ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טוביה לירן נגד רוני לוי :

בפני כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובעים

  1. טוביה לירן
  2. אורנה דוננפלד לירן

נגד

הנתבע
רוני לוי

פסק דין

התובעים הזמינו בחודש יוני 2019 עבודות שיפוצים מאת הנתבע ביחס לדירה חדשה שרכשו.
העבודות, שכללו בעיקר שיפוץ של שני חדרי האמבטיה בדירה, בוצעו ולאחריהן נתגלו בעיות רטיבות.

אין מחלוקת בנוגע לכך שהתובעים יידעו את הנתבע בנוגע לבעיות הרטיבות וכי זה הגיע מספר פעמים לביתם לצורך ביצוע עבודות לתיקון ליקויים שלא היו שנויים במחלוקת.
משנמשכה הרטיבות, הציע הנתבע להזמין מאתר רטיבות על מנת לברר את מקורה ולעמוד על השאלה האם מקורה באופן ביצוע העבודות על ידו (ו/או ע"י מי מטעמו) או שמא מקורה בליקויים בדירה החדשה שרכשו התובעים.

אין מחלוקת כי מאתר הגיע, איתר ליקויים קלים, ולאחר זמן מה הוזמן פעם נוספת בשל החמרת הרטיבות ואיתר ליקויים נוספים.

אין גם מחלוקת בנוגע לכך שהנתבע לא זומן בסופו של יום להיות נוכח במועדי הביקור של המאתר (זומן והתייצב למועד ראשון שנקבע ובוטל בדיעבד, אך לא זומן מעבר לכך), ואין מחלוקת בנוגע לכך שממצאי המאתר בשני הביקורים לא הועברו אל הנתבע וזה לא התבקש לבצע תיקונים בהתאם.

התובעים טוענים כי במסגרת ביקורו השני של המאתר נקבע כי יש צורך בהרמת מלוא הריצוף בשתי המקלחות וביצוע עבודות נוספות, לרבות איטום, וכי עבודות אלו בוצעו ע"י איש מקצוע אחר מטעמם והתביעה כאן עניינה בהשבת הכספים שהוציאו התובעים לטענתם בקשר עם ביצוע תיקון זה, אשר לשיטתם פתר את הבעיה.

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ובחנתי את הראיות אשר הוצגו בפניי, מצאתי לנכון לקבל את התביעה בחלקה בלבד, ולהלן טעמיי:

1. אין מחלוקת בנוגע לכך שהתובעים יידעו את הנתבע בנוגע לרטיבות שהתגלתה בביתם לאחר ביצוע השיפוצים על ידו.
בכך יש לכאורה כדי למצות את חובתם של התובעים ליידע את הנתבע אודות הליקויים ואולם בהתאם להוראות חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974, לא די בכך שמזמין העבודה יידע את הקבלן על אודות ליקויים אפשריים בעבודה אשר בוצעה על ידו, אלא שעליו לאפשר לקבלן לבצע את התיקונים וליתן בידו הזדמנות נאותה לכך.

2. הצדדים אינם חלוקים בנוגע לכך שהנתבע הגיע מספר פעמים וביצע מספר פעולות לשם תיקון ליקויים ואולם, משמדובר בליקויי רטיבות דומני כי שימוש במאתר לצורך איתור מקור הרטיבות הוא נדרש, הן לצורך ביצוע תיקון נאות והן לצורך איתור האחראי לרטיבות אשר נוצרה.
כך, משעמד הנתבע על זימונו של מאתר וביקש להיות נוכח בעת הביקור על מנת שיוכל לתקן את הליקויים הכרוכים באופן ביצוע העבודה על ידו, פעל הנתבע כנדרש לצורך נטילת אחריות ביחס לפגמים הנובעים מאופן ביצוע עבודתו והיה על התובעים לשתף פעולה ולוודא כי הנתבע נוכח במועדי ביקורי המאתר ואף ניתנת בידו הזדמנות לתקן את הליקויים בהתאם להמלצות אשר תינתנה.

3. התובעים נמנעו מזימונו של הנתבע כאמור וממילא, אף לא העבירו אליו את המלצות המאתר לאחר הביקורים ודרישתם הוצגה לפני הנתבע רק לאחר שבוצעו עבודות ע"י אחרים.
לא זו בלבד, אלא שדו"ח האיתור אשר הוצג לפני בית המשפט במלואו הוא דו"ח שבמסגרתו נקבע כי יש סדקים בין מפגשי קירות גבס מחופי קרמיקה ובין מפגשי קיר רצפה וכי יש לבצע איטום על בסיס סיליקון.
דו"ח האיתור המאוחר, אשר ביחס אליו טוענים התובעים כי הומלץ בו על החלפת מלוא הריצוף במקלחות, לא הוצג במלואו וטענת התובעים בנוגע לקיומן של מסקנות כאמור לא הוכחה.
כפועל יוצא, אף לא הוכח כי החלפת הריצוף הייתה הכרחית בגין ליקוי באופן ביצוע העבודות ע"י הנתבע.

4. הנתבע ביקש להבהיר כי לא בכדי בחרו התובעים להחליף את הריצוף, שכן התובעת הביעה חוסר שביעות רצון מאיכות וטיב הריצוף שבו רוצפו חדרי האמבטיה על ידו מלכתחילה עוד במהלך ביצוע השיפוץ על ידו, ומשסופקו המרצפות ע"י התובעים עצמם (בהתאם להסכם שבין הצדדים), הרי שאין מדובר בליקוי באופן ביצוע העבודה על ידו כי אם ברצונם של התובעים להחליף את הריצוף משיקולים זרים.

5. עיון בחשבונית הזמנת האריחים החלופיים והשוואתה להזמנה המקורית אשר צורפה לכתב ההגנה, מלמד על כך שהתובעים בחרו להזמין ריצוף מסוג שונה וממקור אחר.
אציין כי בהזמנה המקורית הוזמנו מספר סוגים של חיפויים בשטחים שונים ובמחירים שונים ועל כן לא ניתן לומר בוודאות איזה מבין הריצופים הוא זה אשר שימש לחיפוי הרצפות בחדרי האמבטיה.
יחד עם זאת, משבחרו התובעים להזמין ריצוף חדש ממקור אחר ומסוג אחר, אין זה בלתי סביר להניח כי התובעים ערכו שדרוג ביחס לריצוף המקורי וקיימת סבירות שיש ממש בטענות הנתבע בנוגע לרצונם המקורי של התובעים להחליף את הריצוף ולשדרג אותו.

6. התובעים בחרו שלא לקבל חוות דעת הנדסית בנוגע לליקויים הנטענים בשיפועי הרצפה, באופן הנחת תשתית הביוב ובכל הנוגע לקיומה של סטייה מן התקן המחייבת ביצוע תיקונים באופן הריצוף במקלחות ובהתאמה, לא הרימו את הנטל המוטל עליהם להוכיח כי אופן ביצוע העבודות ע"י הנתבע בכל הנוגע לסוגיות אלו, הוא לקוי.
ממילא לא ניתנה לנתבע הזדמנות להביא מומחה מטעמו לבחינת הטענות שהעלו התובעים במסגרת כתב התביעה ביחס לליקויים באופן ביצוע העבודות.

7. התובעים ביקשו ללמוד כי קיימים ליקויים באופן ביצוע העבודה ע"י הנתבע, בין היתר מתוך תמונות שהציגו ואשר צולמו על ידם עובר לביצוע השיפוץ. כך בין היתר התייחסו התובעים לסוגיית סיפון הכיורים בחדרי הרחצה וטענו כי הנתבע ביצע עבודה לקויה בכך שבחר שלא להתקין סיפונים וגרם להצטברות של ריחות רעים בחדרי האמבטיה.
מעבר לעובדה שאין מחלוקת בנוגע לכך שהתובעים הם אלו שנדרשו עפ"י ההסכם שבין הצדדים לספק את הכלים הסניטריים לנתבע לשם ביצוע העבודות ולא סיפקו סיפונים כנדרש, הרי שבפועל עיון בתמונה (נספח י') מלמד על כך שהנתבע התקין סיפון שרשורי ואין מדובר בכיור ללא סיפון.
לפיכך, דין הטענה בעניין זה להידחות.

8. עוד עולה מעיון בתמונות שהציגו התובעים כי במדפים מהגבס אשר בפינות המקלחת, לא בוצע חיפוי בקרמיקה בחלק התחתון וכי עובדה זו הובילה להצטברות של רטיבות ולהתפוררות של מדפי הגבס בסמוך לאחר ביצוע העבודות ע"י הנתבע.
הנתבע לא הכחיש את העובדה, אך טען כי פעל בהתאם להוראות האדריכלית מטעם התובעים בעניין זה. כמו כן, אישר הנתבע כי הסוגיה הוצגה לעיונו ע"י הנתבע בשעה שביקר בנכס לאחר הבניה.

התובעים צירפו את תכניות הביצוע שלשיטתם נמסרו לנתבע טרם ביצוע העבודות, מהן עולה לכאורה כי מלכתחילה ניתנה הנחיה לביצוע חיפוי בקרמיקה משני צדי המדפים (לרבות בדופן התחתונה) ומשחסרונם עולה מן התמונות והנתבע לא הזמין את האדריכלית להעיד כאן, אני מוצאת בנקודה זו כי יש מקום לקבל את טענות התובעים.
אבהיר כי לא מצאתי תמחור של סוגיה זו במסגרת הראיות אשר הוצגו, שכן ביצוע העבודות לתיקון רכיב זה נכללו לכאורה בתמחור הכללי של עבודות השיפוץ שנעשו ע"י מי מטעם התובעים.

9. ויובהר – אין מחלוקת בנוגע לכך שנמצאו בעיות איטום בנקודות חיבור האינטרפוץ ובנקודות הממשק בין קירות הגבס לרצפה ואולם, שוכנעתי כי בחלק מן הנקודות טיפל הנתבע בעצמו בהתאם לפניות התובעים ובאחרו ת בחרו התובעים שלא לתת לנתבע הזדמנות לתקן. הדברים נכונים גם לעניין שברים נטענים בצנרת ובפתחי הניקוז.
במצב דברים זה, דומני כי אין לחייב את הנתבע לשאת בעלויות תיקון שבוצע בידי אחרים מבלי שניתנה לו הזדמנות לתקן.

10. מעבר לצורך, יובהר כי התובעים בחרו שלא לצרף קבלות ואסמכתאות לעניין פירוק והרכבה של ארונות חדרי הרחצה, פירוק והרכבה של המקלחונים, פינוי פסולת, תשלומים למאתר ועלויות תיקון הרובה ושיפור האיטום בהתאם להמלצה הראשונה.
הואיל ומדובר במסמכים המצויים בשליטתם של התובעים ואשר לכאורה יש בהם כדי לשפוך אור על שיעור הנזק שלשיטתם נגרם להם, הרי שמאחר ואלו לא צורפו – יש לקבוע כי התובעים לא הוכיחו את שיעורי הנזק כנדרש.

לסיכום, אני רואה לנכון לקבל את תביעת התובעים אך ורק ביחס לסוגיית חיפוי הנישות בחדרי הרחצה ואני קובעת את עלות התיקון, על דרך האומדנה, על סך של 1,000 ₪ (נוכח הצורך לפרק את נישות הגבס שנרקבו ולהרכיב חדשות במקומן).

לפיכך, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעים סך של 1,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 24/12/20, ועד ליום התשלום בפועל.

בשים לב לתוצאה, אין צו להוצאות.
לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 ימים.
המזכירות תשלח העתק מפסה"ד לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, כ"ד תשרי תשפ"ב, 30 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טוביה לירן
נתבע: רוני לוי
שופט :
עורכי דין: