ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גפיר מערכות כיבוי 1999 בע"מ נגד פיאנו פיאנו נתניה בע"מ :

בפני כבוד ה שופט איתי רגב

תובעת ונתבעת שכנגד

גפיר מערכות כיבוי 1999 בע"מ

נגד

נתבעת ותובעת שכנגד
פיאנו פיאנו נתניה בע"מ

פסק דין

לפני תביעה ותביעה שכנגד.

בתביעה העיקרית נטען, בתמצית, כדלקמן:
הנתבעת שכרה את שירותי התובעת לביצוע עבודות מיגון אש, עבודות שאושרו על ידי נציג הנתבעת טרם ביצוען. בגין העבודות הוציאה התובעת חשבוניות, אולם הנתבעת לא שילמה את חובה העולה כדי כ-23 אלף ₪.
התובעת צירפה לכתב התביעה את שתי החשבוניות שלא שולמו, הצעות מחיר (עם חתימה לאישור מטעם הנתבעת) ותעודות משלוח. כן צורף מכתבה של הנתבעת (מיום 18.2.16) בו נטען כי מירב העבודה שסוכמה לא בוצעה ולפיכך – מוחזרות החשבוניות ומוכחש החוב.
בהמשך הוגש מטעם התובעת תצהירו של מר פיני פרץ (להלן: פיני), שהיה אמון במסגרת תפקידו אצל התובעת על הפיקוח על העבודות אצל לקוחות התובעת. בתצהירו העיד פיני כי פיקח אחר העבודות אצל הנתבעת והיה בקשר עם הנציג מטעמה, מר אסף לב (להלן: אסף). לעדותו, הושלמו העבודות אצל הנתבעת, וכי למרות פניות חוזרות לאסף שיגיע לאתר העבודות ויחתום על החשבוניות – לא הגיע זה מעולם לאתר, למרות התחייבויותיו לעשות כן. כן ציין שאסף הודיע לו שאין לו כוונה לשלם לתובעת וכי אין טעם שיתבעו את הנתבעת , שכן "כל המשפחה [של אסף] עורכי דין".
פיני הוסיף כי אם היה עיכוב בהשלמת העבודה אצל הנתבעת היה זה עיכוב של יומיים-שלושה לכל היותר, וכי הוא נגרם כתוצאה מעיכוב בעבודתם של בעלי מקצוע אחרים שעבדו עבור הנתבעת.
פיני כפר בטענת הנתבעת (כפי שבוטאה בתצהיר מטעמו של מר הרצל אלמלם (להלן: הרצל); ר' להלן) כי ביום 10.5.15 לא הופיעו עובדים מטעם התובעת, ציין כי ביום 7.5.15 הופסקה עבודת התובעת עקב סגירת המים על ידי הנהלת האתר והסביר כי ככל הנראה לא הסתיימה העבודה באותם ימים עקב הפסקת המים – אולם התובעת ועובדיה היו במקום ועבדו בכפוף לאילוצי הפסקת המים.

בתביעה שכנגד נטען, בתמצית, כדלקמן:
התובעת (הנתבעת שכנגד) לא ביצעה את העבודות שסוכמו, למרות פניות חוזרות ונשנות גם לאיש הקשר מטעם התובעת, פיני. כתוצאה מהפרת ההסכם, כפי שתועד גם במכתב הנזכר לעיל מיום 18.2.16, נאלצה הנתבעת להחליף את התובעת בקבלן אחר – ונגרמו לה נזקים משמעותיים, כולל הפסד בקשר לדמי שכירות של חודש וחצי (בסך 31 אלף ₪), אותם היא תובעת במסגרת התביעה שכנגד.
לכתב התביעה שכנגד צורף העתק התכתבות במסרונים עם נציג התובעת, פיני, המכתב מפברואר 2016 ומכתב עו"ד של התובעת שכנגד שנשלח לב"כ הנתבעת שכנגד לאחר הגשת התביעה.
לפני ישיבת קדם המשפט הוגש תצהיר מטעמו של הרצל, כאמור, שעבד עבור החברה ששימשה כקבלן העיקרי בפרויקט בניית המסעדה של הנתבעת. בתצהירו נטען כי הובהר לתובעת שלוח הזמנים לביצוע העבודה קצר, וכי התובעת עיכבה את העבודה במשך כחודש בו לא השלימה את העבודה. העיכוב גרם לעיכוב בעבודתם של קבלנים אחרים (גבס, צבע, חשמלאי) והדבר הוביל לעיכוב של כחודש בפתיחת המסעדה. לתמיכה בתצהיר צורפו מיילים בין הרצל ואסף, מחודש מאי 2015. כך, במייל מיום 13.5.15 נטען כי במשך שלושה שבועות ביקשו מפיני להגיע ולסיים העבודה באתר, אך "נתקלנו בתירוצים שונים ממנו". במייל מפורטות טענות גם ביחס להתנהלותם של קבלני משנה אחרים.
בהמשך צורפה חשבונית מטעמו של קבלן עבודות צנרת וריתוך, שנטען כי ביצע את העבודה במקום התובעת (קבלה מיום 19.4.15 ע"ס 5,310 ₪).

בהעדר הסכמות, התקיימה ישיבת הוכחות בה העידו מטעם התובעת פיני ונציג התובעת, אריה יאנוס, ומטעם הנתבעת – הרצל ואסף.
ככלל, חזרו העדים על הנטען בתצהיריהם ובכתבי הטענות. פיני אישר, בין היתר, כי אין בידו להציג תרשומת או יומן לתיעוד העבודה באתר הנתבעת, ולא שלל את הטענה כי נטען בפניו בשיחה עם אסף כי התובעת מעכבת את העבודות. הרצל טען כי קבלן אחר הוא שביצע את התקנת המתזים והתובעת רק ביצעה בדיקה שלהם, אולם לא היה בידו להציג אסמכתא לכך. הרצל הדגיש, בעדותו, כי האיחורים שפורטו במיילים ביטאו איחורים נוספים, שכן "איחור גורר איחור". אסף אישר כי אין מחלוקת באשר לעצם ההתקשרות עם התובעת אלא באשר לביצוע העבודה לה התחייבה.

מן המקובץ עולה כי, כאמור, התובעת הוכיחה את עצם ההתקשרות עם הנתבעת ואת תנאי ההתקשרות – ואלו לא היו שנויים במחלוקת. מעדותם המצטברת של פיני ושל הרצל, שהיו בעלי המקצוע שנכחו בפועל באתר העבודה, עולה כי הוכח שעבודתה של התובעת אכן הושלמה בסופו של דבר – וטענתיו הכלליות של הרצל כי לא התובעת היא שהשלימה העבודה אלא קבלן אחר לא הוכחה (הרצל, בהגינותו, אישר כי ישנם נתונים שאינו זוכר עוד בחלוף מספר שנים מאז בוצעו העבודות; החשבונית שצורפה לכתבי הטענות מטעמו של הקבלן האחר היא מחודש אפריל 2015, כחודש לפני שגם לפי המיילים של הרצל עדיין עבדה התובעת במקום – כך שאינה יכולה לבטא עבודה שבוצעה במקום התובעת וכהשלמה לעבודתה של זו).
גם מעדותו של אסף לא ניתן היה ללמוד אלא על אסמכתא לעיכוב של ימים ספורים, לכל היותר, הקשורים לעבודתה של התובעת (ומעדותו של פיני נשמע הסבר לעיכוב באותם ימים – שעילתו בפעולות שבוצעו על ידי בעלי הנכס, שמי מטעמו לא העיד ולא צורפה כל ראיה מצדו), ומראיות הנתבעת עולה, כאמור לעיל, כי גם נגד קבלני משנה אחרים של הנתבעת היו לנתבעת טענות בדבר איחורים ועיכובים (ואף שנטען כי העיכובים של התובעת הם שגררו עיכובים אחרים, הדבר לא בא לידי ביטוי, למשל, במייל מזמן אמת שצורף לכתבי הטענות).

אני קובע, לפיכך, שהתובעת הוכיחה תביעתה וכי על הנתבעת לשלם את סכום החשבוניות בהתאם להסכם בין הצדדים.
הנתבעת תשלם לתובעת, לאור זאת, את סכום התביעה בסך 22,785 ₪, בצירוף אגרת בית המשפט בסך 760 ₪, את שכר העד (פיני) בסך 350 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 3,418 ₪. הנתבעת תישא גם בשכר עדותו של הרצל בסך 350 ₪ נוספים.
הפקדון שהפקידה התובעת להבטחת הוצאות העד מטעמה (ביום 27.8.20) יושב לתובעת באמצעות ב"כ. הפקדון שהפקידה הנתבעת להבטחת הוצאות העד מטעמה (ביום 15.2.21) יושב לנתבעת באמצעות ב"כ – לאחר הגשת אישור לתיק בית המשפט כי הוצאות העד, הרצל, שולמו לו.

משלא הוכח העיכוב בפועל למעלה מאותם שלושה-ארבעה ימים כאמור לעיל, ולא הוכחו נזקי התובעת שכנגד כפועל יוצא מכך – ואחריותה של הנתבעת שכנגד (ביחס גם לקבלני המשנה האחרים) לאיחור זה ולנזקיו, נדחית התביעה שכנגד.

זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, ט"ז תשרי תשפ"ב, 22 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גפיר מערכות כיבוי 1999 בע"מ
נתבע: פיאנו פיאנו נתניה בע"מ
שופט :
עורכי דין: