ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נגיש בקליק בע"מ נגד אדם איכר :

27 ספטמבר 2021
לפני כבוד השופט דורון יפת

המבקשת (התובעת):
נגיש בקליק בע"מ
ע"י ב"כ עו ה"ד יעל דולב ואדם עדי
-
המשיב (הנתבע):
אדם איכר
ע"י ב"כ עו ה"ד שחר לוינזון, אורן כ"ץ ויוני שליו ריבה

החלטה

  1. ביום 12.9.2021 נתבקשו הצדדים על ידי בית הדין להודיע עמדתם לגבי איחוד המשך הדיון בבקשה לסעדים זמנייתביעה העיקרית.
  2. אמנם "עקרונית המבקשת לא מתנגדת לאיחוד הדיון בבקשה לסעדים זמניים עם הדיון בתיק העיקרי", אך בד בבד היא מבקשת "להורות על מתן סעדים ארעיים במעמד צד אחד...כמפורט בשולי עמדה זו". המשיב מסכים לאיחוד.
  3. לאחר שעיינתי בכלל החומר שבתיק, כמו גם בעמדות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לאחד את המשך הדיון בבקשה לסעד זמני עם התביעה העיקרית, תוך קביעת לוח זמנים מואץ כמפורט בסיפא להחלטה. אבאר את מסקנתי.
  4. בהתאם לסמכות הנתונה לבית הדין בתקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב- 1991 המפנה לתקנה 99 לתקנות סדר הדין הדין האזרחי, התשע"ט- 2018, "בית המשפט רשאי להורות על הקדמת הדיון בתובענה, חלף מתן סעד זמני, אם סבר כי יהיה בכך כדי לייעל את הדיון והדבר לא יפגע באופן בלתי מידתי בעלי הדין". י ודגש, כי בית הדין רשאי להפעיל סמכותו לאחר שמיעת עמדת הצדדים הנוגעים בכך "גם בהיעדר הסכמה מטעם הצדדים" (בר"ע ארצי) 10657-12-14 אבולהיג'א - אלוניאל בע"מ, פסקה 34 (מיום 30.12.2014); בר"ע (ארצי) 54356-01-21 מדינת ישראל –עבד אלסלאם יונס, פסקה 13 (מיום 22.2.2021).
  5. על רקע הגשת התביעה שהוגשה ביום 13.9.2021 (אשר אינה זהה לבקשה לסעדים זמניים שהוגשה) - כשבועיים לאחר הגשת הבקשה לסעדים זמניים, לאורן של ההסכמות שהושגו בין הצדדים בסיועו של בית הדין במעמד הדיון שהתקיים ביום 5.9.2021 לגבי החזרת/מחיקת מידע מצד המשיב (ראה ע' 3-4), נוכח התצהיר המשלים אשר הוגש על ידי המבקשת לאחר מועד הדיון בבקשה לסעדים זמניים אשר סב בעיקרו על הטעמים אשר בעטיים יש להגביל את חופש עיסוקו של המשיב, בעטיין של הטענות בדבר הרחבת חזית אשר כנגדן המשיב יוצא חוצץ (מבלי לחוות דעה לגביהן), עת המשיב טרם הגיש כתב הגנה בעניין, מחמת העובדה שהתביעה מצריכה בירור ראייתי בשל מורכבות הסוגיה העובדתית ועל מנת שמלוא התמונה תהא מונחת בפני בית הדין טרם הכרעתו, סבורני כי יש לאחד את הדיון בבקשה לסעדים זמניים והתביעה העיקרית.
  6. ודוק, המבקשת מסכימה אמנם עקרונית לאיחוד הדיון אך בד בבד מבקשת כעת, במסגרת סעיפים 39.2 ו-39.3 לעמדתה מיום 14.9.2021, סעדים ארעיים במעמד צד אחד אשר לא נתבקשו בבקשה לסעדים זמניים שהוגשה ביום 31.8.2021. דומה, כי דרישת המבקשת מעקרת את הצעת בית הדין לאיחוד מתוכנה ; ומכל מקום לא מצאתי כי נסיבות העניין מצדיקות מתן סעדים ארעיים במעמד צד אחד.
  7. סבורני, כי דיון בשאלות המשפטיות והעובדתיות שבמחלוקת, תוך קביעת סד זמנים מקוצר, כך שיושלם הדיון בתביעה בפרק זמן קצר יותר, יהא יעיל יותר (ברע (ארצי) 40259-02-20 תנו לחיות לחיות- משרד החקלאות (מיום 25.2.2020), פסקה 15) , כך שכתבי הטענות- כתב התביעה שהוגש מזה, וכתב ההגנה שיוגש מזה, יתחמו את המסגרת הדיונית, מבלי שבית הדין יצטרך להידרש לבקשות, הודעות ותצהירים משלימים הנערמים טלאי על טלאי.
  8. דומה כי האיחוד עולה בקנה אחד, בבחינת קל וחומר, עם החלטתו של כבוד השופט (בדימוס) דנציגר, אשר עניינה בסוגיות של חופש העיסוק וסודות מסחר, שלפיה, "27...ככלל, מתן החלטה בבקשה לסעדים זמניים אינה אמורה להכריע בגורל ההליך כולו. אלא שבמקרים כגון דא, כל החלטה – לכאן או לכאן – הלכה למעשה מכריעה בהליך העיקרי: כך, אם בית המשפט לא ייעתר לבקשה לסעדים זמניים, הרי שעד שיתברר ההליך העיקרי ממילא תפוג תקופת אי-התחרות וההסכמה החוזית תרד לטמיון. מנגד, אם ייתן בית המשפט סעדים זמניים, ובסופו של דבר, לאחר בירור, תידחה התביעה לאכיפה, הרי שפירוש הדבר כי הוחל על המשיבים איסור להתחרות בורינט שלא לצורך, תוך פגיעה בחופש העיסוק שלהם ...טוב היה עושה בית המשפט המחוזי לו היה מקדים את הדיון בתביעה העיקרית, במקום הדיון בבקשה לסעדים זמניים, ודן בה לגופה..."(רע"א 9623/17 נחמן גבע נ' שי שילר (מיום 10.12.2017).
  9. אשר על כן, הריני מורה כדלקמן:

א. כתב הגנה יוגש עד ליום 13.10.2021.
ב. תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת אליהם יצורף כל החומר עליו מבקשת התובעת להסתמך יוגשו עד ליום 27.10.2021 ותצהירי עדות ראשית מטעם הנתבע אליהם יצורפו כל החומר עליו מבקש הנתבע להסתמך יוגשו עד ליום 10.11.2021. תצהיר עדות ראשית לא יעלה על 5 עמודים, ברווח שורה וחצי, פונט 12, גופן דייויד תוך הותרת שוליים סבירים.
ג. דיון הוכחות יתקיים ביום 15.11.2021 בשעה 09:00. חקירה של כל עד לא תעלה על חצי שעה.
ד. הצדדים יערכו לסיכומים בעל פה שיישמעו, ככל שיותיר הזמן לפי שיקול דעת של המותב, מיד בתום שלב החקירות; ולחילופין להגשת סיכומים בכתב בלוח זמנים קצר ביותר.
10. לעיוני ביום 14.10.2021.
ניתנה היום, כ"א תשרי תשפ"ב, (27 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: נגיש בקליק בע"מ
נתבע: אדם איכר
שופט :
עורכי דין: