ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנימין ליפסון נגד עוז מורן יעוץ למשכנתאות בע"מ :

בפני כבוד ה שופט איתי רגב

תובע

בנימין ליפסון

נגד

נתבעת
עוז מורן יעוץ למשכנתאות בע"מ

פסק דין

לפני תביעה על סך 5,243 ₪.

בכתב התביעה נטען, בתמצית, כדלקמן:
בספטמבר 2020 נחתם הסכם בין הצדדים ולפיו תפעל הנתבעת לקדם עבור התובע מחזור משכנתא, בתמורה לתשלום בסך 7,500 ₪. התובע שילם מקדמה בסך 4,243 ₪.
בדצמבר 2020 יצר קשר התובע עם אורית, שהיתה הנציגה שטיפלה בו, וזו עדכנה אותו כי אינה עובדת עוד אצל הנתבעת. למחרת יצר קשר התובע עם הנתבעת וביקש לבטל את העסקה בין הצדדים, משום שהטיפול לא היה לשביעות רצונו. בתחילת ינואר 2021 שב התובע ופנה לנתבעת בדרישה דומה.
רק לאחר מכן פנה נציג מטעם הנתבעת לתובע ועדכן אותו שהבקשה למחזור המשכנתא נדחתה על ידי הבנק מספר חודשים קודם לכן, בשל ניהול לא תקין של המשכנתא. התובע אישר כי בשני מקרים לא היה כיסוי לתשלום המשכנתא, מסיבות טכניות, אולם טען כי לא ידע על כך משום שתשלומים אלו לא הופיעו בדו"חות המשכנתא ולכן לא היה עליו להניח כי תהיה בעיה כלשהי במחזור המשכנתא.
הנתבעת טענה, מנגד, כי הסתרת המידע על ידו מהווה ויתור מצדו על כל טענה נגדה בקשר להסכם ביניהם.
התובע עותר להורות על ביטול ההסכם בין הצדדים, על השבת המקדמה ועל תשלום סך 1,000 ₪ נוספים בגין עגמת נפש והוצאות משפט.

בכתב ההגנה נטען, בתמצית, כדלקמן:
במסגרת פגישת ההתקשרות בין הצדדים נשאל התובע על מצבו הפיננסי ונדרש להשיב על שאלות בקשר למקרים של החזרות שיקים, אי תשלום בקשר להלוואות והוראות קבע וכיו"ב. התחייבות הנתבעת לקצר את תקופת החזר המשכנתא, תוך העלאת התשלום החודשי, היתה על יסוד הצהרתיו של התובע בקשר למצבו הפיננסי.
בדיעבד התברר כי הכנסותיו של התובע נמוכות מכפי שהצהיר וכי הוא מחויב לשתי הלוואות שלא הצהיר עליהן. שני בנקים אליהם פנתה הנתבעת, ימים לאחר חתימת ההסכם עם התובע, סירבו לאשר מחזור משכנתא.
הנתבעת טוענת כי הן בספטמבר 2020 והן בינואר 2021 הציעה לתובע להקפיא לחצי שנה את הטיפול במחזור המשכנתא (ולחילופין – כי תשיב לו 2,000 ₪ מהמקדמה בתמורה לביטול ההסכם), אולם התובע דחה הצעה זו. הנתבעת טוענת כי היא זכאית למלוא שכר הטרחה שהתובע התחייב לשלם לה.

התובע הגיש כתב תשובה לכתב ההגנה, ואישר כי לא הזכיר בפני הנתבעת את שתי ההלוואות הנוספות. יחד עם זאת, כל טענה בדבר גובה הכנסותיו אינה רלוונטית למחלוקת עם הנתבעת שכן הבקשות למחזור המשכנתא נדחו מחמת ניהול המשכנתא ולא על רקע הכנסתו.
התובע מדגיש כי פעל בתום לב וכי לא היה לו כל אינטרס להסתיר מידע מהנתבעת ולגרום לעצמו נזק.
התובע כופר בטענת הנתבעת בדבר המועד בו קיבלה את תשובת הבנקים, שכן מסמכים פיננסים ממנו הועברו לנתבעת רק במהלך אוקטובר 2020, ואף בתחילת נובמבר, ועל כן – לא יתכן כי עוד קודם לכן התקבלו תשובות הבנקים ו כי כבר בספטמבר הוצע לו להקפיא או לבטל את ההסכם.

בדיון חזרו הצדדים על טענותיהם.
התובע הדגיש כי לא היה לו כל אינטרס להסתיר מידע מהנתבעת ובאופן שהיה עשוי לפגוע בו עצמו, וכי נותר בתחושה כי הנתבעת מיהרה להחתים אותו על ההסכם ומאז לא היה לו עם מי לדבר אצלה. נציג הנתבעת, מנגד, הדגיש כי התובע הסתיר מספר נתונים רלוונטים אודות התנהלותו הפיננסית (החזרי חיובים מחמת העדר כיסוי, הלוואות שלא הוזכרו, התראות של הבנקים).

כנספח לכתב התביעה הציג התובע את פירט הזמנת השירותים שצורף כנספח להסכם שנחתם בין הצדדים (נספח א' לכתב התביעה ), ואשר מבטא את האמור לעיל באשר לתמורה ששילם התובע ולהתחייבות הנתבעת לקיצור תקופת ההלוואה בקשר למשכנתא בכפוף להעלאת סכום ההחזר החודשי.
בתנאי ההסכם נקבע, בין היתר, כי שכר הטרחה ישולם על ידי הלקוח במלואו (ולא יאוחר ממועד קבלת אישור עקרוני מהבנק), וכי אם יבקש הלקוח לבטל את ההתקשרות עם הנתבעת הוא מתחייב לשלם לה סך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. בס' 3(ד) הוסכם במפורש כי אם יתברר שההסכם אינו ישים מחמת נתוני אשראי שלישי של הלקוח, עדיין יהיה על הלקוח לשלם את מלוא שכר הטרחה של הנתבעת.
בס' 3(ה) נקבע כי התמורה המוסכמת נקבעה על יסוד הצהרות הלקוח ומחירון הנתבעת, וכי אם יתברר כי הצהרות התובע באשר למצבו הפיננסי אינן נכונות יתכן ויחול שינוי בתמורה.
לכתב ההגנה צורף ההסכם המלא בין הצדדים. בהסכם זה מצוין, בין היתר, כי הלקוח מתחייב למסור לנתבעת את מלוא המידע הנכון והעדכני באשר למצבו הפיננסי (ס' 3 להסכם ובפרט – ס' 3.3). התובע אף אישר בחתימתו על ההסכם כי הסתרת מידע מהנתבעת תהווה הפרת ההסכם בין הצדדים, תוך שהנתבעת תהיה זכאית למלוא שכר הטרחה ששולם.

מצאתי לדחות את התביעה.
התובע מאשר, בהגינותו, כי בדיעבד התברר שאכן לא הוצג לנתבעת מלוא המידע הנכון אודות מצבו הפיננסי. די בכך על מנת שייקבע כי התובע, ולא הנתבעת, הוא שהפר את ההסכם בין הצדדים. אמנם, ברור ההגיון שבטענת התובע שלא היה פועל כך במודע נוכח האפשרות שיהיה בהסתרת מידע מהנתבעת כדי לסכל את האפשרות שתצליח למחזר את הסכם המשכנתא שלו, ורשמתי גם הטענה כי לא בשל כך נדחו הפניות לבנקים (אף שלא מצאתי כי מי מהצדדים צירף אסמכתא לנסיבות דחיית הפניה לבנקים) אולם לשונו של ההסכם בין הצדדים פשוטה וברורה ומדברת בעד עצמה.
הנתבעת התחייבה לפעול לשינוי תנאי ההסכם בין התובע לבין הבנק למשכנתאות על יסוד המצג שהעמיד לרשותה התובע ועל בסיס הנתונים שצורפו על ידו. בפועל, וכפי שמאשר התובע, כאמור, התברר כי מצג זה לא היה מדויק וכי הנתונים לא היו מלאים.
משכך, ההסכם בין הצדדים הופר על ידי התובע ובהתאם להסכם ביניהם – זכאית הנתבעת לשכר הטרחה ששילם לה.
רשמתי לפני כי הנתבעת עותרת בכתב ההגנה לחייב את התובע לשלם לה את מלוא שכר הטרחה, אולם לא הוגשה על ידי הנתבעת תביעה שכנגד (והנתבעת אף טענה כי היתה מוכנה לוותר על חלק מהמקדמה שקיבלה במסגרת פשרה עם התובע, שלא צלחה) ובמצב דברים זה לא מצאתי לחייב את התובע להוסיף ולשלם לנתבעת את יתרת שכר הטרחה המוסכמת.

התביעה נדחית.
התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך 400 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום, אחרת ישא הפרשי הצמדה למדד וריבית כדין מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

המבקש לערער על פסק הדין רשאי להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לוד בתוך 15 ימים.

ניתן היום, י"א תשרי תשפ"ב, 17 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנימין ליפסון
נתבע: עוז מורן יעוץ למשכנתאות בע"מ
שופט :
עורכי דין: