ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד רוסלן ספרוב :

בפני כבוד ה שופטת הגר אזולאי אדרי

המאשימה:

מדינת ישראל

נגד

הנאשם:
רוסלן ספרוב

החלטה

בפניי בקשת המאשימה להעדת אחד מעדיה באמצעות היוועדות חזותית.
הרקע העובדתי:
ביום 19.4.20 הוגש כתב האישום נשוא ההליך דנן המייחס לנאשם, בין היתר, גרימת מוות בנהיגה רשלנית.
כעולה מכתב האישום, עד תביעה מספר 14 הינו מר אביב נחמיאס, פרמדיק.
כבר עתה יצוין כי תחילה ויתר הנאשם על חקירתו של ע"ת 14, אולם ביום 25.6.20 ביקש ב"כ הנאשם לחזור בו מהוויתור כאמור וציין כי "חקירתו הנגדית מתבקשת לצורך ניהול הגנת הנאשם".
ביום 28.4.21, עם סיומו של דיון הוכחות, הוריתי על זימונו של ע"ת 14 לדיון ההוכחות הבא.
ביום 27.5.21 הוגשה הבקשה מושא ההחלטה דנן להעדת ע"ת 14 בהיוועדות חזותית.

טענות הצדדים:
המאשימה טוענת כי ע"ת 14 מתגורר באוסטרליה החל מחודש דצמבר 2019 במסגרת לימודים ועבודה. לטענתה, העד לא שב לישראל נוכח מצב החירום העולמי בשל נגיף הקורונה ובשל סבירות לא מבוטלת שאם ייצא מאוסטרליה, לא תתאפשר חזרתו.
המאשימה מדגישה כי העד מביע נכונות רבה להעיד ואף מתכוון לעשות את כל המאמצים הכרוכים בכך שעדותו תישמע באמצעות היוועדות חזותית . עוד נטען כי בקשתו הינה בתום לב וכי קיימת "סיבה טובה" המונעת את בואו של העד מחוץ לארץ במועד הדיון.
זאת ועוד, המאשימה טוענת כי ע"ת 14 אינו העד המהותי ביותר לעניין המחלוקת בין הצדדים בשאלת מותו של מר ציון פרץ ז"ל, אך מוסיפה כי בתי המשפט נוטים לקבל עדות מסוג זה גם כאשר מדובר בעדים מרכזיים הנמצאים בחו"ל ולא ניתן להביאם.
בנוסף, המאשימה מפנה לכך שנוכח ההתפתחויות הטכנולוגיות והאמצעים הטכנולוגיים המתקדמים העומדים לרשות מערכת המשפט, ניתן לגבות את העדות מרחוק, בזמן אמת, תוך התרשמות בלתי אמצעית של בית המשפט מהעד ומשפת גופו באופן שלא תיפגע יעילותה של החקירה הנגדית.
הנאשם מאידך, מתנגד לבקשה ומפנה לכך שהמאשימה לא צירפה כל אסמכתא לכך שהעד מתגורר באוסטרליה או לכך שהוא לא יוכל לשוב לאוסטרליה אם ייצא ממנה. לטענת הנאשם, יש באפשרותו של העד, כבעל אשרה זמנית, להגיש בקשה בנימוק של נסיעה חיונית (כפי שמופיע, לטענת הנאשם, באתר הממשלתי של אוסטרליה).
הנאשם סבור כי מתן עדות באמצעות היוועדות חזותית הינה חריג נדיר לכלל לפיו עדות תישמע באולם בית המשפט. קל וחומר כאשר מדובר בהליך פלילי ובמקרה בו אין נסיבות מיוחדות המצדיקות החלת החריג.
עוד טוען הנאשם כי עדותו של ע"ת 14 אינה רלוונטית לשאלות שבמחלוקת (וביניהן, לטענתו, השאלה האם נותק הקשר הסיבתי בין התאונה לבין מותו של המנוח). זאת, במיוחד לאור עדותו של מר משה מור, פרמדיק נוסף שהעיד מטעם התביעה והיה חונך של ע"ת 14 במועד האירוע.
על כך מוסיף הנאשם וטוען כי אם מדובר בעד חשוב ומרכזי לתביעה, הרי פתוחה בפניה הדרך להטיסו לארץ לצורך מתן עדותו בפני בית המשפט ואם מדובר בעד שולי הרי שהתביעה יכולה לוותר על עדותו והדבר לא ייגרע דבר מראיותיה.

דיון והכרעה:
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, אני סבורה כי בנסיבות העניין דין הבקשה להתקבל.
סעיף 110 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 קובע כי:
"נוכח בית המשפט כי נבצר מעד לבוא לבית המשפט, רשאי הוא לגבות את עדותו במקום אחר".
כך גם בסעיף 15 לתקנות עזרה משפטית בין מדינות, תשנ"ט-1999 נקבע כי:
"ביקשו רשות מוסמכת, רשות מוסמכת זרה או בעל דין, שגביית עדות תיעשה באמצעות מערכת טלוויזיה סגורה בין-לאומית, רשאי בית המשפט לאשר זאת אם נעשו הסידורים כדי לאפשר את אלה:
(א) לבית המשפט ולבעלי הדין - לצפות בעד בכל מהלך העדות, לשמוע אותו ולהציג לו שאלות;
(ב) לנאשם - לשמור על קשר עם סניגורו, ולהציג שאלות לעד באמצעותו".
השיקולים המנחים את בית המשפט בבחינת בקשה מעין הבקשה דנן הם כי פניית המבקש נעשתה בתום לב, כי יש בידי העדים למסור עדות רלוונטית לשאלות השנויות במחלוקת וכי קיימת "סיבה טובה" המונעת את בואם של העדים מחוץ לארץ (ראו לעניין זה תפ"ח (ת"א) 53698-03-17 מדינת ישראל נ' בן דוד ואח' (להלן: "עניין בן דוד")).
תום לב
בענייננו, אני סבורה כי אין ספק שהבקשה להעיד באמצעות היוועדות חזותית נעשתה בתום לב. זאת, בין היתר, בהתחשב בכך שלא מדובר בניסיון להתחמק מאימת הדין בישראל או ניסיון להימנע מחקירת משטרה (ראו לעניין זה הפ"ב (ת"א) 37580-05-16 ביק נ' ספירא ).
זאת ועוד, הרי שהנאשם עצמו לא טען כי מדובר בבקשה שהוגשה בחוסר תום לב.
רלוונטיות לשאלות השנויות במחלוקת
לא ניתן להתעלם מהעובדה שהנאשם הוא זה שעמד על חקירת ע"ת 14 (לאחר שוויתר עלייה) וטען כי היא מתבקשת לצורך ניהול הגנתו.
זאת ועוד, אחת מהשאלות המרכזיות השנויות במחלוקת בין הצדדים היא שאלת הקשר הסיבתי בין התאונה לבין מותו של המנוח, מר ציון פרץ ז"ל , כאשר ע"ת 14 היה הפרמדיק שטיפל במנוח בשטח. ודוק, בשלב זה אין נפקא מינה אם הדבר נעשה תחת חונכות של עד אחר אם לאו.
לפיכך, אני סבורה כי עדותו של ע"ת 14 רלוונטית לשאלות השנויות במחלוקת.
"סיבה טובה" המונעת את בואו של העד מחוץ לארץ המאשימה טוענת כי ע"ת 14 לא שב לישראל נוכח מצב החירום העולמי בשל נגיף הקורונה. זאת, כאשר נקבע על ידי בית המשפט השונים כי מגפת הקורונה מהווה "סיבה טובה" המונעת את בואם של העדים מחוץ לארץ (ראו לדוגמה ת"פ (י-ם) 22057-02-20 מדינת ישראל נ' גולדשמיט; ת"פ (ב"ש) 65771-12-19 מדינת ישראל נ' דיין).
יצוין כי לא נעלמו מעיניי טענות הנאשם לעניין האפשרויות השונות העומדות לרשות העד על מנת להגיע לישראל תוך שמירת האפשרות לשוב לאוסטרליה. אולם, אני סבורה כי במציאות המשתנה באופן יומיומי ובהנחיות המתעדכנות מעת לעת אין מקום לחייב את העד להגיע לישראל ולהסתכן בכך שחזרתו לאוסטרליה לא תותר. כך גם אני סבורה כי אין מקום להורות למאשימה לוותר על עדותו של עד זה (בין היתר בהתחשב בכך שגם הנאשם חזר בו מוויתורו על חקירתו הנגדית של עד זה).
מן המוסכמות היא, כי דרך המלך להתרשמות מעד וקבלת עדותו היא על דוכן העדים, באולם בית המשפט. יחד עם זאת, וכפי ש כבר נקבע בשורה של פסקי דין ו נוכח האמצעים הטכנולוגיים הקיימים כיום, המאפשרים לבית המשפט להתרשם מן העד באופן ישיר ואף לפקח על חקירתו ולכוונה בזמן אמת, נראה כי במקרים בהם אין אפשרות להביא את העד לבית המשפט ומתקיימים התנאים שפורטו לעיל, יש להתיר את העדות באמצעות היוועדות חזותית. יפים לעניין זה גם דברי בית המשפט ב עניין בן דוד לפיהם:
"אין לכחד, עדות באמצעות היוועדות חזותית-בין מדינתית יש בה קשיים – ספק אם אזהרת העד לומר אמת אפקטיבית, אבל שמיעת העדות מתחייבת. באשר לערכה ולמשקלה, לרבות קשיים שיעלו מאופן ניהולה של החקירה הנגדית ככל שיהיו, תשובותיו של העד ושיתוף הפעולה שלו עמה, ייבחנו מטבע הדברים לאחר שמיעתה ".
לאור כל האמור לעיל, הבקשה להעדת ע"ת 14 בהיוועדות חזותית מתקבלת ועדותו תישמע כאמור בדיון ההוכחות העתידי הקבוע.
לאור בקשת עד התביעה, בוחן התנועה אליאב אטאשגה , לדחות את מועד עדותו בשל כך שנמצא בנופש משפחות ובשל הצורך בהסדרת האמצעים לעדותו של ע"ת 14, מצאתי מקום לדחות את מועד ההוכחות הקבוע ליום 3.10.21 ליום 24/10/21, שעה 09:30.
המאשימה תפעל אל מול מזכירות בית המשפט בכל הנוגע להסדרת ההיוועדות החזותית כנדרש .
המאשימה תבטל את עדיה ותזמנם למועד הנדחה ובנוסף, המזכירות תזמן למועד ההוכחות הנדחה, את עדי התביעה: הבוחן התנועה אליאב אטאשגה והפרמדיק אביב נחמיאס.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים ותוודא קבלתה על ידם .

ניתנה היום, כ' תשרי תשפ"ב, 26 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: רוסלן ספרוב
שופט :
עורכי דין: