא קיים ברשותן מסמך כאמור. יצוין, כי חובת גילוי המסמכים חלה רק על מסמכים שנמצאים בידיו של אחד מבעלי הדין או בשליטתו ולא מקום בו הוא נדרש לייצר מסמכים שאינם קיימים (רע"א 6715/05 מחסני ערובה נעמן בע"מ – אינזברג, ס (3) 264; ברע (ארצי) 24447-12-17 מאיר דהן - ידיעות אחרונות בע"מ, 7.1.18).

לעניין טענת המשיבות לפיה מתנהלת חקירת משטרה בעניין המבקשת ולכן עיון במסמכים שפורטו בסעיף 2ו' לרשימת גילוי המסמכים מטעם המשיבות (כרטסות הנהלת חשבונות של חברת לה פרי נה אל טליו בע"מ) עלול להוות שיבוש הליכי משפט, הרי שאני סבור, כי לנוכח חלוף הזמן ממועד הגשת התגובה ועד למתן החלטה זו, ראוי היה שהמשיבות תדאגנה לקבלת עמדת משטרת ישראל זה מכבר.

יחד עם זאת, בטרם מתן הוראה להעברת המסמכים כאמור למבקשת מצאתי להורות למשיבות להמציא למשטרת ישראל העתק מהחלטה זו וזאת עד ליום 12.10.21 ולהמציא העתק מאישור המסירה לתיק ביה"ד עד ליום 17.10.21.
משטרת ישראל תודיע עמדתה לגבי גילוי המסמכים כאמור למבקשת עד ליום 26.10.21.

דוחות Z המקוריים של הקופה הרושמת של חברת לה פרינה בע"מ כולל את שמותיהם של מי שער כו את הספירה הידנית – תדפיסי דוחות Z צוינו ברשימת גילוי המסמכים מטעם המשיבות.

לעניין טענת המשיבות לפיה מתנהלת חקירת משטרה בעניין המבקשת ועיון במסמכים שפורטו בסעיף 2ז' לרשימת גילוי המסמכים מטעם המשיבות ( תדפיסי דוחות Z) עלול להוות שיבוש הליכי משפט, מצאתי להורות, כי בטרם מתן הוראה להעברת המסמכים כאמור למבקשת, משטרת ישראל תודיע עמדתה לגבי גילוי המסמכים עד ליום 26.10.21.

תצהיר ערוך כדין ע"י רו"ח מבקר של חברת לה פרינה בע"מ לעניין המעילות בחברה ובו יצוין כמה מעילות היו בחברה ביחס לשנים 2018-2020 – לנוכח הבהרת המשיבות לפיה אין ברשותן מסמך כאמור הבקשה נדחית.

כל מסמך או אסמכתא הקשורה במעילה שארעה בחברת לה פרינה בע"מ או בחברת לאופר בשנים 2018-2020 – לנוכח הבהרת המשיבות לפיה אין ברשותן מסמך כאמור הבקשה נדחית.

דו"ח או כל מסמך מרו"ח ערוך כדין המביא לידי ביטוי את כל החוסרים שהמבקשת התריעה לגביהם במהלך עבודתה - לנוכח הבהרת המשיבות לפיה אין ברשותן מסמך כאמור הבקשה נדחית.

נוהל טיפול בחוסרים או במעילה מטעם חברת לאופר או לה פרינה אל טליו בע"מ - לנוכח הבהרת המשיבות לפיה אין ברשותן מסמך כאמור הבקשה נדחית.

דוחות נוכחות של המבקשת לשנים 2018-2/20 - לנוכח הבהרת המשיבות לפיה דוחות הנוכחות של המבקשת הועברו אליה, הבקשה התייתרה.

הוראות לגבי המשך ניהול ההליכים בתיק:

הצדדים יודיעו עד ליום 26.10.21 מה מספר העדים שיעידו מטעמם במסגרת הליך ההוכחות.

החלטה לגבי מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית תינתן לאחר קבלת הודעת הצדדים כאמור לעיל ועמדת המשטרה, או בחלוף המועד להגשתה.

עיון – 27.10.21.

ניתנה היום, כ"ט תשרי תשפ"ב, (05 אוקטובר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: סוזי לוי
נתבע: לאופר תעופה ג.ה.י בע"מ
שופט :
עורכי דין: