ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078 חברות נגד יו.טי.אס :

בפני כבוד השופטת ליאורה אדלשטיין

התובעת

הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078 חברות 520004078

נגד

הנתבעת

יו.טי.אס - יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ חברות 520039249

החלטה

קובעת דיון קדם משפט לתאריך 24.01.2022 בשעה 10:30.

הדיון בתובענה יערך על פי פרק י"ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות"), ועל פי האמור להלן.

על כל בעלי הדין להתייצב בעצמם לקדם המשפט, ואם בעל הדין הוא תאגיד, המדינה או רשות מקומית, יתייצב נציג מוסמך ובקיא מטעמו לקדם המשפט.

בהתאם לתקנה 62, התובע יגיש עד 20 ימים לפני ישיבת קדם-המשפט הראשונה והנתבע יגיש עד 14 ימים לאחר מכן, את רשימת העדים שבכוונתו להזמין למתן עדות, לשם הצגת מסמכים או למתן תעודת עובד ציבור או תעודה ציבורית; הרשימה תכלול בצד כל עד פירוט תמציתי של הצורך והמטרה של העדתו; קיים חשש ממשי להשפעה על עד או אם קיים טעם מספיק אחר, רשאי בעל הדין לציין זאת ברשימה בלי לציין את שמו והפירוט הנדרש ובישיבת קדם-המשפט יבורר העניין.

בהתאם לתקנה 49, בעל דין יגיש רשימה שבה יציין את הבקשות שבהן הוא מבקש שבית המשפט ידון, וזאת לא יאוחר מ-20 ימים לפני המועד שנקבע לישיבת קדם-המשפט הראשונה. בעל דין אינו רשאי להגיש בקשה לבית המשפט או לציינה ברשימה, אלא אם כן פנה לבעל הדין שכנגד שבעה ימים מראש לפחות והודיעו על הכוונה להגיש בקשה בעניין; האמור לא יחול על בקשה לסעד זמני ארעי כמשמעותו בתקנה 97.

תשומת לב הצדדים לכלל הקבוע בתקנה 49(ז) - בקשה שלא נכללה ברשימת הבקשות, לא יהיה ניתן להגישה במועד מאוחר יותר אלא ברשות בית המשפט, בכפוף לחריגים.

בעלי הדין, זולת בעל דין שאיננו מיוצג בידי עורך דין, יקיימו דיון מקדמי תוך 30 יום מכתב הטענות האחרון בהתאם לאמור בתקנות 34-36, וימסרו דיווח לבית המשפט עד 14 יום לפני קדם משפט ראשון לפי טופס 4 שבתוספת.

5129371כל מסמך ו/או בקשה אשר יש להגיש לבית המשפט יוגש במישרין ובו זמנית לצד שכנגד.

אם הצדדים מסכימים להסמיך את בית המשפט לפסוק על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ותוגש על כך הודעה מוסכמת עד ליום 17.12.2021, ניתן יהיה לבטל את ישיבת קדם המשפט, ליתן פטור מקיום הליכים המקדמיים הנ"ל, ולקיים ישיבה אחת בלבד לשמיעת עדים וסיכומים בעל פה.

ניתנה היום, כ"ד תשרי תשפ"ב, 30 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078 חברות
נתבע: יו.טי.אס
שופט :
עורכי דין: