ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוהאן איסק טרקה נגד דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ :


לפני כבוד ה שופט עודד מאור

המבקש

יוהאן איסק טרקה
ע"י ב"כ עוה"ד אור ירקוני ואורי אדלר

נגד

המשיבה
דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד כפיר ידגר, תום אלקלעי וספיר הופטמן-רום

פסק דין

לפני בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה תובענה ייצוגית, בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו- 2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות").

העובדות הצריכות לעניין

ביום 23.12.20 הגיש המבקש מר יוהן איסק טרקה (להלן: "טרקה"), בקשה לאישור תובענה ייצוגית ולצידה תובענה ייצוגית (להלן: "בקשת האישור" ו- "התובענה" בהתאמה), נגד המשיבה דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ (להלן: "דן").

על פי הנטען, עניינה של בקשת האישור נסב על אי עמידה בלוחות הזמנים של קווי האוטובוסים, ובתנאי הרישיון.

לטענת טרקה, דן "חוטאת בהפעלה שאינה תקינה, שאינה סדירה, ושאינה רצופה של קווי השירות, תוך חריגה מלוחות הזמנים ומתנאי הרישיון וההסכמים". עוד טען טרקה, כי כתוצאה מהתנהלותה של דן, נגרמו לו, וליתר חברי הקבוצה הנטענת, "נזקים חמורים מסוגים שונים, ובכלל כך אובדן זמן ובכלל, וזמן עבודה בפרט.. עוגמת נפש והפסדים כלכליים שונים" שנאמדו בסך של כמיליארד שקלים. לתמיכה בבקשתו צירף טרקה, בין היתר, את דו"חות משרד התחבורה לשנת 2019, מהם עולה, לגישתו, כי דן לא ביצעה, כביכול, למעלה מ-7 אחוזים מנסיעותיה בשנת 2019, באופן החורג מרמת השירות המינימאלית לה התחייבה דן במסגרת רישיונותיה.

הקבוצה הוגדרה בבקשת האישור ככוללת את כלל לקוחות דן אשר משתמשים בקווי השירות אותם מפעילה דן ואשר נפגעו משיבושים במתן השירות בשל אי-ביצוע נסיעות, לרבות לקוחות אשר היו מעוניינים לנסוע בקווי השירות שמפעילה דן אולם בשל אי-ביצוע נסיעות נבצר מהם לצורך את השירות בשנת 2019.

טרקה ביסס את תביעתו ואת בקשת האישור על עילות שונות, ובכללן הפרת הוראות תקנות התעבורה, תשכ"א- 1961; הפרת הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעה באוטובוסים ובמוניות), תשל"ד -1974; עוולת הפרת חובה חקוקה מכח סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: "פקודת הנזיקין"); רשלנות מכח סעיפים 35 לפקודת הנזיקין; תרמית מכח סעיף 56 לפקודת הנזיקין; הטעיה מכח סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981; הפרת הוראות חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג -1973; התעשרות שלא כדין מכח חוק שיית אושר ולא במשפט, תשל"ט- 1979.

ביום 6.5.21 הגישה דן את תשובתה לבקשת האישור. בתשובתה טענה דן שאין כל יסוד לטענות העולות בבקשת האישור. דן טענה, בין היתר, שהגם שהטענה המרכזית הייתה שדן לא עומדת בתנאי הרישיון שלה, טרקה לא צירף לבקשת האשור את רישיונות הקווים שלהפרתם הוא טוען ושבעטים הוא מבקש לנהל הליך ייצוגי כנגד דן בטענה להפרת חובה חקוקה. עוד טענה דן, שטרקה אינו אוחז בעילת תביעה אישית כנגדה, שכן העיון ברישיון הקו שהוציא המפקח על התעבורה לקו 25 של דן, אשר לא צורף לבקשת האישור, ובנתוני הבקרה התפעולית של משרד התחבורה, מגלה, שבמועדים הרלוונטיים לטענות טרקה, היינו ביום 1.7.19 וביום 24.7.19, ובשעות הרלוונטיות לטענותיו, היינו בין השעות 20:00 ל- 22:00, לא הייתה כל חריגה מתנאי הרישיון של דן. בנוסף טענה דן, שהניסיון של טרקה להסיק מסקנות ממערכת היחסים המסחרית בין דן לבין המדינה כפי שזו מעוגנת בהסכם ההפעלה ובהסכם התחרות שנחתמו ביניהן, ולטעון כאילו מדובר בחוזה לטובת צד ג'- טרקה ויתר חברי הקבוצה הנטענת- הוא ניסיון כושל , המנוגד ללשון ההסכמים, לכוונות הצדדים ולהלכה הפסוקה. בתוך כך, הראתה דן שהמדינה והיא קבעו במישרין בהסכם ההפעלה, כי "חוזה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו (ופרט אינו מהווה חוזה לטובת הנוסעים) וכי לצדדים אין כוונה כי חוזה יקנה זכות חוזית לצד שלישי כלשהו לתבוע מהמפעילים פיצויים בגין הפרת התחייבויות המפעיל כלפי הממשלה", וכי בת"צ 51799-11-11 קולקר נ' טלדור איי. טי בע"מ (נבו, 8.2.16) נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעילה דומה. עוד הראתה דן, שטרקה ממילא גם לא השכיל להצביע על שיטה או מדיניות מפרה של דן שלא לבצע נסיעות, כפי הנדרש בהלכה הפסוקה, וכי בתי המשפט שדנו בטענות דומות, לרבות גם בעניינה של דן, לא מצאו לקבל בקשות לאישור תובענה ייצוגית בעילה זהה, מן הטעם שבירור טענות בעניין זה מחייב לקבוע שביחס לכל נסיעה ונסיעה מה הייתה הסיבה לאי ביצוע הנסיעה במועדה, והאם אותה סיבה נובעת מסיבות התלויות בדן או מכאלה אקסוגניות לדן, דבר שטרקה לא עשה בעניינו. כמו כן, דן הראתה שקיימת שונות בין הסיבות השונות שעשויות להוביל לאי ביצוע נסיעה, אשר כולל בחוב ן גם נסיעות שבוצו בפועל, אך באיחור שעשוי להשתנות ממקרה למקרה בהתאם לתדירות הקו הנדון. דן הוסיפה וטענה כי האכסניה הנכונה לתקוף בעיות תשתית בתחום התחבור הציבורית היא הליך מנהלי נגד משרד התחבורה, הרגולטור בתחום, ולא הליך ייצוגי כנגד דן.

ביום 13.6.21 הגיש טרקה את תשובתו לתשובה לבקשת האישור. במסגרתה טען טרקה שאין בפי דן מענה ענייני לראיות שצירף לבקשת האישור. בכלל כך, עמד טרקה על כך שהדרישה לצרף את תנאי הרישיון של דן בשלב זה מכבידה ומיותרת, משום שלשיטתו אין חולק שתנאי הרישיונות של דן הופרו; שלשיטתו הרישיונות השונים אינם פומביים; משום שלשיטתו ניתן יהיה לצרפם בהמשך ניהול ההליך ומשום שמדו"חות הבקרה החציוניים של משרד התחבורה שצורפו לבקשת האישור- הכוללים בתוכם התייחסות ובחינה של תנאי כל הרישיונות השונים של דן- עולה כי דן לא ביצעה 7.66% מנסיעותיה בשנת 2019. עוד טען טרקה, כי עומדת לו עילה אישית כנגד דן, הן נוכח תלונותיו שהוגשו למשרד התחבורה בזמן אמת ונענו בתשובה כי בוצעה לכאורה חריגה מתנאי הרישיון, והן נוכח ערכם הראייתי הנמוך של הראיות שצירפה דן בהקשר זה. כן טען טרקה, שגם אם לא עומדת לו עילת תביעה אישית כנגד דן, הרי שמדובר בסיטואציה מובהקת בה יש להורות על החלפתו של התובע המייצג, נוכח שיטתיות ההפרה וקיומם של מבקשים פוטנציאליי ם רבים נוספים. זאת ועוד, טרקה הבהיר מדוע אין לצייר את עילות התביעה ככאלה הקשורות בהפרת חוזה לטובת צד שלישי, ובמיוחד שעה שהפרת חוזה לטובת צד שלישי לא נטענה בבקשת האישור. בהקשר זה, הבהיר טרקה שלעמדתו המערך ההסכמי של דן עם המדינה לא נועד למנוע מצד ג' לתבוע פיצויים מדן, להבדיל מפיצויים מוסכמים, וממילא, אין בכוחן של הסכמות כלשהן למנוע הגשת ת ביעה בגין הפרת תקנות התעבורה. כמו כן, טרקה פירט מדוע לגישתו אין חולק שההפרה הייתה שיטתית, הן בהתאם לדרישות הדין והן בהתאם לראיות שצורפו. בהקשר זה טען טרקה, כי ניסיונה של דן לתלות את אי ביצוע הנסיעות על ידי דן בגורמים אקסוגנים הוא מוטעה, שכן גם אם אכן היו גורמים אקסוגנים שהשפיעו על שיעור אי ביצוע הנסיעות, הללו אינם פוטרים את דן מהתחייבויותיה מכוח ההסכמים עם המדינה, המורים כי האחריות לאי ביצועים אלו מוטלת על דן. זאת ועוד, גם "נוהל ההחרגות" שצירפה דן לתשובה לבקשת האישור מלמד כי כלל אי הביצועים של שנת 2019 נגרמו בשל אירועים המצויים באחריותה של דן. לבסוף, פירט טרקה מדוע לגישתו הבקשה מתאימה להתברר בהליך ייצוגי, מדוע מדובר בקבוצה הומוגנית, ומדוע אין משמעות לשונות הנטענת בין הסיבות שגרמו לאי הביצועים.

ביום 15.6.21 נערך דיון קדם משפט. במסגרת הדין עמד בית המשפט על קשיים הקיימים בבקשת האישור, בין היתר, בהתייחס לעילתו האישית של טרקה, כן הצביע בית המשפט על כך שהאכסניה הנכונה לבירור טענות תשתיתיות ביחס לתחום התחבורה הציבורית בישראל אינה ערכאה אזרחית בהליך ייצוגי, אלא מסדרונות המחוקק. בהמשך לדיון זה, נערכו שני דיוני קדם משפט נוספים ביום 1.7.21 וביום 8.7.21, במסגרתם חזר בית המשפט על הדברים והמליץ לטרקה להסתלק מבקשת האישור. לצד זאת, הציע בית המשפט, כי בשים לב לנושא החשוב המועלה בבקשת האישור, כמו גם לעבודה הרבה שעשו טרקה ובאי כוחו, ההסתלקות תהיה מתוגמלת ותכלול תרומה לקרן שיפורים, שמטרתה להשקיע כספים בשיפור תשתיות התחבורה הציבורית שדן מפעילה, באופן שיאפשר לקדם נושא תשתיתי באכסניה המתאימה לכך ובפיקוח משרד התחבורה.

לאור האמור, באו הצדדים בדברים, ולאחר ששקלו את מערך הסיכונים והסיכויים הקיים בהליך,בשים לב להערותיו והמלצותיו של בית המשפט, הסכימו הצדדים לסיים את ההליך בהסדר הסתלקות מבקשת האישור.

ביום 24.8.21 הוגשה הבקשה המוסכמת שלפניי להסתלקות טרקה מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית (להלן: "בקשת ההסתלקות").

לבקשת ההסתלקות צורפו תצהירי טרקה ובאי כוחו, המלמדים כי מלבד התמורה המופיעה בבקשת ההסתלקות אלה לא קיבלו תמורה או טובת הנאה מדן בקשר להסתלקותם מהתובענה ומבקשת האישור.

במסגרת בקשת ההסתלקות הגיעו הצדדים להסכמות כדלהלן:
דן תבצע העברה של 130,000 שקלים לקרן שיפורים, אשר תיועד לשיפור תשתית התחבורה הציבורית של דן בגוש דן, וזאת בתוך 60 ימים מיום מתן פסק הדין המאשר את בקשת ההסתלקות;

אין בביצוע העברה הכספית כדי להוות משום הודאה או הכרה בטענותיו של טרקה;

דן חוזרת ומבהירה, כי הסכמתה ניתנה מלפנים משורת הדין , מבלי להודות באף עילה מעילות או טענה מהטענות העולות בתובענה ובבקשה לאישור, מבלי שדן מוותרת על אף טענה מטענותיה בקשר עם בקשת האישור או התובענה, ומבלי שיהיה בהסכמתה זו כדי להשליך על חובתה לעשות כן במקרים אחרים, ככל שהיו;

דן תשלם לטרקה גמול בסך 5,000 שקלים, ולבאי כוחו שכר טרחה והחזר הוצאות בסך 70,000 שקלים בתוספת מע"מ כדין, כנגד חשבונית מס כדין ואישור על ניכוי מס במקור (ביחס לרכיב שכר הטרחה), וכנגד אישור על ביצוע עסקת אקראי מטעם טרקה. סכומי הגמול ושכר הטרחה ישולמו בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק דין המאשר את בקשת ההסתלקות;

טרקה יסתלק מבקשת האישור ותביעתו האישית תדחה. כמו כן, טרקה מוותר בזאת ויתור סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה, זכות או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי דן או מי מטעמה בקשר עם הטענות, כולן או חלקן, שנטענו בבקשת האישור או בתובענה או בתשובה לתשובה לבקשת האישור או בכל מסמך אחר שהוגש בהליך שבכותרת (להלן: "הטענות בהליך שבכותרת"), בין שהם ידועים כיום ובין שייוודעו בעתיד או כל תביעה שנובעת במישרין או בעקיפין מן המעשים או המחדלים הנטענים לכאורה כלפי דן;

טרקה או מי מטעמו וכן באי כוחו או מי ממשרדיהם, מתחייבים בזאת כי הם לא היו מעורבים בעבר, אינם מעורבים בהווה ולא היו מעורבים בעתיד, במישרין או בעקיפין בנקיטת הליכים משפטיים כלשהם, לרבות אך מבלי לגרוע, הגשת תביעה אישית או בקשה להכיר בתובענה כייצוגית אחרת כנגד המשיבה או מי טעמה או מי מהתאגידים המוחזקים על ידה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הטענות בהליך שבכותרת. עוד הם מתחייבים כי הם לא שידלו או סייעו או ישדלו או יסייעו, במישרין או בעקיפין, לכל אדם אחר להגיש תביעה או בקשה להכיר בתובענה כייצוגית כלפי דן או מי מטעמה או מי מהתאגידים המחוזקים על ידה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הטענות בהליך שבכותרת.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות שלפני ובחנתי את המתווה המוסכם המפורט בבקשה, הגעתי לכלל מסקנה כי ראוי להיעתר למבוקש, בשים לב לכך שהמטרות שלשמן הוגשה בקשת האישור והתובענה הושגו.

בהתאם להוראת סעיף 16(א) לחוק: "מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט; בהחלטתו אם לאשר טובת הנאה כאמור, ישקול בית המשפט את אלה: (1) אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית - האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה; (2) התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה".

בכל הנוגע לאישור הסדרי הסתלקות מתוגמלת, כבמקרה שלפניי, בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ ואח' נ' סונול ישראל בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 5.8.18) התווה בית המשפט העליון קווים מנחים לדיון בבקשה לאישור הסדרים מסוג זה וכן עמד על הסכנות הגלומות באישורם.

ככלל, קבע בית המשפט, כי אין לפסוק גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבא הכוח המייצג במסגרת הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. יחד עם זאת נקבע, כי הסתלקות מתוגמלת היא אפשרית, אך מהווה חריג לכלל ולכן יש להיעתר לה במקרים המתאימים בלבד.

לעניין זה נקבע, כי על מנת לאשר בקשת הסתלקות "מתוגמלת", נדרש בית המשפט לבחון תחילה אם התובענה מגלה עילה לכאורה, היינו, איננה תביעת סרק; לאחר מכן, על בית המשפט לתת דעתו לתועלת שהביאה בקשת האישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה. כך, בית המשפט נדרש להתרשם, כי לקבוצה צמחה תועלת קונקרטית ורלוונטית כתוצאה מההליך, ואין די בתועלת כללית ועמומה. לשם הגעה למסקנה זו, אחת השאלות שעל בית המשפט לשאול היא, האם היה צורך בנקיטת ההליך הייצוגי לשם השגת התוצאה שהתקבלה מלכתחילה או שניתן היה להגיע לתוצאה זו בדרך אחרת.

לאחר שבחנתי את התובענה ובקשת האישור, וכן את בקשת ההסתלקות שלפניי הגעתי לכלל מסקנה, כי יש מקום לאשרה, בהיותה מאוזנת וסבירה. סבורני, כי אין מדובר בתביעת סרק נעדרת כל עילה, ולו לכאורה. כמו כן, נוכח התחייבויותיה של דן, כפי שאלו פורטו בהסדר ההסתלקות, מצאתי שההסדר הביא ערך לחברי הקבוצה.

על רקע דברים אלה, אינני מוצא כי יש יתרון ממשי בהמשך ניהול ההליך לאור ההסכמות שהושגו בין הצדדים, כפי שפורטו בהסדר ההסתלקות.

בשים לב לאמור לעיל, ובפרט לתועלת שצמחה לחברי הקבוצה בעקבות נקיטת ההליך, סכומי הגמול ושכר הטרחה המוצעים על ידי הצדדים סבירים בנסיבות העניין ומקובלים עליי.

איני רואה טעם להורות על איתור תובע מייצג או בא כוח מייצג חלופיים וכן לאור בקשת הצדדים איני מורה על פרסום הודעה בדבר ההסתלקות, דבר שיהא כרוך בהכרח בהוצאות ניכרות ובסרבול ההליך שלא לצורך. הדברים אמורים במיוחד, שעה שאין בבקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין כלפי מי מחברי הקבוצה, למעט טרקה ובאי כוחו.

סוף דבר

אשר על כן, אני נותן לבקשת ההסתלקות, על כל סעיפיה וחלקיה, תוקף של פסק דין;
כל ההתחייבויות של כל אחד מן הצדדים כפי שאלה פורטו בהסדר ההסתלקות, מהוות חלק בלתי נפרד של פסק דין זה;
אני מחייב את דן לשלם לטרקה גמול בסכום של 5,000 שקלים. כמו כן, תשלם דן לבאי כוחו של טרקה שכר טרחה בסכום של 70,000 ש"ח בצירוף מע"מ כדין, כנגד חשבונית מס כדין ואישור על ניכוי מס במקור (ביחס לרכיב שכר הטרחה), וכנגד אישור על ביצוע עסקת אקראי מטעם טרקה. סכומים אלה ישולמו לבאי כוחו של טרקה בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לידי דן;
כמו כן, אני מאשר את הסתלקות טרקה מבקשת האישור ומורה על מחיקתה;
תביעתו האישית של טרקה – נדחית;
אני פוטר מאגרת פסק דין.

ניתן היום, כ"ח אלול תשפ"א, 05 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוהאן איסק טרקה
נתבע: דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
שופט :
עורכי דין: