ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המועצה המקומית ג'סר א-זרקא נגד א.פ. אורנים תשתיות ופיתוח בע"מ :

לפני כבוד השופטת ישראלה קראי-גירון

המבקשת:

המועצה המקומית ג'סר א-זרקא

נגד

המשיב:
א.פ. אורנים תשתיות ופיתוח בע"מ

פסק דין

על דרך הפשרה

מבוא
1. בתיק זה ביקשה המבקשת (להלן: "המועצה") להשיג על החלטת כבוד הרשמת הבכירה, השופטת אילנה הדר מיום 6/7/2021 (להלן: "ההחלטה").
ההחלטה ניתנה בתביעה שהגישה המשיבה כנגד המועצה בתיק תא"ק 59734-12-20 בבית משפט השלום בחיפה (להלן: " התביעה"). התביעה הוגשה ביום 31/12/2020.
בתביעה עתרה המשיבה לחייב המועצה לשלם לה סך של 174,395.40 ₪ , בצירוף שכר טרחה והוצאות. המשיבה טענה כי המועצה חייבת לה כספים בגין עבודות אחזקה ופיתוח, צביעת כבישים ותיקון קווי ניקוז שביצעה על פי הזמנת מהנדס המועצה וראש המועצה, וכספים אלו טרם שולמו. זאת, למרות שהמשיבה הגישה חשבונות למועצה, ואלו אושרו על ידי מהנדס המועצה. העתקי החשבונות צורפו לתביעה.
2. ביום 1/3/2021 הגישה המועצה בתביעה בקשה למחיקת כותרת התביעה, ולחלופין בקשה למתן רשות להתגונן, וזו נקבעה בהחלטת בית המשפט קמא מיום 5/3/2021 לדיון. בהחלטה מיום 5/3/2021 ניתנה הזדמנות למשיבה להגיב לבקשת המועצה, וכן הוצע למשיבה להסכים למתן רשות להתגונן לשם קידום התיק ולקביעת דיון לגוף העניין, והכל מבלי להודות בנכונות העובדות הנטענות על ידי המועצה.
3. המשיבה הגישה תשובה לבקשות המועצה ביום 29/3/2021, וביום 6/7/2021 התקיים דיון במעמד הצדדים. זאת, לאחר שביום 10/4/2021 נתנה הרשמת הבכירה החלטה הדוחה הבקשה למחיקת כותרת. על בקשה זו לא הוגשה השגה.
4. ביום 6/7/2021 נחקרו בדיון במעמד הצדדים מר יום טוב יקר החשב המלווה במועצה, וכן מר אבו זרד מנהל פרויקטים מטעם המועצה. בסיום הדיון נתן בית המשפט קמא החלטתו.
5. בהחלטה קבע בית המשפט קמא כי:
א. טענות המועצה בבקשה למתן רשות להתגונן כלליות וסתמיות וחלקן נסתרו במפורש ממסמכים שצורפו לכתב התביעה, כדוגמת ההכחשה שהחשבונות כן נחתמו על ידי מהנדס המועצה. כך גם לגבי הטענה שהחשבונות שולמו, שסותרת הטענה שהעבודות בגינן הוצאו החשבונות כלל לא בוצעו .
ב. טענות המועצה בעניין ריבית הועלו רק בסיכום הטענות לאחר שמיעת הראיות ג. טענות ההגנה כולל הטענה כי מהנדס המועצה חרג מסמכותו עת אישר החשבונות הן חלשות ומצויות על הרף הנמוך, הנדרש לצורך מתן רשות להתגונן . אולם יש לאפשר למועצה להתגונן לרבות בטענה כי החשבונות שולמו, ולפיכך יש להעניק לה רשות להתגונן, ואולם בתנאים. קרי, יש להתנותה בהפקדת סך של 130,000 ₪. הסכום נקבע הן בשל חולשת טענות ההגנה , והן בהסתמך על הצהרת החשב המלווה של המועצה שמצבה הכלכלי יציב.
6. על ההחלטה הוגשה ההשגה בהליך כאן בטענה כי חובת ההפקדה שהוטלה על המועצה כתנאי למתן רשות להתגונן הינה טעות. זאת משום שהמועצה העלתה בבקשה טענות הגנה ראויות שמן הדין היה לאפשר לה להוכיחן במשפט ללא כל תנאי. זאת גם כאשר הטענה לפיה החשבונות מושא ההליך לא נחתמו בזמן אמת, אלא בדיעבד, על ידי המהנדס הקודם של המועצה, לא הופרכו. עוד נטען כי אין ללמוד מן העובדה שהמועצה לא נקטה הליכים נגד המהנדס הקודם (שחתם על החשבוניות), שטענותיה בהליך כאן חלשות. בוודאי כאשר בשלב זה של דיון בבקשה למתן רשות להתגונן אין עוסקים בשאלת מהימנות גרסת ההגנה ומהימנות עדי ההגנה.
נטען שבשלב זה של מתן רשות להתגונן על בית המשפט הדן בבקשה להניח שהעובדות שטוען הנתבע נכונות, ובאופן כזה לבדוק האם קיימת הגנה אפשרית, ולו בדוחק, ואם התשובה לכך חיובית, יש להעניק רשות להתגונן ללא תנאי. כך נטען גם כי נקבע בפסיקה שדי בטענה בעל-פה נגד מסמך בכתב כדי להצדיק מתן רשות להתגונן, אם מדובר בטענת הגנה סבירה ואפשרית.
7. עוד טענה המועצה כי סכום ההפקדה שקבע בית המשפט קמא הינו תנאי מרחיק לכת ונוגד ההלכה המנחה את בתי המשפט הדנים בבקשות למתן רשות להתגונן, שלא לעשות שימוש נרחב במכשיר ההפקדה, שמשמעו בפועל נעילת שערי בית המשפט בפני מתדיינים. נטען כי מדובר בחובת הפקדה של כ-75% מהסכום הנתבע, וקביעת בית משפט קמא אינה מהווה איזון סביר בין אינטרסיהם הנוגדים של הצדדים.
8. בד בבד עם הגשת ההליך כאן הוגשה בקשת עיכוב ביצוע ההחלטה.
9. ביום 12/8/2021 ניתנה החלטה בהליך בה הוצע לצדדים בסעיפים 13-12 להחלטה להסכים כי בית המשפט יקבע בדרך של פשרה את סכום ההפקדה שיהיה על המועצה להפקיד, באופן שבו או שהמועצה תפקיד ערבות בנקאית בסך של 130,000 ₪ במקום תנאי ההפקדה שקבע בית המשפט, או שבית משפט זה בדרך של פשרה יותיר את תנאי ההפקדה על כנו אך יהיה מוסמך לשנות סכום ההפקדה באופן שבו יהיה מוסמך לקבוע שלא תידרש הפקדה כלל, או לקבוע שהחלטת בית משפט קמא סבירה ויש להותירה על כנה או כל סכום אחר .
10. שני הצדדים הסכימו להצעת בית המשפט לקבוע בדרך של פשרה סכום, אם יש צורך בסכום כלשהו להפקדה, אשר תידרש המועצה להפקיד כאשר בית משפט זה מוסמך לקבוע שאין צורך בהפקדה כולה, או שההחלטה של בית המשפט קמא סבירה, או כל סכום אחר, והכל בדרך של פשרה וללא נימוקים. מובן מאליו כי לאור ההסכמה עוכב ביצוע החלטת בית המשפט קמא.

דיון והכרעה

11. לאחר שעיינתי בכל החומר הרלוונטי, אני סבורה שצדק בית המשפט קמא משקבע חובת הפקדה כתנאי למתן רשות להתגונן, ואולם לטעמי יש להפחית את סכום ההפקדה הנדרש. זאת אני קובעת מכח הסכמת הצדדים, והכל לפנים משורת הדין, ומבלי לקבוע כי צד כלשהו צודק בטענותיו, ומבלי לקבוע דבר באשר לטענות התביעה או ההגנה.
משכך, אני קובעת כי כתנאי למתן רשות להתגונן תפקיד המועצה בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין כאן, ולא יאוחר מיום 4/11/2021 סך של 70,000 ₪ ובנוסף יועברו לקופת בית המשפט קמא כל הכספים שהופקדו בהליך כאן.
היה ולא תעשה כן במועד המעוצה ולא תינתן החלטה נוספת המתירה מתן ארכה, יראו את המועצה כמי שאינה עומדת על הצורך להתגונן בפני התביעה ובית המשפט קמא יתן כל הכרעה נדרשת.

לאור ההסכמה שהושגה בין הצדדים, אין צו להוצאות.
כספים לרבות ערבות שהופקדו על ידי המועצה, יועברו לקופת ההליך בבית המשפט קמא, כאמור לעיל.
כספים שהופקדו לרבות ערבות בקופת ההליך על ידי המשיבה, יושבו לידיה באמצעות בא כוחה.

ניתן היום, כ"א תשרי תשפ"ב, 27 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: המועצה המקומית ג'סר א-זרקא
נתבע: א.פ. אורנים תשתיות ופיתוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: