ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יפית אזרד נגד עירית טבריה :

בפני כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובעים

יפית אזרד

נגד

נתבעים
עירית טבריה

החלטה

1.בקשה לסילוק על הסף בעלת שני ראשים – האחד – חוסר סמכות עניינית ; השני – התיישנ ות.

2.מדובר בתביעה של תושב – עו"ד יפ ית אזרד להחזר כספי ארנונה אשר לטענתה גבתה ממנה הנתבעת – עיריית טבריה ,( להלן: " העירייה") ביתר במשך שבע שנים עקב טעות מדידה.

סמכות עניינית:

3.העירייה טוענת כי אין לבית המשפט סמכות להידרש לתביעה. את טענתה סומכת העירייה על כך שהשומות לשנים מושא התביעה הפכו חלוטות לאחר שלא מוצו על ידי התובעת מלוא ההליכים של השגות ועררים – בחלק מהשנים הוגשו השגות אך לא הוגשו עררים, ובחלקן – לא הוגש דבר.

4.מכתבי הטענות של התובעת עולה כי העובדות לצורך הגשת השגות ועררים לשנים הרלוונטיות היו ידועות לה בזמן אמת בעת קבלת השומות . לטענת הנתבעת – משלא הוגשו השגות ו/או עררים – אין לאפשר לתובע ת לעקוף את ההליך הקבוע בחוק על ידי הגשת תביעה כספית לקבלת החזר לאחר שהשומה הפכה לחלוטה.

5.אין ניתן לדחות בקש את טענת העיריה . לכאורה – יש טעם בטענה. משנקבע בחוק הליך של השגה וערר על השומה, והנישום באופן מודע לא מיצה את זכותו להגיש השגה ו/או ערר – ומשם להמשיך לערכאה המוסמכת, הרי שניתן לראות בכך משום השתק או וית ור. הדיון בתביעה להחזר כספים על סמך טענות שניתן היה להעלות בהשגה ובערר עלול להתפרש כהפיכת בית המשפט למעין וועדת השגה וועדת ערר.

6.אך לאחר שבחנתי את הפסיקה – מצאתי כי בתי המשפט לא חסמו את השער בפני הנישום בסיטוא ציה קא עסקינן ובלבד שהתביעה מתבססת בין היתר על עילת רשלנות.

7.סוגיה זו התגלגלה לפתחו של בית המשפט העליון ברע"א 2842-91 עיר יית חיפה נגד לה נסיונל חברה ישראלית לביטוח בע"מ –

וכך קבע בית המשפט העליון:

"אין בחוק הנ"ל הוראה החוסמת דרך הפניה בתביעה רגילה כאשר הדיון בפני בית המשפט הרגיל כולל בין היתר את הטענה של התרשלות של הרשות המקומית, עניין הראוי לבירור לגופו ואינו ראוי למחיקה על הסף ".

8.א.התובעת המלומדת הפנתה בתגובתה לכך שתביעתה כוללת עילה של רשלנות ( סעיף 16 סיפא לכתב התביעה).

8.ב.אני דוחה את טענת הנתבעת כאילו טענת הרשלנות אינה מפורטת. אומנם ראוי היה כי הטענה תנוסח אחרת – אך משהפנתה התובעת לכל הפרק העובדתי וטענה כי ה נטען בו מהווה רשלנות, ובהינתן שאותו פרק מפורט כדבעי – ניתן לראות כי מבחינה מהותית טענת הרשלנות מפורטת ואינה סתמית.

9. מסקנה - הבקשה לדחייה על הסף בעילה של חוסר סמכות עניינת נדחית.

התיישנות:

10.מכתב התביעה עולה כי מיום ידיעת העו בדות שמקימות את העילה ועד למועד הגשת התביעה חלפו יותר משבע שנים.

11.התובעת טוענת כי יש להחיל עליה את הגנת סעיף 9 לחוק ההתיישנות הקובע כי :
"הודה הנתבע, בכתב או בפני בית משפט, בין בתוך תקופת ההתיישנות ובין לאחריה, בקיום זכות התובע, תתחיל תקופת ההתיישנות מיום ההודאה; ומעשה שיש בו משום ביצוע מקצת הזכות, דינו כהודאה לעניין סעיף זה".
12.א.המסד העובדתי להחלת הסעיף הנ"ל טמון לטענת התובעת במכתב מיום 27.1.2014 מטעם מחלקת המיסוי של העיריה. במכתב הנ"ל – הודתה הע ירייה בטעות המדידה שעומדת בבסיס התביעה , ו בהאי לישנא:
"בהמשך לפנייתך והצגת תסריטים שהוגשו למחלקה ובדיקה שנערכה במקום ביום 20.11.2013 נערכה במקום חלוקה של שטח המשרד פלוס שטחים משותפים מול המחזיקים בקומה ונמדדו השטחים המשותפים. החלוקה נערכה באופן יחסי ולפיכך זוכה חשבונך בגודל 12 מ"ר . שטח הנכס עודכן מ 38 מ"ר ל 26 מ"ר . העדכון מיום 1.1.2013 עד 16.1.2013 מועד עזיבת הנכס. חשבונך זוכה בהתאם. יתרה בחשבונך לתשלום מידי הנה 8,495 ₪ לתשלום מידי".
12.ב.על המכתב חתומה מנהלת מחלקת שומה בעירייה . על פי המכתב עותק הימנו נשלח גם למנהל מחלקת גביי ה בעירייה .
13.הנתבעת טענה בכתב ההגנה כי המכתב מיום 27.1.2014 "בטעות יסודו" – אך לא טרחה לפרט מה טיבה ומה מקורה של הטעות הנטענת.
14.א.ההודאה המפורשת של הנתבעת במכתב מיום 27.1.2014 עונה בהחלט על דרישת סעיף 9 לחוק ההתיישנות.
14.ב.הטענה כי ההודאה ניתנה בטעות היא טענה בעלמא – כללית וסתמית. בכל מקרה , גם אילו טענה זו הייתה מפורטת , אין בכך כדי להחזיר את הגלגל אחורה במישור הדיוני.
14.ג משניתנה ההודאה – ה תאפס שעון ההתיישנות ומרוץ החל מחדש . אין בחזרה מהודאה, גם אם נעש תה בתום לב, כדי להחזיר את הגלגל אחורה.

14.ד.למען הסר ספק יובהר כי במישור המהותי – לגופו של דיון, הנת בעת אינה מנועה מל הוכיח כי ההודאה ניתנה בטעות.
15.אני קובע על יסוד הנאמר לעיל כי מרוץ ההתיישנות החל מיום 27.1.2014 . המועד האח רון להגשת התביעה הוא ,אפוא, 27.1.2021 . התביעה הוגשה ב 18.1.2021 , בטרם חלפה תקופה ההתיישנות.

16.א. הערה לפני סיום –

לפני סיום, אני רואה חובה לצטט מדבריו של כבוד השופט שמגר ברע"א עיריית חיפה נגד לה נסיונל הנ"ל:

" אוסיף כי על עמדת המערערת גם מכבידה ה עובדה שאין מחלוקת בקשר לכך שאכן שולם למעשה סכום של ארנונה כללית העולה על מה שהמשיבה הייתה חייבת לשלם כדין . בנסיבות כאלה ראוי היה שהרשות הציבורית תחזיר את מה ששולם ביתר גם ללא התדיינות".

16.ב.אני ממליץ ל עירייה לפעול ברוח הדברים של כבוד השופט שמגר – אלא אם כן סבורה היא באמת כי התובעת לא שילמה יותר ממה שהיה עליה לשלם לפי דין . הדברים אמורים ביתר שאת נוכח העובדה שסכום הקרן שבמחלוקת נמוך יחסית ( פחות מ 10,000 ₪).

סוף דבר – ה בקשה נדחית.

הנתבעת תשלם לתובעת הוצאות הבקשה בסך של 1,500 ₪ תוך 30 יום וזאת ללא קשר לתוצאות המשפט.

ניתנה היום, י' תשרי תשפ"ב, 16 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יפית אזרד
נתבע: עירית טבריה
שופט :
עורכי דין: