ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש.י.ב. תשתיות בע"מ נגד מדיסון הנדסה בע"מ :

בפני כבוד ה שופט צבי דותן

התובעת

ש.י.ב. תשתיות בע"מ

נגד

הנתבעים

  1. מדיסון הנדסה בע"מ
  2. מניב ראשון בע"מ
  3. עדנאן עיסא

החלטה

להלן החלטתי בבקשת התובעת (בקשה מס' 19) לחייב את הנתבעת 2 ליתן תשובות כדבעי לשאלון ולגלות מסמכים ספציפיים שלא גולו.

שאלון
שאלות 2 ו-15 – השאלות לא נענו (רק 2.1 ו-15.1 נענו). על מניב להשיב לשאלות אלה, מדוע הופסקו העבודות.

שאלה 3 – נענתה, ובלבד שמניב תגיש את הנטען בסעיף 22 לתגובתה לבקשה בדרך של תצהיר.

שאלות 4, 8, 9, 10, 14, 16, 17 – גם אם לא נענו כדבעי, ניתן להסתפק בתשובות שניתנו, שכן, בכל מקרה, שאלות אלה יש להפנות למדיסון, ואכן הופנו למדיסון, בשאלון שנשלח אליה.

שאלה 6 – אינה רלוונטית, ונענתה בהתאם.

שאלה 7- לא נענתה. השאלה לא היתה מהן כל עבודות המים שבוצעו ע"י מדיסון, אלא מהן כל עבודות המים שמניב העבירה למדיסון, ואין כל סיבה שלא להשיב לשאלה זו. אין כאן כל ענין של ניתוח מסמכים או ביצוע תחשיבים. על מניב להשיב לשאלה זו באופן מדויק ומפורט.

שאלה 11- השאלה היתה על הקשר בין מניב לגני אביב, והתשובה מתייחסת לקשר שבין מדיסון לגני אביב. על מניב להשיב לשאלה שנשאלה.

שאלה 18 – השאלה מתייחסת בטעות לס עיף 92 לכתב הגנה מדיסון, אולם הכוונ ה ככל הנראה לסעיף 140 לכתב ההגנה. השאלה היא מהן העבודות שהועברו לגני אביב כמצוין בסעיף הנ"ל של כתב ההגנה, והתשובה שניתנה היא: "פירוט בדבר שתי עבודות תגבור אשר בוצעו על ידי גני אביב" וכו'. לא ברור כיצד האמירה "פירוט בדבר שתי עבודות" וכו' ( ללא מסירת פירוט), מהווה תשובה לשאלה מהן העבודות. על מניב להשיב לשאלה 18.

2. גילוי מסמכים
סעיף 2.1 – הדרישה נענתה כדבעי.

סעיף 2.7 – 2.11 – על מניב להגיש תצהיר ובו יש לפרט האם היו מצויים מסמכים אלה ברשותה או בשליטתה, ואם אינם מצויים היום ברשותה או בשליטתה, לפרט את הנסיבות הקשורות לכך. (תשומת הלב כי סעיף 2.10 איננו מתייחס למסמך השעבוד עצמו, אלא למסמך בדבר הסכמתה של מניב לשעבוד כאמור).

סעיף 2.12- הדרישה נענתה כדבעי, בסעיף 4.64 לתצהיר.
אינני מחייב את מניב לשלוח את הכרטסת מעבר לחודש אפריל 2019, בלתי אם תבאר התובעת מדוע היא רלוונטית.

סעיף 2.13- הדרישה נענתה כדבעי לא היתה דרישה בענין החלוקה לקבלני משנה).

סעיף 2.15 – הדרישה נענתה כדבעי אם אותו "פירוט בדבר שתי עבודות תגבור" וכו', כאמור בסעיף 4.58 לתצהיר, כולל בתוכו (בין היתר) את צווי התחלת העבודה לשתי העבודות, את החשבונות הסופיים מאושרים וחתומים, ואת אישור מניב לביצוע העבודות באמצעות גני אביב. אם לאו – על מניב לגלות מסמכים אלה.

סע' 2.16 – 2.18 – הדרישה נענתה כדבעי.

סע' 2.19 – 2.21 – הדרישה נענתה כ דבעי אם אותם "מסמכים בקשר לתלונות ה תובעת" וכו', כאמור בסעיף 4.65 לתצהיר, כוללים (בין היתר) את כל התכתובת, הפרוטוקולים, וסיכומי הישיבות, כאמור בסעיפים אלה. אם לאו- על מניב לגלות מסמכים אלה.

סעיף 2.22 – נענה כדבעי, וחלקו השני (אישור קבלן משנה) נכלל בהחלטה לעיל ביחס לסע' 2.7 – 2.11.

סעיף 2.23 וסעיף 2.35 – הדרישה נענתה כדבעי. על מניב לכלול בתצהיר את טענתה כי לא אותרו פרוטוקולים נוספים כלשהם של ישיבות שהתקיימו במניב בעניינה של התובעת.
סע' 2. 29 – 2.31 – אני מקבל טענת מניב כי דרישות אלה הן מכבידות, כוללניות, ובלתי סבירות. אם תצמצם התובעת דרישתה באופן משמעותי, ניתן יהיה לשקול שנית.

סעיף 2.34 – הדרישה לא נענתה כדבעי. על מניב לגלות מסמכים אלה (כל דרישות התשלום המופרזות שהגיש ה התובעת).

סעיף 2.36 – הדרישה נענתה כדבעי. אין כל רלוונטיות לכרטסת של הזוכות האחרות במכרז מלבד מדיסון.

סעיף 2.37 – הדרישה נענתה כדבעי.

סעיף 2.39 - על מניב לגלות מסמכים אלה. אין מדובר בבקשה מכבידה או בלתי סבירה, וזאת בשים לב בין היתר למשקל שמניב מייחסת לענין זה בכתב הגנתה. אציין גם כי מניב לא הגיבה לענין סעיף זה, בתגובתה לבקשה.

סע' 2.41 – 2.46 – ה דרישות נענו כדבעי.

סע' 2.47 ו-2.48 – על מניב לגלות המסמכים האמורים, ולא בדרך של הפנייה כללית אל "המסמכים אליהם הפניתי ביתר סעיפי תצהיר זה".

סעיף 2.49 – אם ברשותה או בשליטתה של מניב צווי התחלת עבודה שניתנו ע"י מד יסון לגני אביב, על מניב לגלות מסמכים אלה.

סעיף 2.53 – הדרישה נענתה כנדרש, ר' פ ירוט בסעיף 52 לתגובת מניב לבקשה.

סעיף 15.22 לבקשה – מניב מתבקשת להגיב לענין דרישה זו לגופו של ענין.

3. כל ההוראות למניב כמפורט בהחלטה זו לעיל (להשיב/להגיש/להגיב) עליה לעשות כן עד יום 3.10.21.

4. בשים לב לתצהיר גילוי המסמכים ותשובות לשאלון המפורט ביותר (בן 13 עמודים) שנתנה מניב, ולהיקף הגדול מאוד של מסמכים שמניב העמידה לעיונה של התובעת, אינני סבור כי היתה הצדקה להגשת בקשה מסורבלת ומייגעת זו, גם אם מצאתי בסופו של דבר כי היו שאלות שלא נענו באופן מלא ומספר מסמכים שלא גולו. עם זאת, מאחר שהבקשה נמצאה מוצדקת חלקית, החלטתי לבסוף לא לחייב את התובעת בהוצאות בגין הליך זה.

5. המועד האחרון שקבעתי להגשת בקשות – 25.9.21 – נקבע בטעות (תאריך זה חל בשבת, ולא הביא בחשבון את תקופת החגים). אני מתקן זאת וקובע כי המועד האחרון להגשת בקשות בענין הליכי הגילוי והעיון הוא יום 14.10.21. בקשה לא ת קובל במזכירות אחרי תאריך זה.

ניתנה היום, ז' תשרי תשפ"ב, 13 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

צבי דותן, שופט


מעורבים
תובע: ש.י.ב. תשתיות בע"מ
נתבע: מדיסון הנדסה בע"מ
שופט :
עורכי דין: