ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ה.א וויג'ין פרויקטים בע"מ נגד מזגני רמי בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אבישי רובס

תובעת (נתבעת שכנגד)

ה.א וויג'ין פרויקטים בע"מ

נגד

נתבעים (תובעים שכנגד)

  1. מזגני רמי בע"מ
  2. רמי מזלבט

החלטה

1. בפני תביעות הדדיות, שעניינן הסכמים לביצוע עבודות מיזוג אוויר בין שתי חברות קבלניות.

2. בקליפת אגוז, התובעת טענה כי הנתבעים לא סיפקו יחידות צ'ילרים (או יט"אות) במועדים להם התחייבו בהסכם, לא השלימו את העבודה ואף העבודה החלקית שביצעו התבררה כלקויה וגרמה לתובעת נזקים.

הנתבעים טענו, כי התובעת נמנעה מלשלם להם כספים בעד העבודה שבצעו, ובכלל זה מקדמות אשר יאפשרו להם לעמוד בהתחייבויותיהם ולהזמין יט"אות כמוסכם. הנתבעים הדגישו, כי מנהלי הפרויקטים (חברת י. שומרוני או יתדות) שילמו לתובעת עבור עבודת הנתבעים, אך זו שלשלה את הכספים לכיסה ולא שילמה את מה שהתחייבה על פי ההסכם. הנתבעים אישרו, כי קבלן המשנה מטעמם התקין בטעות צנרת פלדה חלף צנרת פלסטיק, וכי מיד עם גילוי הטעות שקדו על תיקונה והחלפת הצנרת, אך התובעת לא אפשרה להם להקטין את נזקיהם ופנתה לקבלן אחר להשלמת העבודה.

ההכרעה בתביעות מצריכה אפוא, למעשה, התחשבנות בין הצדדים בנוגע לעבודות מיזוג אוויר שבוצעו בפרויקט .

3. במהלך הדיון שהתקיים ביום 11.3.2021 הבהרתי, כי לאור המחלוקת בין הצדדים, אני שוקל למנות מומחה מטעם בית המשפט, שיבדוק את החשבונות המאושרים, דו"חות הביצוע ויתר המסמכים שהגישו הצדדים, וייתן חוות דעת בנוגע להתחשבנות ביניהם. התובעת הסכימה לכך ואילו הנתבעים ביקשו להמתין עם ההכרעה עד לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית. קיבלתי את עמדתם והשהיתי את מינוי המומחה עד לאחר הגשת תצהירי העדות הראשית.

4. ביום 11.5.2021 הוגשו תצהירי התובעת. ביום 17.6.2021 נערך דיון מקדמי נוסף, במסגרתו ניתנה לנתבעים ארכה להגשת תצהיריהם עד ליום 20.7.2021. עוד הורתי, כי בד בבד עם הגשת התצהירים, יודיעו הנתבעים את עמדתם בנוגע למינוי מומחה מטעם בית המשפט.

5. תצהירי הנתבעים הוגשו ביום 22.8.2021 וביום 23.8.2021 הודיעו על התנגדותם למינוי מומחה מטעם בית המשפט, ממספר נימוקים, אליהם אתייחס בקצרה להלן.

א. נטען, כי בין הצדדים קיימת מחלוקת בדבר היקף העבודות שאושרו על ידי מנהלי הפרויקט (חברת י. שומרוני או יתדות). מאחר והתובעת טוענת כי חלק מהאישורים נוגעים לעבודות שלא בוצעו בפועל, לא יוכל המומחה להכריע בכך.

לא מצאתי ממש בטענות אלה. מהנדס מומחה, העוסק בניהול פרויקטים גדולים דומים, מכיר הן את ההתנהלות הנוהגת והן את משמעות האישורים שניתנים, בין מראש ובין בדיעבד. בנוסף הוא יוכל להשוות בין המסמכים שהגישו הנתבעים (תשריטים וכתבי כמויות) המעידים על העבודה שבוצעה על ידם לבין האישורים שניתנו, ולחוות את דעתו בסוגיה זו.

ב. נטען, כי היקף העבודות שהנתבעים ביצעו והיקף העבודות שביצעו קבלנים אחרים, שהוכנסו לעבודה במקומם, שנוי במחלוקת, ולמומחה אין כלים לבדוק מה בוצע על ידי מי.

הנתבעים הדגישו בתצהירי העדות הראשית, כי עבודתם נבחנה ואושרה פעמיים - הן על ידי נציג התובעת והן על ידי מפקח מטעם משרד הביטחון (ראה סעיף 12 לתצהיר הנתבע וסעיף 8 לתצהיר מר מוחמד שרארה). משמע, לשיטת הנתבעים קיימים אישורים של שני גורמים, המתייחסים לעבודות שביצעו בפועל. את האישורים ניתן כמובן להעביר לעיון המומחה, כדי שיחווה את דעתו על היקף העבודות שבוצע על ידם. בנסיבות אלה , גם בטעם זה אין ממש. נהפוך הוא, למומחה יש ידע, ניסיון וכלים לבדוק לעומק את טענות הצדדים בנקודה זו, על בסיס המסמכים והאישורים וכל בדיקה אחרת שימצא לנכון להורות עליה, ולחוות את דעתו בעניין.

ג. בעניין התקנת צנרת הפלדה טענו הנתבעים, כי השאלה היא האם אישרה התובעת את התקנת צנרת הפלדה, האם קיבלה תשלום על כך ממנהלי הפרויקט ומדוע לא שילמה לנתבעים את התמורה ש קבלה לידיה.

דומה, כי הנתבעים נתפסו לכלל טעות בנקודה זו. הטענה, כפי שנוסחה, כורכת יחדיו, שתי שאלות שונות. הראשונה - אילו עבודות אושרו על ידי מנהלי הפרויקט בעניין הצנרת הלקויה שהותקנה. השנייה - האם מבחינה חוזית זכאים הנתבעים למה שאושר, ככול שאושר. השאלה הראשונה היא עניין למומחיות, והיא נגזרת מאישורי העבודה בפועל, החשבונות ששולמו, בשים לב לכך שמדובר בחשבונות חלקיים, והקיזוזים שבוצעו, ככול שבוצעו, בדיעבד או בחשבונות אחרים. בירור שאלה זו ייעשה על דרך עריכת התחשבנות בין הצדדים. השאלה השנייה היא עניין משפטי, לשיקול דעת בית המשפט, ותיגזר ממערך ההסכמים בין הצדדים והתנהגותם בפועל, הגם שאין מניעה שהמומחה יחווה דעתו גם בעניין זה, על בסיס ניסיונו.

העובדה שהשאלה הראשונה היא עניין למומחיות, אין בה כדי להשפיע על השאלה השנייה. ממילא, בית המשפט הוא הפוסק האחרון ואינו כבול לאמור בחוות דעת המומחה (ראה בעניין זה ע"א 2934/94, 2980/94 סולל בונה נגד ארז איתן ואח' (2.9.1996) ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נגד מונטי רבי ואח' (31.12.1988), ת.א. (מחוזי-י-ם) 1760/96 אוטמזגין דוד נגד כדורי פיתוח עירוני בע"מ (31.7.2000)).

מינוי מומחה מטעם בית המשפט נועד להוסיף מידע, שאינו בגדר ידיעה שיפוטית, אודות הסכסוך בין הצדדים וטענותיהם השונות ו בענייננו, תמונה הוגנת וסבירה של מה שבוצע בפועל בשטח ומה אושר לתשלום. אין במינוי המומחה כדי להשפיע על קביעות בעניינים של משפט, הנתונים בסופו של דבר לשיקול דעת בית המשפט.

ד. הנתבעים טענו, כי כל התעלות והעבודות שביצעו כוסו זה מכבר בגבס או באלמנטים אחרים והמומחה לא יוכל לבצע מדידות של אלמנטים נסתרים.

התחשבנות בין הצדדים לא מחייבת בהכרח בדיקת הביצוע בשטח, אלא ניתן לבדוק את המסמכים שהגישו הצדדים, ובפרט כתבי כמויות, אישורי ביצוע וחשבונות מאושרים לתשלום. על בסיס מסמכים אלה ובדיקות אחרות עליהן יחליט המומחה, לפי שיקול דעתו, יוכל לחוות את דעתו בשאלה, מה בוצע על ידי הנתבעים ומה שולם בגין כך על ידי מנהלי הפרויקט והתובעת.

בנוסף, כפי שצויין לעיל, הנתבעים הדגישו כי עבודתם נבחנה ואושרה פעמיים - הן על ידי נציג התובעת והם על ידי מפקח מטעם משרד הביטחון. במצב דברים זה, גם לשיטתם, ניתן ככל הנראה להסתפק במסמכי הצדדים, ובפרט כתבי כמויות, תשריטים שהוגשו ואישורים שניתנו, ולהעביר את כל אלה לבדיקת המומחה.

6. סיכומו של דבר, לא מצאתי ממש בטענות הנתבעים בהתנגדותם למינוי מומחה מטעם בית המשפט ואני דוחה את טענותיהם . המחלוקת בתיק זה היא בבסיסה מחלוקת שבמומחיות, ועניינה התחשבנות בין קבלנים. מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום ניהול הפרויקטים מתבקש לצורך בירור התביעות.

7. החלטה פורמלית בדבר מינוי מומחה מטעם בית המשפט תינתן בנפרד.

המזכירות תמציא העתקים מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ז תשרי תשפ"ב, 23 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ה.א וויג'ין פרויקטים בע"מ
נתבע: מזגני רמי בע"מ
שופט :
עורכי דין: