ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יריב רייכמן נגד הדס ווקס :


בפני כבוד ה שופט יעקב גולדברג

המבקש

יריב רייכמן

נגד

המשיבים

  1. הדס ווקס
  2. אמיר גרשון
  3. רונן גרשון

החלטה

בפני בקשה לפטור מגילוי ועיון בקשר למסמכים ספציפיים.

רקע
המשיבים הגישו תביעה כספית בסך 200,000 ₪ כנגד המבקש ואשתו . על פי הנטען בכתב התביעה, אשת המבקש, לידר רייכמן, עורכת דין, ייצגה את המשיבים בעסקת מכר ובמסגרת זו העבירו לה המשיבים סך של 200,000 ₪, סכום שהיה עליה להפקיד בחשבון נאמנות עבור התובעים עד להמצאת כל מסמכי הרישום על ידיהם בהתאם להסכם המכר.
בכתב התביעה נטען, כי לאחר זמן התברר לתובעים כי הנתבעת לא הסדירה תשלום למועצה המקומית, שהיה אמור להשתלם מתוך הכספים שהועברו לה בנאמנות, וכי כלל לא פתחה חשבון נאמנות אלא הפקידה את כספי הנאמנות בחשבונה הפרטי.
עוד נטען, כי המבקש, בעלה של עורכת הדין, היה שותף למעשים שנעשו על ידיה, היה מודע למכלול העובדות ואף עשה שימוש למטרות פרטיות בכספי הנאמנות שהעבירו המשיבים לעורכת הדין.
ביום 23.9.20 ניתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעת 1, עורכת הדין לידר רייכמן.
ביום 14.12.20 הגיש המבקש כתב הגנה מטעם עצמו. המבקש מכחיש מכל וכל את המיוחס לאשתו, וכן מכחיש כל אחריות או קשר שלו למעשים המיוחסים לאשתו.
בישיבת קדם משפט מיום 16.6.21 הוריתי לצדדים להשלים את ההליכים המקדמיים ביניהם.
ביום 15.8.21 הגיש המבקש בקשה לפטור אותו מהמצאת דפי חשבונות בנק הרשומים על שמו לבד או עם אחרים , לרבות אשתו, או חשבונות הרשומים על שם אחרים עבורו, בין התאריכים 31.03.2019 ו- 31.12.2020, וזאת במסגרת בקשה לעיון מסמכים שקיבל מאת המשיבים. המבקש טען כי אין לו כל קשר ואין לו כל מידע בקשר לטענות התביעה שעה שהמשיבים טענו כי כספי הנאמנות הופקדו בחשבונה האישי של אשתו, נתבעת 1, ולא בחשבונו האישי, וכי המסמכים המעידים על כך אמורים להיות בחזקת המשיבים-התובעים שעליהם הנטל להוכיח את תביעתם.
בבקשה עוד נטען כי אין מקום להורות על המצאת דפי חשבון לכל התקופה המבוקשת על ידי התובעים, שעה שהתובעים ידעו מתי הופקדו הכספים לחשבונה של הנתבעת.
המבקש טען עוד, כי אף אין לו יכולת לבצע את המבוקש.
המשיבים מצדם הגישו תגובה לבקשה ובמקביל הגישו בקשה למתן צו לגילוי מסמכים אשר יכוון ישירות למוסדות הפיננסיים, בהתאם לנוסח פסיקתא שצירפו לבקשתם.
בתגובה, טענו המשיבים כי המבקש ואשתו הינם בני זוג ולכן ובהעדר הסכם ממון המחריג את השיתוף החל ביניהם מכוח חוק יחסי ממון, התשל"ג-1973, חובותיה של נתבעת 1 נזקפים לחובת הנתבע ביחד ולחוד, בין אם אלה רשומים על שמו או על שמה או על שניהם ביחד.
עוד נטען, כי מדובר במסמכים רלוונטיים לעניין שבמחלוקת בין הצדדים ואשר נמצא בחזקתו ו/או בשליטתו של המבקש ולכן חלה על הנתבע להמציאם.
באשר לתקופה המבוקשת לגילוי מסמכים, התובעים טענו כי מדובר בתקופת הסכם המכר מושא התביעה ואשר במסגרתו הופקדו כספי הנאמנות שלהם בחשבון משק הבית המשותף למבקש ולאשתו, כך שהמבקש נהנה מכספי המשיבים, אשר נגזלו מהם, לכאורה.
בבקשה המשיבים לגילוי מסמכים נטען כי קיימים לנתבעים חובות ממקורות שונים שחלקם נוצר עקב כניסת ו לסחרור כלכלי . בבקשה נטען, כי מעילת עורכת הדין רייכמן בכספי המשיבים נעשתה על מנת לכסות חובות אלה. עוד נטען, כי סירוב המבקש לגילוי מסמכים הינו ניסיון לסיכול ההגעה לחקר האמת.
המשיבים ביקשו כי המבקש יחוייב להמציא לידיהם את המידע והמסמכים המפורטים להלן:
כל מידע בנוגע לזכויות ו/או לכספים מכל מין וסוג שהוא, העומדים לזכות ו/או רשומים ו/או היו רשומים אצלם ע"ש הנתבעים ו/או על שמם יחד עם אחרים ו/או ע"ש אחרים עבורם שהם מיופי כוח , וזאת החל מיום 31. 3.2019 ועד ליום 31.12.2020.
פירוט תדפיסי חשבונות עו"ש- תנועות בחשבונות, אישור יתרות לכל סוף שנה, אישורים אודות חסכונות, פיקדונות, ני"ע וכל השקעה אחרת, וזאת החל מיום 31.3.2019 ועד ליום 31.12.2020.
פירוט אודות זכויות ו/או כספים שנמשכו ואינם עוד ו/או פירוט אודות חשבונות שנסגרו, כולל פירוט אודות מועד סגירת החשבון ו/או מועד המשיכה האחרון, כולל הסכום שנמשך בסגירה וזהות האדם ו/או החשבון אליו הועברו הכספים, וזאת החל מיום 31.3.2019 ועד ליום 31.12.2020.

דיון
סעיף 57 תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, קובע כי :
" לא יאוחר משלושים ימים לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון, או במועד אחר שיורה בית המשפט, יחליפו בעלי הדין תצהירי גילוי מסמכים המאמתים את רשימת כל המסמכים הנוגעים לעניינים השנויים במחלוקת, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של בעל הדין ושאיתר בעל הדין לאחר חקירה ודרישה; אם המסמך אינו מצוי עוד ברשותו או בשליטתו, יפרט את הנסיבות הקשורות לכך."

בכתב התביעה טענו המשיבים כי הנתבע ידע או היה עליו לדעת על גניבת כספי הנאמנות של הם על ידי אשתו, ועל השימוש בהם למחייתם השוטפת של המבקש ואשתו.
עיון ברשימת המסמכים המבוקשים מעלה כי עסקינן במסמכים רלוונטיים למחלוקת בין הצדדים ולהכרעה בשאלה האם המבקש היה שותף למעשי אשתו, כנטען בכתב התביעה, והאם ידע בעת השימוש בכספים אלה, כי הכספים נגזלו מן המשיבים ואינם מוחזקים כדין וממילא השימוש בהם למטרות המבקש, אשתו או שניהם, אינו מורשה ואינו כדין.
באשר לטענת המבקש כי אין לו כל קשר לחוב שנוצר לאשתו ולכן אין מקום להמציא מסמכים מטעמו , על פי כתב התביעה מדובר בחוב שנוצר על ידי הנתבעת במהלך חיי הנישואין, דבר שלא הוכחש או נסתר על ידי הנתבע, ולכן, על פני הדברים, יש בסיס לטענה כי חלה עליו חזקת השיתוף בין בני זוג לפיה חוב שנוצר ידי אחד מבני הזוג במהלך החיים המשותפים הינו חוב משותף שחל על שני בני הזוג ביחד. הפסיקה קבעה זה מכבר כי, כבהלכת השיתוף בזכויות, כך גם ביחס להלכת השיתוף בחובות, נטל ההוכחה כי חוב מסוים יוצא מתחולת השיתוף בחובות הוא על הצד הטוען זאת (ר' רע"א 8791/00 שלם נ' טווינקו בע"מ ואח' (13.12.2006); ע"א 677/71 דוד נ' דוד, פ"ד כו(2), 457).
באשר לטענת המבקש לגבי התקופה המבוקשת לגילוי מסמכים, מדובר בתקופה שבה נחתם הסכם המכר אשר במסגרתו הועברו כספי הנ אמנות לידי הנתבעת.
לאור כל האמור לעיל , אני דוחה את בקשת המבקש. מאחר שהמבקש טען גם כי אין ביכולתו לעמוד בנטל המצאת המסמכים, ולאור הודעת המשיבים כי ככל שתתקבל בקשתם למתן צווים לגילוי מסמכים לא יעמדו על דרישתם לקבל את המסמכים מהמבקש, אני מורה כדלקמן: המבקש ימציא למשיבים את מלוא המסמכים המפורטים בבקשה לגילוי מסמכים שהוגשה על ידי המשיבים עד יום 24.10.21. לא ימלא המבקש אחר החלטה זו במלואה, יינתן למשיבים צו כמבוקש.

המבקש יישא בהוצאות הבקשה הנוכחית בסך 2,000 ₪.

ניתנה היום, כ"ד תשרי תשפ"ב, תשפ"ב, 30 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יריב רייכמן
נתבע: הדס ווקס
שופט :
עורכי דין: