ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסף קובי נגד שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר :

בפני כבוד הנשיא רון שפירא

עותר

אסף קובי (אסיר)
ע"י ב"כ עו"ד אנו דעואל לוסקי (סנגוריה ציבורית)

נגד

משיבים

  1. שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר - זימונים
  2. מדינת ישראל

פסק דין

הרקע לעתירות וטענות הצדדים:
לפני שלוש עתירות שהגיש העותר. במסגרת עת"א 55346-08-21 הוא מלין נגד אי קבלת טיפול רפואי מתאים למצבו; במסגרת עת"א 55334-08-21 הוא מלין נגד החזקתו בתא ענישה בתנאים לא הולמים ושלילת זכויות טלפוניות, זאת ללא מתן זכות טיעון לעניין זה; במסגרת עת"א 7183-09-21 הוא מלין נגד העברתו למתקן כליאה "השרון" וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ותוך פגיעה בעותר ובמצבו הפיזי והנפשי.

העותר הינו אסיר בן 22, המרצה מאסר של שנה, 4 חודשים ו-15 ימים, זאת לאחר שהורשע, על פי הודאתו, במספר תיקים פליליים ובגין עבירות של גניבה, פריצה לבניין שאינו דירה, הצתה והטרדה מינית. מסווג לקטגוריה א', מוגדר כטעון הגנה רמה ב', סג"ב, השגחה, מנוע טל"צ והתראה.

לטענת העותר, הוא מצוי במצב נפשי ופיזי מורכב וקשה, הוא הותקף במהלך מאסרו ותחת משמורתו של המשיב, הוא סובל מבעיה רפואית ואינו מקבל טיפול ראוי ותפריט דיאטטי מיוחד שעליו לקבל, הוא אינו אוכל ובמשך תקופה ארוכה היה מוחזק בתנאים קשים, מועבר שוב ושוב מבית כלא אחד לשני, נשלל ממנו הקשר עם העולם החיצון וזאת ללא קיום כל הליך או מתן זכות טיעון. נטען כי העותר אינו מסתגל למאסרו ואינו מצליח להישמר ולהגן על עצמו והוא זקוק לתמיכה, סיוע, הקשבה ויציבות. נטען כי הוא הועבר מכלא לכלא מספר פעמים בלי כל הודעה מוקדמת, מבלי שכל הציוד שלו הועבר עמו וללא כל התחשבות במצבו. נטען כי כל מעבר הטיל עליו מעמסה רגשית גדולה, קשיי הסתגלות חדשים, מרחק מבני משפחתו, קושי בהסדרת ענייניו וזכויותיו ודרדור במצבו הנפשי והפיזי. נטען כי התנהלות המשיב בעניינו של העותר אינה סבירה ומביאה לפגיעה ממשית בבריאותו ובכבודו.

בכל הנוגע לטענות העותר כי אינו מקבל טיפול רפואי מתאים טוען המשיב כי יש למחוק את העתירה מכיוון שב"כ העותר הסכימה למחיקתה. נטען כי העותר נבדק ונקבעו בדיקות שיש לבצע אך טרם נקבעו מועדים לתור לבדיקות. נטען כי יש המלצות רפואיות שצריך להפנות אותו לבדיקות ועם העברתו לכלא השרון כל התיק הרפואי עבר למרפאת הכלא שתטפל בהמלצות וייקבעו תורים בהקדם.

באשר לעתירת העותר בנוגע להגבלת הקשר הטלפוני ותנאי המחייה בבית המעצר טוען המשיב כי הדיון בטענות העותר כנגד תנאי המחייה בכלא קישון הפך תיאורטי שכן הוא הועבר לכלא השרון. באשר להגבלת הקשר הטלפוני טוען המשיב כי בתאריך 12.08.21 החליט הגורם המוסמך, סגן מפקד מחוז צפון, על הארכת תקופת החזקתו של העותר באגף למניעת פשיעה באמצעות הטלפון והמשך הגבלת הקשר הטלפוני של העותר למעט עם עורכי דינו ועם אמו במספרי הטלפון שאושרו. ההחלטה הינה למשך 6 חודשים. נטען כי הגבלת הקשר הטלפוני יסודה בקיומה של תשתית מודיעינית אודות פעילות פלילית ושלילית של העותר ונועדה למנוע פעילות פלילית ולשם שמירה על שלום הציבור. נטען כי ההחלטה התקבלה לאחר שנשקלו מכלול השיקולים הרלוונטיים ובהיעדר אלטרנטיבה אחרת. כן נטען כי במהלך תקופת ההגבלה ייבחן עניינו של העותר ואם יתקבל מידע רלוונטי ישקול הגורם המוסמך להקל, להחמיר או להסיר את ההגבלה בהתאם להמלצות הגורמים המקצועיים. נטען כי ההגבלות שהוטלו משקפות איזון ראוי בין מתן האפשרות ליצירת קשר של העותר עם אמו בצד יצירת מנגנון המפחית סיכון לביצוע עבירות באמצעות הטלפון. נטען כי קשר טלפוני לאסיר אינו משום זכות מוקנית אלא מהווה טובת הנאה הניתנת לשלילה במקרים בהם תפקודו של האסיר הינו שלילי וכן בהתקיים מידע מודיעיני המצדיק זאת. אישור טובת ההנאה ואופן ההטבה נקבעים על ידי המשיב ונתונים לשיקול דעתו כחלק מתפקידו ואחריותו לשמירה על האינטרס הציבורי בכל הנוגע לאסירים ועצורים המצויים במשמורתו, כמו גם הבטחת הסדר והמשמעת בבית הסוהר.

המשיב טוען כי בכל הנוגע לטענות העותר שעניינן ההחלטה להעבירו מבית מעצר קישון לבית סוהר השרון דן הגורם המנהלי המוסמך – ועדת העברות ארצית – בעניינו של העותר ביום 02.09.21 והוחלט על העברתו לכלא השרון אשר במחוז מרכז וזאת בשל שיקולי כליאה ומודיעין. נטען כי הלכה היא שאין לעצור או אסיר זכות לקבוע את מקום כליאתו וההחלטה המנהלית בדבר קביעת מקום הכליאה הינה בסמכות ייחודית של גורמי הפיקוד והמקצוע של המשיב. כן נטען כי ככלל לא יתערב ביהמ"ש בהחלטה על קביעת מקום הכליאה או העברת אסיר מכלא אחד לאחר. נטען כי העותר הועבר מבית מעצר קישון לבית סוהר השרון באופן חריג וזמני וזאת בשל שיקולי כליאה ומודיעין המצויים בליבת שיקול הדעת המנהלי של המשיב. בבסיס ההחלטה הצורך בפינוי מקומות כליאה בבית מעצר קישון לפני תקופת החגים וכן על מנת לייתר החזקת העותר בתנאי הפרדה בשל סכסוכיו באגף למנועי טל"צ בבית מעצר קישון. המשיב מבהיר כי לאחר תקופת החגים תיבחן העברתו לאגף מנועי טל"צ וזאת במסגרת סבב מנועי טל"צ. המשיב הציג לעניין זה עמדת גורמי המודיעין, חמ"ן סודי רלוונטי ודו"ח סכסוכים. נטען כי מדובר בהחלטה מקצועית וסבירה שאין מקום להתערב בה.

דיון והכרעה:
בטרם אתיחס לטענות העותר ראוי להקדים במספר מילות רקע. העותר הוא אסיר מורכב עם בעיות בתחומים שונים. נראה, כך לכאורה, שיש מקום לבחון את התנהגותו ואת המענה לבקשותיו בראיה זהיאה ובהתיחס לאשיותו המורכבת. נראה כי גורמי טיפול בשב"ס צריכים ללות בזהירות רבה את הליכי קבלת ההחלטות בעניינו של העותר. מכאן אתיחס לעתירות גופן.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת החומר שהוגש לעיוני הגעתי למסקנה כי לא נפל פגם המצדיק התערבות בהחלטות המשיב בעניינו של העותר ולכן יש לדחות את העתירות.

בכל הנוגע לטענות העותר לעניין אי מתן טיפול רפואי הולם מהמסמכים שהוצגו לעיוני עולה כי העותר קיבל טיפול רפואי מידי ומהיר לבעיות הרפואיות שהתגלו והופנה לבדיקות נוספות, אשר טרם נקבע להן תור בשל מעבר לבית סוהר אחר. לא מצאתי כי בהתנהלות המשיב בעניין זה נפל פגם המצדיק התערבות. ככל שנקבעו בדיקות לעותר בבית חולים זה או אחר יש להקפיד להביא את העותר לבדיקות במועד. ככל שעקב המעבר לכלא אחר יש הכרח לשנות את המוסד הרפואי שבו יבוצעו הבדיקות על המשיב לדאוג לקביעת התורים לבדיקות הנדרשות בהקדם האפשרי. בנוסף יבחן המשיב , באמצעות גורם רפואי מסומך, האם העותר מקבל את התפריט המתאים לבעיותיו הרפואיות .

באשר לטענות העותר בדבר הגבלת שיחות הטלפון יש לקבל טענת המשיב כי לאור המידע המודיעיני שהוצג לביהמ"ש המעיד על ביצוע עבירות באמצעות הטלפון, לא ניתן לקבוע כי נפל פגם בהחלטת המשיב או כי יש מקום להתערב בהחלטתו לעניין שיחות הטלפון. ההחלטה ניתנה במסגרת תפקידו של המשיב ואחריותו להגנה על שלום הציבור מפני אסירים ולשמירה על האינטרס הציבורי והסדר, במטרה לאזן בין הצרכים ההומאניים של העותר ובין שלום הציבור ושמירה עליו ולאור החשש כי העותר ינצל את שיחות הטלפון כדי לבצע עבירות. על כן, מדובר בהחלטה סבירה שניתנה בהתאם לסמכות המשיב ואין מקום להתערב בה בנסיבות העניין. יחד עם זאת, כפי שציין המשיב, במהלך תקופת ההגבלה ייבחן שוב עניינו של העותר והגורם המוסמך אצל המשיב ישקול האם ניתן להקל או להסיר את ההגבלה בהתאם להמלצות הגורמים המקצועיים. יצוין כי מעיון בחומר הסודי שהוגש לביהמ"ש נראה כי ייתכן שניתן יהיה בעתיד לאיין את החשש לביצוע עבירות באמצעות הגבלת שיחות הטלפון של העותר למספרים ידועים מראש והודעה מתפרצת בשיחות הטלפון של העותר. כאמור, המשיב יבחן במהלך תקופת ההגבלה שוב את עניינו של העותר וישקול האם ניתן להקל בתנאי ההגבלה בהתאם להמלצות הגורמים המקצועיים.

בכל הנוגע לטענות העותר בדבר העברתו לכלא השרון יצוין כי ועדת העברות דנה בעניינו של העותר. העברתו לכלא השרון בוצעה בשל שיקולי כליאה ומודיעין. יש לקבל טענת המשיב כי הלכה היא שאין לעצור או אסיר זכות לקבוע את מקום כליאתו וההחלטה המנהלית בדבר קביעת מקום הכליאה הינה בסמכות ייחודית של גורמי הפיקוד והמקצוע של המשיב. ככלל לא יתערב ביהמ"ש בהחלטה על קביעת מקום הכליאה או העברת אסיר מכלא אחד לאחר. המשיב טוען כי העותר הועבר מבית מעצר קישון לבית סוהר השרון באופן חריג וזמני וזאת בשל שיקולי כליאה ומודיעין המצויים בליבת שיקול הדעת המנהלי של המשיב. בבסיס ההחלטה הצורך בפינוי מקומות כליאה בבית מעצר קישון לפני תקופת החגים וכן על מנת לייתר החזקת העותר בתנאי הפרדה בשל סכסוכיו באגף למנועי טל"צ בבית מעצר קישון. המשיב הבהיר כי לאחר תקופת החגים תיבחן העברתו לאגף מנועי טל"צ וזאת במסגרת סבב מנועי טל"צ. המשיב הציג לעניין זה עמדת גורמי המודיעין, חמ"ן סודי רלוונטי ודו"ח סכסוכים. לאחר שבחנתי את החומר שהוצג לעיוני הגעתי למסקנה כי מדובר בהחלטה מקצועית וסבירה שאין מקום להתערב בה.

בכל הנוגע לטענות העותר כי נכלא בעבר בתנאים קשים נראה כי עניין זה הפך כעת לתיאורטי. כן נראה כי העברות העותר מכלא לכלא, עליהן הוא מלין, מבוססות בחומר הסודי שהוגש לביהמ"ש ולכן גם לעניין זה לא מצאתי פגם המצדיק התערבות.

לאור המפורט לעיל, מאחר שלא מצאתי כי נפל פגם המצדיק התערבות בהחלטות המשיב, לא מצאתי מקום להיעתר לעתירות והעתירות נדחות.

המזכירות תעביר עותק לב"כ הצדדים ולעותר באמצעות שב"ס.

ניתן היום, ח' תשרי תשפ"ב, 14 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

רון שפירא, נשיא


מעורבים
תובע: אסף קובי
נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר
שופט :
עורכי דין: