ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שפר את אלי לוי הסעות והובלות בע"מ נגד יואל פישלר :

בפני כבוד ה שופטת ג'אדה בסול

תובעת

שפר את אלי לוי (1993) הסעות והובלות בע"מ

נגד

נתבע
יואל פישלר

פסק דין

עסקינן בתביעה בסדר דין מהיר, על סך 16,988 ש''ח, שהוגשה בגין נזק שנגרם, על פי הנטען, למכונת שטיפת מכוניות של התובעת ע''י רכב הנתבע, כאשר הצדדים חלוקים ביניהם בשאלה באשר לאחריות הנתבע דווקא לקרות אירוע הנזק, וכן עלו שאלות באשר לקיומה של יריבות בין הצדדים, ולבסוף, וככל שייקבע כי התובעת זכאית לתבוע בגין אותו אירוע נזק, את הנתבע, האם נזקיה הוכחו כמתחייב.
על פי עובדות כתב האישום, בתאריך 22/12/2017, הגיע הנתבע, עם רכבו, למתקן שטיפת מכוניות של התובעת, המוצב בצמוד לתחנת הדלק "מיקה בחיפה" לשטיפת רכבו.
לתובע הוסברו, כך על פי הנטען, טרם כניסתו עם רכבו אל תוך מתקן השטיפה, הוראות השימוש, לרבות החובה כי הרכב יהיה בהליך סרק "ניוטרל" , וכי נאסר השימוש בבלמי הרכב עד לסיום פעולת המתקן.
על פי התביעה, תוך כדי פעולת מתקן השטיפה, ובניגוד מפורש להנחיות שניתנו לו, שילב הנתבע את הילוכי הרכב להילוך נסיעה, דבר שגרם לפגיעה במתקן השטיפה, וגרימת נזק.
מאחר והנזק נגרם למתקן השטיפה באחריותו ואשמו של הנתבע, כך התובעת, הרי שחלה עליו החובה לפצותה על נזקיה.
בהגנתו, טען הנתבע כי, בניגוד לטענת התובעת, הוא פעל בהתאם להוראות מפעיל מכונת השטיפה, שילב את הרכב להילוך סרק, ובמהלך ביצוע השטיפה, לפתע, חלק עליון של מכונת השטיפה ניתק ופגע בגג הרכב, וגרם לו לנזק.
הנתבע אף עמד על חקירת השמאי מטעם התובעת, שחוות דעתו צורפה לכתב התביעה, לשם הוכחת גובה הנזק, והעלה טענות מטענות שונות ביחס לאותה חוות דעת, וכפי שיובהר בהמשך.
הנתבע טען כי האחריות לקרות אירוע הנזק מוטל על שכמי התובעת, ו/ או העובד מטעמה, אשר על פי הנחיותיו פעל הנתבע, וכי על אותו עובד הייתה מוטלת חובה לפקח על הליך השטיפה ולוודא כי הוא מתנהל בצורה סדירה וללא תקלות.
לפי הנתבע, תביעה זו באה אל אוויר העולם , רק בעקבות הגשת תביעה נגד התובעת ע''י הבעלים של הרכב בו הוא נהג במועד קרות אירוע הנזק.
פרטי אותו הליך לא הובאו בפני בית המשפט באף שלב, כך שאין לפניי ממצא או קביעה באשר לאחריות , ככל שנקבעה, לקרות אירוע הנזק, ככל שקיימת קביעה כזו.
יצויין כבר עתה, כי הנתבע כלל לא חלק על היות התובעת הבעלים של מכונת השטיפה, ולא הועלתה על ידו, כל טענה באשר למעמדה של התובעת, זיקתה למכונת השטיפה, או לקיומה של יריבות בינה לבין הנתבע.
טענות אלו הועלו, לראשונה, במסגרת סיכומי הנתבעת, לאחר חקירת העדים, ועל כן, אין לאפשר העלאת טענה זו, בשלב כה מאוחר של הדיון, ויש בה משום חריגה מגדר המחלוקת, כפי שהיא עולה מכתבי הטענות של הצדדים.
מאחר ומדובר בהליך של סדר דין מהיר, ועל פי מצוות התקנות, פסק הדין ניתן באופן תמציתי.
השאלות לדיון, אם כן, הן:
כיצד התרחש אירוע הנזק
גובה הנזק והוכחתו.
תיק זה הוא בגדר "נפגע" של מגפת הקורונה, לאחר שהדיון שנקבע בו נדחה, וסיום הבאת ראיות הצדדים נעשה, סוף כל סוף, רק כעת.
מטעם התובעת העידו השמאי אשר ערך חוות דעת באשר לנזקים שנגרמו למכונת השטיפה, , עובד בתחנת השטיפה, מר פשאפשה, וכן מנהל, מר כפיר לוי , המועסק אצל התובעת, שהיא חלק מקבוצת חברות, הפועלות באותו מתחם.
כמו כן, הוצגו לעיוני שני סרטונים אשר תיעדו, בזמן אמת, את תחנת השטיפה, במועד קרות אירוע הנזק, משני צידי תחנת השטיפה, כניסה, ויציאה.
מטעם ההגנה העיד הנתבע בלבד.
לא הוגשה חוות דעת שמאית נגדית מטעם הנתבע.
הסרטונים שהוצגו, מראים את מהלך שטיפת הרכב ע''י המכונה משני הצדדים של "התעלה".
יצויין כי הסרטון המתעד את הרכב מהצד של כניסתו לתוך אותה "תעלה", לצורך השטיפה הממוכנת, נקטע בשלב מסויים, כך שקיימת "קפיצה" לא מוסברת, של מהלך השטיפה, מהצד של כניסת הרכב אל אותה תעלה.
יחד עם זאת, צפייה בשני הסרטונים, יש בה כדי להמחיש את מהלך שטיפת הרכב עד לקרות האירוע שבבסיס התביעה.
הנתון החשוב ביותר, לענייננו, הוא העדר נפילה של רכיב זה או אחר של המכונה על הרכב, כפי טענת ההגנה, אלא נראית בבירור בלימת הרכב ע''י הנתבע.
הטענה שחלק מהמכונה נפל נפסלה ע''י הנתבע עצמו, והופרכה ע''י הסרטונים שהוצגו.
הנתבע בעדותו ציין כי הוא מכיר את המקום, את הנהלים וההתנהלות המתחייבת בעת שטיפת הרכב, מאחר ואין זו הפעם הראשונה בה הוא מכניס את הרכב לשטיפה במקום, ובעדותו הוא ציין, כי הוא לחץ על בלם הרכב, כששמע רעש בלתי מוסבר, ולא שהוא הבחין בחלק כלשהוא של המכונה נופל על הרכב.
לטענת הנתבע בחקירתו הנגדית, בדיעבד, לאחר קרות האירוע, הוא ראה חלק של מכונת השטיפה שפגע ברכב.
אדגיש, שוב, כי בסרטונים, אין כל תימוכין לטענת הנתבע בדבר נפילת חלק כלשהוא של המכונה, שפגעה ברכב, או שחייבה פעולת חירום של לחיצה על הבלמים.
עושה רושם, ונראה שכך אכן היו פני הדברים, כי הנתבע טעה לחשוב כי התרחש אירוע חריג, ועל כן הוא לחץ על דוושת הבלם, ומבלי שווידא כי כך אכן עליו לפעול, או כי אכן עליו לפעול בהתאם.
מעדות מר פשאפשה, ומעדות מר לוי, לא התרחשה תקלה במכונה, עובר לאירוע נשוא הדיון, הטענה כי המכונה לא הייתה תקינה, לא בוססה כלל, ושוב, לא נצפו בסרטונים אירועים חריגים של נפילה של חלק כלשהו מהמכונה, אלא רואים את הבלימה והקפיצה של הרכב עקב כך, ושכתוצאה ממנה, נפגעה המכונה.
מכאן, שלטעמי, שאלת אחריותו של הנתבע לקרות האירוע בוססה כדבעי, ומכאן חבותו לפיצוי התובעת על נזקיה.
באשר לשאלת גובה הנזק, הצדדים חלוקים גם בשאלה זו, כאשר התובעת הגישה, לביסוס תביעתה חוות דעת שמאי, אשר אישרה באופן חלקי את הצעת המחיר לתיקון המכונה, והעניין עולה בבירור מחוות הדעת וחקירת השמאי.
מר לוי אישר כי המכונה תוקנה זמן קצר לאחר אירוע הנזק, והתובעת נשאה בעלות התיקון, אך בחוות דעת השמאי לא הוזכר כלל עניין התשלום בפועל, ולא צורפה החשבונית המעידה על התשלום.
מכאן, לשיטת הנתבע, הרי שהתובעת לא הוכיחה את גובה הנזק, כאשר היה עליה להגיש את הראיות שברשותה, המעידות על הסכום ששולם בפועל על התיקון, ותחת זאת, היא הגישה חוות דעת שנערכה מספר חודשים לאחר האירוע.
אכן היה על התובעת לצרף גם את המסמכים המעידים על העלות שנגרמה לה בפועל לשם תיקון המכונה, אך לטעמי, יש בחוות הדעת, אשר לא הוגשה חוות דעת נגדית מטעם הנתבע מולה, כדי לבסס ולהוכיח את הנזק האמיתי שנגרם לתובעת בגין אותו אירוע נזק.
נדמה כי לו היה רכבו של התובע מבוטח, המחלוקת בין הצדדים הייתה מוסדרת זה מכבר, ותביעה זו לא הייתה מגיחה אל אוויר העולם.
על כן, אני מקבלת את התביעה, ומחייבת את הנתבע לשלם לתובעת את הסך של 16,988 ש''ח (כולל שכ''ט השמאי), כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה, 26/7/2018, ועד לתשלום המלא בפועל.
כמו כן יישא הנתבע בהוצאות התובעת בגין אגרת התביעה כפי ששולמה, והוצאות עדי התביעה שנפסקו, במסגרת הדיונים שהתקיימו, וכן שכ''ט עו''ד בשיעור 3,00 ש''ח.
הסכומים שנפסקו ישולמו תוך 60 יום מהיום .
המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ח' תשרי תשפ"ב, 14 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שפר את אלי לוי הסעות והובלות בע"מ
נתבע: יואל פישלר
שופט :
עורכי דין: