ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.י.מ.א.ל. מהנדסים בע"מ נגד תוראב השקעות ופיתוח בע"מ :

בפני כבוד השופטת הבכירה - שאדן נאשף-אבו אחמד

תובעת

1. א.י.מ.א.ל. מהנדסים בע"מ
חברות 513412858

נגד

נתבעת
1. תוראב השקעות ופיתוח בע"מ
חברות 513413203

החלטה

לפניי בקשה להפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבעת.
ברקע לבקשה עומדת תביעה כספית ע"ס 151,207 ₪, שהגישה התובעת כנגד הנתבעת בטענה לאי תשלום מלוא התמורה המגיעה לה מהנתבעת בגין עבודות פיתוח כבישים ותשתיות.
טענות הצדדים
הנתבעת ע ותרת להורות לתובעת להפקיד ערובה בסכום שלא יפחת מסך 21,168 ₪ וזאת לצורך הבטחת הוצאותיה בהליך. לטענת הנתבעת, על פי סעיף 353א לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הכלל הוא כי יש לחייב תובעת שהינה חברה בע"מ בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבע וכי החריג הוא שלא לחייב, בכפוף לכך שהתובעת תוכיח שהיא סולבנטית. עוד טוענת הנתבעת כי התובעת אינה מחזיקה נכסים היכולים לכסות את הוצאות הנתבעת אם תידחה התביעה נגדה, מכיוון שנכסיה של התובעת משועבדים לגורמים שונים, היא מנכה באופן שוטף שיקים משום שחשבונות הבנק שלה מוגבלים או מעוקלים, וכי בהתאם לדו"ח BDI התובעת מדורגת במדד המקסימלי בכל הנוגע לאי החזרת חובות - "מכירה במזומן בלבד". אשר ל סיכויי התביעה, נטען כי הינם נמוכים. ל תמיכה בבקשה צירפה הנתבעת תצהיר מנהל הפרויקט שלה, נסח חברה ודו"ח BDI.
מנגד טוענת התובעת, כי איתנותה הכלכלית אינה מוטלת בספק וכי היא יכולה לעמוד בכל תשלום עתידי שיוטל עליה לטובת הנתבעת. עוד נטען כי מדובר בבקשה קנטרנית וטרדנית, שכל מטרתה היא לחמוק מתשלום החוב המגיע לתובעת מאת הנתבעת. ביחס לסיכויי התביעה נטען כי הם ג בוהים. לבקשה צורף תצהיר של מנהל התובעת ולפי הנטען בתצהיר מצורפים אליו מסמכי הנהלת חשבונות של התובעת. בניגוד לנטען בתצהיר, לא צורפו אליו מסמכי הנה"ח, ולכן נתבקשה התובעת להשלים את החסר. חרף ארכה שניתנה לה, התובעת לא הגישה את מסמכי הנה"ח החסרים. משכך, תינתן החלטה בבקשה אך על סמך החומר הקיים בתיק.
עוד יצוין כי ההכרעה בבקשה נדחתה לאחר מיצוי הליך גישור בין הצדדים שלא צלח.
דיון והכרעה
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני מחליטה להיעתר לבקשה ולהלן טעמיי לכך:
המסגרת הנורמטיבית
סעיף 353א לחוק החברות קובע:
"הוגשה לבית המשפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין".
הפסיקה פירשה את סעיף 353א לחוק החברות כך שבמקרה שמדובר בתובעת שהינה חברה, הנטייה היא כי בית המשפט יחייב את החברה בערובה להוצאות הנתבע, כאשר הנטל להוכיח כי אין מקום בחיוב כאמור מוטל על החברה (ר ע"א 10905/07 נאות אואזיס מלונות בע"מ נ' זיסר (פורסם במאגרים המשפטיים (13.07.2008) (להלן: "נאות אואזיס").
עוד נקבע כי בית המשפט ימנע מלחייב חברה בהפקדת ערובה בהתקיים אחת משתי חלופות: הראשונה, במקרה בו החברה הוכיחה כי יהיה בידה לשלם את הוצאות הנתבע, אם אכן תחויב בהן. השנייה, כאשר בית המשפט סבור כי נסיבות העניין אינן מצדיקות את חיוב החברה בהפקדת ערובה (רע"א 10376/07 ל.נ. הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (11.02.2009)).
מן הכלל אל הפרט
יישום הכללים שנסקרו לעיל על ענייננו הביאני למסקנה , כי יש לחייב את התובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצ אות הנתבעת.
אשר ליכולתה הכלכלית של התובעת, למעט צירוף תצהיר של מנהל התובעת לתשובה מטעמה, לא צירפה התובעת שום אסמכתא לצורך הוכחת איתנותה הכלכלית, וחרף הדרישה כאמור לצרף את מסמכי הנה"ח שהוחסרו מהתצהיר, לא פעלה התובעת להשלמת החסר. משום כך, כשלה התובעת מלעמוד בנטל לסתירת החזקה כאמור בסעיף 353א לחוק החברות .

כפי שהובא לעיל, נקודת המוצא על פי פרשות הפסיקה לסעיף 353א לחוק החברות היא, כי על התובעת להוכיח כי היא איתנה כלכלית, ולא על הנתבע הנטל להוכיח כי היא בקשיים כלכליים. על האמור אוסיף כי ככלל, איתנות פיננסית, יש לבסס על נתונים מפורטים ואסמכתאות בדבר נכסים, זכויות, חובות והתחייבויות: "על המשיבה, הטוענת ליכולת כלכלית איתנה, היה להתכבד ולפרוס בפני בית המשפט תמונה עובדתית מלאה אודות חוסנה הכלכלי ויכולתה לעמוד בהוצאות, בין היתר על ידי ראיות אודות נכסיה, זכויותיה, חובותיה, והתחייבויותיה. נתונים אלו יש לבסס על דפי חשבון, מסגרות אשראי, מאזנים, חוות דעת של רואי חשבון, זכויות רשומות בנכסים, זכויות החברה מכוח הסכמים וכד'." (ראו: ת"א (מחוזי-ת"א) 40653-12-19 יובלים - נדל"ן וקמעונאות (2002) בע"מ נ' דלק נדל"ן בע"מ (31.1.2011)). משלא צירפה התובעת אסמכתא בדבר נכסים, זכויות, חובות והתחייבויות, או כל מסמך אחר המעיד על איתנות כלכלית וסולבנטיות, כגון מאזן, דוחות כספיים, תדפיסי חשבון בנק, אישור בדבר נכסים ושווים וכדומה, הרי היא לא הוכיחה כי תוכל לעמוד בתשלום הוצאות הנתבעת, היה ותידחה התביעה.
אשר לחלופה המאפשרת אי הטלת ערובה להוצאות בנסיבות העניין, קבע בית המשפט בעניין נאות אואזיס לעיל כלהלן: "משמע, בהחליטו בבקשה להפקדת ערובה נתון לבית המשפט שיקול דעת. במסגרת הפעלת שיקול דעתו עליו ליתן דעתו לשיקולים שונים, ובכלל זה לשאלות האם הוגשה התובענה בתום לב ומה סיכוייה, האם הוגשה הבקשה לערובה רק כדי למנוע תביעה אמיתית של החברה וכן האם מצבה הכספי הרעוע של החברה התובעת נגרם על ידי התנהגות הנתבע, ועוד".
לא מצאתי נסיבות מיוחדות המצדיקות אי הטלת ערובה להוצאות הנתבעת במקרה שלפנ יי, מה גם שהתובעת כלל לא התייחסה בתשובה מטעמה לחלופה זו. יתרה מכך, עסקינן בסכסוך עסקי - כספי -חוזי בין הצדדים, ומשכך לא מצאתי טעם מיוחד לסטות מן הכלל האמור.
אשר לסיכויי ההליך, בשלב מקדמי זה, בטרם נשמעו ראיות הצדדים, ומשהמחלוקות בין הצדדים שלובות במישור העובדתית ובמישור המשפטי, הרי אין אפשרות להעריך את סיכויי ההליך לכאן או לכאן.
בהתייחס לגובה הערובה, אני סבורה כי ההפקדה צריכה להיות בסכום מתון וסביר המשקף את סיכויי ההליך בשלב זה וגובה סכום התביעה. על כן, אני קובעת כי הערובה תהיה בסך של 20,000 ₪.
סוף דבר
לאור כל המקובץ לעיל, התובעת תפקיד ערובה בסך של 20,000 ₪ להבטחת הוצאות הנתבעת וזאת עד ליום 17.10.21.
ככל שלא תבוצע ההפקדה עד למועד הנ"ל, תידחה התביעה ללא התראה נוספת.
התיק לעיוני ביום 18 .10.21.
הדיון הקבוע בתיק דנן ליום 21.10.21, מבוטל.
המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, ה' תשרי תשפ"ב, 11 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

הוקלד על ידי .......


מעורבים
תובע: א.י.מ.א.ל. מהנדסים בע"מ
נתבע: תוראב השקעות ופיתוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: