ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יפתח קריטי נגד מועצה מקומית יבניאל :

בפני כבוד ה שופטת ברכה לכמן

תובע

יפתח קריטי ת"ז XXXXXX642
באמצעות ב"כ עו"ד אבוגני מאיה ו/או אבי טל

נגד

נתבעת
מועצה מקומית יבניאל
באמצעות ב"כ עו"ד ליאור אוחנה ו/או אילן גורודיסקי ממשרד עוה"ד בלטר, גוט, אלוני ושות'

פסק דין

זוהי תביעה כספית, חוזית ועשיית עושר ולא במשפט, שהגיש התובע, מר יפתח קריטי, כנגד הנתבעת, המועצה המקומית יבניאל, בגין שירותי חשמל, שעל פי הנטען , בוצעו על ידו לבקשת הנתבעת, ולא שולמה התמורה בעדם. סכום התביעה הועמד על 113,884 ₪ נכון ליום הגשת התביעה.

התובע הינו תושב יבנאל. בזמנים הרלוונטיים לכתב התביעה, התובע היה בעל עסק הקרוי בשם "אלקטרו שני" המספק שירותים בתחום עבודות החשמל. במשך השנים , בין התובע לבין הנתבעת שררו יחסים עסקיים , במסגרתם התובע סיפק לנתבעת, על פי דרישתה, עבודות חשמל.

את תביעתו הגיש התובע תחילה על סך 119,274 ₪. לאחר שהוגש כתב הגנה, נמצא כי חלק מהחוב הנטען שולם על ידי הנתבעת. בדיון שהתקיים ביום 15/7/19, ביקש התובע לתקן את כתב התביעה, לאחר תשלומי הנתבעת, ולהוסיף חיוב נוסף בסך של 32,000 בגין תאורת לדים.

כתב תביעה מתוקן הוגש לתיק ביום 25/7/19 ובעקבותיו הוגש כתב הגנה מתוקן.

הצדדים הקדימו והגישו את ראיותיהם באמצעות תצהירים. וסיכמו טענותיהם בכתב.

טענות התובע וראיות התביעה

על פי הנטען בכתב התביעה, התובע זכה במכרז שתוקפו עד סוף שנת 2021 ונתן שירותי חשמל, הן לפי מחירון והן לפי הצעות מחיר. לטענת התובע, הוא ביצע לנתבעת עבודות חשמל שהוזמנו על ידה, ללא דיחוי ולשביעות רצונה המלא , שעבור חלקם לא שולמה ה תמורה. התובע טען להפרת הסכם מצד הנתבעת ולעשיית עושר שלא כדין. התובע מפרט בכתב התביעה את יתרת החוב בסכום כולל של 93,884 ₪ בגין עבודות שאושרו ונחתמו על ידי גורם מטעם הנתבעת. בנוסף טען לנזק כלכלי עקיף בסך של 10,000 ₪ ולטרטור ועוגמת נפש בסך של 10,000 ₪.

לתמיכה בטענות התובע, הוגש תצהיר עדות ראשית של התובע ותצהיר עדות ראשית של מר רוני כהן מי שכיהן בתפקיד ראש מועצה מקומית יבניאל בין השנים 2003-2018.

טענות הנתבעת וראיות ההגנה

ככלל, הנתבעת מכחישה את טענות התביעה ומכחישה כי קיימת יתרת חוב לטובת התובע. לטענת הנתבעת כל הזמנת עבודה מטעמה שולמה במלואה. הנתבעת התייחסה בכתב התביעה לפירוט החוב בכתב התביעה וטענה כי החתימות על גבי המסמכים שצורפו לכתב התביעה אינן מחייבות אותה משה ם לא נחתמו על פי הדין, חתימות של ראש מועצה, גזבר וחשב מלווה. הנתבעת הכחישה עבודות ייעוץ שנתן התובע לנתבעת ולגבי חשבון אחד בסך של 6,764.5 ₪, נטען שטרם הגיע מועד פירעונו.

לתמיכה בטענות ההגנה, הוגש תצהיר עדות ראשית של החשב המלווה של הנתבעת – רו"ח עינב מצורפי.

המסגרת המשפטית

המסגרת המשפטית שחלה בענייננו קבועה בפקודת המועצות המקומית [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה") וצו המועצות המקומית תשי"א – 1950 (להלן: "הצו"). סעיף 192 לצו קובע : לא תתקשר מועצה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא על פי הוראות התוספת הרביעית". התוספת הרביעית קובעת הוראות למועצות המקומיות בדבר מכרזים, קבלת הצעות ופטורים.

סעיף 34א לפקודה מחיל את הוראת סעיף 203 לפקודת העיריות [נוסח חדש] הקובעת בעניין חתימה על מסמכים מסויימים כלהלן: "חוזה, כתב התחייבות, הסדר פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין על מנת לקבל תוקף של פסק דין או תעודה אחרת מסוג שקבע השר בתקנות ושיש בהם התחייבות כספית מטעם העיריה, לא יחייבוה אלא אם חתמו עליהם בשם העיריה, בצד חותמת העיריה, ראש העיריה והגזבר;" ואת הוראת סעיף 142ג(א)(5) לפקודת העיריות [נוסח חדש] הקובעת כי חשב מלווה הוא חותם שלישי לצד ראש העירייה והגזבר, והתחייבות העירייה מכל סוג שהוא לא יחייבו את העירייה אלא אם כן אושרה ההתחייבות על ידי החשב המלווה, בזו הלשון – "התחייבות כספית מטעם העיריה לא תחייב את העיריה אלא אם כן חתם עליה, נוסף על החתימות הנדרשות לפי פקודה זו, גם החשב המלווה; על כל התחייבות כספית יצוין בכתב כי מונה לעיריה חשב מלווה וכי זו תחייב את העיריה רק אם נחתמה על ידו כאמור; התחייבות כספית שלא נחתמה כאמור – בטלה;" (ההדגשה של הח"מ).

בענייננו, אין מחלוקת כי בתקופה הרלוונטית ל תביעה, מונה ל נתבעת חשב מלווה , מכאן, בהתאם לסעיף 142ג(א)(5) לעיל, תוקפה של התחייבות כספית של הנתבעת, מותנה גם בחתימתו של החשב המלווה, נוסף על החתימות הנדרשות של ראש העירייה והגזבר . התחייבות שלא נחתמה על ידי החשב המלווה – בטלה.

סעיף 142ב(ד) לפקודת העיריות [נוסח חדש] החל על הנתבעת מכוח הוראת 34א לפקודה מחייב את פרסום עובדת מינויו של חשב מלווה ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. בענייננו, לנתבעת היה חשב מלווה לאורך מספר שנים, עם בחירתו של ראש המועצה דאז מר רוני כהן שנבחר בשנת 2003 ולבקשתו (ראו עמוד 14 שורות 28-35). בתקופה הרלוונטית לתביעה שימש מר עינב מוצרפי כחשב מלווה לנתבעת החל מאוגוסט 2017 עד מרץ 2021.

בהלכה נפסק "מאחר שלא עמדו הצדדים בדרישות הצורה שהציב המחוקק, כאילו לא עשו דבר. לא בכדי השתמש המחוקק במלים "לא יחייבוה", שמשמעותן, כי חוזה, שאין עליו החתימות הדרושות מטעם העירייה, חסר נפקות משפטית (ראה: ע"א 485/75, 500[1], בעמ' 626). הדרישות הללו נועדו להבטיח שימוש זהיר ומבוקר בכספי ציבור, ולכן חשיבות רבה יש בשמירה עליהן. לפיכך הקפיד בית-משפט זה שלא לתת תוקף להסכם שאינו עומד בדרישות סעיף 203 הנ"ל, גם במקרים בהם נוצר לכאורה עיוות-דין בשל כך." (ע"א 739/86 שם אור נגד עיריית קרית גת , פורסם ביום 21/5/90).

דיון והכרעה
מיום 1.1.1997
תיקון מס' 20
ע לבקרת חשבונות של עיריה יחולו, בשינויים המחוייבים, על בקרת חשבונות של מועצה מקומית; הוראות סימן ב' בפרק 11 לפקודת העיריות יחולו על מועצה מקומית, בשינויים המחויבים; בכפוף להוראה זו יכול שצו הכינון יכלול הוראות בדבר ביקורת חשבונות.
אפתח בטענת התובע בכתב ההגנה ובתצהירו, לפיה, זכה במכרז של הנתבעת למתן שירותי חשמל שתוקפו עד סוף שנת 2021. טענה שהנתבעת הכחישה בכתב ההגנה מחמת חוסר דיוק ו/או רלוונטיות. העתק מהמכרז הנטען לא הוגש לתיק. התובע נשאל בעניין זה בחקירתו הנגדית וזו עדותו:
ש. כתבת בסעיף 2 שזכית במכרז. אני חיפשתי את המכרז במועצה ולא מצאתי, למה לא צירפת?
ת. יש מכרז.
ש. מכרז ל-15 שנה?
ת. כל פעם פיצלו אותו ל-3 שנים וחתמו על כולם. זה מכרז זוטה שנערך בין חשמלאים שעבדו ביבניאל. יש אותו במועצה ויש לי אותו גם כן בבית, לא ידעתי שהם רוצים. אני יכול להגיש אותו תוך שעתיים. (ההדגשה של הח"מ)
ש. אין חיה כזאת מכרז זוטה ל-15 שנה. בעצם עבדת שנים בלי מכרז?
ת. לא.
ש. במכרז גם אם יש אופציות הארכה חייבים לכלול אותם מראש, אי אפשר להגיד כל 3 שנים. גם אם יש הסכם אפילו ל-15 שנה. האם במכרז הזה הייתה תקופה מקסימלית של 15 שנה?
ת. לא.
ש. הייתה תקופה של 3 שנים?
ת. שהוארכה כל 3 שנים.
ש. הוארכה בלי מכרז, נכון?
ת. עם מכרז ועם חתימות של החשב והגזברים.
ש. האם כל 3 שנים נעשה מכרז או אחרי 3 שנים הראשונות נתנו לך הארכה בלי מכרז?
ת. אתה צריך לשאול את הגזבר. עכשיו עשיתם מכרז לחשמלאים?

במהלך עדותו של התובע, ניתנה החלטת בית המשפט , לפי יגיש התובע את מ סמכי המכרז לתיק בית המשפט ולצד שכנגד בתוך 7 ימים. התובע הגיש הודעה לתיק ועל פיה הוא לא מצא באמתחתו את מסמכי המכרז. במסגרת הסיכומים חזר התובע על טענתו שסיפק שירותי חשמל על פי מכרז אך לא עלה בידו להשיג את מסמכי המכרז. בנסיבות אלו, בהעדר כל ביסוס לטענה בדבר המכרז וזכייה בו, לא ניתן לומר שהתובע התקשר לאחר מכרז עם הנתבעת, וטענה זו נדחית.

תחת מכרז, טען התובע בסיכומים לאופן ההתקשרות באלו המילים: "תובע שביצע מתן שירותים ועבודות שונות בתחום החשמל לנתבעת וזאת, עפ"י דרישת נציגי הנתבעת ו/או מי מטעמה, בעל פה. ולאחר מתן השירות/ביצוע העבודה דאג להחתים את נציג הנתבעת על הזמנה הכוללת את מתן השירות ופירוט העבודה שבוצעה ומחירים בגין השירות" (סעיף 1 לסיכומים). בתצהירו טען התובע כי במהלך 15 שנות עבודתו מול הנתבעת לא נאמר לו שנדרש 3 חתימות על גבי הזמנת העבודה ומעולם לא נדרש להחתים 3 חתימות. הוא הגיש חשבונית עסקה לתשלום ותמיד שולם לו התקבול על ידי הנתבעת. (סעיף 4 לתצהיר התובע).

טענת הנתבעת בסיכומים, שהתובע לא הציג ראיה לביצוע בפועל את העבודות נשוא התביעה וכי הזמנות העבודה אינן חתומות על ידי הגורמים המוסמכים, לא אושרו כדין, אינן עומדות בדרישות החוק והן אינן הזמנות כדין.

עבודות תאורת רחוב באזור תעשיה יבניאל

בתצהירו, העיד התובע כי מדובר על עבודה שהוזמנה מטעם הנתבעת על ידי מר יוסי משקל, מנהל המשק אצל הנתבעת (להלן:"מר משקל") ובידיעה ואישורו של ראש המועצה דאז מר רוני כהן (להלן: "מר כהן"). לטענתו בתצהיר, מדובר היה בעבודה דחופה מכיוון שהמקלט ממנו יוצאת הזנת חשמל לתאורת רחוב נשרף, וכתוצאה מכך, לא הייתה תאורת רחוב באזור התעשייה והיה צורך דחוף לתקן את התאורה ולהשלים עמודי תאורה, על מנת למנוע פגיעות בנפש.

לתצהירו צירף התובע מסמך הנטען שהוא "הזמנת עבודה" בסכום של 24,570 ₪. מדובר במסמך הנושא פרטי התובע "אלקטרו שני – קריטי יפתח", נושא תאריך 10/8/17. וזה תוכנו:
"יבנאל
ית' חשבון – תאורה אז"ת
יח' אספקה והתקנה של עמוד תאורה לרבות התקנת פנס שסופק ע"י המועצה מחיר יח' 1500 ₪.
21,000 ₪ בתוספת מע"מ (3,570 ₪) = 24,570 ₪."
על גבי המסמך חתימה. (להלן: "מסמך א").

בתצהיר החשב המלווה, מר עינב מוצרפי (להלן: "החשב המלווה"), נטען כי מסמך א נחתם על ידי מר משקל ולא על ידי הגורמים המוסמכים על פי הדין ולכן הוא אינו מחייב את הנתבעת. וכי אין בחתימה של מר משקל להוכיח ביצוע עבודה או כתבי כמויות כלשהם. החשב המלווה צירף לתצהירו מכתב פנימי ששלח מר משקל לגזברית המועצה מיום 26/2/20 באלו המילים: "בהמשך לבירור שנערך בעניינו של יפתח קריטי באשר לעבודות שונות שנעשו מטעמו עבור המועצה חשוב לי להבהיר כי חתימתי על ההזמנות, בהנחיית ראש המועצה הקודם, מר רוני כהן, מהווה אישור לכך שבוצעו עבודות כלשהן על ידי יפתח קריטי אך היא אינה מתייחסת לטיב העבודה ולהתאמה לכתבי הכמויות השונים, ככל שקיימים. אין לי ידיעה אם בוצעו הזמנות העבודה והאם הוגשו חשבונות, ככל שאלו אושרו".

בחקירתו הנגדית של התובע לעניין העבודות, תאורת הרחוב באזור התעשייה, העיד התובע כי ישנם מסמכים נוספים הנוגעים לעניין, הזמנה חתומה על ידי מר כהן, כתב כמויות, אך לעדותו, הוא "נתפס" בחקירה הנגדית "לא מסודר" ולא מצא להציג אותם מסמכים.

ש. יש לך להראות לנו כתב כמויות או הזמנת עבודה חתומה לגבי המסמך הזה של הסכום 24,570?
ת. כן, יש כתב כמויות.
ש. איפה הוא?
ת. אני לא יודע בדיוק איפה הוא, אתה תופס אותי לא מסודר, אבל יש כתב כמויות מסודר למקלט הזה, יש גם תמונות והכל.
ש. תמונות צירפת וכתב כמויות לא?
ת. הכל מצורף. זה היה בלילה, נשרף המקלט בלילה והזעיקו אותי, מי ייתן לי הזמנת עבודה בלילה? לא היה לו רוב וחברי המועצה לא רצו לאשר ואני נתקעתי עם זה.
ש. אני רוצה לראות את כתב הכמויות.
ת. אני מחפש במסמכים. אני לא רואה את זה כאן.
ש. אנחנו מסכימים שאין את זה פה?
ת. אין את זה פה.
ש. הזמנת עבודה חתומה אמרת שאין?
ת. יש, מרוני.

בתצהיר מר כהן נטען כי, עבודה זו אושרה על ידי מר משקל , והוא עצמו ידע בדיעבד שמערכת החשמל הוזנה מהמקלט שנשרף, שכתוצאה מכ ך לא היה חשמל לתאורת רחוב באזור התעשייה. בתצהירו טען כי מר משקל הודיע לו על כך ואמר לו שהוא מטפל בבעיה וידאג להשלים את העמודים שחסרים וידאג לתיקון התאורה והוא נתן לכך אישור, מחשש לביטחון שלום הציבור וחשש לפגיעה בנפש ורכוש. עוד הצהיר כי בהמשך הייתה כוונה לעשות תב"ר ולהשיג תקציב בדיעבד לעבודה זו והוא חתם על חשבון העבודה שהגיש התובע.

בחקירתו הנגדית העיד שברגע שנודע על המקלט השרוף בשעה 24:00, הוזמנה גם חברת חשמל יחד עם התובע, ולמחרת בבוקר ביקש ממר משקל שיטפל בהזמנת העבודה מול הגזברות. לשאלה, האם עמודי החשמל הותקנו באותו הלילה, השיב: "זה בוצע בשבוע ימים של עבודה".

החשב המלווה העיד שראה את מסמך א לראשונה בשנת 2018 כשהתובע בא לבקש את הכסף. לשאלה מדוע דרישת התשלום לא טופלה לפני כן, השיב: "אלי זה לא הגיע אף פעם, אם היה מגיע אלי, הייתי בודק וחוקר מה קורה עם זה...".

להשלמת תצהירו, צירף התובע מספר תמונות נספח ז, ללא הסבר לתמונות, וטען, כי התמונות מעידות על ביצוע העבודות. 7 תמונות מראות כביש לא מרכזי, סביבו שדות פתוחים עם עצים ומספר מצומצם של בתי מגורים במרחק מהכביש ומבנה מרוחק שנחזה להיות מבנה תעשייתי. לאורך הכביש מספר עמודי תאורה. כמו כן, צורפו 4 תמונות שנחזות להיות המקלט השרוף ונקודת החשמל. לא ניתן לקבוע מהתמונות דבר לעניין ביצוע העבודה והיקפה. עוד ניתן לקבוע על פי התמונות, שלטענה לדחיפות רבה בתאורת הרחוב באזור זה, מוטלת בה ספק רב , ולא ניתן להתעלם שגם מדובר בעבודה של הוספה והשלמת עמודי תאורה, זאת עבודה דחופה שיש להזמין אותה בשעה 24:00?, התשובה לשאלה לטעמי היא שלילית.

אציין כי אף אחד מהצדדים לא ביקש לזמן את מר משקל לתת עדות. ב רם, אני סבורה, שאי הזמנה למתן עדות של מר משקל, עד רלוונטי להוכחת טענותיו של התובע, נופלת לחובתו של התובע, שחובת ההוכחה עליו ונטל הראיה עליו. על פי ההלכה, אי הבאת עד רלוונטי מטעם בעל דין, ללא הסבר סביר, יש בה כדי להוליך למסקנה כי עדותו הייתה פועלת נגד אותו בעל דין.

מסמך א הוא מסמך שנכתב על ידי התובע, על נייר של התובע, ולא ניתן ללמוד ממנו על נטילת התחייבות של הנתבעת כלפי התובע, שכאמור לעיל, התחייבות שלא נחתמה כדין – בטלה.

אני סבורה שלא עלה בידי התובע להוכיח את טענתו לביצוע עבודות התאורה באזור התעשייה על פי מאזן ההסתברות הנדרש בהליך האזרחי , ולא את היקף העבודות. העדר מסמכים רלוונטיים, כגון כתב הכמויות שנטען שקיים ולא נמצא, הזמנת עבודה חתומה על ידי מר כהן שנטען שקיימת ולא הוגשה. גם מסמך המעיד על רכישת עמודי תאורה ואספקתם לתובע במועד הרלוונטי לביצוע העבודה – לא הוגש. לא די במסמך א כדי להרים את נטל הראיה ולא מצאתי את עדותו של מר כהן עדות שיכולה להביא לקביעה שהעבודה בוצעה ואפנה לעדותו בבית המשפט : כן. החתימה שלי לא מאשרת חשבון, אלא היא מאשרת שאני ראיתי וחותם, מי שבודק את העבודות זה מנהל העבודה שבודק עבודות, כשאני חותם על חשבונית, חבל שמנהל העבודה לא נמצא פה". לשאלת ב"כ התובע בחקירה החוזרת שאין מחלקות שהעבודות בוצעו על ידי יפתח, השיב: אני יודע ויוסי היה מדווח לי, כל יום היינו יושבים, שהעבודות אכן בוצעו. לא אמרתי שבדקתי, אבל שאלתי את יוסי הוא אמר בוצע. חבל שיוסי לא פה. (ההדגשה של הח"מ).
לשאלת בית המשפט:
ש. החתימה שלך לא מאשרת את ביצוע העבודה?
ת. אני חותם שראיתי. במקרה זה רק יוסי משקל יכול לאשר אם העבודה בוצעה.

במאזן ההסתברות, אני קובעת שהתובע לא ה רים את הנטל המוטל עליו להוכיח כי ביצע את העבודה והיקפה וממילא אין חולק שלא ניתנה התחייבות כדין על ידי כל הגורמים המוסמכים על פי דין, בקשר לעבודות התאורה באזור התעשייה.

עבודה בבית ספר ברסלב

על פי תצהירו של התובע, הוא ביצע עבודה דחופה, לבקשת מר כהן, לתיקון וטיפול בליקויים בבית ספר ברסלב ובקרוואנים, שהיוו סכנה בטיחותית לילדים. במסגרת העבודה החליף שקעים/תקעים, פנסים שבורים, חוטים גלויים ועוד, בעלות כוללת של 8,073 ₪ כולל מע"מ . לביסוס טענתו צירף לתצהירו מסמך מטעמו מיום 22/5/18, המפרט התקנת 7 יחידות פרוז'קטור לד ו- 7 נקודות מאור כבל לחיבור כל נקודות ומקור חשמל לנקודות המאור. על המסמך חתימה של מר כהן. (להלן: "מסמך ב"). בחקירתו חזר על הדברים.
ש. נספח ג', מסמך 22.5.18 דרישת תשלום של 8,073 יש רק חתימה של רוני, אמת?
ת. כן.
ש. כתב כמויות יש לך פה?
ת. כן, יש מפורט.
ש. הזמנת עבודה יש?
ת. חתומה על ידי רוני, הוא המזמין.
ש. הוא הזמין בטלפון?
ת. כן.

על פניו נראה שמסמך ב אינו עולה בקנה אחד עם תצהירו של התובע להחלפת שקעים/תקעים, פנסים שבורים וחוטים גלויים, אלא מדובר על התקנת 7 יחידות פרוז'קטורים ונקודות מאור לצורך התקנת הפרוז'קטורים. אין במסמך ב כל תיעוד לדברים שנאמרו בתצהיר.

בעניין זה העיד מר כהן בתצהירו שעבודה זו הוזמנה על ידו בדחיפות, לאחר קבלת מספר פניות בנושא ועל מנת לשמור על שלום הילדים בבית הספר. גם מר כהן, למיטב ידיעתו, כך על פי התצהיר, בוצעו החלפות שקעים/תקעים, החלפת פנסים שבורים וחוטים גלויים, דבר מזה לא מופיע בנספח ב. בחקירתו הנגדית נשאל על כך:
ש. דיברת על שקעים גלויים, אנחנו מדברים על 7 יחידות פרוג'קטורים?
ת. מה אמרתי ? אמרתי שהיתה בעיה שהברסלבים לומדים בלילה ולא היתה תאורה. כשמעירים את תשומת ליבי שיש תאורת רחוב, ילד יכול להידרס. החשב שלי שהוא פה, חלק מהמקרים בכלל לא היה בארץ. (הדגשה של הח"מ).
ש. למה אין חתימה של גזברית?
ת. גזבר ידע על הכל.
ש. ידע ולא חתם?
ת. כן וצריך לשאול את יפתח למה אין חתימה של הגזבר. כל הדברים האלה הגזבר ידע. לא יודע למה הוא לא חתם.
ש. אתה היית ראש הרשות?
ת. בדיעבד ידעתי שזה לא שולם, לא ידעתי שזה לא שולם. הגזברית ידעה. שני הגזבריות ידעו מהחשבוניות האלה, לא יודע למה לא החתימו את החשב, גם בדיעבד לא ידעתי שלא שולם, יפתח בא ואמר שזה לא שולם, הוא אמר שלא היה למועצה כסף לשלם לי הם ביקשו שאני אחכה.

מכאן, ניתן לקבוע שלא מדובר בהחלפת שקעים/תקעים, חוטים גלויים ופנסים שבורים, אלא בהתקנת 7 פרוז'קטורים, במקום לא מואר, לאפשר לבית הספר ללמד בלילה. בקשה שהופנתה למר כהן מספר פעמים על פי תצהירו, פניה שלא מצא לראות בה עבודה דחופה עת פנו אליו לראשונה. בעניין זה השיב מר כהן בחקירתו הנגדית, שחתימתו על המסמך אין בה כדי לאשר שהעבודה בוצעה, ורק יוסי משקל יכול לאשר אם בוצעה העבודה.

מנגד, החשב המלווה הצהיר שמסמך ב לא נחתם על ידי הגורמים המוסמכים במועצה והוא אינו מחייב את המועצה. לעניין ביצוע העבודה השיב בחקירתו הנגדית כך:
ש. מפנה אותך לסעיף 9 לתצהיר, אתה למעשה אומר שהעבודות בוצעו ת. לא אמרתי בוצעו, יכול להיות שכן יכול להיות שלא, זה לא התפקיד שלי, אם יוסי משקל חתם כנראה בוצע, אני במשרד לא מסתובב בשטח, לא חותם על ביצוע עבודה, אם יש אישור לעבודה, ההזמנה יצאה כחוק, מקבל אישור שבוצעה עבודה, אנחנו מאשרים את זה לתשלום.

כאמור, העדרו של מר משקל ממתן עדות בהליך, לתמוך בגרסת התובע , עד מפתח כעולה מהתצהירים והחקירות הנגדיות, פועלת לחובתו של התובע ומונעת ביסוס הטענה ברמה הנדרשת לביצוע העבודות והיקפן ואף יוצרת הנחה שהתובע חושש מעדותו, כפי שאכן עולה ממכתבו של משקל לעיל . התובע אף לא הביא מסמך המלמד על רכישת הפרוז'קטורים לשם התקנתם, לא הביא מסמך מטעם בית הספר המאשר התקנת הפרוז'קטורים ומתי הותקנו, טען התובע בעלמא ולא ביסס ראייתית טענתו.

התובע צירף 6 תמונות לתצהירו המראות פרוז'קטורים מותקנים על גדר. התמונות מטרידות , מאחר והן מראות כבלים גלויים, המונחים על הגדרות, ככל הנראה מחברות את הפרוז'קטורים, למקור החשמל. מהתמונות נראה שלא היה תכנון מקדים ולא מפרט מתאים, לביצוע העבודה.

במקרה דנן, בהינתן האמור לעיל, לרבות הסתירה בין תצהיר התובע לעניין העבודות שבוצעו לבין האמור במסמך ב, אני קובעת כי התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו בהליך אזרחי להוכיח כי ביצע את העבודה וכן בהעדר הזמנה כדין לביצוע העבודה, נדחית טענתו.

עבודות במקלט 21 באזור התעשיה

בתצהירו, העיד התובע כי מר כהן וגב' דיצה צעירי, גזברית המועצה (להלן: "הגזברית"), הזמינו את העבודה. ההזמנה בוצעה בשעות המאוחרות של הלילה, בשיחה טלפונית של מר כהן שטען כי יש מקלט שנשרף המהווה סכנת חיים והיה צורך לנתק אותו מחשמל. לכן, כך העיד, יצא הוא וצוות עבודה שלו לעבודת לילה שנמשכה מספר ימים. בתחילה ניתק את המקלט מהחשמל ולאחר מכן עבדו, הוא והצוות, להחזיר את המצב לקדמותו. מר כהן ביקש ממנו לעבוד 24 שעות הואיל ואלו היו ימים עם התראה מחיזבאללה וזהו המקלט היחיד באזור התעש ייה.

לתצהירו, צירף התובע מסמך מטעמו המופנה לנתבעת מיום 22/4/18, הנושא כותרת "הגשת חשבון – מקלט 21 אז"ת" בסכום כולל של 16,989 ₪ כולל מע"מ (להלן: "מסמך ג"). על גבי המסמך חתימה של מר כהן.

מחקירתו הנגדית של מר כהן נלמד שמדובר במקלט שנשרף ובעקבות השריפה בוצעה העבודה של התקנת תאורת הרחוב באזור התעשייה, כמפורט לעיל:
ש. אני מסתכל על החשבון שהגיש קריטי, נספח ב', מיום 10.8. אספקה והתקנה עמוד תאורה, מחיר ליחידה 1,500 ₪, את כל העמודי תאורה עשה באותו לילה.?
ת. לא. באותו לילה טיפל במקלט עצמו. זה היה חשמל שנותן לכל השכונה שם.
ש. היתה סכנת חיים, מקלט נשרף, מה אמרת לו לעשות?
ת. לטפל במקלט ובתאורה. יש עמודים
ש. צריך לנתק אותם?
ת. לא. צריך לספק חשמל לתושבים, הוא סידר את המקלט ואת העמודים, לא אתן לילד להיפגע כי אין חשמל גם אם אצטרך לעמוד לדין. יש תאורת רחוב. (ההדגשות של הח"מ).

מאחר והזמנת העבודות במקלט 21 באזור התעשייה, המקלט היחידי באזור התעשייה (ראו סייפא לסעיף 7 בתצהיר מר כהן) והזמנת העבודות לביצוע תאורת רחוב באזור התעשייה, הוזמנו באותה ההזמנה, לעדותו של מר כהן, אין בפני בית המשפט כל הסבר מדוע התאריך של מסמך א, התקנת עמודי התאורה הוא 10/8/17, והתאריך של ביצוע העבודות במקלט מסמך ג, הוא 22/4/18, 8 חודשים מאוחר יותר.

התובע צירף לתצהירו תמונות של מקלט ובו סימני שריפה. התובע לא מצא לנכון להגיש תמונות לאחר ביצוע העבודות הנטענות. לא הביא לעדות את הגזברית שלטענתו הזמינה, יחד עם מר כהן, ביצוע העבודות, ולמעט טענתו של התובע אין בפני בית המשפט כל ראיה שיש בה כדי לבסס ביצוע עבודות כלשהן במקלט.

למען שלמות התמונה אציין כי את ניתוק החשמל מהמקלט, ככל הנראה, ביצעה חברת החשמל, שהוזמנה על ידי מר כהן בלילה שנשרף המקלט (ראו עדותו בעמוד 11 שורה 27).

על כן, בהעדר כל ראיה לביצוע העבודות הנטענות ובהעדר הזמנה כדין לביצוע העבודות, אני דוחה את דרישת התובע לתשלום עבור עבודות במקלט 21 באזור התעשייה.

תאורת רחוב בכביש הגורן

התובע תיאר את הזמנת העבודה על ידי מר כהן וביצועה בסעיף 13 לתצהירו, במילים הללו: "מדובר על עבודה לתאורת רחוב זמני לקבלת טופס 4 למר מושיקו אריש תושב הישוב שהוזמנה ע"י מר כהן. קיבלתי טלפון ממר כהן אשר ביקש ממני להגיע לביתו של מר אריש אשר הפעיל צימרים שבו התארחו משפחות עם ילדים וביקש ממני לטפל בחשמל באופן דחוף כי המקום שם חשוך ויש סכנה לחיי אדם. לכן הגעתי למקום עם צוות שלי והתקנו 2 עמודים הכוללים תאורה כדי שיהיה אור למשתמשי הדרך".

התובע צירף לתצהירו מסמך שנערך על ידו מיום 11/6/18, המופנה לנתבעת שעניינו התקנת 2 עמודי תאורה שסופקו על ידי הנתבעת בעלות כוללת של 4,914 ₪ כולל מע"מ (להלן: "מסמך ד"). על גבי המסמך חתימת מר כהן בלבד . התובע העיד בבית המשפט שהזמנת העבודה התקבלה אצלו בשיחה טלפונית בשעות הלילה ממר כהן (עמוד 8 שורות 23-26).

מדוע נערכה הזמנת העבודה בשעות הלילה? הסבר לכך ניתן למצוא בתצהירו של מר כהן אשר העיד כי, הפניה למר קריטי בוצעה לאחר שהתקבלה תלונה שילדה אורחת של אחד הצימרים כמעט ונדרסה מרכב חו לף כתוצאה מעלטה שהייתה במקום. בעדותו בבית המשפט העיד כי מי שליווה את התובע בפרויקט זה היה יוסי משקל (עמוד 14 שורה 25).

ניתן ללמוד שמדובר במבנה חדש, שטרם קיבל טופס 4, עובדה זו עלתה גם מתצהירו של מר כהן, ברישא של סעיף 8 "מדובר על עבודה לתאורת רחוב זמני לקבלת טופס 4 למושיקו אריש...מדובר על בית חדש...". טופס 4 הוא אישור אישור להספקת חשמל/מים/טלפון לפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), תשמ"א-1981. טופס 4 הוא טופס אכלוס שקבלתו מהווה תנאי מקדים מבחינת ספקיות החשמל והמים לחיבור המבנה חיבור קבע לשירותים אלו. אם לא התקבל טופס 4 לבית החדש, לא ניתן לאכלס את המבנה, לא את הבית ולא את הצימרים במקום. המסקנה המתקבלת שהצימרים הופעלו שלא כדין, ללא שהתקבל טופס 4, אחד האישורים הסופיים בתהליך הבניה.

על פי הדין, לנתבעת הסמכות להקים תאורת רחוב ולקבוע את מיקום תאורת הרחוב מכוח סמכותה הכללית הקבועה בסעיף 14 לצו. סמכות זו מחייבת תכנון מתאים, ביחס למרחב הציבורי, כביש, מדרכה, כניסות לבתים, עצים, ומפרט העומד בתקנים הישראלים. אם נכון הדבר, וביצוע העבודות להקמת 2 עמודי תאורת רחוב נעשתה על פי הזמנה בשעות הלילה, ללא תכנון ומפרט, יש בכך להצביע על התנהלות לא אחראית, לא נכונה ולא ראויה מצד רשות ציבורית.

גם במקרה זה, אין בפני בית המשפט ראיה של ממש לביצוע העבודה למעט טענתו של התובע. כאמור מר כהן אישר בחקירתו הנגדית שהוא לא בדק האם העבודות בוצעו (עמוד 16 שורה 2-3).

נקבע לעיל ואני מוצאת לשוב ולהדגיש, מר כהן סתר את האמור בתצהירו, שם העיד בסעיף 10 "בסיורי שטח שערכתי במסגרת עבודתי כראש המועצה ראיתי ווידאתי שהעבודות אכן בוצעו". בחקירתו הנגדית העיד שהוא שמע מיוסי שהעבודות בוצעו, "לא אמרתי שבדקתי, אבל שאלתי את יוסי הוא אמר בוצע. חבל שיוסי לא פה". המסקנה המתקבלת מחקירתו הנגדית שלא ניתן לתת אמון בעדותו, ואין לבסס קביעות עובדתיות על ביצוע העבודות והיקפן על עדותו של מר כהן.

בהעדר ראיות לביצוע העבודות על ידי התובע ובהעדר הזמנה כדין לביצוע העבודה, אני מורה על דחיית טענת התובע לתשלום עבור תאורת רחוב ברחוב הגורן.

מכרז 7/18 שדרוג תאורת רחוב

לטענת התובע בתצהירו, הוא שימש כיועץ מקצועי במכרז. ליווה את מתכנן המכרז מר ענן בטחיש (להלן: "המתכנן"). הביא מידע למספר עמודים קיימים בישוב, נתונים לגבי עוצמת התאורה הנדרשת וייעץ לו לגבי סוג הפנס הנדרש, התנאים לגביו ומפרט הטכני לגביו. בנוסף, תיווך בין המתכנן ליועץ המשפטי לעניין המלל במכרז וערך את הסיור לקבלנים שביקשו להשתתף במכרז. בסיום, הוא שהביא את כל הניירת, לאחר הגשת ההצעות למכרז על ידי הקבלנים, למתכנן, שיכריז על הזוכה.

התובע תמחר את עלות הייעוץ שלו בשווי 2% מגובה המכרז שעמד על 1,600,000 ₪ בסך של 32,000 ₪ כולל מע"מ. לביסוס טענתו צירף התובע את המסמכים הבאים:
מסמך מטעמו של התובע המופנה למהנדס המועצה, מר דני ברוש (להלן: "מהנדס המועצה") , מיום 11/1/19 הנושא כותרת "חשבון עסקה מס' – 101" עבור ייעוץ, תכנון והכנת מכרז תאורת לדים בשיתוף עם המהנדס ענאן בטחיש ודני ברוש.
מספר עמודים ממסמכי המכרז והקשורים לו . האחד פרסום המכרז לציבור. השני עמוד 8 של המכרז המפרט כתב כמויות. השלישי, מסמך בכתב יד המתייחס למכרז. הרביעי מסמך המפרט רשימת תאורה לרחובות. החמישי מספר עמודים הקשורים למכרז על נייר עבודה של המתכנן.
מכתב היועצת המשפטית של הנתבעת המופנה למר יאיר רחמים מטעם חברת יאיר רחמים בע"מ מיום 14/1/19. במסגרת המכתב נרשם: "להווה ידוע לך כי מר קריטי פסול מלהשתתף במכרז בהיותו אחד מן הגורמים המקצועיים שייעצו במכרז זה למועצה" (להלן: "המכתב").

מר כהן בתצהירו, תמך בטענת התובע והעיד, שביחד עם מהנדס המועצה, הם קראו לתובע וביקשו שילווה את הנתבעת בתכנון והוא אכן ליווה את המתכנן בכל השלבים והיה איש הקשר המקצועי בין מהנדס המועצה והיועץ המשפטי של המועצה למתכנן.

בתצהירו של החשב המלווה נטען כי לא ידוע לו על ייעוץ כלשהו שנתן התובע בעניין המכרז. מה גם, שהתובע ניגש למכרז באמצעות הקבלן יאיר רחמים (להלן: "הקבלן"). התובע רכש את מסמכי המכרז בשם הקבלן וחותמת וחתימה של התובע על אחד ממסמכי המכרז. לא יעלה על הדעת, כך בתצהיר החשב המלווה, ש"יועץ" למכרז ישתתף בו במישרין או בעקיפין.

התובע אישר שרכש את מסמכי המכרז עבור הקבלן, וזו עדותו:
ש. מה הקשר שלך לקבלן יאיר רחמים?
ת. עשיתי עבודות חשמל מידי פעם.
ש. כמה זמן?
ת. כ-20 שנה.
ש. אני מציג לך נספח ד' לתצהיר של החשב המלווה של המועצה, קבלה על רכישת מסמכי מכרז לשדרוג תאורת רחובות מ-2018, רשום "לכבוד אלקטרו שני", אלקטרו שני זה אתה?
ת. נכון.
ש. למה קנית עבורו את מסמכי המכרז?
ת. ביקש ממני. נתן לי כסף מזומן, שילמתי, רציתי להוציא את הקבלה על חשבון יאיר רחמים, אמרו לי לא, מי שמשלם אני מוציאה את החשבונית.
ש. למה רשמת יאיר רחמים?
ת. לא אני, זה בגזברות.
ש. מה הקשר שלך למכרז?
ת. הקשר שאני הייתי היועץ המקצועי של המכרז מטעם המועצה.
ש. היית יועץ של המועצה, מקצועי, ואתה למעשה היית סוג של שליח של אחד המשתתפים?
ת. אתה קורא לזה שליח, אני לא חושב שזה שליח. קניתי מכרז למישהו, אז מה. הוא חבר שלי, ביקש ממני, נתן לי כסף.
ש. יאיר רחמים הוא קבלן גדול, הוא סיווג של ג'5, יש לו מטה, מזכירות, והוא צריך את יפתח קריטי?
ת. אין לו מזכירות.
ש. אני רואה בפרוטוקול סיור קבלנים שהיו 27 משתתפים.
ת. מה שרשום. היו יותר. היו 32, 27 קנו.
ש. זה נראה לך סביר שאתה בתור יועץ מקצועי של המועצה שמוציאה את המכרז תהיה בקשר עם אחד המשתתפים?
ת. בקשר למה?
ש. בקשר למכרז.
ת. אסור שיהיה שום קשר. קשר מקצועי לא היה. זה שקניתי לו את המכרז אני טוען שזה לגיטימי מאד. במקום כזה קטן, אני לא רואה בזה פסול.

בנוגע לעבודת הייעוץ הנטענת, אישר התובע שאין בידיו הזמנת עבודה כדין.
ש. הזמנת עבודה מסודרת למכרז הזה חתומה על ידי ראש רשות, גזבר וחשב מלווה יש לך?
ת. לא.
בהמשך חקירתו שינה תשובתו ואמר יכול להיות שיש, הוא צריך לבדוק.(עמוד 8 שורה 34).

גם בעניין הטענה לעבודת הייעוץ למכרז, אני סבורה שהתובע לא הרים את הנטל המוטל עליו לבסס טענה זו ברמת ההסתברות הנדרשת בהליך האזרחי, ולא הביא עדי מפתח. לא את מהנדס המועצה שליווה את התובע על פי עדותו של מר כהן "מי שתכנן זה מהנדס המועצה שלקח את יפתח" עוד העיד מר כהן "אני לא הייתי בעסק הזה בכלל" מה שמביא למסקנה שאין לתת משקל לעדותו של מר כהן בעניין המכרז. התובע לא זימן לעדות את המתכנן, שאת עבודתו לכאורה ליווה , ואף לא את היועצת המשפטי ת שכתב ה את המסמך המצורף לתצהיר, שעליו הוא מבקש לה סתמך בטענה ששימש יועץ למכרז. אי זימונם של עדי מפתח אלו נזקפת לחובתו של התובע.

זאת ועוד, בין התובע למר כהן התגלתה סתירה לעניין התקציב המיועד למכרז ולייעוץ. בעדותו של התובע העיד בחקירתו הנגדית "היה חשבון מסודר כולל תב"ר שהיה לייעוץ יחד עם המהנדס דני בוש". מנגד, העיד מר כהן בבית המשפט "מהנדס המועצה ליווה את יפתח, אני לא הייתי בעסק הזה בכלל, גם פה לא צריך תב"ר". יש בסתירה זו כדי להביא לחוסר אמון בעדות התובע ומר כהן בנוגע למכרז, תנאיו וביצועו.
אני סבורה שאין בפני בית המשפט תשתית ראייתית, ולו קלושה, לבסס את טענת התובע בדבר היותו "יועץ" להכנת המכרז. הגם שיש ראיות המצביעות על מעורבות התובע בהצעה למכרז שהוגשה על ידי הקבלן, רכישת מסמכי המכרז עבור הקבלן, חותמת של התובע במסמכי ההצעה של הקבלן, ראיות המעוררות סימני שאלה ותהיות בנוגע להתנהלות התובע מול הנתבעת ואמינות התובע המתווספים לחוסר האמון הכללי בגרסת התובע.

על כן, אני קובעת שאין ראיות לטענה בדבר ייעוץ למכרז, פועל יוצא מכך, אין לקבל את טענת התובע לתשלום עבור ייעוץ למכרז.

באשר ליתרת החוב בסך של 7,338 בהתאם לכרטסת הנתבעת (סעיף 11א לכתב התביעה) טענה הנתבעת בכתב ההגנה כי יתרת החוב בסך של 6,764.50 ₪ תשולם במועד התשלום שטרם הגיע או עם קבלת כספי תב"ר. הצדדים לא התייחסו לחוב זה בסיכומים ונראה כי זנחו טענותיהם בעניין זה, מה שמביא לכך שאין מקום לפסוק בעניין חוב זה והוא ישולם לתובע במועד התשלום כפי שנכתב בכתב ההגנה.

הערה לפני סיום. התובע לא הציג בפני הנתבעת וממילא גם לא בפני בית המשפט, דרישת תשלום כדין, חשבונית מס, אלא הסתפק בהצגת מסמך מטעמו עליו רשם את דרישתו לתשלום. להלן תשובותיו של התובע לשאלות בית המשפט בעניין זה: "לשאלת בית המשפט אני יודע שצריך להוציא עסקה, לא חשבונית מס. לשאלת בית המשפט איפה החשבוניות – אני לא יכול להוציא חשבונית ללא תשלום, לשלם את המע"מ. לפי חוק מס הכנסה אני יכול להוציא חשבונית עסקה ולא חשבונית מס. לשאלת בית המשפט אם הוצאתי חשבונית עסקה – אני משיב חשבוניות עסקה ממוספרות. החשבוניות הוגשו למועצה. יש פה את הלוגו עם כל המספר שלי. לשאלת בית המשפט יכול להיות שלא הוצאתי חשבוניות עסקה. (הדגשה של הח"מ).

מנגד, תיאר החשב המלווה בחקירתו הנגדית את דרך העבודה עם התובע, עדות שנתתי בה אמון:
ש. באיזה אופן הוא עבד עם המועצה, איך הגיש חשבוניות?
ת. הוא היה מגיע לחדר של הגזברים שאני הייתי שם, יושב איתי ועם הגזברית, מביא לנו דף עם העבודות שהוא אמור לבצע, כמויות, היינו מוציאים לו הזמנה וחותמים עליה אני והגזברית, הוא היה הולך לעבוד, מקרים אחרים שלא היה מי שיוצא הזמנה מהמחשב, חתמנו ישירות על הדף שהוא היה מביא לנו .
...
ש. בתקופה ביבניאל מה היתה הפרוצדורה של הזמנת עבודה.?
ת. בדרך כלל מביאים 3 הצעות מחיר, הוא היה ספק די קבוע של החשמל, בדרך כלל הוא היה מגיע אלי ולגזברית עם נייר שהוא היה כותב בכתב יד שלו מה צריך לעשות או מה ביקשו ממנו לעשות והיינו מוציאים לו הזמנה או אם לא היתה פקידה בחדר סמוך להוציא הזמנה הייתי חותם על הדף שהוא היה מביא.
ש. ומקרה חירום?
ת. מקרה חירום איתו כמעט זה לא קרה בכלל, אני לא זוכר דבר כזה.

התנהלות התובע בכל הנוגע לעבודות הנטענות, כביכול, עבודות דחופות שהוזמנו באישון הלילה, ללא תשתית ראייתית מספקת לביצוע אותן עבודות והיקפן, ללא הזמנה כדין וללא חשבונית כנדרש על פי הדין, כאשר נמצא כי בעבודות אחרות ידע והתנהל כנדרש על הוראות הדין ויצאה הזמנה מטעם הנתבעת, מערערת ומעוררת ספק רב בדבר אמינות התביעה.

לסיום, אני מוצאת לנכון לדחות את התביעה על כל מרכיביה.

אני מחייבת את התובע לשלם לנתבעת בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד סכום כספי כולל בסך של 10,000 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 ימים מהיום, אחרת יישא ריבית כחוק והפרשי הצמדה על התשלום בפועל.

ניתן היום, ח' תשרי תשפ"ב, 14 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יפתח קריטי
נתבע: מועצה מקומית יבניאל
שופט :
עורכי דין: