ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פנטה דסטה נגד וייס יוסי :

28 ספטמבר 2021
לפני: כבוד הרשמת רעות שמר בגס

התובע:
פנטה דסטה
ע"י ב"כ: עו"ד אבי טסמה

-

הנתבעים:

  1. וייס יוסי - הנדסה חקלאית (2013) בע"מ
  2. יוסף וייס

ע"י ב"כ: עו"ד שרון מגן

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשת התובע לקבל את דוחות הנוכחות ו את העתק מסמכי המכרזים אליהם ניגשה הנתבע ת 1 בין השנים 2013 – 2018 ולאחר שעיינתי בתשובת הנתבעים ובתגובת התובע, להלן החלטתי:

דוחות הנוכחות

התובע טוען כי פנה לנתבעים עוד קודם להגשת כתב התביעה וביקש לקבל מסמכים נוספים ומידע אך אלה לא נמסרו ולא גולו במסגרת הליך גילוי המסמכים. עוד טוען התובע כי טרם הגשת בקשה זו פנה לנתבעים במכתבים וביקש לקבל לעיונו את המסמכים המבוקשים אך נענה בשלילה. לטענת התובע עיון בתלושי השכר מלמד על אי סדרים בנוגע למניין ימי החופשה השנתית לה היה זכאי בתקופת עבודתו.

הנתבעים טוענים כי כתב התביעה אינו כולל סעד כספי של דמי חופשה וכי כל שמבקש התובע הוא לעיין בדוחות הנוכחות כדי לחפש סעד שכזה ואז ישקול אם לתקן את כתב התביעה. לטענת הנתבעים התובע לא הגיש בקשה לפיצול סעדים ולא תבע דמי חופשה או פדיון חופשה בכתב התביעה וממילא התביעה ברכיב זה התיישנה בכל הנוגע לתקופה העולה על שלוש שנים.

סעיף 27 (ב) (2) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 מסמיך את בית הדין לתת צו המחייב כל מעסיק למסור לעובד מסמכים שחובה על מעסיק להנפיק על פי חוק: " רשם בית דין אזורי רשאי לתת צו המחייב מעסיק למסור לעובד מסמכים שחובה על מעסיק להנפיק על פי חוק".

סעיף 25 (א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, מטיל על המעסיק את החובה להנפיק, לתעד ולנהל דוח רישומי נוכחות של עובד : "מעסיק חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית, ובו יירשמו הפרטים שייקבעו בתקנות."

לאור הוראת החוק המטילה חובה על מעסיק לערוך דוחות נוכחות מחד והוראת החוק המעגנת את זכותו של העובד לקבל מסמכים הנוגעים להעסקתו והמצויים בידי המעסיק, על הנתבעים למסור לתובע את כל דוחות הנוכחות ופנקס ימי החופשה וזאת משעה שהעובד ביקשם.

בכך אין כדי לגרוע מזכות הנתבעים לטעון את טענותיהם בעניין זה, לרבות בעניין השיהוי ולהוצאות כספיות שיידרשו אליהם, ככל שיבקש התובע לתקן את כתב התביעה ולהוסיף סעדים כספיים נוספים.

מסמכי המכרזים ששלחו הנתבעים

התובע טוען כי שמה של הנתבעת 1 מלמד על שייכותה לענף החקלאות וכי היא סיפקה שירותי גינון לעיריית פתח תקווה בה עבד . לטענת התובע ניגשת הנתבעת 1 למכרזים ציבוריים בתחום שירותי הגינון ואף ניהלה הליכים משפטיים שעניינם תוצאות מכרזים בפתח תקווה, אריאל, ראשל"צ, המועצות האזוריות דרום השרון ובית דגן וכן נגד שירותי בריאות כללית.

התובע מוסיף וטוען כי ניתן ללמוד על עיקר עיסוקה של הנתבעת 1 מהנתונים שמסרה במכרזים בהם השתתפה והתובע צירף את מספרי ההליכים המשפטיים שניהלה התובעת ביחס למכרזים. לטענתו הנתונים העובדתיים הרלוונטיים להוכחת טענתו בדבר תחולת צו ההרחבה בענף החקלאות המצויים בהצעות שהגישה הנתבעת 1 במכרזים בהם השתתפה שבהם פירטה נתונים הנוגעים להיקף פעילותה בתחום הגינון.

הנתבעים טוענים כי התובע מבקש לדוג נתונים שלא ידוע לו אם הם קיימים או לא וכן טוענים כי רוב המכרזים לא הובילו להתקשרות עם הנתבעת 1 ואף אם צוין בהם כי היא מספקת שירותים לכאורה גם בגינון אין הדבר מלמד מהו עיקר עיסוקה. הנתבעים הפנו לפסק דין שניתן בעניין חברת אגרו גנים שבו נפסק כי עבודות גינון עירוני אינן נכללות בצו ההרחבה בענף החקלאות (סע"ש (ת"א) 54810-05-15 יהונתן מסינג נ' אגרו גנים בע"מ (9.7.2017) .

הנתבעים מוסיפים וטוענים כי אף אם ייחשפו הצעות הנתבעת 1 אשר ספק אם מצויים בידה, לא יהיה בכך כדי לסייע לתובע משום שמדובר בהצעות ספציפיות וחלקיות שאינן משקפות את עיקר העיסוק של הנתבעת וממילא אין חולק כי הנתב עת 1 אינה בעלת משק ועיסוקה בעיקר שאינו תחום הגינון לא נכלל בגדר צו ההרחבה.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי יש מקום להיעתר לבקשת התובע לקבלת המסמכים המבוקשים ולהלן אנמק את הטעמים לכך:

תחולת צו ההרחבה בענף החקלאות על הנתבעת 1 היא טענה שבעובדה ובמשפט שהנטל להוכחתה מוטל על התובע, זאת בהתאם להלכה הפסוקה הקובעת כי הנטל להוכיח תחולתו של צו הרחבה מוטל ברגיל על העובד (דב"ע (ארצי) שן/1 – 7 אליקים נ' אוריינט קולור תעשיות צילום (1986) בע"מ, פד"ע כג' 45 (1991). עוד נפסק כי המבחן המכריע לתחולת צו הרחבה במקום עבודה אינ נו העבודה שביצע העובד כי אם עיסוקו של המעסיק, וכאשר קיים ספק בענייש לבחון מהו עיקר העיסוק במקום העבודה (ע"ע 18/99 יפה אפרימי נ' לילה עבד לעיל (9.7.2000) .

סעיף 4 (א) לצו ההרחבה בענף החקלאות קובע כי הוראותיו יחולו על כל העובדים והמעסיקים בענפי החקלאות, ובכלל זה גננות נוי ומשתלות. בית הדין הארצי פסק ביחס לסעיף זה כי הוא מתייחס לענפי החקלאות השונים כפי שהללו סווגו בסיווג האחיד של ענפי הכלכלה מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (ע"ע (ארצי) 1264/04 אלעביד פאיז נ' פרי צח בע"מ (25.12.2005).

הואיל ושאלת הסיווג הענפי של הנתבעת 1 בהתאם תחולת צווי ההרחבה הרלבנטיים היא אחת הסוגיות שבמחלוקת, קיימת רלוונטיות למסמכים המצויים בידי הנתבעים ואשר יש בהם כדי לסייע להכריע במחלוקת שבין הצדדים בעניין זה. מקום שמתקיים התנאי המקדמי של דרישת הרלוונטיות יש לנקוט בגישה ליברלית לפיה כל מסמך שיש בו כדי לסייע לקו חקירה או מידע המאפשר לצד שכנגד לקדם את עניינו הוא רלוונטי, ואף אם כולל 'מסע דיג' של מסמכים ובלבד שמדובר במסמכים הדרושים למשפט המתנהל (רע"א 6546/94 בנק איגוד נ' אזולאי פ"ד מט (4) (1995).

הטעם לכך הוא שגילוי האמת דורש תשתית עובדתית ומכאן חשיבות חשיפת המידע והנתונים הדרושים לכך בפני בית הדין ובפני התובע, משום שהמשפט עומד על האמת (רע"א 4999/95 Alberici International נ' מדינת ישראל (פ"ד נ' (1) (1996):

"נקודת המוצא העקרונית לעניין גילוי מסמכים והעיון בהם במשפט היא גילוי מרבי שכן 'המשפט עומד על האמת. ביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת' וכן 'גילוי האמת משרת את אינטרס הצדדים בהבטיחו עשיית משפט. גילוי האמת משרת את אינטרס הציבור בהבטיחו את תקינות הפעולה של המערכת החברתית כולה."

בעניינו מוטל על התובע נטל ההוכחה כי עיקר העיסוק של הנתבעת 1 מצוי בגדרי צו ההרחבה בענף החקלאות, ואולם מלוא המידע אודות עיסוק הנתבעת 1 מצוי בידי הנתבעים זכאי התובע לקבל את המסמכים המבוקשים, שכן אלה עשויים לתמוך בטענתו. מסמכים אלה נדרשים נוכח הכחשת הנתבעת 1 את הטענה כי עיקר עיסוקה הוא במתן שירותי גינון ומשכך נתונים הנוגעים להיקף הפעילות, יכולתה המקצועית בתחום הגינון וניסיונה הקודם הם נתונים רלוונטיים הדרושים לתובע להוכחת טענותיו ופרישתם בפני בית הדין תסייע להגיע לחקר האמת ולהכריע במחלוקת.

לפיכך הגעתי לכלל מסקנה כי המסמכים שביקש התובע יסייעו לבית הדין להגיע לחקר האמת ולהכריע בשאלת עיקר העיסוק של הנתבעת 1 ולכן יש מקום להיעתר לבקשה לגלותם.

טרם סיום אבהיר כי הנתבעים לא טענו כי יש בגילוי אלו מבין המסמכים כדי לפגוע באינטרסים מוגנים כלשהם ואף לא בסודות מסחריים. בנסיבות אלה, לא מצאתי כי קיימת הצדקה לסייג את העברתם ואולם בכדי לשמור על פרטיות הנתבעים על התובע נאסר לעשות כל שימוש במסמכים אלה שלא לצורכי הליך זה.

סוף דבר

הבקשה לגילוי מסמכים מתקבלת ועל הנתבעים להעביר לידי התובע את המסמכים הבאים בתוך 30 יום מהיום:

דוחות נוכחות של התובע.
מסמכי מכרזים שהוגשו על ידי הנתבעים במכרזים שפורסמו בין השנים 2013 – 2018 על ידי עיריית פתח תקווה, עיריית אריאל (מכרז 6/2016), עיריית ראשון לציון (מכרז 20/16), שירותי בריאות כללית, מועצה אזורית דרום השרון ומועצה מקומית בית הדין.

ככל שאלו מבין המסמכים שנתבקשו אינם בידי הנתבעים יוגש תצהיר ערוך כדין במסגרתו תובהר הסיבה לכך וכן יובהר אימתי ובאיזה אופן יצאו מסמכים אלה מחזקת הנתבעים ולאן הועברו .

מובהר כי התובע אינו רשאי לעשות כל שימוש במסמכים אלה למעט לצורך הליך זה.

הוצאות בגין בקשה זו יישקלו בתום ההליך ובהתאם לתוצאותיו.

בחלוף המועד יעלה התיק לעיוני לקביעת מועדים להגשת תצהירים.

לעיון – 1.11.21

ניתנה היום, כ"ב תשרי תשפ"ב, (28 ספטמבר 2021) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: פנטה דסטה
נתבע: וייס יוסי
שופט :
עורכי דין: