ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בני דור נגד אהמסה פלדות בע"מ :

24 ספטמבר 2021
לפני: כבוד הרשמת מרב חבקין

התובע:
בני דור
ע"י ב"כ: עו"ד מרים קליינברגר- אתר ועו"ד נסרין מנסור

-
הנתבעות:
אהמסה פלדות (ישראל) בע"מ
ערבה מיינס בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד דוד משה ועו "ד ורד זייטמן

החלטה

להלן החלטה בבקשות התלויות ועומדות. יצוין כי חלק מהבקשות הוגשו עוד קודם לדיון קדם משפט ובהמשך הוגשו השלמות טיעונים וכן עדכונים שונים הרלבנטיים להכרעה ומשכך ניתנת ההחלטה עתה:

בקשת התובע לגילוי מסמכים ספציפיים:
התובע ביקש גילוי של 21 מסמכים ספציפיים (בקשה מיום 22.2.21) . רוב הבקשה נדונה בדיון שהתקיים ולגבי חלק מהדרישות הוגשו תגובות לאחר הדיון. להלן החלטה בנוגע למסמכים המדוברים בהתאם לסימונם בבקשה :

סעיפים 1.1. עד 1.3 לבקשה, מסמכים הנוגעים להעסקתה לשכרה (לרבות הטבות נלוות) של מנכ"לית קודמת בנתבעות. ולהכרעתי: היות שהנתבעות חזרו בהן מהנטען בכתב ההגנה לגבי עלות העסקת המנכ"לית (פרו' עמ' 4 ש' 3 – 7) אין רלבנטיות לנתוני השכר ולכל יתר הדרישות בבקשת התובע בסעיף 1.1. אין הצדקה לגילוי דרכון המנכ"לית (סעיף 1.2 לבקשה) שכן לא שוכנעתי כי הנתונים בדרכון רלבנטיים להליך ובפרט שעה שהנתבעות מחקו חלק מטיעוני ההגנה בנוגע לשכר ששולם למנכ"לית. חשיפת הדרכון מהווה גם פגיעה בפרטיות של גורם שאינו צד ישיר להליך. בנסיבות כאלה הרלבנטיות של המידע המבוקש צריכה להיוות מובהקת ולא כך הדבר. לגבי המסמך שהתבקש בסעיף 1.3 לבקשה, טען ב"כ הנתבעות בדיון לפניי כי המסמך אינו מצוי ברשות הנתבעות ועל כן יתכבד להמציא תצהיר המציין כך.

סעיף 1.4 מסמכים הנוגעים לנסיעות התובע למקסיקו: משנטען כי לא קיימים מסמכים יש להגיש תצהיר המציין כך.

סעיף 1.5 עד 1.10 : משנטען בדיון כי לגבי חלק מהדרישות לא אותרו מסמכים ולגבי חלק אחר המסמכים הומצאו ואין בלתם, יומצא תצהיר בנושא.

לגבי הדרישה בסעיף 1.10 להמציא פירוט חיוב שעות עבודה לנתבעות ממשרדי עו"ד שונים כמפורט בבקשה, קיימת מחלוקת בין הצדדים לגבי רלבנטיות הדרישה. ולהכרעתי: לא שוכנעתי כי הדרישה רלבנטית . לא הובהר מדוע התובע סבור ש ניתן להסיק ממספר שעות החיוב נתונים רלבנטיים להליך זה. עיינתי בסעיפים בכתב ההגנה אליהם הפנתה ב"כ הת ובע בדיון ואיני סבורה כי לצורך סתירת טענת הנתבעות שם יועיל מידע לגבי שעות עבודת משרדי עו"ד, וזאת בפרט כאשר מדרישת חיובי שעות עבודה לא ניתן לדעת בגין מה ניתן הייעוץ. הנפקות של הנתונים הללו אינה ברורה לצורך עריכת מבחנים לקביעת סטטוס של עובד.

סעיף 1.11 דרישה לכל תכתובת שניהל התובע עם משרדי עו"ד של הנתבעות בנוגע לתביעות שהגישו גורמים שונים כמפורט שם כנגד הנתבעות: בדיון לפניי תיקנה ב"כ התובע את הדרישה כך שבמקום התכתובת עצמה (בשים לב לטענת ב"כ הנתבעות כי המידע חסוי) תומצא רשימה של תאריכי מיילים שהתובע היה צד להם, פגישות שהיה צד להם וכדומה (פרו' עמ' 7 ש' 22).

ב"כ הנתבעות התנגד מחמת היותה מכבידה, והוסיף בהמשך הדיון בנושא דומה את הדברים הבאים : " אני לא אביא פייר יום של התכתבות. אם הם רוצים שנצהיר שהיו התכתבויות בינו לבין משרד פיינברג אני מוכן להניח שהיו כאלה כי הוא נתן תצהיר אבל אני לא יכול לפרט כל מייל או התכתבות כי זה מכביד עלי וגם חסר היגיון ולא מקדם את התיק לשום מקום" (פרו' עמ' 7 ש' 27 – 29) .

בהמשך הוגשה השלמת טיעון בהתאם להחלטה שניתנה בדיון. הגם שנראה, כי השלמת הטיעון נדרשה רק בנוגע למסמכים מתוך ההליכים המשפטיים עצמם (כאשר המחלוקת המשפטית בין הצדדים בדיון התמקדה בשאלה האם הדרך הדיונית היא לבקש מסמכים אלה בבקשת גילוי מסמכים או באמצעות בקשה על פי תקנות עיון בתיקים) בפועל השלמת הטיעון עסקה גם בדרישה בסעיף 1.11 לבקשת התובע.

ולהכרעתי: קיים טעם בטענה כי התכתובת המדוברת בין התובע לבין משרדי עו"ד בקשר לתביעות צדדים שלישיים היא בבחינת תכתובת של צד עם פרקליטו וככזאת תוכנה חוסה תחת חיסיון פרקליט- לקוח ואין הצדקה למסירת המסמכים עצמם. כמו כן , לא ראיתי הצדקה לחייב את הנתבעות להמציא פירוט מלא של התאריכים בהם נערכו תכתובות בין התובע לבין משרדי עוה"ד השונים בקשר לתביעות כנגד הנתבעת. זאת בהתחשב בעובדה כי הנתבעות הודו בתכתובת שהתקיימה , ומשעה שכך , פרטי התאריכים אינם נתונים שיש בהם לתרום לבירור המחלוקת בהליך . תרומת הפרטים הללו זניחה ביחס למידת ההכבדה בעריכת רשימות כאמור ו זמן שיש להשקיע בחיפוש המידע וארגונו לצורך עריכת הרשימות.

סעיפים 1.12 עד 1.17 וכן סעיף 1.19 : הואיל וב"כ הנתבעות טען כי המסמכים אינם קיימים יש להגיש תצהיר בעניין (ראה פרו' עמ' 6 – 7 וכן עמ' 8 ש' 3).

סעיף 1.18 – התובע חזר בו מבקשתו ולכן לא נדרש לדון.

בקשות הנתבעות לתיקון תצהיר גילוי המסמכים הכללי של התובע וכן לגילוי מסמכים ספציפיים:
בבקשה שהוגשה מטעם הנתבעות (ביום 23.2.21) ה ועלו מספר בקשות שעניינן דרישה לתיקון ליקויים שנפלו לשיטתן בתצהיר גילוי המסמכים הכללי שהמציא התובע לנתבעות (תצהיר מיום 29.12.20) . אדון בהן כסדרן.

לעניין בקשה לתקן את התצהיר כך שלא ירשם בו סוג מסמכים באופן כללי כדוגמת "תכתובת בין הצדדים" אלא ירשמו המסמכים במפורש ובמפורט: לאחר עיון בתגובת התובע מיום 1.3.21 לא מצאתי מענה ממשי לדרישה מוצדקת זו מצד הנתבעות. גם תצהיר משלים שנחתם על ידי התובע ביום 22.2.21 אינו מרפא את הפגמים בתצהיר הראשון.

לפי הודעת מזכירות מיום 13.9.20 על תצהיר גילוי המסמכים של הצדדים להיות מוגש בהתאם לתקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי בנוסחן הקודם. משכך נדרש שתצהיר גילוי המסמכים יהא ערוך לפי טופס 11 לתקנות אלה, היינו יכלול פירוט מדויק של המסמכים אליהם מתייחס התצהיר ולא כותרת כללית , וזאת מבלי לגרוע מהחובה להמציא את המסמכים הנזכרים בו.

לעניין דרישה להמציא תרגום נוטריוני של מסמכים בספרדית שצורפו לתצהיר גילוי המסמכים של התובע: דרישת הנתבעות נדחית. ככל שהתובע יגיש מסמכים אלה כראייה מצדו תחול עליו החובה לצרף תרגום כדין. כל עוד מדובר בשלב גילוי מסמכים עליו להמציא את המסמכים שברשותו בלבד ואם הנתבעות תבקשנה לבחון תוכן המסמכים הללו כבר עתה , באפשרותן לדאוג לתרגום מטעמן. דרישת נוס ח מתורגם בנסיבות הללו היא דרישה ליצירת מסמך ולא להמצאת מסמך קיים. עוד יצוין, כי אפשר שמסקנה זו עשויה להשתנות ככל שהיה מדובר במסמך יסודי עליו מושתת ההליך והתביעה , אך הדבר לא נטען , ולכן לא שוכנעתי שיש להטיל על התובע חובה להגיש העתק מתורגם כבר בשלב מקדמי זה (לגבי היעדר חובה לתרגם מסמכים במסגרת הליכי גילוי ראה לדוגמה: סע (ת"א) 57617-05-12 אדמונד דהן נ' הבנק בינלאומי הראשון לישראל בע"מ (16.6.13) בסעיף 19 להחלטה).

לעניין הגשת תמלול הקלטה והעתק איכותי של הקלטה: הדרישה להגיש תמלול בשלב זה נדחית, שכן מדובר ב שלב גילוי מסמכים, וזאת מטעמים דומים לאלה שציינתי לגבי דרישת התרגום. אשר לדרישה להמציא העתק איכותי יותר של קלטת שמע, ככל שמצוי בידי התובע העתק כזה הוא יומצא לנתבעות וככל שלא קיים העתק שכזה תגיש ב"כ התובע הודעה בעניין מופנית לנתבעות המציינת זאת.

אשר לבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים שפורטו בסעיף 18 לבקשת הנתבעות מיום 23.2.21 להלן התייחסות לדרישות כסדרן לאחר שקילת טיעוני התובע:

סעיף 18.1 דוחות מע"מ ופנקסי מע"מ לשנים בהן התקשר התובע עם הנתבעות: לפי תצהיר התובע מיום 22.2.21 שצורף לתגובתו לבקשת הנתבעות הומצאו לנתבעות דוחות מע"מ ל-7 השנים האחרונות ביחס לחברה בבעלותו (באמצעותה ניתנו השירותים לנתבעות).

התובע לא התייחס לדרישה להעביר את פנקסי המע"מ החודשיים ואת המסמכים הנוגעים למלוא שנות ההתקשרות היינו לתקופה 2005 עד 2020. משלא ניתנה התייחסות לגבי פנקסים חודשיים מצאתי שהתובע נדרש להמציא גם מסמכים אלה שכן זכותן של הנתבעות להתחקות אחר מלוא התמונה הנוגעת לעסקו של התובע בתקופת ההתקשרות . בדיון נב/118-3 (ארצי) ‏ ‎ ‎עזבון המנוח יצחק וייס ז"ל‎ ‎נ' ‏הוצאת מודיעין בע"מ פ''ד כה(1) 429 נקבע כי "משהסכים אדם לראות את עצמו כ'עצמאי' במשך כארבעים שנים, ולאחר מכן הגיש תביעה ובה הוא טוען כי הינו 'עובד', רשאי הצד השני, אשר הסתמך שנים רבות על הסכמה זאת, לקבל סעד שיאפשר לו להביא לפני בית-הדין את מכלול העובדות הנוגעות לעניין" ועוד נפסק , כי קיימת סבירות גבוהה שדוחות המוגשים לשלטונות המס "עשויים לספק מידע על סממנים של ניהול עסק עצמאי, כגון הוצאות, הכנסות ורווח (של עסק או של עובד), קיום או אי-קיום של מנגנון עסקי, העסקת עובדים, ושימוש ברכב או בכלי עזר אחרים הקשורים בהוצאות" ומדובר במידע רלבנטי לבחינת הפן השלילי של מבן ההשתלבות.

אשר לתקופה בגינה מבוקשים המסמכים: על התובע להמציא את כל המסמכים המצויים בידו לכל תקופת ההתקשרות ולא רק ל- 7 שנים אחרונות בשים לב לכך שקיימת חשיבות לבחינת ההתקשרות לאורך כל התקופה הגם שתביעות הזכויות הכספיות מוגבלת ל- 7 שנים שקדמו למועד הגשת התובענה.

ככל שאין בידי התובע את המסמכים המדוברים לתקופה מעבר ל- 7 השנים האחרונות יגיש על כך תצהיר. עוד מובהר, כי במסגרת ניסיון סביר לאיתור המסמכים על ב"כ התובע לפנות לרו"ח שלו, שמא אצלו נשמרו המסמכים ו/או לפנות לרשות המסים לבקש את המסמכים ככל שחלקם נשמרו שם. ככל שהמסמכים נשמרו כאמור על ידי הגורמים שצוינו לעיל על ב"כ התובע לבקש מגורמים אלה את המסמכים, ובהתאמה להמציא את המידע שיתקבל לידי ב"כ הנתבע ות (לגבי דרך הפעולה והאפשרות ליפות את כוחו של ב"כ הנתבעות לפנות לרשויות המס ראה החלטתי בעניין סע"ש (ת"א) 32173-03-19 שמואל כהן - תדיראן טלקום ישראל מכירה ושירות (2004) בע"מ (12.7.21).

סעיף 18.2 דרישה לקבל דוחות של התובע ועסקו למוסד לביטוח לאומי לתקופה 2005 עד 2020 : לא מצאתי בתגובת התובע מענה ענייני ומנומק מדוע תידחה דרישה זו למעט טענה כללית שנטענה בתשובה למספר רב של דרישות ולפיה הנתבעות מבקשות לבצע דיג אסור ומעלות דרישות מכבידות (ראה סעיף 4 לתגובה מיום 1.3.21).

העיקרון המנחה אמור להיות גילוי מרבי של מסמכים בהליכים מסוג זה במטרה להתחקות אחר סוג ההתקשרות האמתי ובהתאם להלכה בפרשת מודיעין אזרחי . על כן יש לקבל את דרישת המסמכים המפורטים בסעיף זה , שכן מדובר במסמכים הקשורים למחלקת הגבייה של המוסד לביטוח לאומי ובכך יכולים לשפוך אור על ניהול עסקו של התובע , מידע הקשור לפן השלילי של מבחן ההשתלבות. התובע ימציא את המסמכים הדרושים בסעיף זה וככל שאינם בידו יפנה למוסד לביטוח לאומי לקבל העתק מידע המצוי שם ויגיש תצהיר לגבי המסמכים שנמצאו לאחר הליך האיתור .

סעיף 18.3 דרישה לקבל קבלות וחשבוניות למס הכנסה ולמע"מ וכן מסמכים ודוחות למס הכנסה לרבות דוחות רווח והפסד כמפורט בסעיף זה: מאותם הנימוקים שפורטו לעיל אני סבורה, כי המסמכים רלבנטיים למחלוקת ולא מדובר בדיג אסור. התובע ימציא את המסמכים הנדרשים ל שנים 2005 עד 2020 וככל שחלק מהמסמכים אינם ברשותו (לאחר פנייה לרו"ח ולרשות המסים לאיתורם) יגיש תצהיר בעניין.

סעיף 18.4 דרישה לקבלת ספרי הנהלת חשבונות לתקופה המדוברת: בהיעדר הסבר מפורש בבקשה, הנוגע למידע הנוסף שעשוי להיות קיים במסמכים הללו לעומת המסמכים שפורטו בכל הסעיפים עד כה , נדחית הדרישה האמורה. נראה כי מדובר בהכבדה יתירה ובדרישה כפולה לקבלת אותו מידע .

סעיף 18.5 מסמכים הקשורים להתנהלות רו"ח של התובע למול רשויות המס לרבות תכתובת של התובע עם רו"ח: הדרישה בחלקה השני מהווה פגיעה בלתי מידתית בפרטיות. בנוסף, מדובר בדרישה רחבה לקבל כל תכתובת של התובע עם רו"ח שלו וגם מטעם זה דינה להידחות . בנוסף, וזה העיקר , לא שוכנעתי שיש במידע האמור להוסיף נתונים רלבנטיים על אלה שיתקבלו מהמסמכים שפורטו בסעיפים הקודמים. לסיכום, הדרישה נדחית.

סעיף 18.6 דוחות שנתיים מקופות גמל וקרן השתלמות : העובדה כי התובע דיווח על עצמו כעובד במסגרת החברה שבבעלותו ובוצעו הפרשות לקופת גמל ולקרן השתלמות עשויה להיות רלבנטית גם לבחינת שאלת מעמדו כנותן שירותים עצמאי או עובד. יש לאפשר לנתבעות להציג מסד נתונים רחב ככל שניתן על מנת לנסות לבסס את עמדתן, כי מדובר בנותן שירותים עצמאי. בכל הנוגע לפרטיות התובע והגם שהטענה לא עלתה מצדו בתגובה בכתב, נפסק מפי כבוד הש' דורנר בענין רע"א 8551/00 אפרופים שיכון וייזום (1991) בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון, פ''ד נה(2) 102 כי "ככלל, תובע אינו יכול להישמע בטענה כי זכותו לפרטיות גוברת על חובתו לחשוף בפני הנתבע ראיות שהן רלוונטיות לבירור התובענה..". דברים אלה יפים לענייננו. על כן התובע ימציא את המסמכים הנדרשים בסעיף זה . לגבי דרישה זו ניתן להסתפק בפירוט לגבי 7 השנים האחרונות להתקשרות היינו 2013 עד 2020.

סעיף 18.7 דוח ממערכת הר הכסף: הואיל והתובע ממילא נדרש להמציא את הדוחות השנתיים מכל קרנות הפנסיה וההשתלמות ל-7 השנים האחרונות להתקשרות , מדובר בדרישה מיותרת והיא נדחית.

סעיף 18.8. מסמכים לגבי קרן השתלמות: פורט כיצד דרישה זו תניב חשיפת נתונים נוספים רלבנטיים מעבר לאלה שכבר נדרש התובע להמציא ביחס לסעיף קודם . לכן הדרישה נדחית.

סעיף 18.9 תדפיס חשבון בנק עסקי ופרטי של התובע לתקופה 2005 עד 2020: מדובר בדרישה שאין בה לתרום לבירור המחלוקת מעבר לנתונים שאמורים להתקבל מכל הדוחות והקבלות שנדרש התובע לגלות, ומהם ניתן לקבל את מלוא המידע אודות הכנסות והוצאות בעסקו בין אם באמצעות החברה בבעלותו ובין אם באופן אישי. על כן , אין הצדקה לחשיפת מלוא פרטי חשבון בנק של התובע חשיפה הכרוכה בפגיעה בפרטיות מבלי שלמידע המצוי במסמכים תרומה רלבנטית עודפת ממשית מעבר למסמכים ש כבר נקבע שנדרש להמציא. לסיכום, הדרישה נדחית.

סעיף 18.10 דרישה לקבל הסכמי התקשרות של התובע או החברה בבעלותו עם גורמים נוספים בתקופה בה העניק שירותים לנתבעות : התובע בתצהיר הגילוי מטעמו (מיום 22.2.21) התייחס לדרישה זו וציין כי אין ברשותו מסמכים כאלה. הואיל והדרישה רלבנטית (לבחינת הפן השלילי) מצאתי להורות לתובע להגיש תצהיר משלים בו יציין האם היו בעבר בחזקתו מסמכים מהסוג המבוקש וכיצד ואימתי יצאו מרשותו.

סעיף 18.11 דרישה לקבל הסכמי עבודה של התובע עם עובדיו ככל שהיו, הסכמי התקשרות עם חברות ניקיון , קבלות עבור ציוד משרדי: הדרישה מיותרת שכן המידע הרלבנטי העיקרי אמור להיות בדוחות לרשויות המס ובמסמכים נוספים שהתובע נדרש ממילא להמציא כמפורט לעיל.

סעיף 18.12 דרישה לקבל מסמכים שונים הנוגעים לעובדים שהעסיק התובע: הואיל וב"כ התובע הסכימה בדיון לפניי להמציא דוחות לגבי עובדים שהעסיק התובע (או חברה בבעלותו) בתקופת ההתקשרות , יומצאו טופסי 106 של העובדים הללו ככל שטרם נעשה הדבר (פרו' עמ' 3 ש' 27). אין צורך בהמצאת מלוא המסמכים שצוינו בבקשה שכן מדובר בכפל דרישה.

סעיף 18.13 דרישה לקבל כל תכתובת ומסמכים שהועברו בין הצדדים בתקופה 2005 עד 2020: בתצהיר מיום 22.2.21 התייחס התובע לדרישה זו וטען כי אותרו מסמכים נוספים מעבר לאלה שהועברו בתצהיר הגילוי הכללי. התובע יגיש תצהיר משלים בו יציין במפורש כי מעבר למסמכים שאליהם מתייחס תצהיר הגילוי הכללי הראשון וכן התצהיר ה נוסף מיום 22.2.21 אין בידו מסמכים נוספים מהסוג המדובר ויתייחס לשאלה האם היו בחזקתו בעבר מסמכים כאלה וכיצד ואימתי יצאו מרשותו .

סעיף 18.14 תכתובת עם משהב"ט לעניין העסקת התובע כשכיר בנתבעות: לפי תצהיר התובע מיום 22.2.21 אין ברשותו מסמך כזה ולכן לא נדרש לדון בבקשה.

סעיף 18.15 כל מסמך הקשור לחברה או עסק עצמאי של התובע: מדובר בדרישה גורפת וכללית ומטעם זה היא נדחית (לעניין זה ראה תגובת התובע בסעיף 2.16 לתצהיר מיום 22.2.21).

סעיף 18.6 תמלולים של הקלטות שהועברו במסגרת גילוי מסמכים כללי: הדרישה נדונה ברישא.

בכל הנוגע לדרישות נוספות שנכללו בתשובת הנתבעות מיום 25.3.21 : דרישות אלה נובעות לטעמן של הנתבעות ממסמכים נוספים שהגיש התובע לאחר תצהיר גילוי המסמכים הראשון.

לא ניתן במסגרת תשובה לתגובה לבקש מסמכים שלא נכללו בבקשה המקורית. על כן הדרישות המדוברות נדחות בשלב זה מהטעם הדיוני כאמור. על ב"כ הנתבעות לפנות במישרין לב"כ התובע בבקשה להמציא מסמכים משלימים ביחס למסמכים נוספים שהועברו . ככל ש הדרישה לא תיענה בחיוב, רשאי ות הנתבעות להגיש בקשה נוספת בעניין . כל דיון בנושא הוא מוקדם משלא נעשתה פנייה מוקדמת כמקובל.

אשר לבקשת הנתבעות למחיקת התביעה ו/או פסיקת הוצאות לאור הגשת שני תצהירי גילוי מסמכים נוספים לאחר תצהיר הגילוי הכללי הראשון : הבקשה נדחית. מחיקת הליך הוא סעד דרסטי שיש לנקוט רק במקרים חריגים ונדירים. התובע לא הפר החלטה בנוגע לגילוי מסמכים ואין הצדקה למחיקת ההליך.

לגבי הוצאות : ככל שבהליך הוכחות יתברר, כי התובע הסתיר מסמכים בתצהיר הראשון, נושא ההוצאות ידון בפסק הדין הסופי. בשלב זה , אין לפסוק הוצאות בגין הגשת שני תצהירים נוספים. לגבי התצהיר מיום 22.2.21 מדובר בתצהיר שנערך רובו ככולו בתשובה לדרישת המסמכים הספציפיים. לגבי התצהיר השלישי, עולה ממנו, כי מסמכים שב יקש התובע במסגרת בקשת גילוי מסמכים ספציפיים התקבלו אצלו "בימים האחרונים" ומדובר בתצהיר שנחתם ביום 20.5.21. על כן מובן מדוע מסמכים אלה לא נכללו בתצהירים הקודמים. לגבי נסיבות קבלת המסמכים הללו ולגבי מסמכים נוספים שהתובע הצהיר, כי אינם ברשותו ממילא יוכלו הנתבעות לחקור בחקירה נגדית את התובע בסוגיות הללו (ראו: בשינויים המחויבים ברע (ארצי) 4291-04-21‏ ‏ שלמה א. אנג'ל בע"מ - בן ציון גיני מנשה‏ (21.6.21)).

עוד יצוין, כי התובע פעל כמצופה ממנו שכן חלה חובה על צד לעדכן את תצהיר גילוי המסמכים שלו ככל שעולה בידו לאתר מסמכים נוספים, או כאשר מגיעים לידיו מסמכים נוספים . בהתחשב בעובדה שטרם הוגשו תצהירי העדות הראשית אין הצדקה לחייב בהוצאות בגין עצם הגשת תצהיר גילוי משלים. לא נגרמו הוצאות לנתבעות, למעט הצורך להגיב לעניין דרישת מסמכים ספציפיים שבהמשך כאמור הגיעו לידי התובע בדרך אחרת. ברם, לפי הנטען בתצהיר התובע מיום 20.5.21 בעת שדרש את המסמכים הם לא היו ברשותו ולכן אין לחייב בהוצאות לגבי עצם הדרישה .

הואיל והתובע הסכים בתגובה אחרונה (סעיף 4 לתגובה מיום 6.7.21) לפרט אודות הנסיבות שהמסמכים הללו הגיעו לידו יתכבד לציין בתצהיר המשלים שממילא נדרש להגישו את הנסיבות המדוברות. כל בירור נוסף בעניין יעשה כאמור בשלב ההוכחות.

כל מסמך או תצהיר שנקבע שיש להמציא לצד שכנגד, לרבות בקשה משלימה מצד הנתבעות כמפורט בסעיף 39 להחלטתי הדבר יעשה עד ליום 8.11.21.

לאור התוצאה יישא כל צד בהוצאותיו.

צו לתצהירים יינתן בנפרד.

ניתנה היום, י"ח תשרי תשפ"ב, (24 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: בני דור
נתבע: אהמסה פלדות בע"מ
שופט :
עורכי דין: