ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה ששוני נגד דויד רינגלר :

בפני כבוד ה שופטת ג'אדה בסול

תובע

שלמה ששוני

נגד

נתבע
דויד רינגלר

פסק דין

התביעה דנן הוגשה בסדר דין מהיר, לתביעת נזקים שנגרמו לדירתו של הנתבע, בעקבות נזילת מים מצנרת דירת הנתבע, הממוקמת מעל דירתו.
מאחר ועסקינן בהליך של סדר דין מהיר, כאמור, פסק הדין יינתן בתמצית, כפי מצוות התקנות.
סכום התביעה הועמד על סך 50,000 ש''ח.
כתב התביעה איננו כולל סעד של מתן צו עשה לחיוב הנתבע לתקן את מקור הנזילה בדירתו.
לטענת התובע, בשל בעיית נזילה מצנרת דירתו של הנתבע, הממוקמת מעל דירתו הוא, שהתגלתה בחודש יולי 2018, נגרמו נזקים לדירה , בין אם רטיבות ועובש בדירה, ובין אם נזקים לתכולתה .
על פי הנטען בכתב התביעה, ולאחר שהתברר לתובע, כי אכן מקור הנזילה הוא מדירת הנתבע, התנה הנ''ל את ביצוע התיקון בחתימת התובע על כתב ויתור כי לא תהיה לו כל תביעה או דרישה נגד מבטחת דירת הנתבע, וכל זאת, עוד בטרם בוצעו עבודות תיקון, ומשסירב התובע לחתום על כתב ויתור, כאמור, כך על פי הנטען בכתב התביעה, סירב הנתבע לבצע את התיקון, דבר שגרם לבעיות רטיבות ועובש בקירות הדירה.
משמיאן הנתבע לתקן את מקור הנזילה בדירתו, כנטען, לא ניתן היה לתקן את הנזקים בדירת התובע, דבר שגרם לו לנזקים, בין היתר, בשל העדר האפשרות להשכיר את הדירה, במצבה, בשל נזקי הרטיבות, כאמור.
כפי הנטען בכתב התביעה, החל מחודש יולי 2018, ועד להגשת התביעה ( הוגשה בספטמבר 2019) ובשל בעיות הרטיבות, לא ניתן היה להשכיר את הדירה, ועל כן, לתובע נגרם נזק, בדמות הפסד דמי שכירות לאותה תקופה, אשר הועמדו על סך 3,000 ש''ח לחודש כך שהנזק הנטען בגין אבדן דמי שכירות הועמד על סך 39,000 ש''ח.
בנוסף, טען התובע כי על הנתבע לפצותו בגין תשלומי ארנונה מים וביוב, בסכום של 350 ש''ח לחודש, למשך 13 חודשים, סך הכול 4,550 ש''ח .
נוסף לנזקים הנ''ל, עותר התובע לחיוב הנתבע לפצותו בגין נזק לא ממוני בגין עגמת נפש, טרדה, ובזבוז זמן, וכן שכר טרחת עו''ד.
לכתב התביעה צורפו מסמכים כפי שיפורט להלן.
הסכם מכר של הדירה נשוא הדיון מיום 22/8/2019, המעיד על מכירת זכויות התובע בדירה.
יש לציין כבר עתה כי למרות הטענה שהועלתה במהלך הדיון, ושלא נכללה בכתב התביעה, כי בשל מצב הדירה, והימנעות הנתבע מלתקן את נזקי הנזילה, נאלץ התובע למכור את דירתו במחיר נמוך משוויה, לא נטען לעניין הנזק בשל כך, והטענה נותרה כטענה בעלמא, שהועלתה, כאמור, בדיון, אך לא בכתב התביעה או תצהיר התובע.
נוסף להסכם המכר, נסח רישום מלשכת מרשם המקרקעין, ואישור סילוק משכנתא, צורפה חשבונית מס הנושאת תאריך 12/8/2019, סמוך לפני מכירת זכויות התובע בדירה, בה פורטה הצעת מחיר לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע.
כמוכן, צורפו תמונות של דירת התובע הממחישות את מצבה, עקב בעיית הנזילה נשוא הדיון.
מעבר לאמור לעיל, לא צורף לכתב התביעה דבר.
בכתב ההגנה טען הנתבע כי סמוך לאחר קבלת הודעת התובע בדבר קיומה של נזילה, הוא פעל לביצוע התיקון של מקור הדליפה.
עוד טען הנתבע בכתב ההגנה, כי מאחר ומדובר בנזילת מים מתחת למרצפות דירתו, הרי שלא היה באפשרותו לדעת על קיומה של הבעיה, כך שאין להטיל עליו אחריות בנזיקין בגין אירוע הנזילה.
על אף טענה זו, טוב עשה ב''כ הנתבע עת ציין במועד הדיון, כי אין חולק כי אכן הייתה נזילה מדירת הנתבע אל דירת התובע, וכי האחריות לאירוע מוטלת על הנתבע, בהיותו הבעלים והמחזיק של הנכס ממנו נגרמה הנזילה.
טענות הנתבע התמקדו, ובצדק, בשאלת גובה הנזק והוכחתו.
מטעם התובע העיד התובע בלבד, ולא זומנו עדים נוספים, ומטעם הנתבע העיד הנתבע עצמו.
אין חולק, ולא יכול להיות חולק, כי אם הייתה נזילת מים מדירת הנתבע, שגורמת לנזק לדירת התובע, הנתבע חב בפיצוי התובע על נזקיו.
הבעייתיות שנוצרה במקרה דנן, היא בשאלת הוכחת הנזק והיקפו, כאשר, וכפי שצויין לעיל, טען התובע לנזק רחב היקף , בין היתר, של העדר אפשרות להשכיר את הדירה.
כתב התביעה לוקה בחסר בפרטים רלוונטיים, ומסמכים, מה גם שהועלו על ידי התובע טענות חדשות במהלך הדיון, טענות שאין להן זכר בכתב התביעה.
כך למשל סוגיית השכרת הדירה: לא צורפו לתיק מסמכים מהם ניתן ללמוד מה היה מצב הדירה במועד גילוי הנזילה, האם הייתה מושכרת או פנויה, ואם במהלך חקירתו טען התובע כי השוכרת שהחזיקה בדירה, עזבה באמצע תקופת השכירות, בשל אותה בעיית רטיבות, הרי שעניין זה כלל לא נטען בכתב התביעה, לא צורף, כפי שצויין לעיל, אותו הסכם שכירות של השוכרת שהחזיקה בדירה באותו מועד, וכן לא צורף כל מסמך ממנו ניתן ללמוד כי אכן אותה דיירת עזבה את הדירה, במהלך תקופת השכירות, בשל בעיית הרטיבות, מועד העזיבה, והתנאים שהוסכמו בין הצדדים, עובר לעזיבתה, כאמור.
לא צורפו תימוכין לטענה כי משך התקופה הנטענת, אכן דירת התובע הייתה פנויה ולא מושכרת.
כמו כן, לא צורפו מסמכים מהם ניתן ללמוד ולהוכיח כי אכן דירת התובע לא הייתה ראויה למגורים בשל אותה בעיית נזילות, ולאיזה פרק זמן.
בנוסף לא צורפה כל אסמכתא ממנה ניתן ללמוד או לאמוד את גובה דמי השכירות החודשיים לדירה דוגמת הדירה נשוא הדיון.
במהלך הדיון, ניסתה ב''כ התובע, בחקירתו החוזרת, להפנות אליו שאלות , באשר לנזק לתכולת הדירה שניזוקה, ולא הותר לה לעשות כן, ויתרה מכך, עיון בכתב התביעה מעלה, כי כלל אין טענה לנזק לתכולת הדירה.
גם גובה תשלומי הארנונה והביוב החלים על הדירה, עניין שניתן להוכיחו בנקל, באמצעות מסמכים של הרשות המקומית, גם בסוגייה זו כלל לא הוגשו מסמכים.
התובע צירף, כאמור, את אותה חשבונית מס הכוללת הצעת מחיר לביצוע תיקון תקרת דירתו, ואף אם נאמר, ועל כך אין חולק, כי אין עסקינן בחוות דעת, ואף אם נקבע כי אותו תיקון לא בוצע, עדיין, יש באותו מסמך, כדי להוות אינדיקציה לנזק האמיתי של התובע, ההוצאה הדרושה לתיקון נזקי הנזילה בדירתו.
טענת התובע כי הנתבע סירב לבצע תיקון מקור הנזילה בדירתו, כל עוד התובע לא חותם על כתב ויתור על תביעות נגד מבטחת דירת הנתבע בביטוח נזקי מים, על פניו, נראית טענה מופרכת ולא הגיונית.
והרי, אם הנתבע היה מבוטח בביטוח נזקי מים, ועל כך אין חולק, איזה אינטרס יש לו או למבטחת דירתו, להימנע מתיקון מקור הנזילה, ובכך להגדיל את נזקי התובע והנתבע? טיעון זה , כפי שציינתי, חסר הגיון בסיסי.
נדמה כי התובע נקלע, בשאלה זו לכלל טעות, כאשר יתכן וההתניה, ככל שהייתה, כרוכה בביצוע התיקון בדירתו ע''י מבטחת דירת הנתבע.
אם אכן ביצוע התיקון הותנה בחתימה מראש על כתב ויתור, הרי שבצדק סירב התובע לחתום על אותו מסמך, וככל שהתיקון בוצע על ידו, או אמור היה להתבצע על ידו, על הנתבע לשאת בהוצאות אותו תיקון.
האינדיקציה היחידה שיש לפניי לגובה עלות אותו תיקון, וכפי שכבר צויין לעיל, היא אותה חשבונית, אף אם הוצאה בשלב מאוחר לאחר גילוי הנזק, אך בהתחשב במהות התיקון, והסכום המפורט באותה חשבונית, שהוא סכום סביר בהחלט לביצוע עבודות תיקון של התקרה שניזוקה מנזילת המים, אינני רואה מקום לקבל את הטענה כי גם בעניין זה היה על התובע להמציא חוות דעת.
מכל האמור לעיל, בהעדר הוכחת רכיבי התביעה, כפי שפורט לעיל, למעט עלות תיקון הקירות שניזוקו מרטיבות, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע את הסך של 2,500 ש''ח, כשסכום זסה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 22/9/2019, ועד לתשלום המלא בפועל.
לאור ההפרש המשמעותי בין סכום התביעה לבין הסכום שנקבע כי על הנתבע לשלם לתובע, לא ראיתי מקום לפסוק הוצאות ההליך, וכל צד יישא בהוצאותיו.
המזכירות תמציא פסק דין זה לצדדים.

ניתן היום, ל' תשרי תשפ"ב, 06 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלמה ששוני
נתבע: דויד רינגלר
שופט :
עורכי דין: