ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ציון בוארון נגד המועצה הדתית נתניה :

בפני כבוד ה שופטת ליאת הר ציון

תובעים

ציון בוארון

נגד

נתבעים
המועצה הדתית נתניה

החלטה

לאחר שעיינתי בסיכומי הצדדים, נחה דעתי כי יש לקבל את בקשת התובע למינוי מומחה רואה חשבון מטעם בית המשפט.

כאמור, בשלב זה של ההליך ובטרם תיקון כתב התביעה, על בית המשפט לבחון האם הנתבעת עמדה בחובתה לענין צו מתן החשבונות שניתן ביום 8.11.2020 בהסכמת הצדדים, לפיה :

"הגענו להסכמה לפיה ינתן צו למתן חשבונות מיום 27.03.2010 ואילך כנגד הנתבעת.
מובהר כי הנתבעת הצהירה עוד לפני מתן הצו כי כל החומר שברשותה, נמסר בתצהיר עדות הראשית מטעמה של מר ישראל שוורץ. מבחינתה זו תשובתה לצו ולא תשלח תשובה נוספת"

החשבונות המבוקשים התבקשו ביחס להמצאה של חשבונות נכונים ומדוייקים אודות כל תשלום שנגבה מהתובע על ידי הנתבעת או מי מטעמה כפי הזמנים המפורטים לעיל.

בשים לב לתצהיר שהובא על ידי המצהיר מטעם הנתבעת ולאחר שנחקר המצהיר, אני סבורה כי יש לקבל טענת התובע, לפיה התצהיר לא ניתן על ידי מי שיש לו מידע בתחום החשבונאי, לא הובא תצהיר נוסף על ידי רואה חשבון שיש בו כדי לאמת את הנתונים.

המצהיר עצמו אינו יכול להצהיר מידיעה אישית לענין המסמכים שאבדו בהצפה (לא נכח במועדים הרלוונטים ואף אין לו ידע ספציפי על הנתונים שאבדו וגיבוי המסמכים אותה עת), וא ף לא ידע להשיב לשאלות בתחום המקצועיות נוגעות למערכת הנהלת החשבונות הגיבוי והוראות החוק הנוגעות לכך.

בשים לב כי אין בנמצא בעל מקצוע היכול להעיד לענין התקופה הרלוונטית מבחינה ידיעה אישית ומקצועית, כפי שעולה מעדותו של המצהיר, ובשים לב כי לא הובאה בפני בית המשפט מערכת נתו נים סדורה בדבר נתונים חשבונאיים, הן מבחינת דוחות לקוח, דוחות חשבונאיים סדורים, ונתונים מתוך מערכת גיבוי שאף ביחס לכך לא הובאה כל הבהרה , מצאתי כי יש מקום למנות מומחה על ידי בית המשפט לענין בחינת השאלה האם הנתבעת אכן עמדה בחובתה בהתאם לצו.

כאמור, בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי תש ע"ט -2018, לבית המשפט סמכות רחבה לענין מינוי מומחה מטעם בית המשפט ככל שהוא סבור כי יש בכך לקדם את ההליך (ר' תקנה 88 לתקנות) . אני סבורה כי בשים לב למכלול הראיות שהובאו בפני ובשים לב למסד הנתונים שהוצג על ידי הנתבעת וזהות המצהיר מטעמה ותפקידו, בשים לב כי המדובר בנתונים המצויים בידיעתה וברשותה של הנתבעת, ובשים לב לטענות התובע כנגד אי מילוי הצו שניתן, יש מקום למינוי כאמור.

על כן, מצאתי מקום למנות כרואה חשבון מטעמי את עו"ד ורו"ח ישראל אדלר, האומנים 7 תל-אביב 67897, 03-XXXX355, פקס: 03-XXXX356, על מנת ליתן חוות דעת לבית המשפט האם הנתבעת עמדה בחובתה לענין מתן צו חשבונות כפי הסכמת הצדדים מיום 8.11.202 0.

הצדדים יעבירו למומחה את כתבי הטענות, ותצהירי הצדדים, על נספחיהם.
.
הצדדים יהיו רשאים לשלוח למומחה שאלות הבהרה תוך 21 מיום קבלת חוות הדעת עם העתק לתיק בית המשפט (ובלבד שהשאלות יומצאו לצד שכנגד בתוך 10 ימים מיום קבלת חוות הדעת).

למען הסר ספק, מובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא, למעט לצורך העברת מסמכים כאמור, ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו את הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת, ובלבד שיידע את הצד השני.

בשכר טרחת המומחה יישאו הצדדים בחלקים שווים בשלב זה על פי חשבונית שתומצא על ידי המומחה לב"כ הצדדים. שכרו של המומחה יכלול את עריכת חוות הדעת וכן מתן מענה לשאלות הבהרה עד 10 שאלות לכל צד, ככל שיידרש. טענות הצדדים לענין שכר טרחת המומחה והוצאות בקשה זו, תיוותרנה לפסק הדין, בין היתר בשים לב לממצאי חוות הדעת.

התשלום יבוצע בתוך 10 ימים מעם המצאת חשבוניות תוך מסירת הודעה על התשלום לבית המשפט.

המומחה לא יחל בעבודתו אלא לאחר תשלום שכרו על ידי הצדדים.

המומחה יואיל ליתן חוות דעתו בתוך 45 ימים מיום שהתקבל שכר הטרחה.

אם יש מניעה לקיים אחר החלטת בית המשפט, יודיע המומחה והצדדים לבית המשפט באופן מיידי .

המזכירות תשלח העתק החלטתי לבאי כח הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ח' תשרי תשפ"ב, 14 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ציון בוארון
נתבע: המועצה הדתית נתניה
שופט :
עורכי דין: