ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עידו דר-אל נגד פרח וגן שותפות מס' :

בפני כבוד ה שופט אמיר לוקשינסקי-גל

מבקש

עידו דר-אל

נגד

משיבה
פרח וגן שותפות מס' 558307724

פסק דין

1. לפניי בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם לסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – 2006.

2. בבסיס בקשת האישור טען המבקש כי המשיבה, שהנה הבעלים או המשיבה או המפעילה של משתלה "פרח וגן" ברמת השרון, פעלה בניגוד להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1988 ובניגוד לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, ובפרט תקנות 18(ג), 18(ח) ו- 34, בכך שהיא לא הנגישה כדין עמדות שירות במערכות עזר לאנשים עם מוגבלות בשמיעה וכן לא פרסמה באתר האינטרנט שלה את התאמות הנגישות כדין.

ביום 11.5.21 המבקש הגיע למשיבה ושאל את נציג השירות לגבי צמח מסוים, אולם מאחר ומאחורי הנציג היה מאוורר מרעיש, המבקש התקשה להבינו ושאל האם יש מערכת עזר לשמיעה. נציג השירות השיב כי אינו יודע על מה מדובר, והמבקש אכן לא ראה מערכת עזר במקום. בסופו של דבר המבקש הצליח להבין שאין להם את הצמח שהתעניין בו ועזב את המקום. סיטואציה זו גרמה למבקש לחוש בחוסר נוחות, תסכול, כעס, זלזול באנשים עם מוגבלות בשמיעה, תחושת אפליה ועגמת נפש.

יתירה מכך, חוקר מוסמך מטעם המבקש ביקר במקום ומצא כי לא הייתה מערכת עזר בעמדת שירות. צורף תצהיר חוקר ותיעוד הביקור במקום.

3. טרם הגשת תשובה לבקשת האישור הצדדים הגישו בקשת הסתלקות. במסגרת בקשת ההסתלקות המשיבה טענה כדלקמן:

א. היא סברה שהיא פטורה ממערכת העזר מפני שהיא אינה רשת סניפים אלא משתלה אחת.
ב. העדר מערכת עזר ופרסום נבע משגגה ולא מתוך כוונה להפלות אנשים עם מוגבלות.
ג. בין לקוחותיה הקבועים של המשיבה נמצאים גם אנשים עם מוגבלות, לרבות מוגבלות בשמיעה, המקבלים שירות מסור ומיטבי.
ד. המשיבה כופרת בטענות המבקש לגבי קיומו של נזק או שיעורו או קיומה של קבוצה או הגדרתה או גודלה, ולא ניתן לזהות ולאתר את חברי הקבוצה באופן סביר.

4. לאחר משא ומתן בין הצדדים לצורך סיום כלל המחלוקות באופן יעיל וסביר תוך חיסכון במשאבים וזמן שיפוטי, ולהבטחת תועלת ודאית ומהירה יחסית לטובת הקבוצה, וכן בהתחשב במגפת הקורונה והשלכותיה על פעילות העסקים בישראל ועל המשיבה שהנה משתלה יחידה, הגיעו הצדדים, מבלי לוותר או להסכים לטענות מי מהם, להסכמות להלן:

א. הנגשה והנגשת יתר במערכות עזר לשמיעה - לאחר הגשת בקשת האישור המשיבה דאגה לרכוש, להתקין ולהפעיל מערכת עזר מסומלת לפי הוראות התקנות בעמדת השירות, וגם מערכת עזר נוספת בעמדת שירות נוספת מעבר לדרישת התקנות.
ב. פרסום התאמות הנגישות באתר- לאחר הגשת בקשת האישור דאגה המשיבה לכלול באתר האינטרנט שלה פירוט של התאמות הנגישות שבוצעו במקום לרבות דבר קיומן של מערכות עזר לשמיעה שעל מנת ליהנות מהן יש להעביר את מכשיר השמיעה למצב T או להשתמש באוזניה של מערכת העזר.
ג. תרומה - בתוך 14 ימים מהמועד הקובע המשיבה תתרום סך של 2,000 ₪ לעמותה בקול-ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים באמצעות המחאה לפקודת העמותה שתומצא לידי ב"כ המבקש שיעבירו לעמותה. העמותה נבחרה ע"י המבקש ולא ע"י המשיבה. התרומה אינה באה על חשבון או במקום כספים שהמשיבה התחייבה להעביר לעמותה.
ד. הדרכה והנחיות לעובדים - המשיבה דאגה להדרכה למנהלים ולעובדים בדבר הפעלה ושימוש במערכות העזר והיא תנחה אותם לדאוג כי הן תהיינה תקינות ומופעלות באופן רצוף לאורך כל שעות הפעילות בעמדות שירות מאוישות ומסומלות ובלי שהלקוח יצטרך לבקש להפעיל אותן.
ה. הוצאות, גמול למבקש ושכ"ט לב"כ המבקש - הצדדים ממליצים תשלום גמול למבקש בסך של 2,000 ₪ ותשלום שכ"ט לב"כ המבקש בסך של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ (הכולל החזר בדיקת החוקר בסך של 500 ₪). התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהמועד הקובע באמצעות העברה בנקאית לחשבון משרד ב"כ המבקש כנגד הצגת פטור מניכוי מס במקור והצגת חשבונית מס כחוק (שתומצא מיד לאחר התשלום בפועל).
ו. פטור מפרסום והודעה על ההסתלקות – הצדדים מבקשים כי בית המשפט יפטור אותם מפרסום הודעה על ההסתלקות וממשלוח הודעה לפי סעיף 16(ד) לחוק.

5. לבקשת האישור צורפו תצהירים של המבקש ובא כוח המבקש לפיהם לא ניתנו ולא הובטח להם טובות הנאה במישרין או בעקיפין בקשר עם הבקשה. לבקשתי המשיבה גם צירפה תצהיר בנוגע להתחייבויותיה בבקשת ההסתלקות של מר אבי לוי מנהל המשיבה .

6. לאחר עיון בכלל המסמכים שהוגשו בהליך מצאתי כי הבקשה סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, שתכליתו לאפשר לבית המשפט למחוק תובענות שאין עוד תועלת בהמשך ניהולן, בין הייתר מאחר שמטרתן כבר הושגה, זאת, בהתחשב בכך כי בעקבות הגשת בקשת האישור המשיבה דאגה לרכוש, להתקין ולהפעיל מערכת עזר מסומלת לפי הוראות התקנות בעמדת השירות, וגם מערכת עזר נוספת בעמדת שירות נוספת מעבר לדרישת התקנות, וכן היא כללה באתר האינטרנט שלה פירוט של התאמות הנגישות שבוצעו במקום לרבות דבר קיומן של מערכות עזר לשמיעה ודרך השימוש בהן . יתירה מכך, הצדדים סיכמו על מתן תרומה לעמותה אשר מייצגת אנשים עם מוגבלות בשמיעה ופועלת לקידום זכויותיהם, ובכך יש כדי לתרום לקבוצה הנטענת.
כמו כן, אין בבקשת ההסתלקות כדי להוות מעשה בית דין לחברי הקבוצה.

7. במסגרת אישור הסתלקות, רשאי בית המשפט לאשר מתן גמול לתובע המייצג ולבא כוחו, בהתאם לאמות מידה שהותוו בפסקיה (בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (22.8.18)).

התובענה דנא הייתה מוצדקת שכן אין חולק שלא הייתה מערכת עזר לשמיעה במשתלת המשיב וכן לא היה פרסום באתר .

בנסיבות אלה, ולנוכח החשיבות של אכיפה אזרחית בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות, הסכומים שעליהם הסכימו הצדדים סבירים ומצאתי לאשרם.

9. סוף דבר:

מאושר בזאת הסדר ההסתלקות שהוסכם בין הצדדים. לפיכך, הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקת, ותביעתו האישית של המבקש נדחית.
המשיבה תשלם גמול למבקש בסך של 2,000 ₪ ותשלום שכ"ט לב"כ המבקש בסך של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ (הכולל החזר בדיקת החוקר בסך של 500 ₪).
המשיבה תתרום סך של 2,000 ₪ לידי העמותה "בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים" באמצעות המחאה לפקודת העמותה שתומצא לב"כ המבקש שיעבירה לעמותה.
החיובים הכספיים ישולמו במועדים כמוסכם לעיל.
ג. בנסיבות העניין, לא ראיתי כי מתקיים צורך להורות על איתור תובע ייצוגי חלופי ואף לא על פרסום ההסתלקות מעבר לפרסום המתבצע בפנקס התובענות הייצוגיות ובמאגרים המשפטיים, בהתאם לסעיף 16(ד)(1) לחוק.
ד. בשים לב לשלב המוקדם שבו מסתיים ההליך ניתן בזאת פטור מהמחצית השניה של האגרה.

ניתן היום, כ"ד תשרי תשפ"ב, 30 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עידו דר-אל
נתבע: פרח וגן שותפות מס'
שופט :
עורכי דין: