ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הייתם שאור נגד ממונה על חדלות פירעון :


בפני כבוד ה שופטת חוי טוקר

המבקש:

הייתם שאור, ת"ז XXXXXX755
על-ידי עו"ד אסף גאנם

נגד

המשיב:
ממונה על חדלות פירעון – מחוז ירושלים
על-ידי עוה"ד שמרית אוחיון

החלטה

לאחר שהממונה בחן את בקשת החייב ומצא כי היא הוגשה בהתאם להוראות סעיף 321(ב) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "החוק"), אני מורה על הבאת הצעת החייב להסדר חוב לאישור הנושים.
לשם כך, אני ממנה את עו"ד אורן יעקבלביץ מרח' יגאל אלון 96 תל אביב, למנהל הסדר החוב (להלן: "מנהל ההסדר").
המזכירות תעדכן במערכת נט המשפט.
עד ליום 3.10.21 יגיש מנהל ההסדר לממונה תצהיר על כך שאינו עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, כאמור בסעיף 125(ג) לחוק.
הממונה ינהל קופת הסדר אליה יועברו כל הכספים הקשורים להליך ההסדר.
החייב יפקיד בקופת ההסדר עד ליום 24.10.21 סך של 6,165 ₪, אשר יהווה מקדמה לתשלום שכר טרחת מנהל ההסדר, הוצאות ההסדר ואגרת הניהול.
החייב ישלם לקופת ההסדר סך של 1,000 ₪ לחודש, החל מיום 1.1 1.21 ועד לראשון לכל חודש עוקב.
עם ביצוע התשלום כמפורט בפיסקה 6 לעיל יודיע על כך החייב לממונה ולבית המשפט, ובכפוף לביצועו, כאמור, יעוכבו ההליכים המשפטיים הננקטים כנגד החייב על-ידי הנושים הבלתי מובטחים ללא צורך במתן החלטה נוספת, וזאת עד למועד הדיון בבית המשפט.
עם קבלת ההודעה לפי פיסקה 8 לעיל על ביצוע התשלום כמפורט בפיסקה 6 לעיל וכל עוד עיכוב ההליכים בעינו, תעוכב יציאתו של החייב מן הארץ.
חל איסור על החייב לבצע כל פעולה בנכסיו ללא אישור הממונה.
הנושים יגישו למנהל ההסדר תביעות חוב לא יאוחר מיום 23.12.21.
מנהל ההסדר יקבע מועד ומקום לכינוס אסיפות נושים לדיון בהצעת ההסדר, וזאת לא יאוחר מיום 21.2.22.
עד ליום 4.11.21 יודיע מנהל ההסדר לחייב ולממונה על מועד ומקום האסיפות, יפעל לכינוס האסיפות במועד ובמקום שיקבעו ויערוך פרוטוקול באשר לתוכן הדברים שהועלו באסיפות.
עד ליום 4.11.21 ישלח מנהל ההסדר בדואר רשום עם אישור מסירה, הודעות על הליך ההסדר לכלל הנושים, ישירות לכתובתם האישית ובנוסף גם לבאי כוחם, במידה והם מיוצגים, וזאת על פי הפרטים שמסר החייב במסגרת בקשתו.
בהודעה לנושים יכלול מנהל ההסדר את הפרטים שנמנו בסעיף 5.2 לתגובת הממונה.
עד ליום 4.11.21 הממונה יפעל לפרסום הודעה באתר הממונה על הגשת בקשת החייב לפי סעיף 321 לחוק, בצירוף פרטים אודות מנהל ההסדר שמונה, המועד האחרון להגשת תביעת חוב למנהל ההסדר באמצעות הממונה, מועד אסיפת הנושים להצבעה על הצעת ההסדר ומועד הדיון שנקבע בבית המשפט לדיון בתוצאות אסיפות הנושים ולאישור הצעת ההסדר.
עד ליום 4.11.21 יפרסם מנהל ההסדר הודעות בשני עיתונים (אחד מהם כלכלי) על הגשת הבקשה לאישור ההסדר לפי סעיף 321 לחוק, בצירוף הפרטים שנמנו בסעיפים 5.2 ב'-ד' לתגובת הממונה ואת אופן קבלת המסמכים המפורטים בסעיף 5.2א' לתגובת הממונה.
מנהל ההסדר יבדוק את תביעות החוב שיוגשו ויכריע בהן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר הגשתן.
מנהל ההסדר ימציא לנושים ולחייב את הכרעתו המנומקת בתביעת החוב.
עד ליום 14.3.22 יגיש מנהל ההסדר לבית המשפט ולממונה דין וחשבון על התנהלות הליכי ההסדר. הדוח יכלול, בין היתר, את הפרטים שנמנו בסעיף 5.5 לתגובת הממונה.
שכרו של מנהל ההסדר כפי שייפסק על ידי בית המשפט, הוצאותיו ואגרת ההשגחה לממונה ישולמו על ידי החייב בנוסף לסכום המוצע לנושים במסגרת ההסדר.
נקבע לדיון בתוצאות אסיפות הנושים ובאישור הצעת ההסדר ליום 28.3.22 בשעה 08:50.
המזכירות תשלח ההחלטה לחייב, לממונה ולמנהל ההסדר שמונה.
ניתנה היום, ח' תשרי תשפ"ב, 14 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הייתם שאור
נתבע: ממונה על חדלות פירעון
שופט :
עורכי דין: