ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סוהייל דראושה נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני כבוד השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובע:
סוהייל דראושה
ע"י ב"כ: עו"ד היתם דראושה

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: הלשכה המשפטית

החלטה

תביעת התובע לתשלום דמי תאונה בגין תאונה מיום 02/05/2020, אושרה כך שלתובע שולמו דמי תאונה עבור התקופה שמיום 05/05/2020 עד ליום 18/05/2020 .

במכתבו מיום 23/10/2020, דחה הנתבע את תביעת התובע לתשלום דמי תאונה עבור התקופה שמיום 19/05/2020 עד ליום 31/07/2020, וזאת כאמור בסעיף 150 ל חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), ותקנה 1 ל תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), תשמ"א-1981 (להלן: "התקנות").
כנגד מכתב הדחייה הנ"ל הוגשה התביעה אשר לפניי.

בדיון שהתקיים היום הודיעו הצדדים על הסכמתם למינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין, בתחום האורתופדי, על מנת שייתן את חוות דעתו בשאלה האם התובע היה מרותק לביתו בתקופה הר לוונטית לתביעה.

להלן העובדות הרלוונטיות והמוסכמות:
התובע יליד 27.11.1969.
בתקופה הרלוונטית לתביעה, התובע לא היה עובד ולא היה עובד עצמאי.
ביום 05/05/2020, בשעה 16:00 או בסמוך לכך, התובע החליק בביתו ונחבל מפינת שייש.
התובע הגיש לנתבע תביעה לדמי תאונה, ותביעתו אושרה ושולמו לו דמי תאונה עבור התקופה שמיום 05/05/2020 עד ליום 18 /05/2020.
הנתבע החליט לדחות את תביעת התובע לדמי תאונה עבור התקופה שמיום 19/05/2020 עד ליום 31 /07/2020, בנימוק שהתובע לא היה מאושפז וכן לא היה מרותק בביתו בתקופה זו.
הצדדים מסכימים שבתקופה שנדחתה, התובע לא אושפז.

5. על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:
א. החומר הרפואי שנתקבל משירותי בריאות כללית,באמצעות מכון מור, לבקשת הנתבע.
ב. החומר הרפואי שנתקבל מבית חולים נצרת, לבקשת הנתבע.
ג. המסמכים הרפואיים שצרף התובע לתביעת ו.
שימת לב הצדדים לכך שרק לאחר שכלל החומר הרפואי הנ"ל יסרק לתקליטור (דבר שמתבצע על ידי חברה חיצונית לבית הדין) תועבר החלטה זו למומחה.

6. לאור המפורט לעיל, הרינו ממנים בזאת את ד"ר איל ריבלין כמומחה רפואי מטעם בית הדין. שכ"ט המומחה ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.
המומחה מתבקש להשתדל לתת חוות דעתו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זאת.

7. על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם 13.9.0.7, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

8. אם וככל שמי מן הצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

9. שימת ליבו של המומחה להוראות סעיף 150 לחוק, בו הוגדרה "תאונה" כדלקמן: "אירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיסית וכתוצאה ממנה לאבדן כושר התפקוד;", וכן, שימת לב המומחה להוראות תקנה 1 לתקנות, לפיה "אבדן כושר תפקוד לעניין הגדרת "תאונה"", כאמור בסעיף 150 לחוק, לגבי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, היא שהמבוטח "מאושפז בבית חולים או מרותק לביתו".

10. בחוות דעתו מתבקש המומחה להשיב על השאלות הבאות:
א. האם אירוע התאונה גרם לתובע אובדן כושר התפקוד עד כדי כך שהיה צריך להיות מרותק לבית ו בתקופה שמיום 19/05/2020 עד ליום 31/07/2020?
ב. ככל שהמומחה יסבור כי אירוע התאונה גרם לתובע להיות מרותק לבית ו – המומחה מתבקש לקצוב ולנמק את התקופה המתאימה, בנסיבות העניין.

11. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
במידה ותוגש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 21 יום לשם הגשת התייחסות לחוות הדעת או סיכומים, שאם לא יעשו כן ייחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשפ"ב, (04 אוקטובר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת


מעורבים
תובע: סוהייל דראושה
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: