ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש.א. נגד הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ :

בפני כבוד ה שופט קובי אסולין

התובע

ש.א.

נגד

הנתבעת
הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078

החלטה

לפני בקשה למינוי מומחים בתחו מי האורתופדיה, הנוירולוגיה והפסיכיאטריה בגין תאונת דרכים מיום 10.6.2019.

ב"כ הנתבעת מתנגד לבקשה וטוען, בין השאר, כי בתחום הנוירולוגיה בדיקת CT לא העלתה ממצאים. תלונות התובע על סחרחורת אינן משפיעות על תפקודו. בתחום האורתופדיה, אין בממצא של שבר כדי להוות ראשית ראיה. התובע עבר ניתוח לקיבוע אשר עבר בהצלחה. בתחום הפסיכיאטריה, צורף תיעוד דל, אין רצף טיפולי ולתובע משברים קשים מעברו.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתשובה במסמכים שצורפו לכתב התביעה, הגעתי לכלל מסקנה כי יש בתיעוד הרפואי שהוצג משום ראשית ראיה למינוי מומחים רפואי ים בתחו מי האורתופדיה , הנוירולוגיה והפסיכיאטריה (לעניין טיבה של "ראשית ראיה" הנדרשת לצורך מינוי מומחה ר' בין היתר, רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (18.11.2013); רע"א 3007/12 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (30.5.2012); רע"א 350/11 צ'פני נ' איילון חברה לביטוח בע"מ (1.5.2011) (להלן " עניין צ'פני")). בכגון דא נוהגת גישה ליבראלית, וזאת על מנת שלא לסגור את הדלת בפני תובע המבקש להוכיח את נכותו (ר' למשל רע"א 863/93 התעשייה האווירית לישראל נ' קמחי, פ"ד מז (4) 815, 818; רע"א 5398/18 פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 9 (3.2.2019); רע"א 5070/13 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 7 (18.11.2018) (להלן "עניין פלוני")). למעלה מכך, בשים לב להשלכות דחיית הבקשה, ביהמ"ש עשוי להסתפק ברמת סבירות נמוכה לקיומו של קשר סיבתי בין הנכות הנטענת לבין התאונה (עניין צ'פני; עניין פלוני). עוד יוטעם בהקשר לכך, כי שאלת הקשר הסיבתי הרפואי מסורה אף היא לבחינתו של המומחה הרפואי.
בתחום האורתופדיה – התובע צירף תעודת חדר מיון (10.6.19) הודגם שבר בקלביקולה בהמשך עבר ניתוח. מעקב אורתופד (19.2.20), בדיקת US של כתף ימין מיום 28.2.20 הדגימה קרע חלקי SUPRASPINATUS TENDON. בדיקת MRI כתף מיום 25.5.20 הדגימה קרע חלקי של גיד הסובסקפולריס עם מעורבות גם של המעבר גיד שריר. טנדינוזוס וקרע חלקי של גיד הביספס בחלקו התוך מפרקי . קרע לברום אחורי עליון. קרע של הרצועה הקורקו קלביקולרית והרצועה הגלנוהומרלית העליון. מכאן, מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש, לאפשרות כי נותרה לתובע נכות כתוצאה מתאונה, וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי לשם בחינת העניין.

בתחום הנוירולוגיה – התובע צירף מעקב נויורלוג (15.9.19, 21.1.20, 6.5.20, 29.11.20) התובע התלונן על סחרחורת ללא הטבה. מכאן, מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי לשם בחינת העניין.

בתחום הפסיכיאטריה – התובע צירף מעקב פסיכיאטרי (21.8.19, 15.1.20, 6.5.20) התובע קיבל טיפול תרופתי והומלץ על מעקב פסיכולוגי. מכאן, מצאתי כי קיימת ראשית ראיה כנדרש, וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי לשם בחינת העניי ן.

לפיכך, אני מורה על מינויו של פרופ' ברק חביב כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה. על מינויו של ד"ר אברהם רפפורט כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגיה. על מינויו של פרופ' משה קוטלר כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה. במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחים מלשמש כמומח ים מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע ו על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת המינוי.

הצדדים יעבירו למומחים עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובע, בתוך 30 ימים מהיום (במקביל). המומח ים יציי נו בחוות דעתם אילו מסמכים היו בפני הם לצורך מתן חוות הדעת.

למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן להעביר למומחים חוות דעת רפואיות או החלטות של ועדות רפואיות כלשהן.

המומחים יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, הנובע מהתאונה מיום 10.6.2019, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. המומחים יתייחס ו לקשר בין מצבו של התובע היום, לבין התאונה הנ"ל, וכן לעניינים אלה:
האם קיים לתובע כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבעו המומח ים אם נגרמו לתובע נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובע, ככל שישנן.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצבו של התובע.

היחידה המשפטית תמציא למומחים כתב מינוי.
שכר המומחים בתחום האורתופדיה והנוירולוגיה יעמוד על סך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ , לכל אחד.
שכר נמומחה בתחום הפסיכיאטריה יעמוד על סך של 6,500 ₪ בצירוף מע"מ.
בשכר המומחים תישא בשלב זה, כמימון ביניים, הנתבעת.
חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובע, ורק לאחר שישולם שכר טרחתם של המומח ים.
ככל שלא תקבע נכות יוכלו הצדדים לטעון לעניין הוצאות בתום ההליך.

בעלי הדין רשאים להפנות למומחים שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעת ם, והמומחים מתבקש ים להשיב תוך 15 יום נוספים. כל פניה למומח ים או מהם, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.

עם קבלת חוות דעת המומחים יגישו הצדדים תחשיבי נזק:
התובע תוך 30 יום מקבלת חוות הדעת או קבלת תשובות הבהרה.
הנתבעת תוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובע.
הצדדים יצרפו לתחשיב הנזק כל מסמך עליו הם מבקשים לסמוך.

התיק יובא לעיוני ביום 31.3.22 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, תחשיבי הצדדים, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים.

הדיון הקבוע ליום 11.10.21 ידחה ליום 12.7.22 בשעה 12:30.

ניתנה היום, כ' תשרי תשפ"ב, 26 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ש.א.
נתבע: הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ
שופט :
עורכי דין: