ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זהבה אשכנזי נגד אייל לסטר בע"מ :

המבקשת/התובעת:

זהבה אשכנזי
ע"י ב"כ עוה"ד יוחי גבע

נגד

המשיבה/הנתבעת:

אייל לסטר בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד רונית סיטון-זלקינד וליאור שלמה

פסק דין

המבקשת
(התובעת)

זהבה אשכנזי
ע"י ב"כ עו"ד יוחי גבע

נגד

המשיבה
(הנתבעת)

אייל לסטר בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רונית סיטון-זלקינד ו/או ליאור שלמה

פסק דין

מונחת בפני בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור ניהול התובענה כייצוגית כנגד המשיבה, בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק התובענות הייצוגיות תשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), וכן בקשה לדחיית תביעתה האישית של המבקשת ללא צו להוצאות, תוך פסיקת גמול למבקשת ושכר טרחה לבא כוחה.

העובדות הצריכות לעניין
ביום 20.01.2021 הגישה המבקשת, זהבה אשכנזי (להלן: "המבקשת"), תביעה כנגד המשיבה, אייל לסטר בע"מ (להלן: "המשיבה"), כשלצידה בקשה לאשר ניהולה כתובענה ייצוגית (להלן: "בקשת האישור"), במרכזן עמדה הטענה, כי המשיבה לא מילאה אחר הוראות תקנה 34 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 (להלן: "תקנות נגישות לשירות"), שעה שלא פרסמה באתר האינטרנט שלה את הסדרי הנגישות הקיימים בסניפיה, ובכך הפרה את הוראות סעיף 19ב וסעיף 19יא(ב) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
נטען, כי המשיבה אינה מקיימת את חובתה שבדין להנגיש את כל סניפיה לאנשים בעלי מוגבלויות, וכן לפרסם את ההתאמות לנגישות אותן ביצעה ביחס לכל סניפיה על מנת ליתן בידי אנשים בעלי מוגבלויות את היכולת לבחון אם ביכולתם להגיע לסניפי המשיבה.
בהתאם, עתרה המבקשת לסעדים הצהרתיים ולצווי עשה להורות למשיבה לתקן את המחדל וליישם פרסום של הסדרי הנגישות בכל סניפיה בהתאם לדין, וכן עתרה לפסיקת פיצויים לחברי הקבוצה בגין נזקיהם, אשר הוערכו בסכום של 3,000,000 ₪.

המבקשת ביקשה לייצג "כל אדם מוגבל או נכה, לרבות אנשים המתניידים בכיסא גלגלים ו/או אנשים נמוכי קומה ו/או כבדי שמיעה ו/או כבדי ראיה ו/או בעלי נכות אחרת, שביקשו לעשות שימוש במי משירותי המשיבה אשר במי מסניפיה, אותן מפעילה המשיבה ברחבי ישראל ו/או אשר בבעלותה ו/או אשר בהחזקתה ו/או אשר נושאים את שם הפירמה שלה, והסדרי הנגישות אשר בסניפיה, לא פורסמו באתר האינטרנט של המשיבה".

כן יוער, כי בא כוח המבקשת בהליך זה הפנה בבקשת האישור למספר הליכים נוספים שהגיש משרדו, באמצעות תובעים אחרים, בעילה זהה לעילת התביעה מושא הליך זה. (ראו למשל, ת"צ 32754-11-18 תיסר נ' סונול ישראל בע"מ אשר אוחדה עם כ-45 תובענות נוספות באותו נושא).

ביום 23.08.2021, בטרם הגישה המשיבה את תשובתה לבקשת האישור ובטרם נערך דיון, הגישו הצדדים הודעת הסתלקות מוסכמת, במסגרתה תיקנה המשיבה את מחדלה ופרסמה באתר האינטרנט את הסדרי הנגישות בסניפיה וכן התחייבה לפעול בעתיד בהתאם להוראות החוק והתקנות בכל הנוגע לפרסומים כאמור.
משכך, סבורים הצדדים, כי אין עוד תועלת בהמשך ניהול ההליך הייצוגי, ומבלי שאף צד מודה בטענות הצד שכנגד, ביקשו הצדדים כי בית המשפט יאשר את הסדר ההסתלקות ויורה על דחיית תביעתה האישית של המבקשת כנגד המשיבה.

במסגרת ההסדר, הציגה המשיבה בפני המבקשת את תגובתה לטענות שהועלו כאשר, בין היתר, טענה כי היא ממלאת אחר הוראות הדין שכן מלשון תקנה 34 לתקנות נגישות לשירות לא עולה הכרח לפרסום הסדרי הנגישות דווקא באתר האינטרנט, והמשיבה מפרסמת את ההתאמות במספר דרכים חלופיות. עוד טענה המשיבה, כי המבקשת הייתה יכולה להקטין את נזקה על ידי פניה מוקדמת למשיבה, וכי בכל מקרה הקבוצה שאותה ביקשה המבקשת לייצג קטנה מאוד ונזקה הינו בבחינת זוטי דברים.

עוד במסגרת הסדר ההסתלקות, הצהירה המבקשת, כי היא מוותרת ויתור מלא וסופי על כל טענותיה כפי שהובאו בתובענה ובבקשת האישור כנגד המשיבה ו/או מי מטעמה, במישרין או בעקיפין, וכי היא או בא כוחה לא יהיו מעורבים במישרין או בעקיפין בכל תביעה כנגד המשיבה בקשר עם מושא בקשת האישור.

לאור טרחת המבקשת ובא כוחה בהגשת התובענה והבקשה, בניהול מו"מ עם המשיבה ובהשגת הסכמות המשיבה לעדכון הסדרי הנגישות בסניפיה באתר האינטרנט שלה - דבר שהביא תועלת לחברי הקבוצה וחסך זמן שיפוטי, ביקשו הצדדים כי בית המשפט יאשר פסיקת גמול למבקשת בסך של 500 ₪, ושכ"ט לבא כוחה בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כנגד קבלת חשבונית מס כדין.
המבקשת ובא כוחה צירפו תצהירים בהתאם להוראות הדין ולפיהם לא קיבלו כל טובת הנאה מהמשיבה או מי מטעמה, למעט הגמול ושכה"ט כפי שיפסוק בית המשפט.

הצדדים ביקשו כי בית המשפט יאשר את הסדר ההסתלקות מבלי להורות על פרסום ההסתלקות.
דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בבקשה, לרבות הסכמות הצדדים ובקשת ההסתלקות עצמה כמפורט לעיל, מצאתי לנכון לאשר את בקשת ההסתלקות, ותביעתה האישית של התובעת נדחית, ללא צו להוצאות, תוך פסיקת גמול למבקשת ושכ"ט לבא כוחה, כפי שיפורט להלן.

בנסיבות העניין, לא מצאתי הצדקה להשתמש בסמכותי כדי לפעול לאיתור תובע חלופי, תוך פרסום הודעת הסתלקות, כמתחייב מהוראות סעיף 16(ד)(1) לחוק או משלוח הודעה ליועץ המשפטי לממשלה כעולה מהוראת תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010, וזאת בהינתן תיקון המחדל בשלב המוקדם בו מצוי ההליך, ונוכח העובדה שרישום ההסתלקות ממילא יירשם בפנקס התובענות הייצוגיות.

אשר לתשלום הגמול למבקשת ושכר טרחה לבא כוחה, בהינתן הוראת סעיף 16(א) לחוק ובהינתן העובדה כי המבקשת, בתביעתה הנדונה, הניחה תשתית לקיומה של עילת תביעה לכאורה, משנמצא כי במועד הגשת הבקשה, המשיבה לא הסדירה באתר האינטרנט שלה את פרסום הסדרי הנגישות בסניפיה כנדרש בדין, ומשהתחייבה המשיבה להסיר המחדל, נמצא כי הבקשה השיגה את מטרתה מצד אחד והביאה לתועלת לחברי הקבוצה מצד שני.
(ראו ע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (פורסם בנבו, 5.8.18)).
בהינתן האמור, ונוכח העובדה שהמבקשת ובא כוחה השקיעו זמן, טרחה ומשאבים מסוימים בהכנת בקשת האישור, וכן השקיעו זמן במשא ומתן עם המשיבה, ומשנמצא כי בפועל הביא הליך זה לתועלת לקבוצה כמפורט לעיל, יש מקום לאשר במקרה דנן גמול למבקשת וכן לאשר שכ"ט לבא כוחה. את הגמול למבקשת אני מעמי דה על סך של 500 ₪ ושכ"ט לבא כוחה על סך כולל של 5000 ₪ וזאת בתואם לפסיקה דומה שניתנה על ידי. (ראו בין היתר, ת"צ 38573-01-21 ביתס נ' שמו הקונדיטוריה בע"מ (ניתן ביום 10.05.2021) ; ת"צ 55807-05-20 צפתי ואח' נ' שבירו ריהוט וגן בע"מ (ניתן ביום 8.12.2020); ת"צ 57266-05-20 צפתי ואח' נ' ילדונים מותגי איכות בע"מ (ניתן ביום 25.11.20))

סוף דבר
לאור כל האמור לעיל, בקשת ההסתלקות מתקבלת, מבלי להורות על מציאת תובע חלופי. התביעה האישית של המבקש - נדחית, כנגד תשלום גמול למבקשת בסך של 500 ₪ ושכ"ט לבא כוחה בסך כולל של 5,000 ₪. הגמול ושכה"ט ישולמו במלואם בתוך 30 יום מאישור פסק דין זה.

בנסיבות ההסתלקות דנן לא ראיתי לנכון לחייב הצדדים בפרסום הודעה בדבר הגשת בקשה להסתלקות ומשלוח הודעה ליועץ המשפטי לממשלה.

הודעה תועבר לפנקס התובענות.

ניתן היום, י"ח תשרי תשפ"ב, 24 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זהבה אשכנזי
נתבע: אייל לסטר בע"מ
שופט :
עורכי דין: