ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צבי וייס נגד גולדשטיין שירותי תברואה בע"מ :

מבקש-נתבע

צבי וייס
ע"י עו"ד אבנר סאלם

נגד

משיבה-תובעת

גולדשטיין שירותי תברואה בע"מ
ע"י עו"ד נתן גולדווסר

החלטה

הנתבע מבקש להורות על מחיקת כתב-ה תביעה בהתאם לתקנה 60(א) לתקנות סדר הדין האזרחי מ-2018 בטענה שהתובעת נמנע ה מלקיים הליכי ם מקדמיים לפי החלטת בית-המשפט; ה תובעת מתנגד ת לכך . ניסיון להביא את הצדדים לסיום המחלוקת בפשרה לא צלח ואשר על כן ניתנת החלטה זו.

א. ברקע הבקשה

התובעת הגישה נגד הנתבע תביעה כספית על סך 302,933 ₪; בתמצית, נטען שהתובעת, חברה משפחתית לאספקת שירותי תברואה (להלן גם החברה), העסיקה את הנתבע, חתנו של מייסד החברה שהיה גם בעל-מניות בה , עד למועד פרישתו המוסכמת בשנת 2014. עוד נטען כי בניגוד להסכם פרישה שנערך בין הצדדים ביום 25.2.2014 (להלן הסכם הפרישה), הוסיף הנתבע למשוך הטבות וכספים מהחברה והתעשר שלא כדין על חשבונה. לפיכך התבקש בית-המשפט לחייב את הנתבע בהשבת הכספים שנטל מהתובעת שלא כדין.

הנתבע התגונן והכחיש את טענות התובעת; לטעמו, ה וא אולץ לפרוש מתפקידו בחברה לאחר מסע לחצים והוחתם על הסכם פרישה מקפח. נטען כי בין הצדדים מתנהלים הליכים נוספים לרבות בבית-המשפט לענייני משפחה וההליך דנן הו א חלק מניסיון פסותובעת לרפות את ידי הנתבע . לגופו של עניין נטען כי הסכם הפרישה לא איין את זכאותו של הנתבע להטבות שונות שנטל לעצמו בהרשאה ובהסכמה.

בהחלטה מיום 14.12.2020 נקבע קדם-משפט וניתנו צווים לקיום מלוא ההליכים המקדמיים עד לדיון. קדם-משפט נקבע ליום 6.7.2021.

ביום 6.5.2021 הגיש ה נתבע בקשה ל יתן צו גילוי מסמכים ספציפיים ומענה לשאלון . בו ביום ניתנה החלטה זו: "צו מפורט שהורה על קיום מלוא ההליכים המקדמיים וקצב לכך מועדים ניתן זה מכבר, ביום 14.12.2020. בית-המשפט אינו נותן צו על-גבי צו, 'בבחינת טובים השניים מן האחד'". בהתעלם מהחלטה זו, הגישה התובעת תשובה; ביום 20.5.2021 ניתנה על יה החלטה: "בית-המשפט לא הורה על הגשת תגובה, וזו הוגשה בהתעלם מההחלטה מיום 6.5.2021".

ביום 4.7.2021 הוגשה הבקשה דנן. בהחלטה מאותו יום נקבע כי נוכח מועד הגשתה, תידון הבקשה בקדם-המשפט.

ביום 6.7.2021 התקיים דיון במעמד נציג התובעת , הנתבע ובאי-כוח הצדדים. בתום הדיון נקבע כך, בשים לב להסכמות שגובשו: "ביהמ"ש מברך על ההידברות הישירה בין הצדדים באמצעות באי כוחם. עד יום 13.7.21 תוגש הודעת עדכון בשים לב לנושאים שנדונו בדיון לרבות האפשרות להפנות את הסכסוך לגישור כעת. נקבעת תזכורת פנימית ללא נוכחות צדדים ליום 15.7.21. ככל שלא תושג הסכמה, יקצבו מועדים להגשת תשובה ותגובה בהתייחס לבקשה התלויה ועומדת".

ההידברות בין הצדדים לא צלחה; הודעת התובעת על כך הוגשה ביום 21.7.2021. ניתנה אפוא החלטה שקצבה מועדים להגשת תשובה ותגובה. תשובת התובעת הוגשה; לא הוגשה תגובה.

ב. תמצית טענות הצדדים

לטענת הנתבע, התובעת לא מילאה אחר דרישה לגילוי ועיון ספציפי ונתנה מענה חלקי בלבד ומתחמק למרבית השאלות שהופנו בשאלון. הבקשה לא נתמכה בתצהיר; צורפו אליה שאלון, תצהיר תשובות לשאלון ותצהיר גילוי מסמכים כללי מיום 2.3.2021.

לעמדת התובעת, הבקשה היא מסע דיג פסול שאין בינו לבין התביעה דבר ; עסקינן בתביעה להשבת כספים והטבות שנלקחו ללא זכות, והנתבע מבקש להסיט את הדיון לשאלת חוקיותו של הסכם הפרישה עליו חתם . המסמכים הספציפיים שהתבקשו כלל אינם רלוונטיים ומלוא השאלות הרלוונטיות נענו באופן ענייני; מה שלא נענה אינו רלוונטי למחלוקת. התשובה נתמכה בתצהיר.

ג. המסגרת הנורמטיבית

תקנה 60(א) בתקנות סדר הדין האזרחי מ-2018 מורה: "הליכי גילוי ועיון נאותים מהווים תנאי בסיסי לקיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן; סבר בית המשפט שבעל דין לא קיים כראוי את חובתו לפי פרק זה, רשאי הוא לחייבו באופן מיידי בהוצאות ובמקרים מיוחדים אף למחוק את כתב-טענותיו". תקנה זו, שהיא גלגולה של תקנה 122 בתקנות סדר הדין האזרחי מ-1984, מסמיכה את בית-המשפט להטיל על בעל-דין שאינו ממלא אחר צו לקיום הליכים מקדמיים סנקציה שביטויה במחיקת כתב-טענותיו; עוד היא מסמיכה את בית-המשפט ליתן ארכה לקיום הצו. הדברים תואמים את הפסיקה העשירה הקיימת לגבי אופן הפעלתה של תקנה 122 ואמות-המידה שחלות על השימוש בה.

הליכים מקדמיים חיוניים להליך משפטי הוגן ולחקר האמת: "הכלי הדיוני של גילוי מסמכים ושאלונים, נועד, עד כמה שניתן, להביא את הצדדים המתדיינים לעמדה התחלתית ונקודת זינוק פחות או יותר שווה. [...] מענה לשאלון נועד להשיג מטרות דיוניות נוספות, שחלקן נוגע לחיסכון בזמן שיפוטי וחלקן נוגע לקבלת נתונים שיאפשרו להוכיח את התביעה או לדחותה, כמו גם העברת נושאים לגביהם ניתן לאסוף מידע לצדדים, לשם הכנת תצהירים מטעמם, לחידוד השאלות השנויות במחלוקת והשגת הודיות" [בש"א (מח' ת"א) 3914/09 (ת"א 1516/06) שוטן נ' אייזנברג (2009); רע"א 557/00 אפרופים שיווק וייזום 1991 בע"מ נ' מדינת ישראל (2000)].

התובעת קיימה הליכים מקדמיים. היא העבירה תצהיר גילוי מסמכים כללי וענתה על חלק מהשאלות שנמנו בשאלון. המחלוקת נסבה על היקף הגילוי והמענה הדורשים, קרי, על מידת הרלוונטיות למחלוקת של המסמכים הספציפיים שהתבקשו ושל השאלות בשאלון שלא נענו.

בבחינת שאלת הרלוונטיות, ננקטת גישה מרחיבה, לא מצמצמת; יש לגלות כל מסמך שעשוי לקדם את עניינו של מבקש הגילוי בגדרי המחלוקת שעומדת להכרעה [רע"א 2062/15 פלוני ואח' נ' הרשות לניירות ערך (2015)]. "מסע דיג" של מסמכים אינו בהכרח אסור, ובלבד שיש לתיעוד המבוקש נגיעה להליך הנוכחי – זאת בשונה מהליכים אחרים או אינטרסים חיצוניים לתובענה [יצחק עמית קבילות, סודיות, חיסיון ואינטרסים מוגנים בהליכי גילוי במשפט האזרחי – ניסיון להשלטת סדר ספר אורי קיטאי 247, 251 וההפניות שם (2008)].

לבסוף, מחיקת כתב-טענות אינה דבר של מה-בכך. בית-המשפט יורה עליה רק אם ניכר כי בעל-הדין שלו יוחסה הפרת הצו פעל בזדון או הביע זלזול ניכר ובוטה בבית-המשפט [ע"א 2271/90 ג'מבו חברה לבנין ומסחר (קרני שומרון) בע"מ נ' מרדכי, פ"ד מו(3) 793 (1992); רע"א 9265/06 קלאב הוטל ניהול (1996) בע"מ נ' דגן (2007)]. הדברים אמורים גם במחיקת כתב-תביעה, למרות שהשפעתה חמורה פחות מזו של מחיקת כתב-הגנה.

ד. מן הכלל אל הפרט

דין הבקשה להידחות תוך חיוב הנתבע בהוצאותיה.

הבקשה, חרף היותה מבוססת על טענות עובדתיות, לא נתמכ ה בתצהיר. אי-צירוף תצהיר נעשה בניגוד להוראת תקנה 50(1) בתקנות ולא ניתן לו טעם. זהו חסר מהותי שנזקף לחובת הנתבע ו עומד לו לרועץ.

הנתבע לא צ ירף את מכתב הדרישה שהופנה לתובעת ; תחת זאת, פורטה הדרישה לגילוי ועיון ספציפי בגוף הבקשה [שם, סע' 5]. הנתבע ביקש לעיין בכל כרטסות החברה ומאזני הבוחן שלה לשנים 2012 עד 2021 ולקבל פירוט ל גבי הכנסות התובעת מהשכרת נכסי נדל"ן. מדובר במסמכים שנדרשו בשל זיקתם לטענות הנתבע באשר ל חוקיות הסכם הפרישה ובטלותו [ר' למשל פרק "פתח דבר" בכתב-ההגנה] .

בקדם-המשפט הצהירו הצדדים: "לשאלת ביהמ"ש הנתבע הגיש תביעה לביטול ההסכם משנת 2014 והתביעה נמחקה [ש' 11 בעמ ' 1 ור' גם הצהרת בא-כוח התובעת ב עמ' 2 ש' 5-1]. עם מחיקת התביעה העצמאית שהנתבע הגיש בעניין זה – וסתימת הגולל על טענות הנתבע בגדרה של עילת תביעה זו , בדרך המלך, אין להידרש לטענותיו בדבר אי-חוקיותו של הסכם הפרישה ובטלותו בהליך דנן, בדלת האחורית. בדין טענה אפוא התובעת כי המסמכים שהתבקשו כלל אינם רלוונטיים למחלוקת הנדונה בהליך זה, ולא חלה עליה חובה לגלותם ולהמציאם.

הוא הדין באשר לשאלות שנמנו בשאלון ולא נענו. הנתבע ביקש לחייב את התובעת ליתן מענה מפורט לשאלות 3 ו-4 ושאלות 6 עד 15. גם הן נוגעות במישרין לטענותיו לגבי חוקיות הסכם הפרישה והן חסרות זיקה למחלוקת שלפני . לפיכך אין לחייב את התובעת להשיב להן.

ה. סיכומם של דברים

הבקשה נדחית.
הנתבע ישלם לתובעת את הוצאות הבקשה, ללא קשר לתוצאות ההליך, בסך 5,256 ₪ (כולל מע"מ), זאת תוך שלושים יומועד בו תומצא לו ההחלטה. סכום שלא ישולם במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום ההחלטה ואילך עד מועד התשלום בפועל.

בעלי-הדין יגישו את כל ראיותיהם בתצהירים (ובחוות-דעת, אם יש כוונה להגישן) במועדים כלהלן: התובעת – עד יום 1.12.2021; הנתבע – עד יום 1.2.2022.

לכל תצהיר יצורפו מלוא המסמכים שנזכרים בו, שלא על דרך הפניה לכתב-טענות חיצוני.

בעל-דין שיבקש לזמן עד שלא נתן תצהיר יגיש על כך בקשה מנומקת בציון תמצית העדות הצפויה והטעם שבעטיו לא ניתנה בתצהיר. הבקשה תוגש במועד שנקבע להגשת תצהיריו של המבקש. האמור בסעיף זה יחול על בקשה לזימון עד מכל סוג שהוא ועל כל בקשה אחרת שעניינה בראיות הצדדים לרבות בקשה למתן עדות בתעודת עובד ציבור ובקשה לזימון עד לשם הצגת מסמכים.

בעל-דין שיבקש להתנגד להגשת מסמך שצורף לתצהיר הצד האחר בשל כך שלא הוצג בידי עורכו יגיש על כך הודעה עד יום 21.2.2022. התנגדויות אחרות, אם תהיינה, תשמענה בדיון ההוכחות.

קדם-משפט נוסף יתקיים ביום 3.3.2022 בשעה 9:00.

ימי פגרה יבואו במניין התקופות.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד תשרי תשפ"ב, 30 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צבי וייס
נתבע: גולדשטיין שירותי תברואה בע"מ
שופט :
עורכי דין: